Version 1.0 BG
     Таймер за поливане
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Предговор

     Благодарим ви, че избрахте GSE таймер за поливане. Този продукт е проектиран с подобрение на прецизността, за да се осигури по-добра и по-надеждна функция на поливане.

     Гаранция

     Гаранцията е валидна само с гаранционна карта, която съдържа дата на продажбата и печат от мястото на покупката или чрез електронно регистриране на гаранцията на http://g-systems.eu/warranty. Ако това не е възможно, моля, върнете стоката до мястото на покупката.

     Легенда
     Odoo • Text and Image
     1. LED за захранването
     2. LED за дневен светлинен датчик
     3. Настройка на интервал (дневен)
     4. Настройка на импулси (ден)
     5. LED за нощен светлинен датчик
     6. Настройка на импулси (нощ)
     7. Настройка на интервал (нощ)
     8. Контакт за поливната система
     9.Скоба за монтиране на стена
     10. Щуцер 12 mm (сензор)
     11. Щуцер 16 mm (захранване)
     Монтаж

     Завъртете четирите монтажни скоби от задната страна на таймера, поставете винтовете през съществуващия отвор.

     Инструкции
     Odoo • Text and Image

     Продуктът е проектиран автоматично да включва и изключва поливната система през деня и през нощта. Устройството включва чувствителен светлинен датчик с 4 м кабел за отчитане (светлинна индикация). Предвидени са два регулируеми ключа за поливните функции (ден/нощ). Можете да изберете и да контролирате желаното време на работа на този продукт през цялото денонощие. Регулируемите ключове са следните:

     Първо свържете помпата в десния котанкт. Монтирайте светлинния датчик, който е оборудван с 4 м кабел близо до източника на светлина в помещението.

     Включете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт. Таймерът за поливане се инициализира в продължение на около 10 секунди, като този процес приключва, когато започнат да премигват двата червени светодиода

     Задайте желаното време на цикъла от ключа „Импулс" и времето за почивка между поливните цикли от ключа „Интервал". Това може да се направи отделно за деня и нощта чрез регулируемите ключове.

     Светлинният сензор включва през деня дневната функция, а през нощта - нощната функция.

     Съответният светодиод свети постоянно в червено по време на периодите, когато работи помпата. Превключването между дневната и нощната функция се извършва в рамките на 5 минути, като през това време светодиодите премигват, като индикация за промяната.

     Настройки

     Времевата рамка може да се зададе по следния начин: 

     Импулс:

     изключено, 1 сек., 2 сек., 3 сек., 4 сек., 5 сек., 6 сек., 7 сек., 8 сек., 9 сек., 10 сек., 15 сек., 20 сек., 25 сек., 30 сек., 35 сек., 40 сек. ,45 сек., 50 сек., 55 сек., 1 мин., 1,25 мин., 1,5 мин., 1,75 мин., 2 мин., 2,25 мин., 2,50 мин., 2,75 мин., 3 мин., 3,25 мин., 3,50 мин.,3,75 мин., 4 мин., 4,25 мин., 4,50 мин., 4,75 мин., 5 мин., 5,50 мин., 6  мин., 6,50 мин., 7 мин., 7,50 мин., 8 мин., 8,50 мин., 9 мин., 9,50 мин., 10 мин., 11 мин., 12 мин., 13 мин., 14 мин., 15 мин., 16 мин., 17 мин., 18 мин., 19 мин., 20 мин.

     Интервал:

     изключено, 1сек., 2сек., 3сек., 4сек., 5сек., 6сек., 7сек., 8сек., 9сек., 10сек., 15сек., 20сек., 25сек., 30сек., 35сек., 40сек. ,45сек., 50сек., 55сек., 1 мин., 1,5 мин.,  2 мин., 2,50 мин., 3 мин., 3,50 мин., 4 мин., 4,50 мин., 5min, 6  мин., 7 мин., 8 мин., 9 мин., 10min, 15 мин., 20 мин., 25 мин., 30 мин., 35 мин., 40 мин., 45 мин., 50 мин., 55 мин., 1 ч., 1,5 ч., 2 ч., 2,5 ч., 3 ч., 3,5 ч., 4 ч., 4,5 ч., 5 ч., 5,5 ч., 6 ч., 6,5 ч., 7 ч., 7,5 ч., 8 ч., 8,5 ч., 9 ч., 9,5 ч., 10 ч., 11 ч., 12 ч., 13 ч., 14 ч., 15 ч., 16 ч.

     Те могат да се настроят за работа през деня и през нощта.

     Бележки за безопасност

     Таймерът трябва да бъде свързан към външен контакт. Ако има повреда в уреда, първо проверете предпазителя. Винаги изключвайте захранването, преди да отворите контролера. В уреда има опасни за живота напрежения. 230V ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ!

     Version 1.0 CZ
     Vodní časovač
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Úvod

     Děkujeme, že jste si vybrali časové spínací hodiny 8A od GSE. Tento výrobek je vyroben s nejvyšší přesností pro zajištění kvalitnějšího a spolehlivého zavlažování.

     Záruka

     Záruka je platná pouze se záručním listem, který obsahuje datum prodeje a razítko z místa nákupu nebo elektronickou registrací záruky na http://g-systems.eu/warranty. Pokud to není možné, vraťte prosím produkt na místo nákupu.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. LED kontrolka zapnutí
     2. LED kontrolka čidla
     3. Nastavení intervalu (denní)
     4. Nastavení impulzu (denní)
     5. LED kontrolka čidla nočního provozu
     6. Nastavení impulzu (noční)
     7. Nastavení intervalu (noční)
     8. Konektor pro připojení zavlažovacího systému
     9. Svorka na montování stěny
     10. Přípojka 12 mm (senzor)
     11. Přípojka 16 mm (napájení)
     Montáž

     Otočte čtyři montážní držáky na zadní straně časovač a zašroubujte šrouby skrz stávající otvor.

     Pokyn
     Odoo • Text and Image

     Výrobek je navržen a určen k automatickému zapínání a vypínání zavlažovacího systému v průběhu dne i noci. Přístroj je vybaven citlivým světelným čidlem s přívodním kabelem o délce 4m (indikace světla). Pro funkci zavlažování je přístroj vybaven dvěma přepínači pro nastavení (den/noc). Můžete tedy nastavit a ovládat požadované časy pro používání přístroje v průběhu celého dne. Přepínače pro nastavení jsou tyto:

     Nejprve připojte čerpadlo do levého otvoru. Světelné čidlo s  přívodním kabelem (délka 4 m) umístěte do blízkosti zdroje světla v místnosti.

     Zástrčku na přívodním kabelu zapojte do  elektrické zásuvky. Časové spínací hodiny 8A se spustí samy, inicializace může trvat až 10 vteřin. Přistroj je připraven, když začnou blikat dvě červené LED kontrolky.

     Nastavte požadovanou dobu cyklu přepínačem "impulz" a dobu nečinnosti mezi zavlažováním pomocí přepínače "interval". Nastavení proveďte zvlášť pro den a pro noc.

     Za denního světla spustí světelné čidlo funkci pro den a v noci dojde k aktivaci noční funkce.

     Odpovídající LED kontrolka se rozsvítí červeným světlem vždy, když je čerpadlo v chodu. Mezi přepnutím denní a noční funkce je doba na přepnutí v délce 5 minut. Během této doby budou LED kontrolky blikat pro indikaci změny.

     Nastavení

     Časový rámec může být nastaven takto: 

     Impulz:

     vyp, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min., 2,75min., 3min., 3,25min., 3,50min.,3,75min., 4min., 4,25min., 4,50min., 4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min., 8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

     Interval:

     vyp, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,5min., 2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min., 5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h, 3,5h, 4h, 4,5h, 5h, 5,5h, 6h, 6,5h, 7h,  7,5h, 8h, 8,5h, 9h, 9,5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

     Pro denní a noční funkce je možné nastavení upravit.

     Poznámka pro bezpečnost

     Časovač vody musí být připojena ke kontaktu. Pokud dojde k poškození spotřebiče, nejprve zkontrolujte pojistku. Před otevřením zástrčky vždy vypněte napájení. Ve spotřebiči jsou napětí ohrožující život. 230V JE NEBEZPEČÍ ŽIVOTA!!!

     Version 1.0 DE
     Wasser Timer
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Vorwort

     Vielen Dank, dass Sie sich für den GSE Water Timer 8A entschieden haben. Dieses Präzisionsprodukt wurde für erstklassige und verlässliche Bewässerungsfunktionen optimiert.

     Garantie

     Die Garantie ist nur dann gültig wenn der Käufer eine Garantiekarte mit Verkaufsdatum und Stempel vom Kaufort vorweisen kann. (Ein Kassenbeleg ohne Seriennummer vom Gerät ist keine gültige Garantie). Oder eine elektronisch aktivierte Garantie unter http://gsystems. eu/warranty. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihr Verkaufsgeschäft und lassen Sie sich die Garantiekarte ausfüllen oder elektronisch aktivieren!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Betriebs-LED
     2. LED Lichtsensor Tag
     3. Intervalleinstellungen (Tag)
     4. Impulseinstellungen (Tag)
     5. LED Lichtsensor Nacht
     6. Impulseinstellungen (Nacht)
     7. Intervalleinstellungen (Nacht)
     8. Anschluss Bewässerungssystem
     9. Wandhalterung
     10. Kabelverschraubung 12 mm (Sensor)
     11. Kabelverschraubung 16 mm (Netzkabel)
     Montage Installation

     Klappen Sie die vier Montagehalterungen auf der Rückseite der timer heraus und montieren Sie die Schrauben durch das vorhandene Loch. (Siehe Bild)

     Anleitung
     Odoo • Text and Image

     Das Produkt ist so konstruiert, das es zu jeder beliebigen Tag- und Nachtzeit ein Bewässerungssystem automatisch ein- und ausschaltet. Das Gerät verfügt über einen empfind- lichen Lichtsensor mit einem 4 m langen Kabel zur Deduktion (Lichtanzeige). Es gibt zwei Einstellschalter für die Bewässerungsfunktionen [Tag/Nacht]. Sie können dieses Produkt rund um die Uhr auf jede gewünschte Zeit einstellen. Die Einstellschalter funktionieren wie folgt:

     Verbinden Sie die Pumpe zuerst mit der richtige Anschluss. Installieren Sie den Lichtsensor, der mit einem 4m langen Kabel kommt, in Nähe einer im Raum befindlichen Lichtquelle.

     Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. Der Water Timer initialisiert sich selbst, dies kann bis zu 10 Sekunden dauern. Die Initialisierung ist beendet, wenn die beiden roten LEDs anfangen zu blinken.

     Stellen Sie die gewünschte Zyklusdauer auf dem „Impuls“-Knopf ein, und die Pause nach jeder Bewässerung auf dem „Intervall“-Knopf. Tun Sie das separat auf den Einstellschaltern für Tag und Nacht.

     Am Tag schaltet der Lichtsensor auf Tagfunktion und in der Nacht schaltet er auf Nachtfunktion.

     Während der Zeit, in der die Pumpe arbeitet, leuchtet die entsprechende LED konstant rot. Zwischen den Tag- und Nachtfunktionen gibt es eine 5-minütige Umschaltzeit, die LEDs zeigen den Wechsel durch Blinken an.

     Einstellung

     Der Zeitrahmen kann wie folgt eingestellt werden:

     Impuls:

     aus, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min., 2,75min., 3min., 3,25min., 3,50min.,3,75min., 4min., 4,25min., 4,50min., 4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min., 8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

     Intervall:

     aus, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,5min., 2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min., 5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h, 3,5h, 4h, 4,5h, 5h, 5,5h, 6h, 6,5h, 7h, 7,5h, 8h, 8,5h, 9h, 9,5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

     Die Zeiten sind auf Tag- und Nachtfunktion einstellbar.

     Sicherheitshinweise

     Der Wassertimer muss an die Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Bei einem Defekt des Gerätes erst die Sicherung im Gerät überprüfen. Vor dem öffnen vom Lüftunsregler immer Netzstecker ziehen, in dem Gerät herrschen Lebensgefährliche Spannungen. 230V LEBENSGEFAHR!!!

     Version 1.0 DK
     Vandtimer
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Forord

     Tak fordi du har valgt GSE vandtimer. Dette produkt er udviklet med forbedringer af præcisionen, der resulterer i en fremragende og pålidelig vandingsfunktion.

     Garanti

     Garantien er kun gyldig med et garantikort, der indeholder salgsdatoen og stempel på købsstedet eller ved elektronisk registrering af garantien på http://g-systems.eu/warranty. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du straks vende tilbage til salgskontoret!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. LED tændt
     2. LED dagslyssensor
     3. Interval indstillinger (dag)
     4. Impuls indstillinger (dag)
     5. LED natlyssensor
     6. Impuls indstillinger (nat)
     7. Interval indstillinger (nat)
     8. Indgang vandingssystem
     9. Vægbeslag
     10. Mundstykke 12 mm (sensor)
     11. Mundstykke 16 mm (strømforsyning)
     Installation

     Drej de fire monteringsbeslag på bagsiden af timeren, indsæt skruerne gennem det eksisterende hul.

     Instruktion
     Odoo • Text and Image

     Produktet er konstrueret til automatisk at tænde og slukke et vandingssystem både dag og nat. Apparatet omfatter en følsom lyssensor med et 4 meter langt kabel til deduktion (lysindikation). Der er to indstillingsknapper til vandingsfunktioner (dag/nat). Du kan vælge og styre de tider, du ønsker at bruge dette produkt hele døgnet rundt. Der er følgende indstillingsknapper:

     Tilslut først pumpen til ret indgang. Installer lyssensoren som leveres med et 4 m langt kabel, i nærheden af en lyskilde i rummet.

     Sæt stikket i stikkontakten. Vandtimeren initialiserer sig selv, hvilket kan vare op til 10 sekunder og initialiseringen er færdig, når de to røde LEDer begynder at blinke.

     Indstil den ønskede cyklus på "impuls"-knappen og pausetiden mellem hver vanding på "interval"-knappen. Gør dette separat på dag- og natindstillingsknapperne.

     Om dagen aktiverer lyssensoren dag-funktionen og skifter om natten til nat-funktionen.

     Den relevante LED lyser konstant rød i de perioder pumpen arbejder. Der er en 5 minutters omstillingstid mellem dag- og nat-funktionerne. Under denne omstillingstid blinker LEDerne for at indikere ændringen.

     Indstillinger

     Tidsrammen kan indstilles på følgende måde:

     Impuls:

     fra, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, Imin., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min., 2,75min., 3min., 3,25min., 3,50min., 3,75min., 4min., 4,25min., 4,50min., 4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min., 8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

     Interval:

     fra, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 1min., 1,5min., 2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min., 5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h, 3,5h, 4h, 4,5h, 5h, 5,5h, 6h, 6,5h, 7h, 7,5h, 8h, 8,5h, 9h, 9,5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

     De kan finindstilles for dag- og nat-funktionerne.

     Sikkerhedsanvisninger

     Vandtimer skal være tilsluttet til kontakt med. Hvis der er skade på apparatet, skal du først kontrollere sikringen. Sluk altid strømmen før du åbner plug. Der er livstruende spændinger i apparatet. 230V LIVSFARE !!!

     Version 1.0 EN
     Water timer
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Foreword

     Thank you for choosing the GSE Water timer. This product has been engineered with precision improvements resulting in a superior and reliable watering function.

     Warranty

     The warranty is only valid with a warranty card containing sales date and stamp from the place of purchase. Or electronic registered warranty at http://g-systems.eu/warranty. If this is not so, please return immediately to the sales office!

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Power ON LED
     2. Day light sensor LED
     3. Interval settings (day)
     4. Impulse settings (day)
     5. Night light sensor LED
     6. Impulse settings (night)
     7. Interval settings (night)
     8. Socket (irrigation systems)
     9. Wall mounting bracket
     10. Cable gland 12 mm (sensor)
     11. Cable gland 16 mm (power cable)
     Mounting Installation

     Swing out the four mounting brackets on the backside of the timer, put the screws through the existing hole.

     Instructions
     Odoo • Text and Image

     The product is designed to automatically switch on and off an irrigation system throughout the day and night. The device includes a sensitive light sensor with a 4 meters long cable for deduction (light indication). There are two adjustment switches for the irrigation functions (day/night). You can choose and control your required times for using this product around-the-clock. The adjustments switches are as follows: 

     First connect the pump into the right socket. Install the light sensor which is provided with a 4m long cable close to a light source within the room. Insert the power plug into the electric plug socket. The Water timer  initializes itself, this can last up 10 seconds and the initialization is complete when the two red LEDs begin to flash.

     Set your desired cycle time on the “impulse” knob and the break time between each irrigation on the “interval” knob. Do this separately on the the day and night adjustment switches.

      When it is daytime, the light sensor switches on the day function and when it’s nighttime it will switch to the night function.  

     The relevant LED will light up a constant red color during the periods when the pump is working. There is a 5 minute switch over period between the day and night functions and during this time the LEDs will flash to indicate the change. 

     Settings

     The time frame can be set as follows: 

     Impulse: off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min., 2,75min., 3min., 3,25min., 3,50min.,3,75min., 4min., 4,25min., 4,50min., 4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min., 8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

      Interval: off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,5min.,  2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min., 5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h, 3,5h, 4h, 4,5h, 5h, 5,5h, 6h, 6,5h, 7h, 7,5h, 8h, 8,5h, 9h, 9,5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h 

     They can be tuned for a day and night functions.

     Safety notes

     The water timer must be connected to a domestic wall-socket. If there is a fault in the appliance check the fuse first of all. Always disconnect the power before opening the controller. There are life threatening voltages in the appliance. 230V DANGER TO LIFE!

     Version 1.0 ES
     Temporizador de agua
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Prólogo

     Gracias por elegir el temporizador de agua GSE. Este producto ha sido fabricado con mejoras de precisión, lo que permite obtener una función de riego mejorada y más fiable.

     Garantia

     La garantia solo es valida con una tarjeta de garantia que contiene la fecha de venta y el sello del lugar de compra o una garantia registrada http://g-systems.eu/warranty. Si no es asì por favor regrese inmediatamente a la oficina de ventas.

     Leyenda
     Odoo • Text and Image
     1. LED encendido
     2. Sensor de luz de día LED
     3. Configuración del intervalo (día)
     4. Configuración del impulso (día)
     5. Sensor de luz de noche LED
     6. Configuración del impulso (noche)
     7. Configuración del intervalo (noche)
     8. Sistema de riego de zócalo
     9. Soporte para montaje en pared
     10. Pasacables 12mm. (sensor)
     11. Pasacables 16mm. (cable de alimentacion)
     Motaje

     Balance los cuatros soportes de montaje en la parte trasera del temporizador ponga los tornillos a traves del agujero existente.

     Instrucciones
     Odoo • Text and Image

     Este producto está diseñado para apagar y encender automáticamente el sistema de riego a lo largo del día y la noche. El dispositivo incluye un sensor sensible a la luz con un cable de 4 metros de largo para la deducción (indicación de luz). Hay dos interruptores de ajuste para las funciones de riego (día/noche). Puede elegir y controlar las horas deseadas para utilizar este producto durante las 24 horas. Los interruptores de ajuste son los siguientes:

     En primer lugar, conecte la bomba a la toma derecha. Coloque el sensor de luz suministrado con un cable de 4 m de largo cerca de una fuente de luz dentro de la habitación.

     Inserte el enchufe en la toma de corriente eléctrica. El temporizador de agua de puede tardar hasta 10 segundos en inicializarse, y la inicialización se completa cuando los dos LED de color rojo comienzan a parpadear.

     Ajuste la duración de ciclo deseado con el botón de "impulso" y la duración de la pausa entre cada riego con el botón de "intervalo". Repita la misma operación en los interruptores de ajuste de día y de noche.

     Cuando es de día, el sensor de luz activa la función de día y cuando es de noche, activa la función de noche.

     El LED correspondiente se iluminará de color rojo constante durante los períodos de funcionamiento de la bomba. Hay un periodo de conmutación de 5 minutos entre las funciones de días y de noche, y durante este tiempo el LED parpadeará para indicar el cambio.

     Configuración

     El marco temporal se puede configurar del siguiente modo:

     Impulso:

     apagado, 1 seg, 2 seg, 3 seg, 4 seg, 5 seg, 6 seg, 7 seg, 8 seg, 9 seg, 10 seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg, 35 seg, 40 seg, 45 seg, 50 seg, 55 seg, Imin., 1,25 min., 1,5 min., 1,75 min., 2 min., 2,25 min., 2,50 min., 2,75 min., 3 min., 3,25 min., 3,50 min., 3,75 minutos, 4 minutos, 4, 25 min., 4,50 min., 4,75 min., 5 min, 5,50 min., 6 min., 6,50 min., 7 min., 7,50 min., 8 min., 8,50 min., 9 min., 9,50 min., 10 min., 11 min., 12 min., 13 min., 14 min., 15 min., 16 min., 17 min., 18 min., 19 min., 20 min.

     Intervalo:

     apagado, 1 seg, 2 seg, 3 seg, 4 seg, 5 seg, 6 seg, 7 seg, 8 seg, 9 seg, 10  seg, 15 seg, 20 seg, 25 seg, 30 seg, 35 seg, 40 seg, 45 seg, 50 seg, 55 seg, 1 min., 1,5 min., 2 min., 2,50 min., 3 min., 3,50 min., 4 min., 4,50 min., 5 min., 6 min., 7 min., 8 min., 9 min., 10 min., 15 min., 20 min., 25 min., 30 min., 35 min., 40 min., 45 min., 50 min., 55 min., 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h, 3,5h, 4h, 4,5h, 5h, 5,5h, 6h, 6,5h, 7h,7,5h, 8h, 8,5h, 9h, 9,5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

     Pueden configurarse para las funciones de día y de noche.

     Indicaciones de seguridad

     El temporizador de agua debe estar conectado a una toma domestica. En caso de fallo del aparato primero comprueben el fusible del aparato. Antes de abrir la toma siempre desconecte el enchufe. En el aparato hay tensiones peligrosas. 230V PELIGRO DE VIDA!!!

     Version 1.0 FIN
     Vesiajastimen
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Esipuhe

     Kiitos, että olet valinnut GSE-vesiajastimen. Tähän tuotteeseen on tehty täsmälli siä parannuksia, joiden tuloksena on erinomainen ja luotettava kastelutoiminto.

     Garanti

     Garantin gäller endast med garantikort, som innehåller försäljningsdatum och stämpel från inköpsstället, eller med elektronisk registrering av garantin på http://g-systems.eu/warranty. Om det inte är möjligt, vänligen returnera varan till köpplatsen.

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. LED virran ollessa päällä
     2. Päivän valoanturin LED
     3. Välin asetukset (päivä)
     4. Impulssin asetukset (päivä)
     5. Yön valoanturin LED
     6. Impulssin asetukset (yö)
     7. Välin asetukset (yö)
     8. Kastelujärjestelmän istukka
     9. Hållare för montering på vägg
     10. Förskruvning 12 mm (sensor)
     11. Förskruvning (strömförsörjning)
     Asennus

     Käännä vesiajastimen takapuolella olevaa neljä asennuskiinnikettä ja pistä ruuvit niissä olevien aukkojen läpi.

     Ohje
     Odoo • Text and Image

     Tuote on suunniteltu kytkemään kastelujärjestelmän automaattisesti päälle ja pois päältä läpi yön ja päivän. Laitteeseen sisältyy herkkä valoanturi, jossa on 4 metrin pituinen kaapeli deduktioon (valon ilmaisemiseen]. Kastelutoimintoihin on kaksi säätökytkintä [ päivä/yö). Voit valita tämän tuotteen käyttöön haluamasi ajat ja säätää niitä kellon ympäri. Säätökytkimet ovat seuraavat:

     Liitä ensin pumppu oikea istukkaan. Asenna 4 m pituisen kaapelin kanssa toimitettu valoanturi lähelle huoneen sisällä olevaa valonlähdettä.

     Liitä virtapistoke pistorasiaan. Vesiajastin alustaa itsensä. Tämä voi kestää jopa 10 sekuntia, ja alustus on päättynyt, kun kaksi punaista LEDiä alkavat vilkkua.

     Aseta haluamasi jaksoaika "impulssi"-nupilla ja kunkin kastelun välinen taukoaika "vä li"-nupilla. Tee tämä erikseen päivän ja yön säätökytkimillä.

     Päiväaikana valoanturi kytkee päivätoiminnon päälle ja yöaikana se kytkeytyy yötoimintoon.

     Asianomaiset LEDit palavat jatkuvasti punaisina niiden jaksojen aikana, kun pumppu on toiminnassa. Päivä- ja yötoimintojen välillä on 5 minuutin vaihtojakso, ja tällä välin LEDit vilkkuvat vaihdon ilmaisemiseksi.

     Asetukset

     Ajanjakso voidaan asettaa seuraavasti:

     Impulssi:

     pois, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s ,45 s, 50 s, 55 s, I min., 1,25 min., 1,5 min., 1,75 min., 2 min., 2,25 min., 2,50 min., 2,75 min., 3 min., 3,25 min., 3,50 min., 3,75 min., 4 min., 4,25 min., 4,50 min., 4,75 min., 5 min, 5,50 min., 6 min., 6,50 min., 7 min., 7,50 min., 8 min., 8,50 min., 9 min., 9,50 min., 10 min, 11 min., 12 min., 13 min., 14 min., 15 min., 16 min., 17 min., 18 min., 19 min., 20 min.

     Väli:

     pois, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s ,45 s, 50 s, 55 s, 1 min., 1,5 min., 2 min., 2,50 min., 3 min., 3,50 min., 4 min., 4,50 min., 5 min, 6 min., 7 min., 8 min., 9 min., 10 min, 15 min., 20 min., 25 min., 30 min., 35 min., 40 min., 45 min., 50 min., 55 min., 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h, 3,5 h, 4 h, 4,5 h, 5 h, 5,5 h, 6 h, 6,5 h, 7 h, 7,5 h, 8 h, 8,5 h, 9 h, 9,5 h, 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

     Ne voidaan säätää päivä- ja yötoiminnoille.

     Turvallisuushuomautus

     Vesiajastimen on oltava kytkettynä pistokkeeseen. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista sulake ensin. Kytke virransyöttö aina pois päältä, ennen kuin irrotat ohjaimen virransyötön johdon pistokkeesta. Laitteessa on hengenvaarallinen jännite. 230 V HENGENVAARA!!!

     Version 1.0 FR
     Temporisateur à eau
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Avant-propos

     Merci d’avoir choisi le temporisateur à eau GSE. Ce produit a été construit avec des améliorations concernant la précision, ce qui résulte en une fonction d’arrosage supérieure et fiable.

     Garantie

     La garantie n’est valable qu’avec une carte de garantie qui comporte la date de l’achat et le cachet du lieu de l’achat ou bien après l’avoir enregistré par voie électronique sur http://g-systems.eu/warranty. Si cela n'est pas possible, veuillez retourner le produit au lieu d'achat.

     Légende
     Odoo • Text and Image
     1. LED d'allumage
     2. Capteur de lumière LED en journée
     3. Réglages d’intervalle (jour)
     4. Réglages d’impulsion (jour)
     5. Capteur de lumière LED la nuit
     6. Réglages d’impulsion (nuit)
     7. Réglages d’intervalle (nuit)
     8. Prise d’irrigation du système
     9. Crochet de montage à un mur
     10. Buse 12 mm (capteur)
     11. Buse 16 mm (alimentation)
     Montage

     Faites pivoter les quatre crochets de montage sur l'arrière du temporisateur, insérez les vis dans le trou existant.

     Instruction
     Odoo • Text and Image

     Le produit est conçu pour allumer et éteindre automatiquement un système d’irrigation le jour et la nuit. L’appareil inclut un capteur de lumière sensible avec un câble long de 4 mètres pour le prélèvement (signalisation lumineuse). Il y a deux boutons d’ajustement pour les fonctions d’irrigation (journée/nuit). Vous pouvez choisir et contrôler les durées d’utilisation nécessaire pour un usage du produit sur 24 heures. Les boutons d’ajustement sont les suivants:

     Connectez d'abord la pompe à la prise droite. Installez le capteur de lumière qui est fourni avec un câble de 4 m près d’une source lumineuse dans la pièce.

     Insérez la fiche d’alimentation dans la prise électrique droite. Le temporisateur à eau s’initialise, cela peut durer jusqu’à 10 secondes et l’initialisation est complète lorsque les deux LEDs rouges commencent à clignoter.

     Fixez le temps de cycle désiré sur le bouton « Impulsion » et le temps de pause entre chaque irrigation sur le bouton « Intervalle » Faites cela de manière séparée pour les boutons d’ajustement pour la journée et la nuit.

     Pendant la journée, le capteur de lumière allume la fonction jour et la nuit il allumera la fonction nuit. La LED correspondante s’allumera constamment en rouge pendant

     les périodes de marche de la pompe. Il y a une période de commutation de 5 minutes entre les fonctions de jour et de nuit, et pendant cette période, les LEDs clignoteront pour indiquer ce changement.

     Paramères

     Le laps de temps peut-être fixé comme suit :

     Impulsion

     off, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s ,45 s, 50 s, 55 s, I min., 1,25 min., 1,5 min., 1,75 min., 2 min., 2,25 min., 2,50 min., 2,75 min., 3 min., 3,25 min., 3,50 min.,3,75 min., 4 min., 4,25 min., 4,50 min., 4,75 min., 5 min, 5,50 min., 6 min., 6,50 min., 7 min., 7,50 min., 8 min., 8,50 min., 9 min., 9,50 min., 10 min, 11 min., 12 min., 13 min., 14 min., 15 min., 16 min., 17 min., 18 min., 19 min., 20 min.

     Intervalle

     off, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s ,45 s, 50 s, 55 s, 1 min., 1,5 min., 2 min., 2,50 min., 3 min., 3,50 min., 4 min., 4,50 min., 5 min, 6 min., 7 min., 8 min., 9 min., 10 min, 15 min., 20 min., 25 min., 30 min., 35 min., 40 min., 45 min., 50 min., 55 min., 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h, 3,5 h, 4 h, 4,5 h, 5 h, 5,5 h, 6 h, 6,5 h, 7 h, 7,5 h, 8 h, 8,5 h, 9 h, 9,5 h, 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h Ils peuvent être mis pour les fonctions jour et nuit.

     Notes de sécurité

     Le temporisateur doit être connecté à une prise. Si l'appareil est endommagé, vérifiez d'abord le fusible. Coupez toujours l'alimentation avant d'ouvrir la prise. Il y a des tensions dangereuse dans l'appareil. DANGER DE VIE 230V !!!

     Version 1.0 GR
     χρονοδιακόπτη ύδατος
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Πρόλογος

     Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Χρονοδιακόπτη ύδατος GSE. Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε με βελτιώσεις ακριβείας με αποτέλεσμα ανώτατης ποιότητας και αξιόπιστη λειτουργία ποτίσματος.

     Εγγύηση

     Η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο όταν υπάρχει κάρτα εγγύησης στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα του καταστήματος αγοράς ή μέσω ηλεκτρονικής εγγύησης στην ιστοσελίδα http://gsystems. eu/warranty. Διαφορετικά, παρακαλούμε επιστρέψτε το εμπόρευμα στο κατάστημα όπου έγινε η αγορά!

     Επεξήγηση
     Odoo • Text and Image
     1. λυχνία LED ενεργής λειτουργίας
     2. λυχνία LED φωτοαισθητήρα ημέρας
     3. ρυθμίσεις διαλείμματος (ημέρα)
     4. ρυθμίσεις παλμού (ημέρα)
     5. λυχνία LED φωτοαισθητήρα νύχτας
     6. ρυθμίσεις παλμού (νύχτα)
     7. ρυθμίσεις διαλείμματος (νύχτα)
     8. υποδοχή συστήματος άρδευσης
     9. Βραχιόνας στήριξης τοίχου
     10. Στόμιο 12 mm (αισθητήρας)
     11. Στόμιο 16 mm (τροφοδότηση)
     Οδηγίες

     Γυρίστε τους τέσσερις βραχιόνες στήριξης στην πίσω πλευρά του χρονοδιακόπτη, τοποθετήστε τις βίδες στο άνοιγμα.

     Οδηγίες
     Odoo • Text and Image

     Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ενός συστήματος άρδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Η συσκευή περιλαμβάνει έναν ευαίσθητο φωτοαισθητήρα με καλώδιο μήκους 4 μέτρων για αφαίρεση (φωτεινή ένδειξη). Υπάρχουν δύο διακόπτες ρύθμισης για τις λειτουργίες άρδευσης (ημέρα/νύχτα). Μπορείτε να επιλέξετε και να ελέγχετε τους απαιτούμενους χρόνους χρησιμοποιώντας το προϊόν αυτό όλο το εικοσιτετράωρο. Οι διακόπτες ρύθμισης έχουν ως εξής:

     Καταρχάς συνδέστε την αντλία στο δεξί υποδοχή. Τοποθετήστε το φωτοαισθητήρα που παρέχεται με καλώδιο μήκους 4 μέτρων κοντά σε πηγή φωτός εντός του δωματίου. Εισάγετε το φις ρεύματος στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Ο

     Χρονοδιακόπτης ύδατος ξεκινά αυτόματα την αρχική διαμόρφωσή του. Αυτή μπορεί να διαρκέσει έως 10 δευτερόλεπτα και η αρχική διαμόρφωση ολοκληρώνεται όταν αρχίζουν να αναβοσβήνουν οι δύο κόκκινες λυχνίες LED.  Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο κύκλου με τον περιστροφικό διακόπτη «impulse» (παλμός) καθώς και το χρόνο διαλείμματος ανάμεσα στις αρδεύσεις με τον περιστροφικό διακόπτη «interval» (διάλειμμα).

     Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή ξεχωριστά για τους διακόπτες ρύθμισης ημέρας και νύχτας.

     Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο φωτοαισθητήρας ενεργοποιεί τη λειτουργία ημέρας, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενεργοποιεί τη λειτουργία νύχτας.

     Η αντίστοιχη λυχνία LED ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα στη διάρκεια των περιόδων λειτουργίας της αντλίας. Μεσολαβεί μία πεντάλεπτη περίοδος μετάβασης μεταξύ των λειτουργιών ημέρας και νύχτας, κατά την οποία οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν υποδεικνύοντας την αλλαγή.

     Ρυθμίσεις

     Το χρονικό πλαίσιο μπορεί να ρυθμιστεί ως εξής:

     Παλμός:

     ανενεργός, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min., 2,75min., 3min., 3,25min., 3,50min.,3,75min., 4min., 4,25min., 4,50min., 4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min., 8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

     Διάλειμμα:

     ανενεργό, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,5min., 2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min., 5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h, 3,5h, 4h, 4,5h, 5h, 5,5h, 6h, 6,5h, 7h, 7,5h, 8h, 8,5h, 9h, 9,5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

     Μπορεί να γίνει ρύθμιση αυτών για τις λειτουργίες ημέρας και  νύχτας.

     Οδηγίες

     Ο χρονόμετρο νερού πρέπει να είναι συνδεδεμένος με ρευματολήπτη. Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή, πρώτα ελέγξτε την ασφάλεια. Πάντα να διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν ανοίξετε τον ελεγκτή. Η συσκευή είναι πηγή επικίνδυνων για τη ζωή τάσεων. 230V ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ !!!

     Version 1.0 HUN
     Víz időzítő
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Előszó

     Köszönjük Önnek, hogy a GSE vízprogramozó terméket választotta. A termék tervezése során tökéletesítették annak precíziós beállításait, ami kiválóbb és megbízhatóbb öntözőfunkciót eredményezett.

     Garancia

     A garancia csak akkor érvényes, ha bemutatásra kerül a jótállási jegy, amely tartalmazza az eladás dátumát, a vásárlás helyét és bélyegzőjét, vagy ha a garancia elektronikus rögzítése kerül a http://gsystems. eu/warranty/ honlapon. Ha ez nem lehetséges, kérjük, vigye vissza az árut a vásárlás helyére.

     Jelmagyarázat
     Odoo • Text and Image
     1. Bekapcsolás LED
     2. Nappali fényérzékelő LED
     3. Időköz beállítások (nappal)
     4. Impulzus beállítások (nappal)
     5. éjszakai fényérzékelő LED
     6. Időköz beállítások (éjszaka)
     7. Intervallum beállítások (éjszaka)
     8. öntözőrendszer aljzat
     9. Fali tartó kapocs
     10. Csőcsatlakozó 12 mm (érzékelő)
     11. Csőcsatlakozó 16 mm (tápellátás)
     Beszerelés

     Húzza ki az időzítő hátoldalán lévő négy rögzítő konzolt, csavarja át a csavarokat a meglévő lyukon.

     Utasítások
     Odoo • Text and Image

     A termék öntözőrendszerek automatikus ki- és bekapcsolására van tervezve a nappal és az éjszaka folyamán. A készülék egy precíziós fényérzékelőből áll és egy 4 méter hosszú kábelből az elvezetéshez (fényjelzés]. Az öntözőfunkciókat két beállító kapcsolóval lehet váltogatni [ nappal/éjszaka). Az idő beállításával és szabályozásával éjjel-nappal használhatja a terméket. A beállító kapcsolók a következők:

     Először csatlakoztassa a szivattyút a jobb aljzathoz. Szerelje fel a 4 m hosszú kábellel ellátott fényérzékelőt a szobában egy fényforrás közelében.

     Dugja be a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. A vízprogramozó óra saját magát inicializálja, ez legfeljebb 10 másodpercig tarthat, és az inicializáció akkor fejeződik be, ha a két piros LED villogni kezd.

     Állítsa be a ciklusidőt a kívánt értékre az "impulzus" gombbal és a szünetidőt az öntözések között az "időköz" gombbal. Ezeket a beállításokat külön kell megadnia a nappali és éjszakai beállító kapcsolókon.  Nappal a fényérzékelő átkapcsol a nappali funkcióra, éjszaka pedig átkapcsol az éjszakai funkcióra.

     A megfelelő LED állandó piros fénnyel világít azokban az időszakokban, amikor a szivattyú működik. A nappali és éjszakai funkciók között egy 5 perces átkapcsolási időszak van, és ezalatt a LED-ek villognak, hogy jelezzék a váltást. 

     Beállítások

     Az időkeret a következő értékekre állítható be:

     Impulzus:

     kikapcsolva, 1 mp, 2 mp, 3 mp, 4 mp, 5 mp, 6 mp, 7 mp, 8 mp, 9 mp, 10 mp, 15 mp, 20 mp, 25 mp, 30 mp, 35 mp, 40 mp, 45 mp, 50 mp, 55 mp, I perc, 1,25 perc, 1,5 perc, 1,75 perc, 2 perc, 2,25 perc, 2,50 perc, 2,75 perc, 3 perc, 3,25 perc, 3,50 perc,3,75 perc, 4 perc, 4,25 perc, 4,50 perc, 4,75 perc, 5 perc, 5,50 perc, 6 perc, 6,50 perc, 7 perc, 7,50 perc, 8 perc, 8,50 perc, 9 perc, 9,50 perc, 10 perc, 11 perc, 12 perc, 13 perc, 14 perc, 15 perc, 16 perc, 17 perc, 18 perc, 19 perc, 20 perc

     Időköz:

     kikapcsolva, 1 mp, 2 mp, 3 mp, 4 mp, 5 mp, 6 mp, 7 mp, 8 mp, 9 mp, 10 mp, 15 mp, 20 mp, 25 mp, 30 mp, 35 mp, 40 mp, 45 mp, 50 mp, 55 mp, 1 perc, 1,5 perc, 2 perc, 2,50 perc, 3 perc, 3,50 perc, 4 perc, 4,50 perc, 5 perc, 6 perc, 7 perc, 8 perc, 9 perc, 10 perc, 15 perc, 20 perc, 25 perc, 30 perc, 35 perc, 40 perc, 45 perc, 50 perc, 55 perc, 1 óra, 1,5 óra, 2 óra, 2,5 óra, 3 óra, 3,5 óra, 4 óra, 4,5 óra, 5 óra, 5,5 óra, 6 óra, 6,5 óra, 7 óra, 7,5 óra, 8 óra, 8,5 óra, 9 óra, 9,5 óra, 10 óra, 11 óra, 12 óra, 13 óra, 14 óra, 15 óra, 16 óra

     Ezeket egy nappali és éjszakai funkcióra lehet beállítani.

     Biztonsági tudnivalók

     A vízidőzítőt csatlakoztatni kell a ház fali aljzatához. Ha a készülékben hiba keletkezik, először vizsgálja mega biztosítékot. Mindig kapcsolja ki a tápellátást, mielőtt kinyitja a konnektort. A készülékben lévő feszültség veszélyes az állatokra. ÉLETVESZÉLYES 230V!!!

     Version 1.0 IT
     Timer acqua
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Premessa

     Grazie per aver scelto il timer acqua GSE. Questo prodotto è stato progettato migliorando la precisione per offrire una funzione di irrigazione superiore e affidabile.

     Garancia

     La garanzia è solamente valida con una carta di garanzia contenente la data di vendita e una stampa dal luogo di acquisto. O una garanzia eletronica registrata a http://g-systems.eu/warranty. Se non è così per favore ritornate subito all'ufficio vendite.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. LED acceso
     2. Sensore di luminosità diurna LED
     3. Impostazioni intervallo (diurne)
     4. Impostazioni impulso (diurne)
     5. Sensore di luminosità notturna LED
     6. Impostazioni impulso (notturne)
     7. Impostazioni intervallo (notturne)
     8. Sistema di irrigazione presa
     9. Staffa montaggio a parete
     10. Pressacavo 12mm. sensore
     11. Pressacavo 16mm. sensore (cavo di potenza)
     Montaggio

     Sviti le quattro staffe di montaggioçsul retro del timer e metti le viti attraverso i fori esistenti.

     Istruzioni
     Odoo • Text and Image

     Il prodotto è progettato per accendere e spegnere automaticamente un sistema di irrigazione durante tutto il giorno e tutta la notte. Il dispositivo include un sensore di luminosità sensibile con un cavo della lunghezza di 4 m per deduzione (indicazione di luminosità). Vi sono due tasti di regolazione per le funzioni di irrigazione (giorno/notte). Potete scegliere e  controllare i vostri tempi necessari per l’utilizzo di questo prodotto per tutto il giorno. I tasti di regolazione sono i seguenti:

     Prima collegare la pompa alla presa di destra. Installare il sensore di luminosità fornito con un cavo da 4m vicino a una fonte luminosa all’interno della stanza.

     Inserire la spina nella presa elettrica. Il timer acqua si avvia; il processo può durare fino a un massimo di 10 secondi e l’inizializzazione è completa quando i due LED rossi cominciano a lampeggiare.

     Impostate il tempo di ciclo da voi desiderato tramite il tasto "impulso" e  il tempo di pausa tra le irrigazioni tramite il tasto "inter vallo". Fatelo separatamente con i tasti di regolazione giorno e notte.

     Durante il giorno, il sensore passa sulla modalità diurna, mentre durante la notte passa su quella notturna.

     Il relativo LED si accende con un colore rosso costante durante i periodi in cui la pompa funziona. C’è un periodo di commutazione di 5 minuti tra le modalità diurna e notturna e durante tale periodo i LED lampeggeranno per indicare il cambiamento.

     Impostazioni

     Il tempo può essere impostato come segue:

     Impulso:

     off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, Imin., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min., 2,75min., 3min., 3,25min., 3,50min.,3,75min., 4min., 4,25min., 4,50min., 4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min., 8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

     Intervallo:

     off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,5min., 2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min., 5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h, 3,5h, 4h, 4,5h, 5h, 5,5h, 6h, 6,5h, 7h,7,5h, 8h, 8,5h, 9h, 9,5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

     Possono essere commutati su modalità diurna o notturna.

     Indicazioni di sicureza

     Il timer acqua deve essere collegato ad una presa domestica. In caso di difetto dell'apparecchio prima controllate il fusibile dell'apparecchio. Prima di aprire la presa staccate sempre la spina nell'apparechio sono presenti tensioni pericolose. 230V PERICOLO DI VITA!!!

     Version 1.0 NL
     Watertimer
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Voorwoord

     Dank u dat u voor de GSE watertimer hebt gekozen. Dit product is ontworpen met nauwkeurige verbeteringen wat een superieure en betrouware waterfunctie tot gevolg heeft.

     Garantie

     De garantie is alleen geldig met een garantiekaart die de datum van aankoop en stempels van het verkooppunt bevat of indien u de garantie elektronisch heeft geregistreerd op http://g-systems.eu/warranty. Indien dit niet mogelijk is, gelieve het product terug te sturen naar het verkooppunt.

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. LED voeding aan
     2. LED daglichtsensor
     3. Intervalinstellingen (dag)
     4. Impulsinstellingen (dag)
     5. LED nachtlichtsensor
     6. Impulsinstellingen (nacht)
     7. Intervalinstellingen (nacht)
     8. Sok irrigatiesysteem
     9. Wandmontagebeugel
     10. Mondstuk 12 mm (sensor)
     11. Mondstuk 16 mm (voeding)
     Installatie

     Draai de vier montagebeugels aan de achterzijde van de timer en steek de schroeven in het bestaande gat.

     Instructie
     Odoo • Text and Image

     Het product is ontworpen om automatisch een irrigatiesysteem de gehele dag en de gehele nacht in en uit te schakelen. Het apparaat bevat een gevoelige lichtsenstor met een vier meter lange kabel voor deductie (lichtindicatie). Er zijn twee aanpassingsschakelaar voor de irrigatiefuncties (dag/nacht). U kunt kiezen en de door u nodige tijd regelen door dit product de klok rond te gebruiken. De aanpassingsschakelaars zijn als volgt:

     Eerst sluit u de pomp op de rechter sok aan. Installeer de lichtsensor, die geleverd wordt met een kable van vier meter land dicht een lichtbron binnen de ruimte.  Steek de stekker in het stopcontact. De watertimer initaliseert zichzelf, dit kan tot 10 seconden duren en de initalisatie is voltooid, als de twee rode LED's beginnen te knipperen.

     Stel de door u gewenst cyclustijd in op de “impuls"-knop en de pauze tussen elke irrigatie op de "interval"-knop. Doe dit apart op de aanpassingsschakelaars voor dag en nacht.

     Wanneer het dag is, schakelt de lichtsensor de dag-functie in en wanneer het nacht is, zal het de nacht-functie inschakelen.

     De relevante LED zal een constante rode kleur laten zien tijdens de perioden, dat de pomp werkt. Er is een periode van overschakelen van 5 minuten tussen de dag- en de nachtfunctie en in deze tijd zullen de LED’s flkkeren om de verandering aan te duiden.

     Instellingen

     He tijdframe kan als volgt ingesteld worden:

     Impuls:

     off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s,  50s, 55s, Imin., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min.,  2,75min., 3min., 3,25min., 3,50min.,3,75min., 4min., 4,25min., 4,50min.,  4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min.,  8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min.,  16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

     Interval:

     uit, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s,  50s, 55s, 1min., 1,5min., 2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min.,  5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min.,  35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1uur, 1,5uur, 2uur, 2,5uur, 3uur,  3,5uur, 4uur, 4,5uur, 5uur, 5,5uur, 6uur, 6,5uur, 7uur, 7,5uur, 8uur, 8,5uur,  9uur, 9,5uur, 10uur, 11uur, 12uur, 13uur, 14uur, 15uur, 16uur

     Ze kunnen ingesteld worden op de dag- en nachtfunctie.

     Veiligheidsaanwijzingen

     De watertimer moet worden aangesloten op een contactdoos. Controleer bij schade aan het apparaat eerst de zekering. Schakel altijd de stroom uit voordat u de stekker opent. Er zijn levensbedreigende spanningen in het apparaat. 230V LEVENSGEVAAR!!!

     Version 1.0 NO
     Water timer
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Forord

     Takk for at du valgte GSE-vannuret. Dette produktet har blitt produsert med forbedringer knyttet til presisjon. Resultatet er en svært god og pålitelig vanningsfunksjon.

     Garanti

     Garantien er kun gyldig med et garantikort som inneholder salgsdato og stempel fra kjøpestedet eller ved å registrere garantien elektronisk på http://g-systems.eu/warranty. Hvis dette ikke er mulig, kan du returnere produktet til kjøpestedet.

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Strømlampe
     2. LED-lampe for dagfunksjon
     3. Intervallinnstillinger (dag)
     4. Impulsinnstillinger (dag)
     5. LED-lampe for nattfunksjon
     6. Impulsinnstillinger (natt)
     7. Intervallinnstillinger (natt)
     8. Vanningsanleggkontakt
     9. Veggfestebrakett
     10. Munnstykke 12 mm (sensor)
     11. Munnstykke 16 mm (strømforsyning)
     Installasjon

     Drei de fire monteringsbrakettene på baksiden av vannuret, før skruene gjennom det eksisterende hullet.

     Bruksanvisning
     Odoo • Text and Image

     Produktet er designet for å kunne slå et vanningsanlegg av og på automatisk i løpet av døgnet. Enheten har en følsom lyssensor med en fire meter lang deduksjonskabel (lysindikasjon). Det finnes to justeringsbrytere for vanningsfunksjonene (dag/natt). Du kan velge og styre ønskede tidspunkt for når på døgnet du ønsker å bruke produktet. Justeringsbryterne er som følger:

     Først kobler du pumpen inn i kontakten til høyre. Monter lyssensoren som kommer med en fire meter lang kabel, i nærheten av en lyskilde i rommet.

     Sett i stikkontakten. Vannuret initialiseres av seg selv. Dette kan ta opp til ti sekunder, og initialiseringen er fullført når de to røde LED-lampene begynner å blinke.

     Still inn ønsket syklustid med "impuls"-bryteren og perioden mellom hver vanning med "intervall"-bryteren. Gjør dette separat for justeringsbryterne for henholdsvis natt og dag.

     Om dagen aktiveres dagfunksjonen av lyssensoren og om natten vil nattfunksjonen aktiveres.

     Den aktuelle LED-lampen vil lyse konstant rødt i periodene pumpen er aktiv. I perioden mellom dag- og nattfunksjonene vil det være en fem minutter lang overgangsperiode. I denne perioden vil LED-lampene blinke for å indikere overgangen.

     Innstillinger

     Tidsrammen kan settes på følgende måte:

     Impuls:

     av, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, Imin., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min., 2,75min., 3min., 3,25min., 3,50min.,3,75min., 4min., 4,25min., 4,50min., 4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min., 8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

     Intervall:

     av, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,5min., 2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min., 5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1t, 1,5t, 2t, 2,5t, 3t, 3,5t, 4t, 4,5t, 5t, 5,5t, 6t, 6,5t, 7t, 7,5t, 8t, 8,5t, 9t, 9,5t, 10t, 11t, 12t, 13t, 14t, 15t, 16t

     Innstillingene kan settes for dag- og nattfunksjon separat.

     Sikkerhetsmerknader

     Vannuret må være koblet til en kontakt. Hvis det er skade på apparatet, må du først kontrollere sikringen. Slå alltid av strømmen før du åpner pluggen. Det er livstruende spenninger i apparatet. 230V LIVSFARE !!!

     Version 1.0 PL
     Sterownika nawadniania
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Wprowadzenie

     Dziękujemy za zakup sterownika nawadniania GSE. Produkt ten został zaprojektowany z najwyższą precyzją, co skutkuje doskonałym, niezawodnym działaniem przy nawadnianiu.

     Gwarancja

     Gwarancja jest ważna tylko z książeczką gwarancyjna, która zawiera datę sprzedaży i pieczątkę z miejscem zakupu lub z rejestracją elektroniczną gwarancji na stronie internetowej http://gsystems.eu/warranty. Jeśli jest to możliwe, proszę zwrócić produkt tam gdzie został zakupiony.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Dioda zasilania
     2. Dioda czujnika światła dziennego
     3. Ustaw odstęp czasu [dzień]
     4. Ustaw dług. impulsu [dzień]
     5. Dioda czujnika światła nocnego
     6. Ustaw dług. impulsu [noc]
     7. Ustaw odstęp czasu [noc]
     8. Gniazdko systemu nawadniania
     9. Wspornik do montażu na ścianie
     10. Złączka 12mm (czujnik)
     11. Złączka 16mm (zasilacz)
     Montaż

     Obróć cztery wsporniki do montażu z tyłu licznik czasowy, włóż śruby przez istniejące otwory.

     Instrukcje
     Odoo • Text and Image

     Produkt jest przeznaczony do automatycznego włączania i wyłączania systemu nawadniania w dzień i w nocy. Urządzenie posiada wbudowany czujnik światła z 4 metrowym kablem [lampka sygnalizacyjna]. Istnieją dwa przełączniki do regulacji funkcji nawadniania [dzień/noc]. Można wybierać i kontrolować żądane czasy stosowania produktu przez całą dobę. Istnieją następujące przełączniki:

     Najpierw podłączyć pompę do po prawej gniazda. Zainstalować czujnik światła, który jest zaopatrzony w 4-metrowy kabel znajdujący się blisko źródła światła w pomieszczeniu.

     Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Sterownik nawadniania inicjalizuje się; może to trwać nawet 10 sekund i inicjalizacja jest zakończona, gdy dwie czerwone diody zaczną migać.

     Ustawić żądaną długość cyklu na przełączniku "impulse" i odstęp czasu regulujący przerwę między cyklami nawadniania na przełączniku "interval". Dokonać tego oddzielnie na regulatorach dnia i nocy.

     W ciągu dnia czujnik światła włącza tryb dzienny, a na noc włącza tryb  nocny.  Właściwa dioda LED zapala się ciągłym światłem w kolorze czerwonym w trakcie pracy pompy.  Istnieje 5-minutowy okres przejściowy między trybem dziennym a trybem nocnym i w tym czasie diody migają wskazując tę zmianę.

     Ustawienia

     Zakres czasowy można ustawić w sposób następujący:

     Impuls:

     wył., 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min., 2,75mm., 3min., 3,25min., 3,50min.,3,75min.) 4min., 4,25mm., 4,50min., 4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min., 8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

     Odstęp czasu:

     wył., 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,5min., 2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min., 5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h, 3,5h, 4h, 4,5h, 5h, 5,5h, 6h, 6,5h, 7h, 7,5h, 8h, 8,5h, 9h, 9,5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

     Można je dopasować do trybu dziennego i trybu nocnego.

     Wskazówki bezpieczeństwa

     Timer wody musi być podłączony do ściennego gniazdka domowego. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, najpierw sprawdź bezpiecznik. Zawsze wcześniej wyłączaj zasilanie, zanim wyjmiesz wtyczkę. W urządzeniu występują napięcia zagrażające życiu. 230V NEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA!!!

     Version 1.0 PT
     Temporizador de água
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Prefácio

     Obrigado por escolher o Temporizador de Irrigação GSE. Este produto foi concebido com todas as melhorias de precisão que dão lugar a um funcionamento em termos de irrigação de qualidade superior e fiável.

     Garantia

     A garantia é válida apenas por apresentação do certificado de garantia contendo a data de venda e o carimbo do estabelecimento comercial de venda ou através do registo electrónico da garantia registada em http://gsystems. eu/warranty. Se isso não for possível, por favor, devolve o artigo no estabelecimento comercial.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. LED do interruptor de ligar
     2. LED do sensor de luz de dia
     3. Configuração do intervalo(dia)
     4. Configuração dos impulsos(dia)
     5. LED do sensor de luz de noite
     6. Configuração dos impulsos (noite)
     7. Configuração do intervalo(noite)
     8. Tomada do sistema de irrigação
     9. Suporte para instalação à parede
     10. Encaixe 12 mm (sensor)
     11. Encaixe 16 mm (alimentação)
     Instalação

     Torne os quatro suportes de instalação da parte traseira do temporizador, coloque os parafusos pelo orifício existente.

     Instruções
     Odoo • Text and Image

     O produto foi concebido para ligar e desligar de forma automática um sistema de irrigação durante o dia e a noite. O dispositivo inclui um sensor de luz com um cabo de 4 metros de comprimento para dedução (indicação por luz). Possui dois interruptores de ajuste para as funções de irrigação [dia/noite). Pode escolher e controlar os períodos necessários para usar este produto 24 horas por dia. Os interruptores de ajuste são os seguintes:

     Ligue primeiro a bomba na tomada da certa. Instale o sensor de luz que vem fornecido com um cabo de 4 m de comprimento junto a uma fonte de luz na sala.

     Insira a ficha de alimentação na tomada eléctrica. O Temporizador de Irrigação arranca, o que pode demorar até 10 segundos e a inicialização fica completa quando os dois LEDs vermelhos começam a piscar.

     Configure o período de ciclo pretendido no botão "impulsos" e o período de pausa entre as irrigações no botão "intervalo" Efectue esta operação em separado nos interruptores de ajuste de dia e de noite.

     Quando for de dia, o sensor de luz liga a função de dia e quando for de noite, ligará a função de noite.

     O LED relevante irá acender numa cor vermelha constante durante os períodos em que a bomba estiver em funcionamento. Existe uma pausa de 5 minutos entre as funções de dia e de noite e durante este período, os LEDs irão piscar para indicar a mudança.

     Configurações

     TOs tempos podem ser configurados como se segue:

     Impulsos:

     off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, Imin., 1,25 min., 1,5min., 1,75min., 2min., 2,25min., 2,50min., 2,75min., 3min., 3,25min., 3,50min.,3,75min., 4min., 4,25min., 4,50min., 4,75min., 5min, 5,50min., 6 min., 6,50min., 7min., 7,50min., 8min., 8,50min., 9min., 9,50min., 10min, 11min., 12min., 13min., 14min., 15min., 16min., 17min., 18min., 19min., 20min.

     Intervalo:

     off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s ,45s, 50s, 55s, 1min., 1,5min., 2min., 2,50min., 3min., 3,50min., 4min., 4,50min., 5min, 6 min., 7min., 8min., 9min., 10min, 15min., 20min., 25min., 30min., 35min., 40min., 45min., 50min., 55min., 1h, 1,5h, 2h, 2,5h, 3h, 3,5h, 4h, 4,5h, 5h, 5,5h, 6h, 6,5h, 7h,7,5h, 8h, 8,5h, 9h, 9,5h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h

     Podem ser configurados para as funções de dia e de noite.

     Notas de segurança

     O temporizador de água deve estar conectado a uma tomada doméstica. Se houver um dano no aparelho, verifique primeiramente o fusível. Desligue sempre da alimentação antes de abrir a tomada. Existem no aparelho tensões que provocam perigo de vida. PERIGO DE VIDA 230V!!!

     Version 1.0 RO
     Temporizator de apă
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introducere

     Vă mulţumim că aţi ales temporizatorul de apă GSE. Acest produs a fost proiectat cu îmbunătăţiri de precizie, având drept rezultat o funcţie superioară şi fiabilă de irigare.

     Garanţie

     Garanţia este valabilă numai cu cardul de garanţie care conţine data vânzării şi o ştampilă de la locul de achiziţie sau prin înregistrarea electronică a garanţiei la http://g-systems.eu/warranty. Dacă acest lucru nu este posibil, vă rugăm să returnaţi bunurile la locul achiziţiei.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. LED pentru alimentare
     2. LED-ul senzorului de lumină pentru zi
     3. Setările intervalului (zi)
     4. Setările impulsului (zi)
     5. LED-ul senzorului de lumină pentru noapte
     6. Setările impulsului (noapte)
     7. Setările intervalului (noapte)
     8. Sistem de irigare cu duză
     9. Scoabe pentru montarea fixă pe perete
     10. Stutzer 12 mm (senzor)
     11. Stutzer 16 mm (alimentare)
     Tip montaj

     Rotiţi cele patru scoabe de fixare, aflate pe partea de spate a temporizator, puneţi şuruburile prin orificiile existente.

     Instrucţiuni
     Odoo • Text and Image

     Produsul este proiectat pentru a porni şi a opri automat un sistem de irigare pe parcursul zilei şi nopţii. Dispozitivul include un senzor de lumină cu un cablu de 4 metri pentru deducţie (indicare luminoasă). Sunt disponibile comutatoare de reglare pentru funcţiile de irigare (zi/noapte). Puteţi selecta şi controla duratele necesare pentru utilizarea continuă a acestui produs. Comutatoarele de reglare sunt următoarele:

     Mai întâi racordaţi pompa la duza din partea dreapta. Instalaţi senzorul de lumină furnizat cu un cablu de 4 m în apropierea unei surse de lumină din încăpere.

     Introduceţi ştecherul de alimentare în priza electrică. Temporizatorul de apă se iniţializează; acest lucru poate dura până la 10 secunde şi iniţializarea este finalizată când cele două LED-uri roşi încep să lumineze intermitent.

     Setaţi durata dorită a ciclului de la butonul „impuls” şi durata pauzei dintre irigări de la butonul „interval”. Efectuaţi aceste setări separat pentru comutatoarele de reglare pentru zi şi noapte.

     Pe timpul zilei, senzorul de lumină comută la funcţia de zi, iar pe timp de noapte, acesta va comuta la funcţia de noapte. LED-ul relevant va lumina continuu în culoarea roşie în timpul perioadelor de funcţionare a pompei. Există o perioadă de comutare de 5 minute între funcţiile de zi şi de noapte; pe această perioadă LED-urile vor lumina intermitent pentru a indica schimbarea.

     Setări

     Intervalul de timp poate fi setat după cum urmează:

     Impuls:

     oprit, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 45 s, 50 s, 55 s, Imin., 1,25 min., 1,5 min., 1,75 min., 2 min., 2,25 min., 2,50 min., 2,75 min., 3 min., 3,25 min., 3,50 min.,3,75 min., 4 min., 4,25 min., 4,50 min., 4,75 min., 5 min, 5,50 min., 6 min., 6,50 min., 7 min., 7,50 min., 8 min., 8,50 min., 9 min., 9,50 min., 10 min, 11 min., 12 min., 13 min., 14 min., 15 min., 16 min., 17 min., 18 min., 19 min., 20 min.

     Interval:

     oprit, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 45 s, 50 s, 55 s, 1 min., 1,5 min., 2 min., 2,50 min., 3 min., 3,50 min., 4 min., 4,50 min., 5 min., 6 min., 7 min., 8 min., 9 min., 10 min., 15 min., 20 min., 25 min., 30 min., 35 min., 40 min., 45 min., 50 min., 55 min., 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h, 3,5 h, 4 h, 4,5 h, 5 h, 5,5 h, 6 h, 6,5 h, 7 h,7,5 h, 8 h, 8,5 h, 9 h, 9,5 h, 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

     Acestea pot fi adaptate pentru funcţiile pentru o zi şi o noapte.

     Recomandări privind siguranţa

     Temporizator de apă trebuie conectat la o priză cu siguranţă. Dacă depistaţi defecţiune în echipament, verificaţi mai întâi siguranţa prizei. Opriţi şi scoateţi mereu din alimentare înainte de deschiderea ştecherului. Tensiunile din echipament sunt periculoase şi incompatibile cu viata. 230V PERICOL DE ELECTROCUTARE !!!

     Version 1.0 RUS
     Таймера для полива
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Предисловие

     Благодарим за выбор GSE таймера для полива. Данный продукт был спроектирован с улучшением точности, чтобы обеспечить лучшую и более надежную функцию полива.

     Гарантия

     Гарантия действует только при наличии гарантийной карты, в которой имеется дата продажи и печать с места покупки или после электронной регистрации гарантии на http://g-systems.eu/warranty. Если это невозможно, пожалуйста, верните товар в место покупки.

     Условные обозначения
     Odoo • Text and Image
     1. Индикатор LED питания
     2. Индикатор LED датчик дневного освещения
     3. Настройка интервала (день)
     4. Настройка импульсов (день)
     5. LED датчик ночного освещения
     6. Настройка импульсов (ночь)
     7. Настройка интервала (ночь)
     8. Контакт системы полива
     9. Кронштейн для крепления к стене
     10. Штуцер 12 мм (датчик)
     11. Штуцер 16 мм (питание)
     Монтаж

     Поверните четыре монтажных кронштейна на задней части таймера, вставьте винты в имеющееся отверстие.

     Инструкции
     Odoo • Text and Image

     Продукт предназначен для автоматического включения и выключения системы полива днем и ночью. Устройство содержит чувствительный датчик освещенности с 4-метровым считывающим кабелем (световая индикация). Предусмотрены два регулируемых ключа для функций полива (день / ночь). Вы можете выбрать и контролировать желаемое время работы этого продукта в течение суток. Регулируемые клавиши следующие:

     Сначала подключите насос в правый контакт. Установите датчик освещенности, который оснащен 4-метровым кабелем, рядом с источником света в помещении.

     Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку. Таймер полива начинает работу примерно за 10 секунд, и этот процесс заканчивается, когда два красных светодиода начинают мигать.

     Установите желаемое время цикла с помощью клавиши „Импульс” и время отдыха между циклами полива с помощью клавиши „Интервал”. Это можно сделать отдельно для дня и ночи, используя регулируемые клавиши. Датчик освещенности включает дневную функцию днем, аи ночную – ночью.

     Соответствующий светодиод постоянно горит красным во время работы насоса. Переключение между дневной и ночной функцией выполняется за 5 минут, в течение которых светодиоды будут мигать, указывая на изменение.

     Настройки

     Интервал времени можно задать следующим образом:

     Импульс:

     выключено, 1 сек., 2 сек., 3 сек., 4 сек., 5 сек., 6 сек., 7 сек., 8 сек., 9 сек., 10 сек., 15 сек., 20 сек., 25 сек., 30 сек., 35 сек., 40 сек. ,45 сек., 50 сек., 55 сек., 1 мин., 1,25 мин., 1,5 мин., 1,75 мин., 2 мин., 2,25 мин., 2,50 мин., 2,75 мин., 3 мин., 3,25 мин., 3,50 мин.,3,75 мин., 4 мин., 4,25 мин., 4,50 мин., 4,75 мин., 5 мин., 5,50 мин., 6 мин., 6,50 мин., 7 мин., 7,50 мин., 8 мин., 8,50 мин., 9 мин., 9,50 мин., 10 мин., 11 мин., 12 мин., 13 мин., 14 мин., 15 мин., 16 мин., 17 мин., 18 мин., 19 мин., 20 мин.

     Интервал:

     выключено, 1 сек., 2 сек., 3 сек., 4 сек., 5 сек., 6 сек., 7 сек., 8 сек., 9 сек., 10 сек., 15 сек., 20 сек., 25 сек., 30 сек., 35 сек., 40 сек., 45 сек., 50 сек., 55 сек., 1 мин., 1,5 мин., 2 мин., 2,50 мин., 3 мин., 3,50 мин., 4 мин., 4,50 мин., 5 мин., 6 мин., 7 мин., 8 мин., 9 мин., 10 мин., 15 мин., 20 мин., 25 мин., 30 мин., 35 мин., 40 мин., 45 мин., 50 мин., 55 мин., 1 ч., 1,5 ч., 2 ч., 2,5 ч., 3 ч., 3,5 ч., 4 ч., 4,5 ч., 5 ч., 5,5 ч., 6 ч., 6,5 ч., 7 ч., 7,5 ч., 8 ч., 8,5 ч., 9 ч., 9,5 ч., 10 ч., 11 ч., 12 ч., 13 ч., 14 ч., 15 ч., 16 ч.

     Их можно настроить на работу днем и ночью.

     Примечания о безопасности

     Таймер должен быть подключен к внешней розетке. Если прибор поврежден, сначала проверьте предохранитель. Всегда отключайте питание, прежде чем открывать штепсель. В приборе присутствует опасное для жизни напряжение. 230 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!

     Version 1.0 SWE
     Vattentimer
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Förord

     Tack för att du valde GSE Vattentimer. Den här produkten har utformats med precisa förbättringar som resulterar i en överlägsen och pålitlig bevattning.

     Warranty

     Garantin gäller endast med garantikort, som innehåller försäljningsdatum och stämpel från inköpsstället, eller med elektronisk registrering av garantin på http://g-systems.eu/warranty. Om det inte är möjligt, vänligen returnera varan till köpplatsen.

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Lysdiod ström till
     2. Lysdiod ljussensor dag
     3. Intervallinställning (dag)
     4. Impulsinställning (dag)
     5. Lysdiod ljussensor natt
     6. Impulsinställning (natt)
     7. Intervallinställning (natt)
     8. Uttag bevattningssystem
     9. Hållare för montering på vägg
     10. Förskruvning 12 mm (sensor)
     11. Förskruvning (strömförsörjning)
     Montering

     Vrid på de fyra monteringsfästena på baksidan av timer och sätt in skruvarna genom det befintliga hålet.

     Instruktioner
     Odoo • Text and Image

     Produkten är utformad för att automatiskt slå på och stänga av ett bevattningssystem dygnet runt (dag och natt). Enheten inkluderar en känslig ljussensor med en 4 meter lång kabel (ljusindikering). Det finns två knappar för inställning av bevattningen (dag/natt). Du kan välja och styra dina önskade tider för att använda den här produkten dygnet runt. De möjliga inställningarna är följande:

     Anslut först pumpen till det höger uttaget. Installera ljussensorn med den 4 m långa medföljande kabeln nära en ljuskälla I rummet. Sätt i nätsladden i eluttaget. Vattentimer initieras automatiskt. Det kan ta upp till 10sekunder. När de två röda lysdioderna börjar blinka initieringen är slutförd.

     Ställ in önskad cykeltid med reglaget "impuls" och tidsavbrottet mellan varje bevattning med reglaget "intervall" Gör en separat inställning för dag resp. natt. Ljussensorn kopplar på dagfunktionen under dagtid och nattfunktionen när det är natt.

     Motsvarande lysdiod tänds med röd färg under de perioder när pumpen arbetar. Det finns en 5 minuters växeltid mellan dag- och nattfunktionen och under denna tid blinkar lysdioderna för att indikera ändringen.

     Inställningar

     Tidsintervallet kan ställas in på följande sätt:

     Impuls:

     off (av), 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s,45 s, 50 s, 55 s, 1 min, 1,25 min,1,5 min, 1,75 min, 2 min, 2,25 min, 2,50 min, 2,75 min, 3 min, 3,25 min, 3,50 min, 3,75 min, 4 min, 4,25 min,4,50 min, 4,75 min, 5 min, 5,50 min, 6 min, 6,50 min, 7 min, 7,50 min, 8 min, 8,50 min, 9 min, 9,50 min, 10 min,11 min, 12 min, 13 min, 14 min, 15 min, 16 min, 17 min, 18 min, 19 min, 20 min

     Intervall:

     off (av), 1s, 2s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s, 9 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s,45 s, 50 s, 55 s, 1 min, 1,5 min, 2 min, 2,50 min, 3 min, 3,50 min, 4 min, 4,50 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 35 min, 40 min, 45 min, 50 min, 55 min, 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h, 3,5 h, 4 h, 4,5 h, 5 h, 5,5 h, 6 h, 6,5 h, 7 h, 7,5 h, 8 h, 8,5 h, 9 h, 9,5 h, 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h

     Dag- och nattfunktionen kan anpassas var för sig.

     Säkerhetsanvisningar

     Vattentimern ska anslutas till ett väggutlägg . Om det finns något fel med styrenheten, bör du först kontrollera säkringen. Du ska alltid koppla av strömförsörjningen innan du öppnar uttaget. Styrenheten använder livsfarlig spänning. 230V betyder LIVSFARA!!!