Version 1.0 BG
     Контролер за температура и минимална скорост с контакт
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Предговор

     Благодарим ви, че закупихте Контролерът за температура и минимална скорост. Контролерът за температура и минимална скорост е регулатор на скоростта за вентилирани помещения за управление на въздушните вентилатори. Функцията на контролера включва поддържане на помещение с постоянна температура и в същото време създаване на непрекъсната минимална скорост, за да се предотврати изпускането на миризми.

     Гаранция

     Гаранцията е валидна само с гаранционна карта, съдържаща дата на продажба и печат от мястото на покупката или регистрирана електронна гаранция на http://g-systems.eu/warranty. Ако това не е така, моля, върнете се веднага до мястото на покупката!

     Легенда
     Odoo • Text and Image
     1. Настройка на температурата
     2. Настройка на минимална скорост
     3. LED светлина за включване
     4. LED светлина за температура
     5. Контакт
     6. Щепсел
     7. Сензор за температура
     Инсталация

     Поставете въздушния вентилатор в контакта (5). Свържете сензора за температура (7), който е снабден с 2 m кабел към контролера, и определете точка за сензора, където искате да извършите измерването.

     Уверете се, че не е пряко изложен на източник на топлина или поток от светлина, за да се получи възможно най-точното измерване на околния въздух. Сега поставете (6) щепсела на контролера към външен контакт. Контролерът се инициализира, това може да продължи до 10 секунди и зелената LED светлина за включване (3) мига, а вентилаторите работят на 50% от мощността си. След инициализация зелената LED светлина за включване (3) свети непрекъснато - контролерът  регулира от тази точка нататък.

     Описание

     Контролерът за температура и минимална скорост е фазов контролер за един или повече вентилатори за изпускане (Общото количество на вентилатори не може да надвишава 5A или 1150W). Можете да задавате две настройки на двете копчета, (1) температура и (2) настройка на минимална скорост. Температурният диапазон е от 20-30 ° C, настройката на минималната скорост от позиция OFF скача на 20% и е променлива до 100% скорост.

     Инструкций

     -От бутона за настройка на температура (1) задавате желаната температура, например 24 ° C.

     -От второто копче задавате минималната скорост (2), която никога не трябва да спада по време на регулирането, например ние задаваме това на 20%.

     Настройката на минимална скорост е най-силната настройка и винаги отменя настройката за температурата. Ако зададете (2) настройката за минимална скорост в положение OFF, вентилаторът ще спре да работи, когато измерената температура е под зададената температура. Настройката (2) за минимална скорост има 20% пик при стартиране, за да даде достатъчно мощност на вентилатора, за да работи на ниска скорост.

     Хистерезисът е фиксирана стойност от 2 ° C. Хистерезисът е контролирания диапазон от скоростта на вентилатора. В тези 2 ° C скоростта на вентилатора ще се промени от най-ниската точка, зададена от (2) настройката за минимална скорост, до най-високата точка на регулирането, 100% от скоростта на вентилатора в зависимост от температурата.

     Докато измерената температура от (7) сензора е под вашата настройка (24 ° C), регулаторът на минималната скорост поддържа вентилатора да работи според настройката на минималната скорост (20%). При повишаване на температурата и надвишаване на 24 ° C  (4) LED за температура се включва и скоростта на вентилатора започва да се увеличава в зависимост от температурата в следващите 2 ° C до 100% , докато достигне до 26 ° C.

     Малките вентилатори могат да се променят от 0-100%, но ако имате по-голяма консумация на енергия (големи вентилатори) контролерът работи полупроменливо и ще превключи автоматично на 100% без променлив контрол. Контролерът остава включен, докато температурата спадне.

     Внимание! Настройката на висока минимална скорост с големи вентилатори ще работи 100% заради вътрешната защита от прегряване! Намалете минималната скорост!

     Бележка за безопасност

     Контролерът трябва да бъде свързан към външен контакт. Ако има повреда в уреда, първо проверете предпазителя. Винаги изключвайте захранването, преди да отворите контролера. В уреда има опасни за живота напрежения. 230V ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ!

     Version 1.0 CZ
     Kontrolér teploty a minimální rychlosti s kontaktem
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Předmluva

     Děkujeme Vám, že jste koupili Kontrolér teploty a minimální rychlosti. Kontrolér na teplotu a minimální rychlost s regulátorem rychlosti pro větrané místnosti pro ovládání ventilátorů vzduchu. Funkce regulátoru zahrnuje udržování místnosti s konstantní teplotou a současně vytváření diskontinuální minimální rychlosti, aby se zabránilo úniku zápachu.

     Záruka

     Záruka je jenom platná se záruční kartou, která obsahuje datum prodeje a razítko z místa nákupu nebo registrovaná elektronická záruka na http://g-systems.eu/warranty. Jestli toto není tak, vraťte se ihned na místo nákupu!

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Nastavení teploty
     2. Nastavení minimální rychlosti
     3. LED světlo na zapnutí
     4. LED světlo na teplotu
     5. Kontakt 
     6. Zástrčka
     7. Teplotní senzor
     Instalace

     Vložte vzduchový ventilátor do kontaktu (5). Připojte snímač teploty (7), který je vybaven 2m kabelem k ovladači kontroléru, a určete bod pro snímač, kde chcete vykonat měření.

     Ujistěte se, že není přímo vystaven zdroji tepla nebo proudu světla, aby jste získaly nejpřesnější měření okolního vzduchu. Nyní postavte zástrčku na kontrolér (6) k externímu kontaktu. Kontrolér  je inicializován, to může trvat až 10 vteřin a zelené LED světlo na zapnutí (3) bliká, a ventilátory pracují na 50% svého výkonu. Po inicializování zeleného LED světla na zapnutí (3) svítí nepřetržitě - kontrolér z toho bodu reguluje dále. 

     Popis

     Kontrolér teploty a minimální rychlosti je fázový kontrolér pro jeden nebo více ventilátoru na odsávání (Celkové množství ventilátorů nemůže překročit 5A nebo 1150W). Můžete nastavit dvě nastavení na obou tlačítek, (1) teplotu a (2) nastavení minimální rychlosti. Teplotní rozsah je 20-30ºC, nastavení minimální rychlosti od pozice OFF skáče na 20% a je variabilní až na 100% rychlosti.

     Pokyny

     -Z tlačítka na nastavení teploty (1) nastavíte požadovanou teplotu, například 24ºC. 

     -Z druhého tlačítka nastavíte minimální rychlost (2), která by nikdy neměla během regulace padat, například jsme to nastavili na 20%.

     Nastavení minimální rychlosti je nejsilnějším nastavením a vždy potlačí nastavení teploty. Pokud nastavíte (2) nastavení minimální rychlosti do polohy OFF, ventilátor přestane fungovat, když teplota je pod nastavenou teplotu. Nastavení (2) na minimální rychlost má 20% spouštěcí vrchol, poskytnout dostatečný výkon ventilátoru pro provoz při nízké rychlosti.

     Hystereze je pevná hodnota 2 ° C. Hystereze je regulovaný rozsah otáček ventilátoru. V těchto 2ºC se rychlost ventilátoru změní z nejvyššího bodu nastaveného (2) nastavením minimální rychlosti, do nejvyššího bodu regulace, 100% z rychlosti ventilátoru v závislosti na teplotě.

     Pokud naměřená teplota ze senzoru (7) je pod vaším nastavením (24ºC), regulátor minimální rychlosti udržuje ventilátor, aby pracoval podle nastavení na minimální rychlost (20%). Při zvýšení teploty a zvýšení na 24ºC (4) Kontrolka teploty LED svítí rychlost ventilátoru se začíná zvyšovat podle teploty v následujících 2ºC až na 100%, až dosáhne 26ºC. 

     Malé ventilátory se mohou měnit z 0-100%, ale jestli máte větší spotřebu elektrické energie (velké ventilátory) ovladač pracuje poluvariabilně a přepne se na 100% bez proměnné regulace. Kontrolér se nechává zapnutý, pokud teplota klesne. 

     Pozor! Nastavení na vysokou minimální rychlost u velkých ventilátorů bude pracovat 100% kvůli vnitřní ochraně před přehřátím! Snižte minimální rychlost!

     Poznámka pro bezpečnost

     Kontrolér musí být připojený k vnějšímu kontaktu. Jestli je porucha, je třeba prokontrolovat pojistky. Vždycky vypněte napájející zdroj, než otevřete kontrolér. V zařízení jsou napětí ohrožující život. 230 V JE NEBEZPEČÍ ŽIVOTA!

     Version 1.0 DE
     Temperatur und Minimaldrezahl Steckdosenregler
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Vorwort

     Besten dank für den Kauf des Temperatur & Minimalgeschwidigkeit Steckdosenregler. Der Temperatur & Minimalgeschwidigkeit Steckdosenregler ist ein Drehzahlregler für belüftete Räume zur Ansteuerung von Abluftventilator. Die Funktion aller Fancontrollers ist einen Raum stehts in konstanter Temperatur zu halten und gleichzeitig einen Unterdruck zu erzeugen um zu verhindern das Gerüche austreten können.

     Garantie

     Die Garantie ist nur in Begleitung einer ausgefüllten Garantiekarte gültig, die das Verkaufsdatum und den Stempel vom Kaufort oder die elektronisch registrierte Garantie unter http://g-systems.eu/warranty enthält. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Verkäufer-Laden und reklamieren Sie Ihre Garantie!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Temperatureinstellung
     2. Mindestgeschwindigkeitseinstellung
     3. Betriebs-LED
     4. Temperatur-LED
     5. Steckdose
     6. Stecker
     7. Temperatursensor
     Installation

     Stecken Sie den Ventilator in die (5.) Steckdose. Verbinden Sie den (7.) Temperatursensor der mit einem 2 m langen Kabel versehen ist mit der Stereo-Jack Buchse (Unterseite des Regler). Plazieren Sie den Sensor an einer geeigneten Stelle, an der Sie die Messung durchführen möchten. Stellen Sie sicher dass diese nicht direkt einer Wärmequelle oder einem Lichtstrahl ausgesetzt ist, um eine möglichst genaue Messung der Umgebungtemeratur zu erhalten. Stecken Sie nun den  Temperatur & Minimalgeschwidigkeit (6.) Steckdosenregler in eine Haushaltssteckdose. Die Lüftersteuerung initialisiert sich selbst, dies kann bis zu 10 Sekunden dauern und die (3.) grüne Kontrollleuchte blinkt und der Ventilator(en) laufen mit 50% ihrer Leistung. Nach der Initialisierung (3.) leuchtet grün EIN dauerhaft - die Lüftersteuerung regelt ab diesem Zeitpunkt.

     Beschreibung

     Der Temperatur & Minimalgeschwidigkeit Steckdosenregler ist ein Phasenanschnittregler für einen oder mehrere Abluftventilatoren (Die Gesamtmenge der Ventilatoren darf 5A oder 1150W nicht überschreiten). Sie können zwei Einstellungen an zwei Reglern vornehmen: 1. Temperatur und (2.) Mindestgeschwindigkeit. Der Temperaturbereich reicht von 20 bis 30 ° C, die Mindestgeschwindigkeitseinstellung aus der AUS-Position springt auf 20% und ist variabel bis zu 100% Geschwindigkeit.

     Anleitung

     -Am (1.) Temperatureinstellknopf stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, z.B. 24°C.

     -Am zweiten Knopf stellen Sie die (2.) Mindestgeschwindigkeit ein die während der Regelung niemals unterschritten werden darf, z.B. stellen wir diese auf 20% ein.

     Die Einstellung für die Mindestgeschwindigkeit ist die stärkste Einstellung und übersteuert immer die Temperatureinstellung. Wenn Sie die (2.) Mindestgeschwindigkeitseinstellung auf AUS stellen, so stellt der Ventilator ab wenn die gemessene Temperatur unter der eingestellten Temperatur liegt. Die (2.) Mindestdrehzahleinstellung hat eine Einschaltschwelle von 20%, um dem Lüfter genügend Leistung zu geben damit dieser bei niedriger Drehzahl anläuft.

     Die Hysterese ist ein fester Wert von 2°C. Die Hysterese ist der Regelbereich der Lüfterdrehzahl. Bei einer Temperaturdifferenz von +2°C ändert sich die Lüfterdrehzahl vom niedrigsten Punkt ausgehend von der der (2.) Mindestdrehzahleinstellung, zum höchsten Punkt der Regelung 100% der Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit von der Temperatur.

     Solange die gemessene Temperatur am (7.) Temperatursensor unter unter (<24°C) liegt, arbeitet Ihr Ventilator mit der Mindestdrehzahleinstellung (20%). Wenn die Temperatur steigt und die 24°C überschreitet, geht die  (4.) Temperatur-LED an und die Ventilatorgeschwindigkeit steigt entsprechend dem Temperaturanstieg in den nächsten 2°C auf 100% bis >26°C an. Kleine Ventilatoren sind von 0-100% variabel, sobald Sie einen größeren Stromverbrauch haben (große Ventilatoren), arbeitet der Regler Semi-variabel und schaltet automatisch auf 100% Ventilatorleistung um ohne variable Steuerung. Der Regler bleibt solange eingeschaltet, bis die interne Temperatur wieder abfällt.

     Achtung! Eine zu hohe Mindestdrehzahl bei großen Ventilatoren läuft aufgrund des internen Überhitzungsschutzes zu 100%! Reduzieren Sie die Mindestgeschwindigkeit!

     Sicherheitshinweise

     Die Lüftersteuerung muss an eine Haushaltssteckdose angeschlossen werden. Wenn das Gerät defekt ist überprüfen Sie zuerst die Sicherung. Trennen Sie immer die Stromversorgung bevor Sie das Gerät öffnen. Im Gerät liegen lebensgefährliche Spannungen an. 230V LEBENSGEFAHR!

     Version 1.0 DK
     Temperatur- og hastighedskontroller med kontakt
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Indledning

     Tak, fordi du har købt temperatur- og hastighedskontroller. Temperatur- og minimumshastighedsregulatoren er hastighedsregulator for ventilerede rum for regulering af luftventilatorer. Kontrollerens funktion involverer at opretholde et rum med en konstant temperatur og samtidig skabe en kontinuerlig minimumshastighed for at forhindre frigivelse af lugt.

     Garanti

     Garantien er kun gyldig med et garantikort, der indeholder salgsdatoen og stempel fra købsstedet eller en registreret elektronisk garanti på http://g-systems.eu/garanti. Hvis ikke, skal du straks vende tilbage til købsstedet!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Temperaturindstilling
     2. Indstilling af mindste hastighed
     3. LED-lys for at tænde
     4. LED-temperaturlys
     5. Kontakt
     6. Stik
     7. Temperatursensor
     Installation

     Indsæt luftventilatoren i stikkontakten (5). Tilslut temperatursensoren (7),  som er udstyret med 2 m kabel til kontrolleren, og bestem punktet for sensoren, hvor du vil udføre målingen.

     Sørg for at den ikke direkte udsættes for en varmekilde eller en lysstrøm for at opnå den mest nøjagtige måling af den omgivende luft. Sæt nu (6) kontroller-stikket i en ekstern sokkel. Kontrolleren er initialiseres, dette kan tage op til 10 sekunder, og den grønne LED lys for tilslut (3) blinker, og ventilatorerne kører på 50% af deres kapacitet. Efter initialisering lyser den grønne LED lys for tilslut (3) kontinuerligt - kontrolleren justeres fra det punkt og frem.

     Beskrivelse

     Temperatur- og hastighedskontrolleren er en fasekontroller for en eller flere udstødningsventilatorer (Den samlede mængde ventilatorer må ikke overstige 5A eller 1150W). Du kan angive to indstillinger af de to knapper (1) temperatur og (2) indstilling af minimumshastighed. Temperaturområdet er 20-30 ° C, indstilling af minimumshastighed fra OFF-positionen hopper til 20% og er variabel til 100% hastighed.

     Instruktioner

     - Fra temperaturindstillingsknappen (1) indstiller du den ønskede temperatur, for eksempel 24 ° C.

     - Fra den anden knap indstiller du minimumshastigheden (2), som aldrig skal falde under justering, for eksempel indstiller vi dette til 20%. Indstillingen for mindste hastighed er den stærkeste indstilling og annullér altid temperaturindstillingen.

     Hvis du indstiller (2) indstillingen for mindste hastighed i OFF-positionen holder ventilatoren op med at køre når den målte temperatur er under den indstillede temperatur. Indstillingen for mindste hastighed (2) har en 20% starttop til at give nok ventilatoreffekt til at køre med lav hastighed.

     Hysterese er en fast værdi på 2 ° C. Hysterese er ventilatorens regulerede hastighedsområde. Ved disse 2 ° C vil ventilatorhastigheden ændre sig fra det laveste punkt indstillet med  (2) indstillingen for mindste hastighed, til det højeste reguleringspunkt, 100% af blæserhastigheden afhængigt af temperaturen.

     Indtil den målte temperatur af sensoren (7) er under din indstilling (24 ° C), den minimale hastighedskontrol holder blæseren i drift i henhold til indstillingen for mindste hastighed (20%) den mindste hastighed regulatoren holder blæseren i gang i henhold til indstillingen for mindste hastighed (20%). Når temperaturen stiger, og 24 ° C  (4) Temperatur LED lys skinner nås, begynder ventilatorhastigheden at stige afhængigt af temperaturen i de næste 2 ° C til 100%, indtil den når 26 ° C.

     De små ventilatorer kan ændre sig fra 0-100%, men hvis du har et højere strømforbrug (store ventilatorer) Kontrolleren fungerer semi-variabelt og skifter automatisk til 100% uden variabel kontrol. Kontrolleren forbliver tændt, indtil temperaturen falder.

     Advarsel! Den høje minimumhastighed indstilling med store ventilatorer fungerer 100% på grund af den interne overophedningsbeskyttelse! Reducer minimumshastigheden!

     Sikkerhedsanvisning

     Kontrolleren skal være tilsluttet til ekstern kontakt. Hvis der er skade på apparatet, skal du først kontrollere sikringen. Sluk altid strømmen før du åbner controlleren. Der er livstruende spændinger i apparatet. 230V LIVSFARE!

     Version 1.0 EN
     GSE Temperature min. speed socket controller
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Foreword

     Thank you for purchasing a Temperature & Minimum-speed socket controller. The Temperature & Minimum-speed socket controller is a speed regulator for ventilated rooms to control air fans. The function of the controller  involves maintaining a room at constant temperature and at the same time creating a continuous minimum-speed in order to prevent odours escaping.

     Warranty

     The warranty is only valid with a warranty card containing sales date and stamp from the place of purchase оr electronic registered warranty at http://g-systems.eu/warranty. If this is not so, please return immediately to the sales office!

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Temperature setting
     2. Minimum speed setting
     3. Power ON LED light
     4. Temperature LED light
     5. Socket
     6. Plug
     7. Temperature sensor
     Installation

     Insert the air fan into the (5) socket. Connect the (7) temperature sensor which is provided with a 2 m long cable into the controller and a point for the sensor where you wish to undertake the measurement. 

     Ensure that this is not directly exposed to a heat source or stream of light in order to obtain the most precise measurement of the ambient air possible. Now insert the controller (6) plug into the wall-socket. The fan controller initializes itself, this can last up to 10 seconds and the (3) green ON LED light flashes and the fans run at 50 % of their power. Following initialization (3) green ON LED lights up continuously - the fan controller regulates from this point onwards.

     Description

     Temperature & Minimum-speed socket controller is a phase controller for one or more exhaust fan (The total amount of the fan can not exceed 5A or 1150W). You can post two settings on two knobs, (1) temperature and (2) minimum speed setting. The temperature range is from 20-30°C, the minimum speed setting from OFF position jumps to 20% and is variable up to 100% speed.

     Instruction

     -On the (1) temperature setting knob you set the desired temperature, for example 24°C. 

     -On the second knob you set the (2) minimum speed which never should be undercut during the regulation, for example we set this on 20%. 

     The minimum speed setting is the strongest setting and always overdrive the temperature setting. If you set the (2) minimal speed setting on OFF position, the fan will stop working when the measured temperature is below the set temperature. The (2) minimum speed setting have a 20% infinitely start up peak to give enough power to the fan to run on low speed. 

     The hysteresis is a fixed value of 2°C. The hysteresis is the controlling range of the fan speed. In this 2°C the fan speed will change from the lowest point given from the (2) minimum speed setting, to the highest point of the regulation 100% of the fan speed depending on the temperature.

     As long the measured temperature of the (7) sensor is below your setting (24°C) the minimum speed controller keeps your fan working on according the minimum speed setting (20%). When the temperature rise and exceed the 24°C the (4) Temperature LED light shines and the fan speed starts to increase according the temperature in the next 2°C up to 100% fan speed till 26°C. 

     Small fans will be variable from 0-100%, as soon you have larger power consumption (big fans) the controller works semi-variable and will switch automatic to 100% without variable control. The controller remain switch on until the temperature drops.

     Attention! A high minimum speed setting with large fans will run 100% because of internal overheating protection! Reduce the minimum speed!

     Safety note

     The fan controller must be connected to a domestic wall-socket. If there is a fault in the appliance check the fuse first of all. Always disconnect the power before opening the controller. There are life threatening voltages in the appliance. 230V DANGER TO LIFE!

     Version 1.0 ES
     Controlador de temperatura y velocidad mínima con toma
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Prólogo

     Gracias por comprar el controlador de temperatura y velocidad mínima. El controlador de temperatura y velocidad mínima es un regulador de la velocidad para salas ventiladas para controlar a los ventiladores de aire. La función del controlador consiste en mantener una habitación a una temperatura constante y al mismo tiempo crear una velocidad mínima continua para evitar olores.

     Garantía

     La garantía solo es válida con una tarjeta de garantía que contenga la fecha de venta e impresión desde el lugar de compra o una garantía electrónica registrada en http://g-systems.eu/warranty. De lo contrario, regrese al lugar de compra de inmediato.

     Leyenda
     Odoo • Text and Image
     1. Ajuste de temperatura
     2. Ajuste de velocidad mínima
     3. Luz de LED para encender
     4. Luz de LED de temperatura
     5. Toma
     6. Enchufe
     7. Sensor de temperatura
     Instalación

     Insertar el ventilador de aire en la toma (5). Conectar el sensor de temperatura (7), que está equipado con un cable de 2 m de largo al controlador, y determinar el punto del sensor en la que desea hacer una medición. 

     Asegurarse de que no esté directamente expuesto a una fuente de calor o corriente de luz para obtener la medición de aire ambiente más precisa posible. Ahora colocar (6) el enchufe del controlador en una toma externa. El controlador se inicializa, esto puede demorar hasta 10 segundos y el LED verde (3) parpadea y los ventiladores funcionan al 50% de su potencia. Después de la inicialización, el LED verde (3) se ilumina continuamente: el controlador se ajusta desde ese punto en adelante. 

     Descripción

     El controlador de temperatura y velocidad mínima es un controlador de fase para uno o más ventiladores de escape (la cantidad total de ventiladores no puede exceder 5A o 1150W). Puede establecer dos configuraciones para ambos botones, (1) temperatura y (2) configuración de velocidad mínima. El rango de temperatura es de 20-30 ° C, el ajuste de velocidad mínima desde la posición OFF salta al 20% y es variable al 100% de velocidad.

     Instrucciones

     - Ajuste la temperatura deseada, por ejemplo, 24 ° C, desde el botón de ajuste de temperatura (1).

     - Desde el segundo botón, establece la velocidad mínima (2), que nunca debe caer durante el ajuste, por ejemplo, establecemos esto en 20%.

     La configuración de velocidad mínima es la más fuerte y siempre anula la configuración de temperatura. Si establece (2) la configuración de velocidad mínima en OFF, el ventilador dejará de funcionar cuando la temperatura medida esté por debajo de la temperatura establecida. La configuración de velocidad mínima (2) tiene un pico de inicio del 20% para proporcionar suficiente potencia del ventilador para operar a baja velocidad.

     La histéresis es un valor fijo de 2 ° C. La histéresis es el rango de velocidad controlada del ventilador. A estos 2 ° C, la velocidad del ventilador cambiará desde el punto más bajo establecido por (2) la configuración de velocidad mínima hasta el punto de ajuste más alto, el 100% de la velocidad del ventilador dependiendo de la temperatura.

     Mientras que la temperatura medida del sensor (7) está por debajo de su configuración (24 ° C), el controlador de velocidad mínima mantiene el ventilador funcionando de acuerdo con la configuración de velocidad mínima (20%). Cuando la temperatura aumenta y se alcanzan los 24 ° C (4) La luz LED de temperatura brilla y el la velocidad del ventilador comienza a aumentar dependiendo de la temperatura en los próximos 2 ° C al 100% hasta que alcanza los 26 ° C.

     Los ventiladores pequeños pueden cambiar de 0 a 100%, pero si tiene un mayor consumo de energía (ventiladores grandes), el controlador funciona de forma semi variable y cambiará automáticamente al 100% sin control variable. El controlador permanece encendido hasta que baja la temperatura.

     ¡Atención! ¡La configuración de velocidad mínima alta con ventiladores grandes funcionará al 100% debido a la protección interna contra sobrecalentamiento! ¡Reduzca la velocidad mínima!

     Nota de seguridad

     El controlador debe estar conectado a una toma externa. Si hay daños en el aparato, primero verifique el fusible. Apague siempre la alimentación antes de abrir el controlador. Hay tensiones potencialmente mortales en el aparato. PELIGRO DE VIDA DE 230 V

     Version 1.0 FIN
     Tuuletinohjain lämpötila- ja minimipyörimisnopeussäädöillä ja pistorasialla 
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Johdanto

     Kiitämme sinua siitä, että ostit tämän tuuletinohjaimen lämpötila- ja minimipyörimisnopeus-säädöillä. Tämä ohjain on tarkoitettu säätämään tuuletettujen tilojen ilmatuulettimien pyörimisnopeutta. Ohjaimen toiminnan ansiosta tiloissa voidaan ylläpitää tasaista lämpötilaa ja samalla riittävää ilmanvaihtoa, joka estäisi hajuhaittojen synnyn.

     Takuu

     Takuu on voimassa vain, jos takuukortti on ostopaikassa asianmukaisesti leimattu ja ostopäivä merkitty ostohetkellä, tai jos ostaja on rekisteröinyt tuotteensa takuun sähköisesti osoitteessa http://g-systems.eu/warranty. Mikäli takuukorttia ei ole ostohetkellä leimattu ja täytetty, sinun täytyy käydä välittömästi ostopaikassa.

     Laitteen osia
     Odoo • Text and Image
     1. Lämpötilan säätönuppi
     2. Tuulettimen minimipyörimisnopeuden säätönuppi 
     3. Päälle kytketyn tilan LED-merkkivalo
     4. Lämpötilan LED-merkkivalo 
     5. Pistorasia
     6. Pistoke
     7. Lämpötila-anturi
     Asennus

     Kytke tuuletin pistorasiaan (5). Kytke lämpötila-anturi (7) sen 2 m pituisella johdolla tuuletinohjaimeen ja valitse anturille kohta, jossa lämpötilaa tulisi mitata. 

     Varmista, ettei anturi ole jonkin lämmönlähteen tai valon vaikutuksen alaisena, jotta ympäröivän ilman lämpötilan mittaus olisi mahdollisimman tarkka. Kytke sitten ohjaimen (6) pistoke ulkoiseen pistorasiaan. Ohjain käynnistyy ja alkaa alustua, mikä saattaa kestää 10 sekuntia; tämän aikana vihreä LED-merkkivalo (3) vilkkuu ja tuulettimet toimivat 50% teholla. Alustuksen jälkeen vihreä merkkivalo (3) palaa tasaisesti ja laite alkaa ohjata tuulettimien toimintaa.

     Yleistä

     Tämä lämpötilan ja tuulettimien minimipyörimisnopeuden ohjain on yhdelle tai useammalle ulosmenevän ilman puhaltimelle tarkoitettu vaiheohjain (kaikkien tuulettimien yhteenlaskettu teho ei saa olla yli 1150W tai virta yhteensä yli 5A). Voit valita kahden nupin avulla (1) tavoitelämpötilan ja (2) minimipyörimisnopeuden. Lämpötilaväli on 20-30 °C. Miniminopeuden säätö siirtyy POIS PÄÄLTÄ-tilasta heti 20%:iin ja muuttuu siitä aina 100%:iin pyörimisnopeudesta.

     Käyttöohjeet

     - Valitse lämpötilan säätönupilla (1) tavoitelämpötila, esimerkiksi 24 °C.

     - Valitse tuulettimen minimipyörimisnopeuden säätönupilla pienin puhallusnopeus (2), joka ei saa alittua ohjaimen toiminnan aikana, esimerkiksi 20% maksiminopeudesta.

     Miniminopeuden säätöarvo on määräävämpi, toisin sanoen se aina nollaa lämpötilan säätöarvon. Jos valitset minimipyörimisnopeuden arvon (2) OFF-tilassa, tuuletin lakkaa toimimasta, kun mitattu lämpötila on matalampi kuin valittu tavoitelämpötila. Minimipyörimisnopeuden säädöllä (2) on 20% käynnistyspiikki, jotta tuulettimelle voisi antaa riittävästi tehoa käyntiin alhaisella nopeudella. 

     Hystereesin arvo on kiinteä 2 °C. Hystereesi määrää ohjattavissa olevan tuulettimen nopeusvälin. Näiden 2 °C:n rajoissa puhaltimen nopeus voi muuttua alimmasta arvosta, joka on valittu (2) vähimmäisnopeuden säätönupilla, korkeimpaan säätöarvoon, 100%:iin tuulettimen nopeudesta, mitatusta lämpötilasta riippuen.

     Niin kauan, kun anturin (7) mittaama lämpötila pysyy alle valitun tavoitelämpötila-arvon (tässä esimerkissä, 24 °C), miniminopeuden säädin pitää tuulettimen pyörimisnopeutta valitun miniminopeusasetuksen (20%) rajoissa. Jos mitattu lämpötila nousee yli tavoitearvon (24 °C), (4) Lämpötila-LED-valo palaa tuulettimen pyörimisnopeus alkaa nousta, mahdollisesti 100%:iin, lämpötilasta riippuen seuraavan 2 °C:n rajoissa, eli 26 °C asti.

     Pienten tuulettimien pyörimisnopeutta voidaan säätää välillä 0-100%, mutta jos tiloissa on isoja tuulettimia, joiden virrankulutus on suurta, ohjain siirtyy automaattisesti 100% teholle ja pysyy päällä, kunnes lämpötila laskee.

     Varoitus! Jos miniminopeus on säädetty korkeaksi, isot tuulettimet tulevat pyörimään täydellä nopeudella niiden sisäisen ylikuumenemissuojan ansiosta. Säädä tällaisessa tapauksessa miniminopeus pienemmäksi!

     Turvallisuushuomautus

     Ohjauksen on oltava kytkettynä ulkoiseen pistorasiaan. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista ensin sulake. Kytke virransyöttö aina pois päältä, ennen kuin avaat ohjaimen. Laitteessa on hengenvaarallinen jännite. 230 V HENGENVAARA!

     Version 1.0 FR
     Contrôleur de température et vitesse minimale avec prise
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Préface

     Nous vous remercions que vous avez acheté le Contrôleur de température et vitesse minimale. Le Contrôleur de température et vitesse minimale est un régulateur de la vitesse pour des locaux ventilés envisagés pour le contrôle des ventilateurs d’air. La fonction du contrôleur inclut la maintenance d’un local à température permanente et en même temps la création d’une vitesse minimale en contenu, en vue de prévenir l’émission d’odeurs.

     Garantie

     La garantie est valide seulement à la présentation d’une carte de garantie, contenante la date de vente et un cachet du lieu d’achat ou bien une garantie électronique, enregistrée sur http://g-systems.eu/warranty. Si ce n’est pas le cas, veuillez revenir immédiatement au lieu d’achat !

     Légende
     Odoo • Text and Image
     1. Réglage de la température
     2. Réglage de la vitesse minimale
     3. Lumière LED pour la mise sous tension
     4. Lumière LED pour la température
     5. Prise
     6. Fiche
     7. Capteur de température
     Installation

     Mettez le ventilateur d’air dans la prise (5). Connectez le capteur de température (7), qui est équipé d’un câble de 2 m, vers le contrôleur, et déterminez un point pour le capteur à l’endroit où vous voulez faire le mesurage.

     Assurez-vous qu’il n’est pas directement exposé à une source de chaleur ou bien à un flux de lumière, afin de produire le mesurage le plus correct de l’air ambiant. Alors, mettez la fiche du contrôleur (6) dans  une prise externe. Le contrôleur s’initialise, ceci peut continuer jusqu’à 10secondes et la lumière LED verte pour la mise en tension (3) clignote, et les ventilateurs fonctionnent avec 50% de leur puissance. Après l’initialisation, la lumière LED verte pour la mise en tension (3) reste allumée en permanence – le contrôleur effectue le réglage à partir de ce moment.

     Description

     Le Contrôleur de température et vitesse minimale est un contrôleur de phase pour un ou plusieurs ventilateurs d’émission (La quantité totale de ventilateurs ne peut pas excéder 5A ou 1150W). Vous pouvez faire le réglage des deux touches, (1) température et (2) réglage de la vitesse minimale. La plage de température est 20-30 ° C, le réglage de la vitesse minimale de la position OFF bondit à 20% et il est reste variable jusqu’à 100% de la vitesse.

     Instructions

     -Vous utilisez la touche pour le réglage de la température (1) afin de sélectionner la température désirée, par exemple 24 ° C.

     -Vous utilisez la deuxième touche afin de sélectionner la vitesse minimale (2), qui ne doit jamais s’abaisser au moment du réglage, par exemple nous le définissons à 20%.

     Le paramètre de la vitesse minimale est le paramètre le plus fort et il annule toujours le paramètre de la température. Si vous sélectionnez (2) que le paramètre de la vitesse minimale soit en position OFF, alors le ventilateur s’arrêtera, quand la température mesurée devient sous celle qui avait été sélectionnée. Le réglage (2) de la vitesse minimale a un pic de 20% chez le démarrage, afin d’assurer de puissance suffisante au ventilateur, pour qu’il puisse fonctionner à une vitesse basse.

     La hystérésis a une valeur fixée de 2 ° C. La hystérésis, c’est la plage contrôlée de la vitesse du ventilateur. Dans ces 2 ° C la vitesse du ventilateur se changera du point le plus bas, sélectionné par (2) le réglage de la vitesse minimale, jusqu’au point le plus haut du réglage - 100% de la vitesse du ventilateur en fonction de la température.

     Jusqu’à ce que la température du (7) capteur soit au-dessous de votre paramètre (24 ° C), alors le régulateur de la vitesse minimale maintiendra le fonctionnement du ventilateur selon le réglage de la vitesse minimale (20%). En cas de haussement de la température et l’excès de 24 ° C, (4) La température de la lumière LED brille la vitesse commencera son augmentation selon la température pendant les suivant 2 ° C, jusqu’à 100%, jusqu’à ce qu’elle devienne 26 ° C.

     Les petits ventilateurs peuvent varier de 0-100%, mais si vous avez une grande consommation d’énergie (grands ventilateurs), alors le contrôleur fonctionne à un régime semi variable et commencera à fonctionner automatiquement à 100% sans aucun contrôle variable. Le contrôleur reste activé jusque l’abaissement de la température.

     Attention ! Le réglage d’une vitesse minimale haute avec des grands ventilateurs fonctionnera à 100% à cause de la protection interne contre la surchauffe ! Abaissez la vitesse minimale !

     Remarque de sécurité

     Le Contrôleur doit être toujours connecté vers une prise externe. En cas de panne de l’appareil, vérifiez d’abord le fusible. Coupez toujours l’alimentation avant d’ouvrir le contrôleur. L’appareil possède des tensions mortelles. 230V DANGER DE MORT !

     Version 1.0 GR
     Ελεγκτής θερμοκρασίας και ελάχιστης ταχύτητας με ρευματοδότη
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Πρόλογος

     Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ελεγκτή θερμοκρασίας και ελάχιστης ταχύτητας. Ο ελεγκτής θερμοκρασίας και ελάχιστης ταχύτητας είναι ρυθμιστής της ταχύτητας αεριζόμενων χώρων για διαχείριση ανεμιστήρων. Η λειτουργία του ελεγκτή περιλαμβάνει διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σε χώρους και ταυτόχρονα δημιουργία συνεχούς ελάχιστης ταχύτητα έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκπομπή οσμών.

     Εγγύηση

     Η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο όταν υπάρχει κάρτα εγγύησης στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα του καταστήματος αγοράς ή μέσω ηλεκτρονικής εγγύησης στην ιστοσελίδα http://g-systems.eu/warranty. Διαφορετικά, παρακαλούμε επιστρέψτε το εμπόρευμα στο κατάστημα όπου έγινε η αγορά!

     Επεξήγηση
     Odoo • Text and Image
     1. Ρύθμιση της θερμοκρασίας
     2. Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας
     3. LED ένδειξη για ενεργοποίηση
     4. LED ένδειξη  για θερμοκρασία
     5. Ρευματοδότης
     6. Ρευματολήπτης
     7. Αισθητήρας θερμοκρασίας
     Εγκατάσταση

     Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα στον ρευματοδότη (5). Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας (7), ο οποίος έχει καλώδια 2 m προς τον ελεγκτή, και προσδιορίστε το σημείο του αισθητήρα όπου θέλετε να γίνει η μέτρηση.

     Διαβεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται άμεσα σε πηγή θερμότητας ή φωτεινή ροή έτσι ώστε να  γίνει επακριβώς η μέτρηση του αέρα περιβάλλοντος. Τώρα τοποθετήστε τον (6) ρευματολήπτη του ελεγκτή σε εξωτερικό ρευματοδότη. Ο ελεγκτής ενεργοποιείται, αυτό μπορεί να συνεχίσει έως 10 δευτερόλεπτα και το πράσινο LED φως της ενεργοποίησης (3) αναβοσβήνει, ενώ οι ανεμιστήρες λειτουργούν σε 50% της ισχύος τους. Μετά την ενεργοποίηση η πράσινη LED φως για ενεργοποίηση (3) παραμένει συνεχώς αναμμένη – ο ελεγκτής ρυθμίζει από αυτό το σημείο και μετά.

     Περιγραφή

     Ο ελεγκτής της θερμοκρασίας και της ελάχιστης ταχύτητας είναι ελεγκτής φάσης  για έναν ή περισσότερους ανεμιστήρες εξαγωγής αερίων (Το σύνολο των ανεμιστήρων δεν μπορεί να υπερβαίνει 5A ή 1150W). Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο ρυθμίσεων με τα δύο κουμπιά, (1) θερμοκρασία και (2) ρύθμιση για ελάχιστη ταχύτητα. Το φάσμα θερμοκρασίας είναι από 20-30 ° C, η ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας από θέση OFF ανεβαίνει σε 20% και κυμαίνεται έως την ταχύτητα 100%.

     Οδηγίες

     -Από το κουμπί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας (1) επιλέγετε την επιθυμητή θερμοκρασία, π.χ.  24 ° C.

     -Από το δεύτερο κουμπί ρυθμίζετε την ελάχιστη ταχύτητα (2), η οποία δεν πρέπει ποτέ να πέφτει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, π.χ. επιλέγουμε 20%.

     Η ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας είναι η πιο δυνατή ρύθμιση και πάντα απενεργοποιεί τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εάν επιλέξετε (2) τη ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας σε θέση OFF, ο ανεμιστήρας θα σταματήσει να λειτουργεί, όταν η μετρώμενη θερμοκρασία είναι κάτω από τη προκαθορισμένη θερμοκρασία. Η ρύθμιση (2) για ελάχιστη ταχύτητα έχει 20% μέγιστη τιμή κατά την ενεργοποίηση, για να παρέχει επαρκή ισχύ του ανεμιστήρα, για να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.

     Η υστέρηση είναι σταθερή αξία των 2 ° C. Η υστέρηση είναι το ελεγχόμενο εύρος από την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Στους 2 ° C η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα αλλάξει από το χαμηλότερο σημείο, επιλεγμένη από (2) τη ρύθμιση για ελάχιστη ταχύτητα, έως το υψηλότερο σημείο της ρύθμισης, 100% από την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με την θερμοκρασία.

     Όσο η μετρώμενη θερμοκρασία από τον (7) αισθητήρα είναι χαμηλότερη από τη προκαθορισμένη (24 ° C), ο ελεγκτής της ελάχιστης ταχύτητας διατηρεί τον ανεμιστήρα να λειτουργεί σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για ελάχιστη ταχύτητα (20%). Με την αύξηση της θερμοκρασίας και την υπέρβαση των 24 ° C η (4) Η λυχνία LED θερμοκρασίας λάμπει ταχύτητα του ανεμιστήρα αρχίζει να αυξάνεται ανάλογα με την θερμοκρασία στους επόμενους 2 ° C έως 100% , μέχρι να φτάσει 26 ° C.

     Οι μικροί ανεμιστήρες μπορούν να αλλάξουν από 0-100%, αλλά εάν έχετε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας (μεγάλοι ανεμιστήρες) ο ελεγκτής λειτουργεί με κυμάνσεις και μεταβαίνει αυτόματα σε 100% χωρίς μεταβλητό έλεγχο. Ο ελεγκτής παραμένει σε λειτουργία μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία.

     Προσοχή! Η ρύθμιση υψηλής ελάχιστης ταχύτητας με μεγάλους ανεμιστήρες θα λειτουργήσει στα 100% λόγω της εσωτερικής προστασίας από υπερθέρμανση! Μειώστε την ελάχιστη ταχύτητα!

     Σημειώσεις ασφάλειας

     Ο ελεγκτής πρέπει να συνδεθεί με εξωτερικό ρευματοδότη. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, πρώτα ελέγξτε τον προφυλακτήρα. Πάντα να διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν ανοίξετε τον ελεγκτή. Η συσκευή είναι πηγή επικίνδυνων για τη ζωή τάσεων. 230V ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ!

     Version 1.0 HUN
     A hőmérséklet és a minimális sebességszabályozó érintkezővel
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Bevezető

     Köszönjük, hogy megvásárolta a hőmérséklet- és sebességszabályzót. A hőmérséklet- és a minimális sebességszabályozó a szellőztetett légventilátor-vezérlő helyiségek fordulatszám-szabályozója. A vezérlő funkciója egy helyiség állandó hőmérsékleten tartása és egyidejűleg folyamatos minimális sebesség létrehozása a szagok megelőzése érdekében.

     Jótállás

     A jótállás csak azokra a jótállási jegyekre vonatkozik, amelyek tartalmazzák az eladás és a vásárlás helyéről történő nyomtatás dátumát, vagy a  http://g-systems.eu/warranty honlapon való bejegyzett elekronikus jótállási jegyekre. Ha nem rendelkezik olyannal, kérjük, azonnal térjen vissza a vásárlás helyére!

     Jelmagyarázat
     Odoo • Text and Image
     1. Hőmérséklet beállítása
     2. A minimális sebesség beállítása
     3. LED fény bekapcsolásra
     4. LED hőmérsékleti fény
     5. Kapcsolat
     6. Dugó
     7. Hőmérséklet-érzékelő
     Felszerelés

     Helyezze a ventilátort az aljzatba  (5)  . Csatlakoztassa a hőmérséklet-érzékelőt  (7)  , amely egy 2 m-es kábellel van ellátva a vezérlőhöz, és meghatározza az érzékelő azon pontját, ahol a mérést végrehajtani szeretné.

     A lehető legpontosabb környezeti levegőmérés érdekében ügyeljen arra, hogy az ne legyen közvetlenül kitéve hőforrásnak vagy fényáramnak. Most csatlakoztassa a vezérlő (6) csatlakozóját egy külső aljzathoz. A vezérlő inicializálása eltarthat 10 másodpercig, és a zöld LED fény bekapcsolásra (3)  villog és a ventilátorok teljesítményük 50% -án működnek. Az inicializálás után a zöld LED fény bekapcsolásra (3)  folyamatosan világít - a szabályozó attól a ponttól kezdve szabályoz.

     Leírás

     A hőmérsékleti és a minimális fordulatszám-szabályozó egy vagy több kipufogóventilátor fázisvezérlője (a ventilátorok teljes mennyisége nem haladhatja meg az 5A vagy 1150 W-ot). Két beállítást mindkét gombra beállíthat,  (1) a hőmérséklet és  (2)  a minimális sebesség beállítása végezhető el. A hőmérsékleti tartomány 20-30 ° C, a minimális sebesség beállítása az OFF állásból 20% -ra ugrik, és 100% sebességre állítható.

     Használati utasítás

     -A hőmérséklet beállító gomb segítségével  (1)  állítsa be a kívánt hőmérsékletet, például 24 ° C.

     - Állítsa be a minimális sebességet a második gomb segítségével  (2), amelynek például a szabályozás során soha nem szabad csökkentenie, ezt 20% -ra állítottuk be.

     A minimális sebesség beállítás a legerősebb, és mindig felülbírálja a hőmérsékletet. Ha (2)  a minimális sebesség beállítást OFF értékre állítja, akkor a ventilátor leáll, ha a mért hőmérséklet a beállított hőmérséklet alatt van. A beállítás  (2)  a minimális sebesség eléréséhez 20% -os indulási csúcs érhető el, hogy elegendő ventilátorteljesítményt biztosítson az alacsony sebességhez.

     A hiszterézis fix értéke 2 ° C. A hiszterézis a ventilátor szabályozott sebességtartománya. Ezen a 2 ° C-on a ventilátor sebessége megváltozik a  (2)  a minimális sebességet a legnagyobb beállítási pontra állítva, a ventilátor sebességének 100% -át a hőmérséklettől függően.

     Míg a mért hőmérséklet  (7)  az érzékelő a beállított érték alatt van (24 ° C), a minimális fordulatszám-szabályozó a ventilátort a minimális fordulatszám-beállításnak megfelelően működteti (20%). Amikor a hőmérséklet emelkedik és eléri a 24 ° C-ot (4)Hőmérsékletű LED fény világít, a ventilátor sebessége a következő 2 ° C hőmérséklettől függően 100% -ra növekszik, amíg el nem éri a 26 ° C-ot.

     A kis ventilátorok 0 tól -100% -ig változhatnak, de ha nagyobb az energiafogyasztása (nagy ventilátorok), akkor a vezérlő félig változóan működik, és automatikusan 100% -ra vált át változó vezérlés nélkül. A szabályozó addig marad, amíg a hőmérséklet lecsökken.

     Figyelem! A nagy ventilátorok esetén a legkisebb sebesség beállítás 100% -ban működik a belső túlmelegedés elleni védelem miatt! Csökkentse a minimális sebességet!

     Biztonsági megjegyzés

     A vezérlőt csatlakoztatni kell egy külső aljzathoz. Ha a készülék sérült, először ellenőrizze a biztosítékot. A vezérlő kinyitása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Életveszélyes feszültségek vannak a készüléken. 230 V ÉLETVESZÉLY!

     Version 1.0 IT
     Regolatore di temperatura e velocità minima con presa
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Premessa

     Grazie per aver acquistato il regolatore di temperatura e velocità minima. Il regolatore di temperatura e velocità minima è il regolatore di velocità per le sale ventilate di controllo dei ventilatori dell’aria. La funzione del regolatore prevede il mantenimento di un ambiente a temperatura costante e allo stesso tempo la creazione di una velocità minima continua per prevenire l’emissione di odori.

     Garanzia

     La garanzia è valida solo con un certificato di garanzia contenente la data di vendita e la stampa dal luogo di acquisto o una garanzia elettronica registrata all'indirizzo http://g-systems.eu/warranty. In caso contrario, si prega di restituire immediatamente al luogo di acquisto!

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Impostazione della temperatura
     2. Impostazione della velocità minima
     3. LED per accensione
     4. LED per temperatura
     5. Presa
     6. Spina
     7. Sensore di temperatura
     Installazione

     Inserire il ventilatore dell'aria nella presa (5). Collegare il sensore di temperatura (7) dotato del cavo da 2 m al regolatore e determinare il punto per il sensore in cui si desidera misurare.

     Assicurarsi che non sia direttamente esposto a una fonte di calore o flusso di luce per ottenere la misurazione dell'aria ambiente più accurata possibile. Ora collegare (6) la spina del regolatore  a una presa esterna. Il regolatore si inizializza, questo può durare fino a 10 secondi e il LED verde per accensione (3) lampeggia e i ventilatori funzionano al 50% della loro potenza. Dopo l'inizializzazione, il LED verde per accensione (3) si accende in modo continuo - il regolatore regola da quel punto in poi.

     Descrizione

     Il regolatore di temperatura e velocità minima è un regolatore di fase per uno o più ventilatori di scarico (La quantità totale di ventilatori non può superare 5A o 1150W). È possibile impostare due impostazioni per entrambi i pulsanti, (1) temperatura e (2) impostazione di velocità minima. L'intervallo di temperatura è 20-30°C, la velocità minima impostata dalla posizione OFF passa al 20% ed è variabile al 100% della velocità.

     Istruzioni

     - Dal pulsante di impostazione della temperatura (1) si imposta la temperatura desiderata, ad esempio 24°C.

     - Dal secondo pulsante si imposta la velocità minima (2), che non dovrebbe mai scendere durante la regolazione, ad esempio impostiamo questo al 20%.

     L'impostazione della velocità minima è l'impostazione più forte e ignora sempre l'impostazione della temperatura. Se si imposta (2) la velocità minima su OFF, il ventilatore smetterà di funzionare quando la temperatura misurata è inferiore alla temperatura impostata. L'impostazione della velocità minima (2) ha un picco di avvio del 20% per fornire una potenza del ventilatore sufficiente per funzionare a bassa velocità.

     L'isteresi ha un valore fisso di 2°C. L'isteresi è la gamma di velocità controllata del ventilatore. A questi 2°C, la velocità del ventilatore cambierà dal punto più basso impostato da (2) la velocità minima impostata al punto di regolazione più alto, 100% della velocità del ventilatore a seconda della temperatura. 

     Mentre la temperatura misurata dal sensore (7) è inferiore all'impostazione (24°C), il regolatore di velocità minima mantiene il ventilatore in funzione in base all'impostazione della velocità minima (20%). Quando la temperatura aumenta e viene raggiunta 24°C, (4) La luce a LED della temperatura si illumina la velocità del ventilatore inizia ad aumentare a seconda della temperatura nei successivi 2°C al 100% fino al raggiungere il 26°C.

     I piccoli ventilatori possono variare dallo 0 al 100%, ma se si ha un consumo di energia maggiore (ventilatori grandi) il regolatore funziona in modo semi-variabile e passerà automaticamente al 100% senza controllo variabile. Il regolatore rimane acceso fino a quando la temperatura non scende.

     Attenzione! L'impostazione della velocità minima elevata con ventilatori di grandi dimensioni funzionerà al 100% grazie alla protezione interna dal surriscaldamento! Ridurre la velocità minima!

     Note di sicurezza

     Il regolatore deve essere collegato a una presa esterna. In caso di danni all'apparecchio, controllare innanzitutto il fusibile. Spegnere sempre l'alimentazione prima di aprire il regolatore. Ci sono tensioni potenzialmente letali nell'apparecchio. 230 V PERICOLO DI VITA!

     Version 1.0 NL
     Temperatuur- en minimale snelheidsregelaar  voor stopcontact
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Voorwoord

     Bedankt voor het aanschaffen van de temperatuur- en minimale snelheidsregelaar. De temperatuur- en minimale snelheidsregelaar is een regelaar  van de snelheid voor geventileerde ruimten voor de besturing van luchtventilatoren. De functie van de regelaar is het behouden een constante temperatuur in de ruimte en creeert tegelijkertijd een constante minimumsnelheid om te voorkomen dat er geuren ontsnappen.

     Garantie

     De garantie is geldig alleen met een garantiekaart met de datum van verkoop en stempel van de plaats van aankoop of een geregistreerde elektronische garantie op http://g-systems.eu/warranty. Als dit niet het geval is, gelieve dan onmiddellijk terug te gaan naar de plaats van aankoop!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Temperatuur instellen
     2. Minimale snelheid instellen
     3. LED indicatie van de inschakeling
     4. LED indicatie van de temperatuur 
     5. Stopcontact
     6. Stekker
     7. Temperatuursensor
     Installatie

     Steek de ventilator in het stopcontact (5). Sluit de temperatuursensor (7) aan, die voorzien is van 2 m kabel naar de regelaar en bepaal het meetpunt van de sensor.

     Zorg ervoor dat de sensor niet direct wordt blootgesteld aan een warmtebron of lichtstroom om een zo nauwkeurig mogelijke meting van de omgevingstemperatuur te verkrijgen. Steek nu (6) de stekker  van de regelaar in een extern stopcontact. De controller initialiseert. Dit kan tot 10 seconden duren en de groene LED (3) knippert en de ventilatoren beginnen te werken op 50% van hun vermogen. Na de initialisatie brandt de groene LED (3) De regelaar begint vanaf dat moment  te regelen.

     Beschrijving

     De temperatuur- en minimale snelheidsregelaar is een een fasenregelaar voor één of meer afzuigventilatoren (het totale aantal ventilatoren mag niet meer dan 5A of 1150W verbruiken). U kunt beide knoppen met twee instellingen instellen: (1) temperatuur en (2) minimale snelheid. Het temperatuurbereik is 20-30°C, de minimale snelheidsinstelling vanuit de OFF positie springt naar 20% en is variabel naar 100% snelheid.

     Instructies

     - Met de temperatuurinstelknop (1) stelt u de gewenste temperatuur in, bijvoorbeeld 24 ° C.

     - Vanaf de tweede knop stelt u de minimum snelheid (2) in, die nooit mag dalen tijdens het instellen, deze mag bijvoorbeeld op 20% worden ingesteld.

     De minimale snelheidsinstelling is de sterkste instelling en heeft altijd voorrang op de temperatuurinstelling. Als u (2) de minimale snelheidsinstelling op OFF zet, zal de ventilator stoppen  werken wanneer de gemeten temperatuur onder de ingestelde temperatuur ligt. De minimale snelheidsinstelling (2) heeft een opstartpiek van 20% om voldoende ventilatorvermogen te geven om op lage snelheid te werken.

     De hysteresis is een vaste waarde van 2°C. De hysteresis is het geregelde toerentalbereik van de ventilator. Bij deze 2°C verandert de ventilatorsnelheid van het laagste punt ingesteld door (2) de minimale snelheidsinstelling naar het hoogste instelpunt, 100% van de ventilatorsnelheid afhankelijk van de temperatuur.

     Terwijl de gemeten temperatuur van de sensor(7)  onder uw instelling (24 °C) ligt, houdt de minimale snelheidsregelaar van de ventilator die volgens de minimale snelheidsinstelling (20%) werkt. Wanneer de temperatuur stijgt en 24°C (4) Temperatuur LED-licht schijnt wordt bereikt, begint de ventilatorsnelheid afhankelijk van de temperatuur in de volgende 2°C tot 100% te stijgen tot het 26°C wordt.

     De kleine ventilatoren kunnen veranderen van 0-100%, maar bij een hoger stroomverbruik (grote ventilatoren) werkt de regelaar semi-variabel en schakelt automatisch naar 100% zonder variabele regeling. De regelaar blijft ingeschakeld totdat de temperatuur daalt.

     Let op! De instelling van minimale snelheid van grote ventilatoren werkt op 100% vanwege de interne oververhittingsbeveiliging! Verlaag de minimale snelheid!

     Veiligheidsopmerking

     De regelaar moet worden aangesloten op een extern stopcontact. Indien de regelaar beschadigd is, controleer dan eerst de zekering. Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u de regelaar opent. De spanningen in het apparaat zijn levensbedreigend. 230V LEVENSGEVAAR!

     Version 1.0 NO
     Temperatur- og minimumshastighetskontroller med kontakt
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Forord

     Takk for at du kjøpte temperatur- og minimumshastighetskontrolleren. Temperatur- og minimumshastighetskontrolleren er hastighetskontroller for ventilerte kontrollrom for luftvifter. Kontrollerens funksjon innebærer å opprettholde et rom med konstant temperatur og samtidig skape en kontinuerlig minimumshastighet å forhindre frigjøring av lukt.

     Garanti

     Garantien er bare gyldig med et garantikort som inneholder salgsdato og stempel fra kjøpestedet eller en registrert elektronisk garanti på http://g-systems.eu/garanti.

     Hvis det ikke er tilfelle, vennligst returner umiddelbart til kjøpestedet!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Temperaturinnstilling
     2. Innstilling av minste hastighet
     3. LED-lys for å slå på
     4. LED-temperaturlys
     5. Kontakt
     6. Plugg
     7. Temperatursensor
     Installasjon

     Sett luftviften inn i kontakten (5). Koble til temperatursensoren (7), som er utstyrt med en 2 m kabel til kontrolleren og bestem punkt for sensoren der du vil utføre målingen.

     Pass på at den ikke er direkte utsatt for en varmekilde eller lysstrøm, for å oppnå en mest mulig nøyaktig måling av omgivelsesluften. Sett nå inn (6) pluggen av kontrolleren i en ekstern kontakt. Kontrolleren initialiseres, dette kan ta opptil 10 sekunder og det grønne LED-lyset for å slå på (3) blinker, og vifter operere på 50% av kapasiteten. Etter initialiseringen den grønne LED lys for å slå på (3) lyser kontinuerlig - kontrolleren justerer seg fra det punktet.

     Beskrivelse

     Temperatur- og minimumshastighetsregulatoren er en fasekontroller for en eller flere eksosvifter (Den totale mengden vifter må ikke overstige 5A eller 1150W). Du kan stille to innstillinger for begge knappene, (1) temperatur og (2) minimum hastighetsinnstilling. Temperaturområdet er 20-30 ° C, innstillingen for minste hastighet fra OFF-stilling hopper til 20% og varierer til 100% hastighet.

     Instrukser

     - Fra temperaturinnstillingsknappen (1) angir man ønsket temperatur, for eksempel 24°C.

     - Fra den andre knappen angir man minimumshastighet (2), som aldri skal falle under justeringen, for eksempel setter vi dette til 20%.

     Innstillingen for minste hastighet er den sterkeste innstillingen og overstyrer alltid temperaturinnstillingen. Hvis man setter innstillingen for minimumshastighet (2) i posisjon OFF, vil viften stoppe når den målte temperaturen er under den innstilte temperaturen. Innstillingen for minste hastighet (2) har en oppstartstopp på 20%, for å gi nok kraft til viften å løpe på lav hastighet.

     Hysterese er en fast verdi på 2 ° C. Hysterese er det kontrollerte hastighetsområdet for viften. Ved disse 2 ° C vil viftehastigheten endre seg fra det laveste punktet som er angitt av innstillingen for minimumshastighet (2), til det høyeste kontrollpunktet, 100% av viftehastigheten avhengig av temperaturen.

     Inntil den målte fra sensoren (7)  er under innstillingen din (24 ° C), minimum hastighetskontrolleren holder viften i gang i henhold til innstillingen for minste hastighet (20%). Når temperaturen stiger og 24 ° C  (4) LED-lys for temperatur lyser er nådd, begynner viftehastigheten å øke avhengig av temperaturen i de neste 2 ° C til 100% til den når 26 ° C.

     De små vifter kan skiftes fra 0-100%, men hvis man har høyere strømforbruk (store vifter) kontrolleren opererer semi-variabelt og vil automatisk bytte til 100% uten variabel kontroll. Kontrolleren holder på inntil temperaturen synker.

     Advarsel! Innstillingen for høy hastighet med store vifter fungerer 100% på grunn av den interne overopphetingsbeskyttelsen! Reduser minimumshastigheten!

     Sikkerhetsmerknad

     Kontrolleren må være koblet til en ekstern stikkontakt. Hvis det er feil på apparatet, må du først kontrollere sikringen. Slå alltid av strømmen før du åpner kontrolleren. Det er livstruende spenninger i apparatet. 230V LIVSFARE!

     Version 1.0 PL
     Kontroler temperatury i prędkość minimalna z gniazdkiem
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Przedmowa

     Dziękujemy za zakup kontrolera temperatury i prędkości minimalnej. Kontroler temperatury i prędkości minimalnej jest kontrolerem prędkości do wentylowanych pomieszczeń do sterowania wentylatory powietrza. Funkcja kontrolera obejmuje utrzymywaniu pomieszczenia o stałej temperaturze i jednocześnie tworząc stałą minimalną prędkość, aby zapobiec uwalnianie zapachów.

     Gwarancja

     Gwarancja jest ważna tylko z kartą gwarancyjną, zawierającą datę sprzedaży i wydruk z miejsca zakupu lub zarejestrowaną gwarancję elektroniczną na stronie http://g-systems.eu/warranty. Jeżeli to nie jest tak, proszę wrócić natychmiast do miejsca zakupu!

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Ustawienie temperatury 
     2. Ustawienie minimalnej prędkości 
     3. LED światło dla włączenia 
     4. LED światło dla temperatury 
     5.Gniazdko
     6. Wtyczka 
     7. Czujnik temperatury
     Instalacja

     Proszę włóżyć wentylator powietrza do gniazdka (5). Proszę podłączyć czujnik temperatury (7), który jest wyposażony w kabel o długości 2 m do kontrolera i proszę określić punkt czujnika, w którym chcecie dokonać pomiaru.

     Proszę się upewnić, że nie jest bezpośrednio narażony na źródło ciepła lub strumień światła, w celu uzyskania najdokładniejszego pomiaru otaczającego powietrza. Proszę teraz włożyć (6) wtyczkę kontrolera do zewnętrznego gniazdka. Kontroler zostaje zainicjowany, może to potrwać do 10 sekund i zielone LED światło dla włączenia (3) miga, a wentylatory działają na 50% swojej mocy. Po inicjalizacji zielone LED światło dla włączenia (3) świeci światłem ciągłym - kontroler dostosowuje się od tego monentu dalej.

     Opis

     Kontroler temperatury i prędkości minimalnej jest kontrolerem fazowym dla jednego lub więcej wentylatorów wyciągowych (Całkowita ilość wentylatorów nie może przekraczać 5A lub 1150W). Możecie ustawiać dwie ustawienia dla obu przycisków, (1) temperatura i  (2) ustawienie minimalnej prędkości. Zakres temperatury wynosi 20-30 ° C, ustawienie minimalnej prędkości z pozycji OFF przeskakuje do 20% i jest zmienna do 100% prędkości.

     Instrukcje

     -Z przycisku ustawienia temperatury (1) ustawiacie żądaną temperaturę, naprzykład 24 ° C.

     -Z drugiego przycisku ustawiacie minimalną prędkość (2), która nigdy nie powinna upaść podczas regulacji, na przykład ustawiliśmy to na 20%.

     Ustawienie minimalnej prędkości jest najsilniejszym ustawieniem i zawsze zastępuje ustawienie temperatury. Jeżeli podajecie (2) ustawienia minimalnej prędkości na pozycję OFF, wentylator przestanie działać, gdy zmierzona temperatura jest niższa od temperatury ustawionej. Ustawienie (2) minimalnej prędkości ma szczytowy poziom rozruchu wynoszący 20%, aby zapewnić wystarczającą moc wentylatora, aby działał na niskich obrotach. 

     Histereza to stała wartość 2 ° C. Histereza to kontrolowany zakres prędkości wentylatora. Przy tych 2 ° C prędkość wentylatora zmieni się od najniższego punktu ustawionego przez (2) ustawienie minimalnej prędkości, do najwyższego punktu regulacji, 100% z prędkości wentylatora w zależności od temperatury.

     Podczas gdy zmierzona temperatura z (7) czujnika jest niższa niż waszego ustawienia (24 ° C), regulator minimalnej prędkości utrzymuje wentylator działający zgodnie z ustawieniem minimalnej prędkości (20%). W razie podwyższenia temperatury i przekraczania 24 ° C (4) Lampka LED temperatury świeci prędkość wentylatora zaczyna rosnąć w zależności od temperatury w kolejnych 2 ° C  do 100%, aż osiągnie 26 ° C.

     Małe wentylatory mogą być zmieniane od 0-100%, ale jeśli macie większe zużycie energii (duże wentylatory) kontroler działa częściowo na przemian i automatycznie przełączy się na 100% bez zmiennej kontroli. Kontroler pozostaje włączony, dopóki temperatura nie spadnie.

     Uwaga! Ustawienie wysokiej minimalnej prędkości z dużymi wentylatorami będzie działać w 100% ze względu na wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem! Proszę zmniejszyć prędkość minimalną!

     Uwaga bezpieczeństwa

     Kontroler musi być podłączony do gniazdka zewnętrznego. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, najpierw należy sprawdź bezpiecznik. Prosimy zawsze wyłączać zasilanie przed otwarciem kontrolera. W urządzeniu występują napięcia zagrażające życiu. 230V NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA!

     Version 1.0 PT
     Controlador de temperatura e velocidade mínima com contato
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Prefácio

     Agradecemos por ter adquirido o controlador de temperatura e velocidade mínima. O controlador de temperatura e velocidade mínima é um regulador da velocidade em compartimentos ventilados de gestão dos ventiladores de ar. A função do controlador serve para manter uma temperatura constante no compartimento e, ao mesmo tempo, criar uma velocidade mínima contínua para evitar odores.

     Garantia

     A garantia é válida apenas com um certificado de garantia contendo a data de venda e o carimbo do estabelecimento comercial de venda ou com uma garantia eletrónica registada em http://g-systems.eu/warranty. Caso contrário, é preciso retornar imediatamente ao estabelecimento comercial de venda!

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Configuração da temperatura
     2. Configuração da velocidade mínima
     3. Sensor LED indicador de ligação
     4. Sensor LED indicador d temperatura
     5. Tomada
     6. Ficha de tomada
     7. Sensor de temperatura
     Instalação

     Insira o cabo do ventilador à tomada (5). Conecte o sensor de temperatura (7), equipado com o cabo de 2 m, ao controlador e selecione o local do sensor a partir do qual deseja medir.

     Verifique se ele não está diretamente exposto a uma fonte de calor ou ao fluxo de luz para poder medir de forma mais precisa possível o ar ambiente. Agora conecte (6) a ficha do controlador à tomada externa. O controlador inicia a sua ativação o que pode levar até 10 segundos; a luz LED verde (3) está a piscar e os ventiladores funcionam a 50% da sua potência. Após a inicialização, a luz LED verde (3) fica continuamente acesa - o controlador funciona a partir desse ponto.

     Descrição

     O controlador de temperatura e velocidade mínima é um controlador de fase para um ou mais ventiladores de exaustão (a quantidade total de ventiladores não pode exceder 5A ou 1150W). Pode configurar duas configurações a partir dos botões, (1) para a temperatura e (2) para a velocidade mínima. A faixa de temperatura é de 20 a 30 ° C, a configuração de velocidade mínima da posição OFF passa para os 20% e é variável até 100% da velocidade.

     Instruções

     -A partir do botão de configuração de temperatura (1) pode configurar a temperatura pretendida, por exemplo, 24 ° C.

     -A partir do segundo botão pode configurar a velocidade mínima (2), que nunca deve cair durante o processo de configuração, por exemplo, configuramos para 20%.

     A configuração de velocidade mínima é a configuração prevalecente e sempre substitui a configuração de temperatura. Se configurar (2) a velocidade mínima para posição OFF, o ventilador deixará de funcionar quando a temperatura medida estiver abaixo da temperatura definida. A configuração de velocidade mínima (2) possui um ponto alto de inicialização de 20% para fornecer uma potência suficiente ao ventilador para funcionar em baixa velocidade.

     A histerese é um valor fixo de 2 ° C. A histerese é a faixa de controlo da velocidade do ventilador. A esses 2 ° C, a velocidade do ventilador fica alterada do ponto mais baixo configurado (2) através da configuração de velocidade mínima ao ponto mais alto de controlo, 100% da velocidade do ventilador, dependendo da temperatura.

     Enquanto a temperatura medida no sensor (7) estiver abaixo da sua configuração (24 ° C), o controlador de velocidade mínima mantém o ventilador em funcionamento de acordo com a configuração de velocidade mínima (20%). Quando a temperatura aumenta e excede os 24 ° C (4) A luz LED de temperatura brilha a velocidade do ventilador começa a aumentar dependendo da temperatura para os próximos 2 ° C a 100% até atingir os 26 ° C.

     Os pequenos ventiladores podem mudar de 0 a 100%, mas se tiver um maior consumo de energia (grandes ventiladores), o controlador funcionará de modo semi-variável e passará automaticamente a funcionar a 100% sem controlo variável. O controlador permanece ligado até a temperatura baixar.

     Atenção! A configuração de velocidade mínima alta nos grandes ventiladores funcionará a 100% devido à proteção interna contra sobreaquecimento! Reduza a velocidade mínima!

     Nota de segurança

     O controlador deve estar conectado a uma tomada externa. Se houver danos no aparelho, verifique primeiro o interruptor. Sempre desligue da energia elétrica antes de abrir o controlador. Redes de alta tensão com risco de vida dentro do aparelho. PERIGO PARA A VIDA 230V!

     Version 1.0 RO
     Controler de temperatura si viteza minima cu priza
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introducere

     Va multumim pentru achizitionarea Controlerului de temperatura si viteza minima. Controlerul de temperatura si viteza minima este un regulator de turatie pentru camere ventilate, pentru controlul si gestionarea ventilatoarelor de aer. Functia controlerului reprezinta mentinerea unei incaperi la temperatura constanta si in acelasi timp crearea unei viteze minime continue, pentru a se preveni scaparea de mirosuri.

     Garantie

     Garantia este valabila numai cu certificat de garantie care contine data vanzarii si stampila de la locul de achizitionare sau garantie electronica inregistrata la http://g-systems.eu/warranty. Daca nu este asa, va rugam sa reveniti imediat la locul achizitionarii!

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Setarea temperaturii
     2. Setarea vitezei minime
     3. Lumina LED pentru pornire
     4. Lumina LED pentru temperatura
     5. Priza
     6. Stecher
     7. Senzor de temperatura
     Instalare

     Introduceti ventilatorul de aer in priza (5). Conectati senzorul de temperatura (7), care este echipat cu cablu de 2 m, la controler si determinati punctul pentru senzor, unde doriti sa faceti masurarea.

     Asigurati-va ca nu este expus in mod direct la o sursa de caldura sau flux de lumina, pentru a se obtine o masurare cat mai exacta a aerului ambiant. Dupa care conectati (6) stecherul controlerului la o priza externa. Controlerul se initializeaza, acest lucru poate dura pana la 10 secunde si lumina verde LED pentru pornire (3) clipeste, iar ventilatoarele functioneaza la 50% din capacitatea lor. Dupa initializare lumina verde LED pentru pornire (3) lumineaza continuu – controlerul regleaza cu inceput de la acest punct.

     Descriere

     Controlerul de temperatura si viteza minima este un regulator de faza pentru unul sau mai multe ventilatoare de evacuare (Cantitatea totala de ventilatoare nu poate depasi 5A sau 1150W). Puteti selecta intre doua setari pe doua butoane, (1) temperatura si (2) setarea vitezei minime. Intervalul de temperatura este de 20-30°C, reglarea vitezei minime din pozitia OFF se ridica la 20% si este variabila pana la o viteza de 100%.

     Instructiuni

     -De la butonul de setare a temperaturii (1) selectati temperatura dorita, de exemplu 24°C.

     -De la al doilea buton setati viteza minima (2), care niciodata nu trebuie sa scada in timpul reglarii, de exemplu, noi setam aceasta la 20%.

     Setarea vitezei minime este cea mai puternica setare si inlocuieste intotdeauna setarea temperaturii. Daca comutati (2) setarea pentru viteza minima in pozitie OFF, ventilatorul va inceta sa functioneze atunci cand temperatura masurata se afla sub temperatura setata. Setarea (2) pentru viteza minima are un varf de pornire de 20%, pentru a oferi o putere suficienta ventilatorului, pentru a functiona la viteza redusa.

     Histereza este o valoare fixă de 2°C. Histereza este intervalul controlat din viteza ventilatorului. In aceste 2°C viteza ventilatorului se va schimba din punctul cel mai jos, selectat de (2) setarea pentru viteza minima, pana in punctul cel mai inalt de reglare, 100% din viteza ventilatorului in functie de temperatura.

     Pana cand temperatura masurata de (7) senzor se afla sub setarea dvs. (24°C), regulatorul vitezei minime mentine ventilatorul sa functioneze in conformitate cu setarea vitezei minime (20%). La cresterea temparaturii si depasirea de 24°C (4) Lumina de temperatură LED strălucește viteza ventilatorului incepe sa creasca in functie de temperatura in urmatoarele 2°C pana la 100%, pana cand va ajunge la 26°C.

     Ventilatoarele mici se pot schimba de la 0-100%, dar daca aveti un consum mai mare de energie (ventilatoare mari), controlerul functioneaza semivariabil si se va comuta in mod automat la 100%, fara control variabil. Controlerul ramane activat pana cand temperatura va scade.

     Atentie! Setarea la viteza minima ridicata cu ventilatoare mari va functiona 100% datorita protectiei de supraincalzire interna! Reduceti viteza minima!

     Nota de siguranta

     Controlerul trebuie sa fie conectat la o priza externa. Daca apare vreo defectiune la aparat, verificati mai intai siguranta. Deconectati intotdeauna alimentarea inainte de a deschide controlerul. In aparat exista tensiune care pot pune viata in pericol. 230V PERICOL DE VIATA!

     Version 1.0 SWE
     Regulator för temperatur och minimihastighet med uttag
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Förord

     Tack för att du köpte Regulatorn för temperatur och minimihastighet. Regulatorn för temperatur och minimihastighet är en hastighetsregulator avsedd för ventilerade rum, som används för att kontrollera luftsfläktar. Regulatorns funktion är att bibehålla konstant temperatur i rummet och samtidigt skapa oavbruten hastighet för att förhindra att dåliga lukter släpps ut.

     Garanti

     Garantin gäller endast med garantikort, som innehåller försäljningsdatum och stämpel från inköpsstället, eller en elektronisk garanti registrerad på http://g-systems.eu/warranty. Om du inte fick en sådan garantikort, vänligen gå tillbaka till inköpsstället!

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Temperaturreglering
     2. Minimihastighetreglering
     3. På och av LED-ljus
     4. Temperatur LED-ljus
     5. Uttag
     6. Stickkontakt
     7. Temperaturgivare
     Installation

     Anslut luftsfläkten till uttaget (5). Anslut temperaturgivaren (7), som är försädd med en 2 meter kabel, till regulatorn, sedan bestäm var du vill göra mätningen och sätt givaren där. 

     Se till att givaren inte är utsatt för en direkt värmekälla eller solljus, för att få den mest exakta möjliga mätningen av den omgivande luften. Anslut regulatorns (6) stickkontakt till ett vägguttleg. Regulatorn initieras, vilket kan ta upp till 10 sekunder. Under den tiden kommer på och av LED-ljuset (3) att blinka, och fläktarna kommer att köra på 50 procent av sin kapacitet. Efter initialisering kommer det gröna på och av LED-ljuset (3) att lysa oavbrutet. Från och med denna punkt kontrollerar regulatorn luftsfläkten.

     Beskrivning

     Regulatorn för temperatur och minimihastighet är en fasregulator för en eller flera lustfläktar för frånluft (Det totala antalet fläktar kan inte överstiga 5A eller 1150W). Du kan ställa in två olika inställningar med de två knapparna, temperatur (1) och minimihastighet (2). Temperaturintervallen ligger mellan 20 och 30°C. Vid aktivering går inställningen för hastigheten från OFF direkt till 20% och kan regleras upp till 100%.

     Bruksanvisning

     - Med hjälp av knappen för temperaturreglering (1) ställer du in den önskade temperaturen, till exemper 24°C.

     - Med hjälp andra knappen ställer du in minimihastigheten (2), som aldrig ska sjunka under regleringen. I det här exemplet ställer vi in 20% minimihastighet.

     Minimihastighetregleringen är den mest viktiga inställningen och ges alltid prioritet över temperaturregleringen. Om du ställer minimihastighetsregleringen (2) på OFF, kommer fläkten inte att köra, när den uppmätta temperaturen är under den inställda temperaturen. Minimihastighetregleringen (2) går upp direkt till 20% vid aktivering, för att förse fläkten med tillräcklig med effekt att köra på låg hastighet.

     Hysteresen är den kontrollerade intervallen av fläktens hastighet och har ett fast värde på 2°C. Inom dessa 2°C förändras fläktens hastighet mellan det lägsta värdet som ställdes in med minimihastighetregleringen (2) till regleringens högsta värde, dvs 100%, beroende på temperaturen.

     Såvitt som temperaturen uppmätt av temperaturgivaren (7) är under det inställda (i det här fallet 24°C), bibehåller regulatorn en konstant fläktkörning på den inställda minimihastigheten (i det här fallet 20%).  Om temperaturen stiger över 24°C (4) LED-lampa för temperatur lyser stiger också fläktens hastighet tillsammans med den inom nästa 2°C. När temperaturen når 26°C, når hastigheten 100%.

     Små fläktar kan regleras från 0 till 100%, men om du har större energiförbrukning (stora fläktar) fungerar regulatorn halvreglerbart och kommer att växla till 100% utan reglerbar kontroll. Regulatorn förblir aktiverad tills temperaturen sjunker.

     Obs! Med stora fläktar kommer för höga inställningar för minimihastighet att växla till 100% på grund av det interna överhettningsskyddet! Minska minimihastigheten!

     Säkerhetsanvisning

     Regulators ska anslutas till en väggutlägg. Om det finns något fel med regulatorn, bör du först kontrollera säkringen. Du bör alltid koppla av strömförsörjningen innan du öppnar regulatorn. Regulatorn använder livsfarlig spänning. 230V betyder LIVSFARA!