Version 1.0 BG
     Упътване ЕК вентилационен контролер с LCD дисплей
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Въведение

     Благодарим ви, че закупихте ЕК вентилационния контролер с LCD дисплей . Този вентилационен контролер разполага със скоростен регулатор за вентилирани помещения и контролира потока от отработения или изсмукания и всмукания въздух. Във функциите на ЕК вентилационния контролер се включва и поддържането на постоянна температура  и влажност в помещението, с различни настройки за дневен и нощен режим на работа, за поддържане на постоянно отрицателно налягане в помещението с цел предотвратяване изпускането на неприятни миризми.

     Гаранционни условия

     Гаранцията е валидна, когато има представена гаранционна карта, с дата на продажбата и печат от мястото на закупуване. Може да се представи и електронно регистрирана гаранция, направена през нашия уебсайт: http://g-systems.eu/warranty/. В случай, че липсват гореописаните документи, моля върнете артикула незабавно в пункта за продажба!

     Легенда
     Odoo • Text and Image
     1. Скорост
     2. Температура
     3. Температура хистерезис
     4. Влажност
     5. Влажност хистерезис
     6. Минимална скорост
     7. Максимална скорост
     8. Дневен режим
     9. Нощен режим
     10. Настройка номинална стойност
     11. Действителна температура
     12. Действителна влажност
     13. Настояща скорост на вентилатора
     14. Отрицателно налягане
     15. CO2 символ
     16. Нагоре (UP)
     17. Надолу (Down)
     18. Запазване (Save/Set)
     19. LED светлинен индикатор
     20. Изход за сензор
     21. Захранване 12VDC
     22. Изпускателен вентилатор (вентилатор1)
     23. Всмукателен вентилатор (вентилатор2)
     Инструкции
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Инсталирайте ЕC вентилаторния контролер на стена посредством предоставения монтажния шаблон. Инсталирайте сензорът за влажност и температура, който е придружен с 4 метров кабел в точка, в която искате да проведете измерване. Уверете се, че той не е директно изложен към топлинен или светлинен източник, за да може да проведете максимално точно измерване на околния въздух. Свържете го към 20. Изход за сензор на ЕС вентилаторния контролен. Свържете 22+23 изпускателния и всмукателния вентилатор с двата предоставени 4 метрови кабела. Включете 21. Захранване в подходящ обикновен контакт

     Odoo • Text and Image

     LED светлинния индикатор започва да мига и вентилаторът започва работа. Това обикновено отнема няколко секунди. Първоначално на екрана се появяват всички показатели и подсветката работи.

     Odoo • Text and Image

     След това започва инициализирането на сензора и в случай, че екранът остава по този начин, значи има проблем със сензора или с неговото свързване. Проверете връзката от сензора до устройството. В случай, че проблема не може да бъде отстранен, върнете устройството за ремонт.

     Odoo • Text and Image

     В противен случай след няколко секунди ще видите измерената стойност, графата за скорост и фаза ден/нощ.

     Odoo • Text and Image

     Ще видите тези бутони на вентилационният контролер- Up/Down, Save/Set. С помощта на Up и Down може да се движите из настройките.

     Odoo • Text and Image

     Ако натиснете Down веднъж ще се появи настройката за дневната температура. Тази настройка ще е на екрана за около 10 секунди и след това се възвръща първоначалното състояние на екрана.

     За да промените стойността на температурата натиснете Save/Set веднъж. Настройката започва да мига и тогава може да промените стойността посредством бутоните Up/Down. Изберете желаната от вас температура за дневен режим, който е означен със символ слънце. Натиснете отново Save/Set, за да запазите настройката и се върнете обратно към другите настройки. В случай, че забравите да запазите промените, дисплеят се връща след 2 минути към първоначалното състояние.

     Odoo • Text and Image

     Отидете към следващата настройка с бутона Down. Настройката за температурен хистерезис.

     Какво е хистерезис? Хистерезисът е стойност между най- ниската и най- високата точка на регулация.
     Пример: Ако настроим температурата на 25°C и има хистерезис 2°C. Това означава, че вентилаторът започва да работи при над  25°C температура на помещението и достига максимална скорост +2°C хистерезис при 27°C. При тези 2 °C хистерезис от 25°C- 27°C вентилаторът работи по- бързо или по- бавно в зависимост от измерената температура.
     За да промените стойността използвайте отново Save/Set, за да влезете в настройките, променяте стойноста с Up/ Down и запазете.

     Odoo • Text and Image

     След като се върнете към общите настройки, с бутона Down отивате  към следваща настройка за  дневната влажност.
     Повторяте отново, въвеждате избраната стойност с Save/Set, а с Down отивате към следващата настройка

     Odoo • Text and Image

     Настройката за хистерезис влажност през деня е като описаната по- горе за хистерезис температура.
     Пример: 10% rh при 60% влажност, вентилаторът започва да работи при 60% влажност и +10% rh, а при 70%rh достига максимална скорост.

     Odoo • Text and Image

     Настройка за минимална скорост през деня. В долната лява част виждате настоящата настройка за скоростта. Всяка попълнена част означава 10% скорост. Настройката се променя с бутон Save/Set, както е описано по- горе.
     Внимание! В края на наръчника ще откриете раздел "P-1 Калибриране  максимално ниска   скорост"

     Odoo • Text and Image

     Настройка за максимална скорост през деня. Може да изберете настройката за максимална скорост на вентилатора горе в лявата част на екрана, като всяка незапълнена част означава, че липсват 10% от скоростта. Настройката се променя с бутон Save/Set, както е описано по- горе.

     Odoo • Text and Image

     Повторете всички 6 настройки, както е обяснено за ден, като изберете стойности за нощен режим. След като сте преминали през всички 6 стъпки в менюто за настройване на нощен режим на работа, може да зададете настройки за негативното налягане.

     Odoo • Text and Image

     Отрицателното налягане намалява скоростта на всмукващия вентилатор. Пример: при 20%, всмукващият вентилатор работи с 20% по-бавно от изсмукващия вентилатор. При 0% и двата вентилатора имат една и съща скорост. Променете стойността с помощта на бутона SAVE/SET. Преминете към следващата настройка за превключване на светлинния сензор.

     Odoo • Text and Image

     Виждате и периодичното мигане на символите слънце и луна. Изберете Save/ Set, за да изберете режим ден/нощ.

     Odoo • Text and Image

     Тази последна настройка служи за превключване между дневен и нощен режим. Ако светлинният сензор достигне ниво за  превключване, започва обратно броене в зависимост от секундите, които сте въвели. След като премине това обратно броене, контролерът сам ще превключи от режим нощ към режим ден или обратно, без да се прекъсва светлинният сензор.

     LED индикаторът служи за показване на състояните на вентилатора. Премигването означава инициализиране. Постоянното светене – дневен режим, а краткото премигване по време на нощем режим означава, че вентилаторът работи.

     Поднастройки

     P-1 Калиброване на максимално ниска скорост
     P-2 Настройки на задно осветление
     P-3 Изходящ сигнал 0-10V или PWM настройка
     P-4 Входящ вентилатор ON – OFF
     P-5 Възстановяване на фабричните настройки

     Влизане в поднастройки

     Махнете захранващия кабел от контакта на стената. Изчакайте няколко секунди. Натиснете и задръжте копчето Нагоре и свържете захранването отново. Задръжте бутона за повече от 3 секунди.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Калиброване на максимално ниска скорост
     Тъй като, не всеки ЕК вентилатор има една и съща минималната скорост, това може да се настрои (коригира), чрез ЕК вентилационния контролер. Обърнете внимание на скоростта на вентилатора, настройте минималната скорост от изключен до 1%. Сега вентилатора трябва да се завърти от само себе си и не трябва да се забавя или да стои на едно място.

     Сега можете да зададете скоростта, която да съответства на 1% от минималната скорост. Натиснете бутона Save/Set, за да промените оказаната стойност с бутони UP и DOWN. Запазване новата стойност с бутон Save/Set. Натиснете бутона DOWN до "последна позиция",  потвърдете настройката с бутон Save/Set. ЕК вентилационния контролер се инициализира с новите настройки.

     P-2 Настройки за задно осветление
     Изберете между Автоматично, Включено (ON) или Изключено (OFF) (по подразбиране е Автоматично).

     P-3 Изходящ сигнал
     Изберете между 0-10V или PWM сигнал с модулация. (по подразбиране е 0-10 V)

     P-4 Настройки на входящ вентилатор
     Изберете ако входящия вентилатор трябва да спре своята работа, ако стойностите на температурата и влажността са по-ниски. (по подразбиране е изключено (OFF))

     P-5 Възстановяване на фабричните настройки
     Изберете ако искате да върнете контролера към фабричните настройки. Натиснете копчето Set/Save и стойността ще започне да мига. Натиснете отново и задръжте за 4 секунди, за да се нулира.

     Излизане от поднастройки

     Натиснете бутона Нагоре за да потвърдите настройките и после натиснете Set/Save. ЕС вентилаторния контролер започва работа с новите настройки.

     Version 1.0 CZ
     Návod na použití EK ventilační kontrolér s LCD displejem
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Úvod

     Děkujeme Vám, že jste koupili EK ventilační kontrolér s LCD zobrazovací jednotkou displej. Tento ventilační kontrolér má k dispozici rychlostní regulátor pro větrané místnosti a kontroluje tok odpadního nebo nasávaného  a sávaného  vzduchu. Do funkcí EK ventilačního kontroléru se zapíná na udržování stálé teploty a vlhkosti v místnosti, s různým nastavením pro denní a noční provoz práce, na udržování stálého negativního tlaku v místnosti za účelem zabránění úniku zápachu.

     Podmínky na záruku

     Záruka je platná, pokud je předložená záruční karta, kde je uvedené datum prodeje a razítko místa prodeje. Může se také předložit i elektronická registrovaná záruka, vypracována prostřednictvím našich internetových stránek: http://g-systems.eu/warranty/ . V případě, že chybí výše uvedené dokumenty, prosím, neprodleně vraťte výrobek do místa prodeje!

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Rychlost
     2. Teplota
     3. Teplota hystereze
     4. Vlhkost
     5. Vlhkosti hystereze
     6. Minimální otáčky
     7. Maximální otáčky
     8. Denní režim
     9. Noční režim
     10. Nastavení jmenovité hodnoty
     11. Současná teplota
     12. Současný stav vlhkosti
     13. Současná rychlost ventilátoru
     14. Negativní tlak
     15. CO2 symbol
     16. UP
     17. Down
     18. Save/Set
     19. LED kontrolka
     20. Výstup pro čidlo
     21. Napájení 12 VDC
     22. Vysávací ventilátor (ventilátor 1)
     23. Sací ventilátor (ventilátor 2)
     Instrukce
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Instalujte EC ventilační kontrolér na stěnu, a to pomocí přiložené montážní šablony. Připojte vzduchovou hadici k ventilátoru, tak, že směr proudění vzduchu se shoduje s šipkou, která je uvedená na ventilátoru. Musíte instalovat čidlo na vlhkost a teplotu, ke kterému je přiložený 4 metrový kabel, když Vy sami musíte rozhodnout jaká délka je potřeba. Buďte si jisti, že ten není přímo vystaven k zdroji tepla a světla, cílem možnosti je zohlednit parametry vzduchu maximálně nejpřesněji.

     Nesprávné připojení nebo zkrat může způsobit poškození některých částí! Připojte ho na 20. Výstup na čidlo na EC ventilačního kontroléru. Spojte 22 + 23 vysávací a sací ventilátor s oběma dodanými 4 metrovými kabely. Zapněte 21. Napájení v odpovídajícím domácím vývodu.

     Odoo • Text and Image

     LED kontrolka začíná blikat i ventilátor začíná pracovat. To obvykle trvá několik vteřin. Zpočátku se na obrazovce vyobrazí všechny indikátory i svítící  věci.

     Odoo • Text and Image

     Potom začne inicializace čidla i v případě, že obrazovka zůstane v takovém stavu, to znamená, že je problém se snímačem nebo s jeho spojením. Prokontrolujte spojení od senzoru k zařízení. V případě, že problém se nemůže odstranit, je třeba předat zařízení na opravu.

     Odoo • Text and Image

     V opačném případě po několika vteřinách uvidíte naměřenou hodnotu, sloupek pro rychlost i fázi den/noc.

     Odoo • Text and Image

     Uvidíte tyto tlačítka na ovladači kontrolér ventilace – Up/Down, Save/Set. Pomocí tlačítka UP i Down se můžete pohybovat v nastavení.

     Odoo • Text and Image

     Jestliže stlačíte jednou Down, se objeví nastavení na denní teplotu. Toto nastavení se ukáže na obrazovce asi za 10 vteřin  a potom se vrátí do svého původního stavu na obrazovce.

     Pro změnu teploty stiskněte jednou Save/Set. Nastavení začne blikat i tak můžete změnit hodnotu pomocí tlačítka Up/Down. Vyberte požadovanou teplotu pro denní provoz, která je označená symbolem sluníčko. Stlačte opět Save/Set, aby jste zachovali nastavení i se vraťte zpět k ostatním nastavením. V případě, že zapomenete si zachovat změny, display se vrací po 2 minutách na původní stav.

     Odoo • Text and Image

     Přejděte na následující nastavení tlačítkem Down. Nastavení na teplotu hystereze. 

     Co znamená hystereze?
     Hystereze je hodnota mezi nejnižším a nejvyšším bodem regulace Příklad: Jestliže nastavíme teplotu na 25oC v místnosti i dosáhnete maximální rychlost +2oC hystereze při 27oC. Za těchto 2oC hystereze od 25oC-27oC ventilátor pracuje rychleji nebo pomaleji v závislosti na naměřené teplotě.
     Aby jste změnili hodnotu použijte opět Save/Set, aby jste vstoupili do nastavení, hodnotu měníte pomocí Up/Down i ji uložte. 

     Odoo • Text and Image

     Potom, když se vrátíte na všeobecná nastavení, pomocí tlačítka Down přecházíte na následující nastavení na denní vlhkost.
     Zopakujte opět, zadáváte vybranou hodnotu pomocí Sav e/Set, a s Down přecházíte na následující nastavení.

     Odoo • Text and Image

     Nastavení na hystereze  na vlhkost v průběhu dne tak, jak je popsaná výše hystereze teploty.
     Příklad:  10% rh při 60% vlhkosti, ventilátor začíná pracovat na 60% vlhkosti i + 10% rh, a při 70% rh dosahuje maximální rychlost. 

     Odoo • Text and Image

     Nastavení minimální rychlosti v průběhu dne. V levé spodní části vidíte opravdové nastavení rychlosti. Každá vyplněná část znamená 10% rychlosti. Nastavení se mění tlačítkem Save/Set, jak je popsané výše.
     Pozor! Na konci příručky najdete sekci "Kalibrace minimální rychlosti"

     Odoo • Text and Image

       Nastavení na maximální rychlost v průběhu dne. Můžete si vybrat nastavení na maximální rychlost u ventilátoru nahoře v levé části obrazovky, když každá nevyplněná část znamená, že chybí 10% z rychlosti. Nastavení se mění tlačítkem Save/Set, jak je popsané výše.

     Odoo • Text and Image

     Zopakujte všechna 6 nastavení, jak je vysvětlené na den, když vyberete hodnoty na noční režim. Poté, když jste přešli přes všechny 6 kroků v menu pro nastavení na noční režim práce, můžete zadat nastavení na negativní tlak. 

     Odoo • Text and Image

     Negativní tlak snižuje rychlost sacího ventilátoru. Příklad: při 20% sací ventilátor pracuje o 20% pomalu než vysávací ventilátor.  Při 0% i oba ventilátory mají stejnou rychlost. Změňte hodnotu pomocí tlačítka SAVE/SET. Přejděte k dalšímu nastavení na přepnutí světelného čidla. 

     Odoo • Text and Image

     Vidíte i periodické blikání na symbolech sluníčko a měsíc. Vyberte Save/Set, aby jste vybrali režim den/noc. 

     Odoo • Text and Image

     Toto poslední nastavení se využívá na přepnutí mezi denním a nočním režimem. V případě, že světelný senzor dosáhne hladiny  spínání, začíná odpočítávání podle vteřin,  které jste zadali. Po absolvování tohoto odpočítávání, kontrolér sám přepne z režimu noc na režim den nebo obráceně, bez přerušení světelného čidla.

     LED indikátor slouží k indikaci stavu ventilátoru. Blikání znamená individualizace. Stálé svícení – denní režim, a krátký přechod po dobu nočního režimu znamená, že ventilátor pracuje. 

     Pod nastaveni

     P-1 Kalibrrování na maximálně nízkou rychlost
     P-2 Nasdtavení na zadní osvětlení
     P-3 Výstupní signál 0-10V nebo PWM nastavení
     P-4 Vstupní ventilátor ON –OFF
     P-5 Obnovení továrních nastavení

     Vstup do pod nastaveni

     Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky na steně. Vyčkejte několi vteřin. Stlačte a zadržte tlačítko a spojte opět napájení. Zadržte tlačítko na více než 3 vteřiny.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Kalibrace nejnižší možné rychlosti
     Protože, ne každý EK ventilátor má stejnou minimální rychlost, to se může nastavit (udělat korekce), pomocí EK ventilačního kontroléru. Dejte pozor na rychlost ventilátoru, nastavte minimální rychlost z vypnutého až 1%. Nyní ventilátor se musí sám otočit a neměl by se zpomalovat nebo stát v klidu. 

     Nyní můžete zadat rychlost, která aby odpovídala 1% minimální rychlosti. Stlačte tlačítko Save/Set, aby jste změnili ukázanou hodnotu tlačítkem UP a DOWN. Zachovejte novou hodnotu tlačítkem Save/Set. Stlačte tlačítko DOWN až na „poslední pozici“, potvrďte nastavení tlačítkem Save/Set. EK ventilační kontrolér se inicializuje s novými nastaveními. 

     P-2 Nastavení na zadní osvětlení
     Vyberte mezi možnostmi Automaticky, Zapnuto (ON) nebo Vypnuto (OFF) (podle toho co se chápe je Automatický).

     P-3 Výchozí signál
     Zvolte mezi 0 - 10V nebo PWM signál s modulací.(podle toho co se chápe je 0 - 10 V).

     P-4 Nastavení na vstupní ventilátor
     Zvolte, jestli vstupní ventilátor musí zastavit svou práci, jestli hodnoty teploty a vlhkosti jsou nižší. (podle toho co se chápe není vypnuto (OFF))

     P-5 Obnovení továrních nastavení
     Zvolte, jestli chcete vrátit kontrolér na tovární nastavení. Stlačte tlačítko a hodnota začne blikat. Stlačte opět a zadržte 4 vteřiny, aby se stalo zanulování.

     Vstup z pod nastaveni

     Pootočte směrem ručiček hodinek "do konce", je třeba potvrdit nastavení, když stlačíte tlačítko. EC ventilační kontrolér začne pracovat s novými nastaveními.

     Version 1.0 DE
     Bedienungsanleitung zum EC-Lüftungsregler für Ab- und  Zu-luftventilatoren mit LCD Anzeige
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Vorwort

     Besten dank für den Kauf des EC-Lüftungsregler mit LCD Anzeige. Der EC- Lüftungsregler ist ein Drehzahlregler für belüftete Räume zur Ansteuerung von Abluftventilator oder von Zu- und Abluftventilatoren. Die Funktion vom EC-Lüftungsregler ist einen Raum stets in konstanter Feuchte und Temperatur zu halten unterschiedlich bei Tag/Nacht und gleichzeitig einen Unterdruck zu erzeugen um zu verhindern das Gerüche austreten können.

     Garantie

     Die Garantie ist nur dann gültig wenn vom Verkäufer eine Garantiekarte beiliegt mit Stempel Unterschrift und Verkaufsdatum versehen. Oder einer elektronischen Registrierung unter http://g-systems.eu/warranty/ gemacht wurde. Falls Sie das nicht haben wenden Sie sich unverzüglich an die Verkaufsstelle zurück!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     Legende:
     1. Geschwindigkeitsanzeigeleiste
     2. Temperatur
     3. Temperaturhysterese
     4. Feuchtigkeit
     5. Feuchtigkeitshysterese
     6. Minimalgeschwindigkeit
     7. Maximalgeschwindigkeit
     8. Tagesanzeige
     9. Nachtanzeige
     10. Sollwerteinstellung
     11. Aktuelle Temperatur
     12. Aktuelle Feuchtigkeit
     13. Aktuelle Umdrehungen pro Minute
     14. Negativer Druck
     15. CO2
     16. AUF Taste
     17. AB taste
     18. SET/SAVE Taste (Einstellung/Speichern)
     19. Betriebs LED
     20. Sensoranschluss
     21. Speisung 12VDC
     22. Abluftventilator
     23. Zuluftventilator
     Anleitung
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Montieren Sie denn EC-Lüftungsregler mittels mitgelieferten Schablone an eine Wand. Installieren Sie den Licht- Temperatur und Feuchtesensor der an einem 4m langem Kabel geliefert wird an eine Stelle wo Sie die Messung vornehmen möchten. Achten Sie dabei das diese Stelle nicht direkt an einer Hitze- Lichtquelle ausgesetzt ist um eine möglichst genaue Luftmessung vom Raum zu erhalten.

     Verbinden Sie den 22+23 Ab- und Zuluftventilator mit den beiden mitgelieferten 4m Verlängerungskabel. Verbinden Sie die Stromversorgung 21. Speisung und mit einer konventionellen Haushaltssteckdose. Die Betriebs LED blinkt und der Ventilator beginnt zu initialisieren. Diesen Vorgang kann einige Sekunden dauern. Zuerst sehen Sie alle Segmente auf der LCD Anzeige und die Hintergrundbeleuchtung scheint.

     Odoo • Text and Image

     Die Betriebs LED blinkt und der Ventilator beginnt zu initialisieren. Diesen Vorgang kann einige Sekunden dauern. Zuerst sehen Sie alle Segmente auf der LCD Anzeige und die Hintergrundbeleuchtung scheint.

     Odoo • Text and Image

     Als nächstes initialisiert der Sensor, im Falle das die LCD Anzeige in diesem Zustand verweilt, ist ein Fehler mit dem Sensor oder deren Kommunikation. Überprüfen Sie die Verbindung vom Sensor ans Gerät. Kann der Fehler nicht behoben werden müssen das Gerät zur Reparatur zurück senden.

     Odoo • Text and Image

     Allenfalls erscheint nach ein paar Sekunden die Messwerte, Ventilatorgeschwindigkeit und TAG/NACHT anzeige.

     Odoo • Text and Image

     Sie finden diese drei Tasten auf dem Lüftungsregler AUF, AB und SET/SAVE. Mit diesen Tasten können durch die einzelnen Menüeinstellungen navigieren.

     Odoo • Text and Image

     Wenn sie einmal nach AB drücken erhalten Sie die Temperatur Tag Einstellung, Diese Einstellung wird für ca. 10Sekunden angezeigt, danach geht es automatisch auf die Anfangsposition zurück. Die Hintergrundbeleuchtung stellt ab.

     Um die Temperatureinstellung zu ändern drücken Sie einmal auf die SET/SAVE Taste. Die Sollwerteinstellung beginnt zu blinken, nun können Sie mit den AUF und AB taste den Wert verändern. Stellen Sie die gewünschte Temperatur für den Tag ein gekennzeichnet mit einem Sonnensymbol. Drücken Sie erneut auf die SET/SAVE Taste um den Wert zu speichern und zurück auf die Auswahl zu gelangen.  Im Falle das Sie vergessen den Wert zu speichern wird die LCD Anzeige nach 2Minuten zurück an die Anfangsposition ohne den Wert zu speichern.

     Odoo • Text and Image

     Gehen Sie zur nächsten Einstellung mit der AB Taste. Temperaturhysterese Sollwerteinstellung

     Was ist die Hysterese?
     Als Hysterese bezeichnet wird der Wert zwischen dem tiefsten und dem höchsten Wert der Regelung. Beispiel: Wir stellen die Temperatur auf 25°C ein mit einer Hysterese von 2°C. Der Ventilator beginnt ab 25°C an zu regeln und erreicht die maximale Geschwindigkeit +2°C Hysterese bei 27°C. In diesen 2°C Hysterese von 25°C bis 27°C verändert sich die Ventilatorgeschwindigkeit linear zu dem Temperaturunterschied.
     Um den Hysterese Wert zu ändern drücken Sie erneut auf die SET/SAVE Taste um den angezeigten Wert mit AUF und AB Taste zu verändern. Speichern Sie den neuen Wert mit SET/SAVE Taste um zurück auf die Auswahl zu gelangen.

     Odoo • Text and Image

     Mit der AB Taste gelangen Sie zur nächsten Einstellung “Feuchtigkeitseinstellung Tag”. Wiederholen Sie den selben Vorgang mit der SET/SAVE Taste um den Wert zu ändern oder gehen Sie mit der AB Taste zur nächsten Einstellung.

     Odoo • Text and Image

     Feuchtigkeitshysterese Einstellung Tag, wie schon oben mit der Temperaturhysterese beschrieben können Sie hier die Hysterese der Feuchtigkeit einstellen. Beispiel: 10% Hysterese bei 60% Feuchtigkeit, der Ventilator beginnt bei 60% zu regeln und erreicht +10% Hysterese bei 70% die maximale Geschwindigkeit.

     Odoo • Text and Image

     Minimaldrehzahleinstellung Tag. Hier können Sie Minimalgeschwindigkeit des Ventilators einstellen die nie unterschritten werden darf. Auf der linken Seite bei der Geschwindigkeitsanzeigeleiste können Sie die aktuelle Einstellung erkennen dabei entspricht ein Balken 10% Geschwindigkeit. Verändern Sie den Wert wie oben beschrieben mit der SET/SAVE Taste.
     Achtung! Sie finden am Ende der Bedienungsanleitung der Abschnitt „Kalibrierung der Minimaldrehzahl“

     Odoo • Text and Image

     Maximalgeschwindigkeitseinstellung Tag. Hier können Sie die Maximalgeschwindigkeit vom Ventilator die nie überschritten werden soll einstellen. Oben links bei der Geschwindigkeitsanzeigeleiste können Sie die lehren Segmente erkennen, jeder Balken entspricht 10% Ventilatorgeschwindigkeit. Verändern Sie den Wert wie oben beschrieben mit der SET/SAVE Taste.

     Odoo • Text and Image

     Wiederholen Sie alle beschriebenen Tag Einstellungen für die Nacht gekennzeichnet mit einem Mond. Nachdem Sie alle 6 Nachteinstellungen vorgenommen haben erreichen Sie die Unterdruck Einstellung.

     Odoo • Text and Image

     Die Unterdruck Einstellung senkt die Geschwindigkeit vom Zuluftventilator ab. z.B: bei -20% ist der Zuluftventilator um 20% langsamer als der Abluftventilator. Bei -0% sind beide gleich schnell. Verändern Sie den Wert mit der SET/SAVE Taste. Gehen Sie weiter zur nächsten Lichtsensor Pegel Einstellung.

     Odoo • Text and Image

     Nun sehen Sie abwechselnd blinkend das Sonne und Mond Segment. Mit SET/SAVE können Sie den Lichtsensor Pegel Wert verändern. Je kleiner der Wert ist umso weniger Licht benötigt es um von Tag- zu Nacht Modus umzuschalten.

     Odoo • Text and Image

     Diese letzte Einstellung ist die Umschaltzeit zwischen Tag- und Nacht Modus. Wenn der Lichtsensor den Umschaltpegel erreicht hat beginnt das Rückwärts zählen in Sekunden vom eingestellten Wert. Wenn das Rückwärts zählen der eingestellten Zeit ohne einen Lichtunterbruch zustande kommt wird der Regler die neue Einstellung von Tag/Nacht oder Nacht/Tag vornehmen. Sollte die Rückwärts-zählung unterbrochen werden muss diese wieder von Anfang an begonnen werden.

     Die Betriebsanzeige LED zeigt den Zustand vom Ventilator an. Blinken der Ventilator wird initialisiert. Konstante Anzeige signalisiert die Tag-anzeige, kurzes blinken ist die Nacht-anzeige.

     Untermenü

     P-1 Das Kalibrieren der kleinstmöglichen Drehzahl
     P-2 Hintergrundbeleuchtung
     P-3 Ausgangssignal 0-10V oder PWM Einstellungen
     P-4 Zuluftventilator EIN - AUS
     P-5 Auf Werkseinstellungen zurückstellen

     Ins Untermenü gelangen

     Ziehen Sie das 20. Speisung 12VDC Kabel aus dem EC-Lüftungregler. Warten Sie einige Sekunden. Halten Sie die 14. Auf Taste fest gedrückt und schliessen Sie die Speisung erneut an. Warten Sie mit gedrückter Taste >3Sekunden.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Das Kalibrieren der kleinst möglichen Drehzahl
     Da nicht jeder EC Ventilator die gleichen Minimaldrehzahl aufweist, kann dieser am EC-Lüftungsregler eingestellt werden. Achten Sie dabei auf die Ventiltorgeschwindigkeit, stellen Sie die Minimaldrehzahl von off auf 1% ein. Nun muss der Ventilator von alleine anfangen zu drehen, er darf nicht stocken oder stehen bleiben.

     Hier können Sie nun die Geschwindigkeit einstellen die 1% der Minimalgeschwindigkeit entsprechen soll. Drücken Sie auf die SET/SAVE Taste um den angezeigten Wert mit AUF und AB Taste zu verändern. Speichern Sie den neuen Wert mit SET/SAVE gehen Sie zur nächsten Einstellung mit der AB Taste. Wiederholen Sie den Vorgang für alle anderen Einstellungen.

     P-2 Hintergrundbeleuchtung
     Wählen Sie die Hintergundbelauchtung, Automatisch, EIN oder AUS (Voreinstellung ist Auto.).

     P-3 Ausgangssignal 0-10V oder PWM Einstellungen
     Wählen Sie zwischen 0-10V oder PWM (pulse wide modulation) aus. (Voreinstellung ist 0-10V).

     P-4 Zuluftventilator EIN – AUS
     Wählen Sie ob der Zuluftventilator anhalten soll wenn die Temperaturund Feuchteeinstellung unter dem Sollwert sind. (Voreinstellung ist AUS)

     P-5 Auf Werkseinstellungen zurückstellen
     Alles auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen: Drücken Sie auf den Knopf bis die Anzeige „rst“ blinkt. Drücken Sie erneut für >4 Sekunden auf den Knopf.

     Ins Untermenü gelangen

     Drehen Sie im uhrzeigersinn am Knopf bis zum „End“ Drücken sie auf den Knopf um zu bestätigen. Der AC/EC-Lüftungsregler initialisiert mit dem neuen eingestellten Werten.

     Version 1.0 DK
     Brugsanvisning til EK ventilator med styreenhed og LCD display
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Indledning

     Tak for at du købte EK ventilation controlleren med LCD display. Denne ventilator har en hastighedsregulator for ventilerede rum og styrer strømmen af affald eller suge og indsugningsluften. Funktionerne af EK ventilation kontrolleren indbefatter opretholdelse af en konstant temperatur og fugtighed i rummet, med forskellige indstillinger for dag og nat drift, for opretholdelse af konstant negativt tryk i rummet for at forhindre udslip af ubehagelige lugte.

     Garanti

     Garantien er gyldig, når der præsenteres et garantikort med salgsdato og stempel fra købsstedet. Det kan præsenteres elektronisk garanti som er blevet registreret på vores hjemmeside: http://g-systems.eu/warranty/. I tilfælde af at de ovennævnte dokumenter mangler, skal du straks returnere varen på salgsstedet!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Hastighed
     2. Temperatur
     3. Temperaturhysterese
     4. Luftfugtighed
     5. Luftfugtighedhysterese
     6. Minimal hastighed
     7. Maksimal hastighed
     8. Dagtilstand
     9. Nattilstand
     10. Indstilling af nominel værdi
     11. Nuværende temperatur
     12. Nuværende luftfugtighed
     13. Nuværende ventilatorhastighed
     14. Negativt tryk
     15. CO2
     16. Op
     17. Ned
     18. Gem/Indstil
     19. LED-indikator
     20. Output Sensor
     21. Strøm 12VDC
     22. Udsugning ventilator (ventilator 1)
     23. Indsugning ventilator (ventilator 2)
     Anvisninger
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Monter EC ventilation kontrolleren på væggen gennem de medfølgende monteringsskabelon. Tilslut luftslangen til ventilatoren således at retningen af luftstrømmen er det samme som retningen af pilen på ventilatoren. Installer sensoren for luftfugtighed og temperatur som kommer med en kabel på 4 meter (man bedømmer selv hvilken længde man har brug for). Sørg for at sensoren ikke er udsat til en direkte varme- 140 eller lyskilde så at den kan måle luftparametrene mest korrekt.

     Forkert tilslutning eller kortslutning kan beskadige nogle af delene! Tilslut den til 20. Output for sensor af EK ventilation kontrolleren. Tilslut 22 +23 sugning og sugeblæseren med begge forsynet 4 meter kabel. Tilslut 21. Koble i et passende lysnet.

     Odoo • Text and Image

     Derefter tilslut stikket til en stikkontakt. LED-indikatoren begynder at blinke og ventilatoren starter. Det tager normalt et par sekunder. Der vises oprindeligt alle indikatorer på skærmen og baggrundsbelysningen lyser.

     Odoo • Text and Image

     Derefter begynder sensorens initialisering. Hvis skærmen forbliver i denne tilstand, betyder det at der er et problem med sensoren eller dennes tilslutning. Kontroller forbindelsen fra sensoren til enheden. Hvis problemet ikke kan fjernes, returner apparatet til reparation.

     Odoo • Text and Image

     Efter et par sekunder vil du ellers se den målte værdi, hastighedsspalten og dag/nattilstand.

     Odoo • Text and Image

     Du vil se følgende knapper på styreenheden - Op/Ned, Gem/Indstil. Ved hjælp af Op og Ned kan du markere de forskellige indstillinger.

     Odoo • Text and Image

     Hvis du trykker på knappen Ned en gang vises der den daglige temperaturindstilling. Denne indstilling vises på skærmen i ca.10 sekunder og derefter gendannes den oprindelige tilstand af skærmen.

     For at ændre temperaturindstillingen tryk en gang på Gem/Indstil. Indstillingen begynder at blinke og derefter kan du ændre værdien ved hjælp af knapperne Op/Ned. Vælg den ønskede temperatur for dagtilstand, som er markeret med et soltegn. Tryk Gem/Indstil igen for at gemme indstillingerne og gå tilbage til de andre indstillinger. Hvis du glemmer at gemme ændringerne, vender skærmen tilbage til dennes oprindelige tilstand efter 2 minutter.

     Odoo • Text and Image

     Gå til næste indstilling ved hjælp af knappen Ned. Indstillingen temperaturhysterese

     Hvad betyder hysterese? Hysterese er en værdi mellem den laveste og højeste punkt af reguleringsintervallet.
     Eksempel: Hvis man indstiller temperaturen til 25°C og der er hysterese på 2°C, betyder det at ventilatoren starter når rumtemperaturen er over 25°C og den når maksimalhastighed ved +2°C hysterese altså ved 27°C. Indenfor disse 2 °C hysterese fra 25°C til 27°C kører ventilatoren hurtigere eller langsommere afhængigt af den målte temperatur.
     For at ændre værdien, brug Gem/Indstil for at gå til indstillingerne. Ændr værdien ved hjælp af Op/Ned og gem.

     Odoo • Text and Image

     Efter du vender tilbage til de generelle indstillinger kan du gå til den næste indstilling af daglig luftfugtighed med knappen Ned.
     Du gentager igen, gemmer den valgte indstilling med Gem/Indstil og går til den næste indstilling med knappen Ned.

     Odoo • Text and Image

     Den daglige indstilling af luftfugtighedhysterese er som indstillingen temperaturhysterese som er beskrevet ovenfor.
     Eksempel: 10% rh ved 60% luftfugtighed: ventilatoren starter ved 60% luftfugtighed og +10% rh, ved 70% når den maksimal hastighed.

     Odoo • Text and Image

     Indstilling af minimal hastighed om dagen. Nederst til venstre kan du se den nuværende indstilling af hastighed. Hver udfyld del står for hastighed på 10%. Indstillingen ændres ved hjælp af knappen Gem/Indstil som der er beskrevet ovenfor.

     Advarsel! I slutningen af manualen finder du afsnittet "Kalibrering af minimum hastighed"

     Odoo • Text and Image

     Indstilling af maksimal hastighed om dagen. Du kan vælge indstillingen til ventilatorens maksimale hastighed over til venstre af skærmen. Hver del som ikke er udfyld står for manglende hastighed på 10%. Indstillingen ændres ved hjælp af knappen Gem/Indstil som der er beskrevet ovenfor.

     Odoo • Text and Image

     Gentag for alle 6 indstillinger, som det er forklaret ovenfor, men denne gang vælg værdier til nattilstand. Når du har været igennem alle 6 trin i opsætningsmenuen til nat-tilstand, du kan definere indstillinger for negativt tryk.

     Odoo • Text and Image

     Det negative tryk reducerer hastigheden af sugeblæseren. Eksempel: ved 20%, insugeventilatoren fungerer med 20% langsommere end udsgeventilatoren. Ved 0%, begge ventilatorer har den samme hastighed. Skift værdien med knappen SAVE / SET. Gå til næste indstilling til at skifte lyssensoren.

     Odoo • Text and Image

     Du kan se de regelmæssigt blinkende tegn sol og måne. Vælg Gem/Indstil for at vælge dag/nattilstand.

     Odoo • Text and Image

     Denne sidste indstilling bruges for at skifte mellem dag- og nattilstand. Hvis lyssensoren når skifteniveau, begynder en nedtælling afhængig af de sekunder som du har indstillet. Efter nedtællingen slutter vil styreenheden selv skifte fra nattilstand til dagtilstand eller omvendt uden at lyssensoren afbrydes.

     LED-indikatoren anvendes for at vise ventilatorens tilstand. Blinken betyder initialisering. Konstant lys - dagtilstand og kort blinken ved nattilstand betyder at ventilatoren virker.

     Underindstillinger

     P-1 Kalibrering af den lavest mulige hastighed
     P-2 Indstilling af baggrundslys
     P-3 Udgangssignal 0-10V eller PWM-indstilling
     P-4 Indgående ventilator ON – OFF
     P-5 Gendan enhedens fabriksindstillinger

     Adgang til underindstillingerne

     Tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten på væggen. Vent nogle få sekunder. Tryk og hold knappen og tilslut strømmen igen. Hold knappen nede i mere end 3 sekunder.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Kalibrering af den lavest mulige hastighed.
     Da ikke alle EC-ventilatorer har samme minimalhastighed kan den indstilles (korrigeres) af EC ventilatorstyreenheden. Vær opmærksom på ventilatorhastigheden, indstil den minimale hastighed når ventilatoren er slukket (OFF) til 1%. Nu skal ventilatoren begynde at virke selv, den bør ikke forblive stationær.

     Nu kan du indstille hastigheden, som skal svare til 1% af den minimale hastighed. Tryk på knappen for at ændre værdien på skærmen ved at dreje knappen. Gem den nye værdi ved at trykke på knappen. Drej knappen med uret og gå til de næste indstillinger. Gentag for alle efterfølgende indstillinger.

     P-2 Indstilling af baggrundslys
     Vælg mellem Automatisk, Tændt (ON) eller Slukket (OFF) (Standardindstillingen er Automatisk).

     P-3 Udgangssignal
     Vælg mellem 0-10V eller PWM-signal med modulering. (Standardindstillingen er 0-10 V).

     P-4 Indstillinger af indgående ventilator
     Vælg om den indgående ventilator skal stoppe sin drift, hvis temperatur- og luftfugtighedsværdierne er lavere. (Standardindstillingen er slukket (OFF))

     P-5 Gendan enhedens fabriksindstillinger
     Vælg om du vil gendanne styreenhedens fabriksindstillinger. Tryk på knappen og værdien begynder at blinke. Tryk på knappen igen og hold i 4 sekunder for at nulstille.

     Afslut underindstillingerne

     Drej med uret hele vejen, bekræft indstillingerne ved at trykke på knappen. EC ventilatorstyreenheden begynder drift med de nye indstillinger.

     Version 1.0 EN
     Manual EC LCD fan controller
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Foreword

     Thank you for purchasing a EC fan controller with LCD display. The EC fan controller is a speed regulator for ventilated rooms to control exhaust or exhaust and intake air flow. The function of the EC fan controller involves maintaining a room at constant temperature and humidity different for day and night time settings keeping a constant negative pressure in the room to avoid odors escaping.

     Warranty

     The warranty is only valid with a warranty card containing sales date and stamp from the place of purchase. Or electronic registered warranty at http://g-systems.eu/warranty/ . If this is not so, please return immediately to the sales office!

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Speed bar
     2. Temperature
     3. Temperature hysteresis
     4. Humidity
     5. Humidity hysteresis
     6. Minimum speed
     7. Maximum speed
     8. Day time
     9. Night time
     10. Nominal value setting
     11. Actual temperature
     12. Actual humidity
     13. Actual fan speed
     14. Negative pressure
     15. CO2
     16. UP button
     17. DOWN button
     18. SET/SAVE button
     19. Power LED
     20. Sensor connection
     21. Power supply 12VDC
     22. Exhaust air fan (fan1)
     23. Intake air fan (fan2)
     Instructions
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Install the EC fan controller on a wall using the included mounting template. Install the light- humidity & temperature sensor which comes with a 4m long cable at a point where you wish to undertake the measurement. Ensure that this is not directly exposed to a heat source or stream of light in order to obtain the best precise measurement of the ambient air as possible.

     An incorrect connection or short circuit will damage sensitive processor parts of the appliance! Connect it to the EC fan controller 20. Sensor connection. Connect the 22 + 23 exhaust and intake air fan with the two supplied 4m extension cables. Connect the 21. Power supply with a conventional household outlet.

     Odoo • Text and Image

     The power LED blinks and the fan starts to initialize This takes a few seconds. As first you will see a screen with all the LCD segments and back-light working.

     Odoo • Text and Image

     Next it starts initializing the sensor and in case this screen stays at this stage, there is a fault with the sensor or the communication it self. Check the connection from the sensor to the device. If it is still faulty return the device to be repaired.

     Odoo • Text and Image

     Otherwise you will find in a few seconds the the measured value, fan speed bar and day/night stage.

     Odoo • Text and Image

     You find these three buttons on the fan controller UP, DOWN and SAVE/SET. With the buttons UP and DOWN you can navigate through the single settings.

     Odoo • Text and Image

     If you press DOWN once you will find the temperature day setting. This setting you will see for about 10sec. and then it goes automatically back to the home position and the back-light stops working.

     To change the temperature value push the SET/SAVE button once. The settings start to blink, now you can change the value with the UP and DOWN buttons. Set the desired temperature for the day time indicated with the sun symbol. Push again SET/SAVE to save the setting and return to the selection of settings. In case you forget to confirm the changes the LCD display returns to the main screen after 2min. without saving.

     Odoo • Text and Image

     Go to the next setting with the DOWN button. Temperature hysteresis setting.

     What is hysteresis? Hysteresis is the value between the lowest and the highest point of the regulation. Example: if we set 25C° and have a hysteresis of 2C°. this means the fan starts to work at >25C° room temperature and reaches the maximum speed +2C° hysteresis at 27C°. In this 2C° hysteresis from 25C°-27C° the fan is running faster and slower depending on the measured temperature.
     To change the value use again SET/SAVE button to enter the setting, change the Value with UP/DOWN button and save and return to the selection with SET/SAVE again.

     Odoo • Text and Image

     With the DOWN button you go to the next setting “humidity setting day time”. Repeat again, enter the settings with SET/SAVE or go to the next setting with the DOWN button

     Odoo • Text and Image

     Hysteresis setting for the humidity day time, as described above the hysteresis for temperature you can change here the controlling range for the humidity value.
     For example: 10%rh at 60% humidity the fan starts to work at 60% humidity and +10%rh at 70%rh it reaches its maximum speed.

     Odoo • Text and Image

     Minimum speed setting day time. Here you can choose the minimum speed of the ventilator which never should be undercut. On the down left side speed bar you can see the actual setting for each filled segment is 10% fan speed. Change the settings again with SET/SAVE as described above.
     Attention! At the end of the manual you will find the section "P-1 Calibration of the   smallest possible    speed"

     Odoo • Text and Image

     Maximum speed setting day time. Here you can choose the maximum speed setting of the ventilator which never should be exceeded. On the top left side you can see the actual missing empty segments each is 10% fan speed. Change the settings again with SET/SAVE as described above.

     Odoo • Text and Image

     Repeat all 6 settings we explained for day time now you can give the night time values of the fan. After you have gone through the 6 night time settings in the menu, you can set the negative pressure setting.

     Odoo • Text and Image

     The negative pressure decreases the speed of the intake air fan.   For example: at -20%, the intake air fan is running 20% slower as the exhaust air fan. At -0% they both  have   the same speed. Change the value with the SET/SAVE button.

     Odoo • Text and Image

     Proceed to the next setting light sensor switch level.  You see the alternate blinking of sun and moon segments. Enter SET/SAVE to change the switch level value between day and night time. The lower the value, the less light it needs to change from day to night time mode.

     Odoo • Text and Image

     This last setting is the switch over time between day and night mode. This is used to avoid an immediate switching between day and night mode. If the light sensor reaches the switching level a count down starts according to the value in seconds you are entering here. As the countdown ends without getting a light interrupt at the light sensor, the controller will switch from night to day time or reverse from day to night time. Enter SET/SAVE to change the values.

     The Power LED indicates the state of the fan. Blinking means initializing the fan. Constant shining at day time or short blink at night time means the fan is ON and running.

     Sub settings

     P-1 Calibration of the smallest possible speed.
     P-2 Back-light settings
     P-3 output signal 0-10V or PWM setting
     P-4 Intake fan ON – OFF
     P-5 Reset to factory settings

     Entering the sub settings

     Disconnect the 20. power supply 12VDC cable from the EC fan controller. Wait a few seconds. Press and hold down the 14. UP button and connect the power supply again. Keep holding down the button fore more than 3 seconds.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Calibration of the smallest possible speed
     Since not every EC fan has the same minimum speed, this can be set (corrected) at the EC fan controller. Pay attention to the fan speed, set the minimum speed from off to 1%. Now the fan has to start turning on itself, it must not falter or stand still.

     Now you can set the speed which should correspond to 1% of the minimum speed. Press the SET/SAVE button to change the displayed value with UP and DOWN buttons. Save the new value with SET/SAVE . Press the DOWN button and go to the next setting. Repeat for all coming settings.

     P-2 Back-light settings
     Choose between Automatically, ON OFF (default is Auto.)

     P-3 Output signal.
     Choose between 0-10V or PWM pulse wide modulation. (default is 0-10V)

     P-4 Intake fan settings
     Choose if the intake fan should stop running if the temperature and humidity value is below them settings.  (default is OFF)

     P-5 Reset to factory settings
     Chose if you want to reset the controller to them factory settings. Push the SET/SAVE button and the value will start blinking. Then press again and hold for 4 seconds to reset.

     Leaving the sub settings

     Push the UP button to confirm the setting and then push SET/SAVE. The EC fan controller initializes with the new settings.

     Version 1.0 ES
     Guía de EK controlador de ventilación con pantalla LCD
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introducción

     Le damos las gracias por haber comprado el EK controlador de ventilación con pantalla LCD. Este controlador de ventilación dispone de un regulador de velocidad para las áreas ventiladas y controla el flujo del aire tratado o aire de admisión y de succión. En las funciones del controlador de ventilación EK se incluye también el mantenimiento de una temperatura constante y humedad en la habitación, existen diferentes ajustes para el funcionamiento diario y nocturno, para mantener una presión negativa y constante en la habitación con el fin de evitar el escape de olores desagradables.

     Condiciones de garantía

     La garantía será válida cuando se presente la tarjeta de garantía con fecha de la venta y sello del lugar de compra. Puede presentarse también garantía registrada de manera electrónica, hecha por nuestro website: http://g-systems.eu/warranty/. En caso de que los documentos mencionados anteriormente falten, por favor devuelva el artículo de manera inmediata en el punto de venta!

     Leyenda
     Odoo • Text and Image
     1. Velocidad
     2. Temperatura
     3. Histéresis de temperatura
     4. Humedad
     5. Histéresis de humedad
     6. Velocidad mínima
     7. Velocidad máxima
     8. Régimen diario
     9. Régimen nocturno
     10. Ajuste de valor nominal
     11. Temperatura corriente
     12. Estado corriente de la humedad
     13. Velocidad corriente del ventilador
     14. Presión negativa
     15. CO2
     16. UP
     17. Down
     18. Save / Set
     19.LED indicador de luz
     20. Puerto de sensor
     21. Suministración eléctrica 12 VDC
     22. Ventilador de extracción (ventilador 1)
     23. Ventilador de aspiración (ventilador 2)
     Instrucciones
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Instale el controlador de ventilador EC en una pared utilizando la plantilla de montaje incluida. Conecte el tubo de aire al ventilador de modo que la dirección del flujo de aire coincida con la flecha mostrada en el ventilador. Instale el sensor de humedad y de temperatura, él está suministrado por un cable de 4 metros, al considerar que Usted mismo decide de qué tipo de longitud se necesita. Asegúrese de que no esté expuesto directamente a fuente de calor o luz para que pueda contar los parámetros de aire de manera máxima verdadera.

     Una conexión incorrecta o un cortocircuito puede dañar algunas de las partes! Conéctelo al 20. Puerto de sensor del controlador de ventilación EK. Conecte el 22. Ventilador de extracción con el 23. Ventilador de aspiración mediante los dos cables de 4 metros suministrados. Enchufe la 21. Suministración eléctrica hacia adecuada toma corriente doméstica.

     Odoo • Text and Image

     A continuación, conecte el tomacorriente al enchufe. El LED indicador de luz empieza a parpadear y el ventilador empieza a funcionar. Por lo general, este proceso tarda unos cuantos segundos. Al principio aparecerán en la pantalla todos los indicadores y la iluminación empieza a funcionar. 

     Odoo • Text and Image

     Luego empieza la inicialización del sensor y en el caso de que se mantenga la pantalla de esta manera, entonces hay un problema en el sensor o en su conexión. Compruebe la conexión desde el sensor hasta el dispositivo. Si el problema no puede ser eliminado, devuelva la unidad para su reparación.

     Odoo • Text and Image

     De lo contrario, después de unos segundos, verá la velocidad medida, la columna de la velocidad y la etapa de día / noche.

     Odoo • Text and Image

     Verá estos botones en el controlador de ventilación - Up/Down, Save/Set. Al utilizar el botón Up y el botón Down puede navegar a través de los ajustes.

     Odoo • Text and Image

     Si presiona el botón Down una vez aparecerá el ajuste de la temperatura diaria. Este ajuste estará en la pantalla durante unos 10 segundos y luego se restaurará el estado original de la pantalla.

     Para cambiar el valor de la temperatura, presione el botón Save/Set una vez. El ajuste empieza a parpadear y luego puede cambiarse el valor al utilizar los botones Up/Down. Seleccione la temperatura deseada para el modo diario, que está marcado con el símbolo de sol. Pulse de nuevo el botón Save/Set para guardar la configuración y vuelva a los otros ajustes. Si olvida de guardar los cambios, la pantalla vuelve al cabo de dos minutos a su estado original. 

     Odoo • Text and Image

     Pase al siguiente ajuste al presionar el botón Down. Ajuste de histéresis de temperatura.

     ¿Qué es una histéresis? La histéresis es un valor comprendido entre el punto de regulación más bajo y más alto.
     Ejemplo: Si ajustamos la temperatura a 25°C y hay histéresis de 2°C. Esto significará que el ventilador empieza a funcionar en temperatura por encima de 25°C en la habitación y llega a velocidad máxima de +2°C de histéresis en 27°C. En estos 2°C de histéresis de 25°C-27°C el ventilador funciona más rápido o más lento dependiendo de la temperatura medida.
     Para cambiar el valor utilice de nuevo el botón SAVE/SET para entrar en los ajustes, cambie el valor con el botón UP/DOWN y guarde la nueva configuración.

     Odoo • Text and Image

     Después de volver a los ajustes generales a través del botón DOWN, pase al siguiente ajuste de humedad diaria.
     Repita de nuevo, introduzca el valor elegido con el botón SAVE/SET, y a través del botón DOWN, pase al siguiente ajuste.

     Odoo • Text and Image

     El ajuste de histéresis de humedad durante el día es igual a la antes descrita histéresis de temperatura.
     Ejemplo: 10% rh en una humedad de 60%, el ventilador empieza a funcionar en humedad de 60% y + 10% rh y en caso de 70% rh el ventilador llega a velocidad máxima.

     Odoo • Text and Image

     Ajuste de velocidad mínima durante el día. En la parte inferior izquierda puede verse el ajuste corriente de velocidad. Cada parte completada significa 10% de velocidad. El ajuste puede cambiarse a través del botón SAVE/SET como se ha descrito anteriormente.

     ¡Atención! Al final del manual encontrará sección ´´Calibración de la velocidad mínima´´.

     Odoo • Text and Image

     Ajuste de velocidad máxima durante el día. Puede elegir el ajuste de velocidad máxima del ventilador por la parte superior izquierda de la pantalla, al tener en cuenta que cada parte que no está completada, significa que faltan 10% de la velocidad. El ajuste puede cambiarse a través del botón SAVE/SET como se ha descrito anteriormente.

     Odoo • Text and Image

     Repita los 6 ajustes explicados por el régimen de funcionamiento diario para ajustar los valores de régimen nocturno. Una vez que haya pasado por los 6 pasos del menú de configuración del régimen de funcionamiento nocturno Usted puede definir también los ajustes de presión negativa.

     Odoo • Text and Image

     La presión negativa reduce la velocidad del ventilador de aspiración.
     Ejemplo: En 20% el ventilador de aspiración funciona con 20% más lento que el ventilador de extracción. En 0% los dos ventiladores tienen la misma velocidad. Cambie el valor con el botón SAVE/SET. 

     Odoo • Text and Image

     Ir a la siguiente configuración para cambiar el sensor de luz.
     Puede ver también el parpadeo periódico de los símbolos de sol y luna. Utilice el botón SAVE/SET para elegir el modo diario o nocturno.

     Odoo • Text and Image

     Ésta última configuración se utiliza para cambiar entre el modo diario y el nocturno. Si el sensor de luz llega al nivel de cambio empieza cuenta regresiva en función de los segundos que ha introducido. Después de pasar esta cuenta regresiva, el controlador pasará sólo del modo nocturno al modo diario y al revés, sin necesidad de interrumpir el sensor de luz.

     El LED indicador se utiliza para indicar el estado del ventilador.
     El parpadeo significa inicialización La iluminación continua significa modo diario y el breve parpadeo durante el modo nocturno significa que el ventilador está funcionando.

     Configuraciones secundarias

     P-1 Calibración de la velocidad más baja posible
     P-2 Ajustes de retroiluminación
     P-3 Señal de salida 0-10V o configuración PWM
     P-4 Ventilador de entrada ON-OFF
     P-5 Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica

     Entrada en las configuraciones secundarias

     Retire el cable de alimentación de la toma corriente en la pared. Espera unos segundos. Mantenga presionado el botón y vuelva a conectar la alimentación. Mantenga pulsado el botón durante más de 3 segundos.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Calibración de la velocidad más baja posible
     Dado que no todos los ventiladores de la UE tienen la misma velocidad mínima, el controlador de ventilador EC puede configurarla (repararla). Preste atención a la velocidad del ventilador, establezca la velocidad mínima de estado desactivado (OFF) a 1%. Ahora el ventilador debe comenzar a trabajar por sí solo, no debe permanecer estacionario.

     Ahora puede ajustar la velocidad que debe corresponder a 1% de la velocidad mínima. Presione el botón para cambiar el valor de visualización girando el botón. Guarde el nuevo valor presionando el botón. Gire hacia la derecha y vaya a la siguiente configuración. Repita para todos los ajustes posteriores.

     P-2 Ajustes de retroiluminación
     Elija entre Automático, Activado (ON) o Desactivado (OFF) (Por defecto es Automático).

     P-3 Señal de salida
     Seleccione entre 0-10V o señal PWM con modulación. (Por defecto es 0-10 V).

     P-4 Configuración de ventilador de entrada
     Elija si el ventilador de admisión debe detener su funcionamiento si los valores de temperatura y de humedad son más bajos. (El valor predeterminado no es desactivado (OFF)).

     P-5 Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica
     Seleccione si desea devolver el controlador a la configuración de fábrica. Presione el botón y el valor comenzará a parpadear. Presione nuevamente y mantenga presionado durante 4 segundos para reiniciar.

     Salir de la configuración secundaria

     Gire en el sentido de las agujas del reloj hasta ´´completar´´, confirme la configuración presionando el botón. El controlador de ventilador de la UE comienza a trabajar con la nueva configuración.

     Version 1.0 FIN
     Ohjeet EC-puhaltimen LCD-näytöllä toimivaa ohjainta varten
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Johdanto

     Kiitämme Teitä siitä, että olette ostaneet LCD-näytöllä toimivan EC-puhaltimen ohjaimen. Tässä puhaltimen ohjaimessa on nopeudensäätäjä ilmastoituja tiloja varten ja se kontrolloi  työstettyä tai ulospuhallettua  ja sisääpuhallettua ilmavirtaa.Tämän EC-puhallinohjaimen toimintoihin kuuluu myös huoneen pysyvän lämpötilan ja kosteuden ylläpito, ja niillä on eri asetukset päivä- ja yötoimintaa varten, huoneen pysyvän negatiivisen paineen ylläpitäminen niin etteivät epämiellyttävät hajut pääse huoneeseen.

     Takuuehdot

     Takuu on voimassa esittämällä takuukortin, jossa on myyntipäivä ja ostopaikan leima. Voitte esittää myös sähköisesti rekisteröidyn takuun, joka on tehty internet-sivustollamme:
     http://g-systems.eu/warranty/. Jos edellämainitut asiakirjat puuttuvat pyydämme. Teitä palauttamaan tuotteen välittömästi ostopaikkaan!

     Selitykset
     Odoo • Text and Image
     1. Nopeus
     2. Lämpötila
     3. Lämpötila hystereesi
     4. Kosteus
     5. Kosteus hystereesi
     6. Vähimmäisnopeus
     7. Enimmäisnopeus
     8. Päivätoiminta
     9. Yötoiminta
     10. Nominaalinen arvoasetus
     11. Nykyinen lämpötila
     12. Nykyinen kosteus
     13. Puhaltimen nykyinen nopeus
     14. Negatiivinen paine
     15. CO2
     16. UP/YLÖS
     17. Down/Alas
     18. Save/Set/Tallenna/Aseta
     19. LED-valoindikaattori
     20. Anturin ulostulo
     21. Syöttö 12VDC
     22. Ulospuhaltava puhallin (puhallin 1)
     23. Sisääpuhaltava puhallin (puhallin 2)
     Ohjeet
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Asenna EC-tuulettimen ohjain seinälle mukana tulevalla asennusmallilla.. Liittäkää ilmaputki puhaltimeen niin, että ilmanvirtauksen suunta on sama kuin puhaltimessa olevan nuolen suunta. Asentakaa kosteus- ja lämpötila-anturi, jonka mukana tulee 4-metrinen kaapeli. Te itse päätätte kuinka pitkän kaapelin tarvitsette. Huolehtikaa siitä, että se ei ole suoraan lämpö- tai valolähteen lähellä, jotta se voi lukea ilman arvot mahdollisimman oikein.

     Väärin liitetyt osat tai oikosulku voivat vahingoittaa joitakin osia! Liittäkää se 20. EC-puhaltimen ohjaimen ulostuloon. Liittäkää 22 + 23 ulosja sisääpuhaltava puhallin kahteen pakkauksessa olevaan 4-metriseen kaapeliin. Laittakaa päälle 21. Syöttö sopivaan kotitalouspistokkeeseen.

     Odoo • Text and Image

     LED-valoindikaattori alkaa vilkkua ja puhallin alkaa toimia. Tähän menee yleensä muutama sekunti. Aluksi ruutuun ilmestyvät kaikki osoittimet  ja taustavalaisin toimii. 

     Odoo • Text and Image

     Tämän jälkeen alkaa anturin toiminta ja siinä tapauksessa, että ruutu jää tällaiseen tilaan, anturissa tai sen liitännässä on jokin vika. Tarkistakaa anturista laitteeseen menevä johto. Jos ongelma ei poistu palauttakaa puhallin korjattavaksi.

     Odoo • Text and Image

     Muussa tapauksessa muutaman sekunnin jälkeen näette mitatun arvon, nopeuslaskijan ja päivä/yö-toimintovaiheen.

     Odoo • Text and Image

     Puhaltimen ohjaimessa on seuraavat painikkeet Up/Down ( Ylös/Alas), Save/Set (Tallenna/Aseta). Up/Down-painikkeiden avulla voitte liikkua eri asetusten välillä.

     Odoo • Text and Image

     Jos painatte Down-painiketta kerran, näyttöön ilmaantuu päivälämpötila. Tämä asetus näkyy ruudulla noin 10 sekuntia, jonka jälkeen ruutu palautuu alkuperäiseen tilaansa.

     Jos haluatte muuttaa lämpötila-arvoja painakaa  Save/Set kerran. Asetus alkaa vilkkua ja silloin voitte muuttaa lämpötilaa painamalla Up/Down-painikkeita. Valitkaa haluamanne päivälämpötila joka on kuvattu aurinkoa esittävällä symbolilla. Painakaa uudelleen Save/Set tallentaaksenne  asetuksen  ja palatkaa takaisin muihin asetuksiin. Siinä tapauksessa, että unohdatte tallentaa tekemänne muutokset, näyttö palautuu 2 minuutin jälkeen alkuperäiseen tilaan.

     Odoo • Text and Image

     Siirtykää seuraavaan asetukseen painikkeella Down. Lämpötila-asetus hystereesi.

     Mikä on hystereesi? Hystereesi on alimman ja korkeimman säätöpisteen välillä oleva arvo.
     Esimerkiksi: Jos asetamme lämpötilan 25 o C ja hystereesi on  2o C. Tämä tarkoittaa sitä, että puhallin alkaa toimia yli 25 o C huonelämpötilassa ja saavuttaa enimmäisnopeuden + 2o C hystereesin 27o C lämpötilassa. Tässä  2o C  25oC-27o C hystereesissä puhallin toimii nopeammin tai hitaammin mitatusta lämpötilasta riippuen.
     Voidaksenne muuttaa arvoja käyttäkää uudestaan Save/Set, ja jos haluatte mennä asetuksiin, muuttakaa arvoa painamalla Up/Down ja tallentakaa.

     Odoo • Text and Image

     Kun palaatte takaisin yleisiin asetuksiin, painikkeella  Down voitte mennä seuraavaan asetukseen, joka säätelee päivän aikana ylläpidettävää kosteutta.
     Toistakaa uudestaan, valitkaa valittu arvo painikkeella Save/Set, ja painikkeella Down pääsette seraavaan asetukseen.

     Odoo • Text and Image

     Asetus päivän aikainen hystereesi kosteus on samanlainen kuin ylläkuvattu hystereesi lämpötilan asetus.
     Esimerkiksi: 10% rh (suhteellinen kosteus) 60% kosteustasossa, puhallin alkaa toimia 60% kosteustasossa ja +10% rh, ja 70% rh saavuttaa enimmäisnopeuden.

     Odoo • Text and Image

     Vähimmäisnopeuden asetus päivällä. Vasemmassa alaosassa näette senhetkisen nopeusasetuksen. Jokainen lisätty osa tarkoittaa 10% nopeutta. Asetus voidaan muuttaa painikkeella Save/Set ylläkuvatun mukaisesti.

     Huomio! Ohjeiden lopusta löydätte kappaleen ” Vähimmäisnopeuden kalibrointi”.

     Odoo • Text and Image

     Maksimaalisen nopeuden asetus päivällä. Voitte valita puhaltimen enimmäisnopeuden ylhäällä kuvaruudun vasemmassa osassa, jolloin jokainen vajaa osa tarkoittaa, että nopeudesta puuttuu 10%. Asetusta muutetaan painikkeella Save/Set ylläkuvatun mukaisesti.

     Odoo • Text and Image

     Toistakaa kaikki 6 päivätoimintojen asetusta yötoimintoja varten samalla tavalla. Sen jälkeen kun olette asettaneet kaikki yötoiminnon asetuksen 6 eri vaihetta,  voitte säätää negatiivisen paineen asetukset.

     Odoo • Text and Image

     Negatiivinen paine alentaa sisäänpuhaltavan puhaltimen nopeutta. Esimerkki: 20 %:ssa, sisäänpuhaltava puhallin toimii 20 % hitaammin kuin ulospuhaltava puhallin. 0 %:ssa molemmilla puhaltimilla on sama nopeus. Muuttakaa nopeutta SAVE/SET-nappulan avulla. Siirtykää seuraavaan asetukseen valoanturin kytkemiseksi.

     Odoo • Text and Image

     Symbolit aurinko/kuu näkyvät aika ajoin ruudussa. Valitkaa Save/Set valitaksenne päivä/yö-toiminnot.

     Odoo • Text and Image

     Tämä viimeinen asetus on tarkoitettu päivä- ja yötoimintojen väliseen kytkentään. Jos valoanturi saavuttaa  siirtymistason, alkaa päinvastainen laskenta riippuen ohjelmoitujen sekuntien määrästä. Kun tämä päinvastainen laskenta on ohi, ohjain kytkeytyy itsenäisesti  yötoiminnosta päivätoiminnolle  tai päinvastoin ilman että valoanturin toiminta keskeytyy.

     Tämä viimeinen asetus on tarkoitettu päivä- ja yötoimintojen väliseen kytkentään. Jos valoanturi saavuttaa siirtymistason, alkaa päinvastainen laskenta riippuen ohjelmoitujen sekuntien määrästä. Kun tämä päinvastainen laskenta on ohi, ohjain kytkeytyy itsenäisesti yötoiminnosta päivätoiminnolle tai päinvastoin ilman että valoanturin toiminta keskeytyy.

     LED-indikaattorin tarkoituksena on puhaltimen tilan näyttäminen. Valon vilkkuminen tarkoittaa aloitusta. Jatkuva valo tarkoittaa päivätoimintoa, ja lyhyt vilkkuminen yötoiminnon aikana tarkoittaa, että puhallin toimii.

     Ala-asetukset

     P-1 Mahdollisimman alhaisen nopeuden kalibrointi
     P-2 Taustavalaistuksen asetukset
     P-3 Lähtösignaali 0-10V tai PWM asetus
     P-4 Sisääntuleva tuuletin ON – OFF
     P-5 Tehdasasetusten palauttaminen

     Kirjautuminen ala-asetuksiin

     Ottakaa sähkökaapeli pois seinässä olevasta koskettimesta. Odottakaa muutama sekunti. Painakaa ja pitäkää nappula alaspainettuna ja kytkekää sähkönsyöttö uudelleen. Pitäkää nappulaa alaspainettuna yli 3 sekuntia.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Mahdollisimman alhaisen nopeuden kalibrointi
     Koska ЕС-tuulettimien vähimmäisnopeudet vaihtelevat, voidaan vähimmäisnopeus asettaa (korjata) EC-tuulettimen säätimestä. Kiinnittäkää huomiota tuulettimen nopeuteen, säätäkää vähimmäisnopeus OFF (pois päältä) 1 %:iin. Nyt tuulettimen pitäisi alkaa toimia itsestään, eikä jäädä paikoilleen.

     Nyt voitte asettaa nopeuden, jonka tulisi vastata 1 % vähimmäisnopeudesta. Painakaa nappulaa muuttaaksenne arvoa näytöllä kääntämällä nappulaa. Tallentakaa uusi arvo painamalla nappulaa. Kääntäkää myötäpäivään ja siirtykää seuraaviin asetuksiin. Toimikaa samoin kaikkien seuraavien asetusten kohdalla.

     P-2 Taustavalaistuksen asetukset
     Valitkaa joko Automaattinen, Päällä (ON) tai Pois päältä (OFF) (oletusarvo Automaattinen).

     P-3 Lähtösignaali
     Valitkaa 0-10V tai PWM välillä modulaatiosignaali (oletusarvo 0-10 V).

     P-4 Sisääntulotuulettimen asetukset
     Valitkaa asetukset, jos sisääntulotuuletin pitää pysäyttää, jos lämpötilan ja kosteuden arvot ovat alhaisempia (lähtökohtaisesti ei OFFtoiminnan aikana).

     P-5 Tehdasasetusten palauttaminen
     Valitkaa silloin, kun haluatte palauttaa säätimeen tehtaalla tehdyt asetukset. Painakaa nappulaa ja arvo alkaa välkkyä. Painakaa uudelleen ja pitäkää painettuna 4 sekuntia, jotta arvo palautuu nollaan.


     Ala-asetuksista poiskirjautuminen

     Kääntäkää myötäpäivään loppuun asti, vahvistakaa arvot painamalla nappulaa. EC-tuulettimen säädin alkaa toimia uusilla asetuksilla.

     Version 1.0 FR
     Manuel d’utilisateur Contrôleur de ventilation à commutation électronique (CE) avec écran à cristaux liquides
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introduction

     Merci d’avoir acheté le Contrôleur de ventilation à commutation électronique (CE) avec écran à cristaux liquides. Ce Contrôleur de ventilation dispose d’un régulateur de vitesse destiné à des locaux ventilés et contrôle le flux d’air traité ou le flux d’air aspiré et absorbé. Les fonctions du Contrôleur de ventilation à commutation électronique (CE) comprennent également le maintien d’une température et d’une humidité constantes dans les locaux, peuvent être réglées à partir du mode de travail – jour ou nuit, pour maintenir une pression négative constante dans les locaux dans le but d’empêcher l’échappement d’odeurs désagréables.

     Conditions de garantie

     La garantie est valable sur présentation de la carte de garantie du produit comportant la date de la vente et le sceau du lieu d’achat. Vous pourriez également présenter une garantie enregistrée par voie électronique sur notre site Web: http://g-systems.eu/warranty/ Au cas où les documents décrits ci-dessus manquent, SVP, retournez immédiatement l’article dans le point de vente!

     Légende
     Odoo • Text and Image
     1. Vitesse
     2. Température
     3. Hystérésis de température de l'air
     4. Humidité
     5. Hystérésis d'humidité de l'air
     6. Vitesse minimale
     7. Vitesse maximale
     8. Mode jour
     9. Mode nuit
     10. Réglage de la valeur nominale
     11. Température actuelle
     12. État actuel de l'humidité
     13. Vitesse actuelle du ventilateur
     14. Pression négative
     15. CO2
     16. En haut
     17. En bas
     18. Sauvegarder/Régler
     19. Voyant lumineux à cristaux liquides
     20. Sortie capteur
     21. Chargeur 12 VDC
     22. Ventilateur aspirant (ventilateur 1)
     23. Ventilateur absorbant (ventilateur 2)
     Instructions
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Installer le contrôleur de ventilateur EC sur un mur à l'aide du gabarit de montage inclus. Raccordez le tuyau d'air au ventilateur de sorte que le sens du flux d'air coïncide avec le sens de la flèche sur le ventilateur. Installez le capteur d'humidité et de température qui est accompagné d'un câble avec longueur de 4 mètres en décidant vous-même de la longueur nécessaire. Assurez-vous que le capteur n'est pas directement exposé à une source de chaleur ou de lumière pour qu'il puisse enregister de manière 14404 absolument correcte les paramètres de l'air.

     Le mauvais raccordement et le court-circuit sont en mesure d'endommager certaines pièces! Raccordez le capteur à la sortie capteur 20 du Contrôleur de ventilation à commutation électronique (CE). Raccordez le ventilateur aspirant et le ventilateur absorbant 22+23 aux deux câbles avec longueur de 4 mètres chacun qui sont mis à votre disposition. Branchez le chargeur 21 dans une prise électrique ménagère appropriée.

     Odoo • Text and Image

     Le voyant lumineux à cristaux liquides se met à clignoter et le ventilateur se met à fonctionner. D’habitude, cela prend quelques secondes. Dans un premier temps l’écran affiche tous les indicateurs et le rétroéclairage fonctionne. 

     Odoo • Text and Image

     Ensuite commence l’initialisation du capteur et si l’écran garde tous les indicateurs affichés dessus, cela signifie qu’il y a un problème avec le capteur ou avec son raccordement. Vérifiez le raccordement de l’appareil au capteur. Au cas où le problème persiste et ne peut pas être résolu, retournez l’appareil pour qu’on le répare.

     Odoo • Text and Image

     Sinon, dans quelques secondes, vous verrez la valeur mesurée, la rubrique “vitesse” et les phases jour/nuit.

     Odoo • Text and Image

     Vous verrez les touches En haut/En bas et Sauvegarder/Régler sur le contrôleur de ventilation. À l’aide des touches En haut et En bas vous pouvez naviguer dans le menu “réglages”.

     Odoo • Text and Image

     Si vous appuyez une seule fois sur la touche En bas, le réglage de la température quotidienne va s’afficher. Ce réglage sera affiché sur l’écran environ 10 secondes et ensuite l’écran revient à son état initial.

     Pour modifier la valeur de la température appuyez une seule fois sur la touche Sauvegarder/Régler. Le réglage se met à clignoter et à ce moment-là vous pouvez modifier la valeur par l’intermédiaire des touches En haut/En bas. Choisissez la température préférée pour le mode jour qui est indiqué par le symbole “soleil”. Appuyez de nouveau sur la touche Sauvegarder/Régler pour sauvegarder ce réglage et retournez aux autres réglages. Si vous avez oublié de sauvegarder les modifications, dans 2 minutes l’écran revient à son état initial.

     Odoo • Text and Image

     Passez au réglage suivant en appuyant sur la touche En bas. Réglage de l’hystérésis de température de l’air.

     Qu'est-ce que l'hystérésis? C’est la valeur comprise entre le point de régulation le plus bas et le plus élevé.
     Exemple : Si vous réglez la température à 25ºC et l’hystérésis de température de l’air est 2ºC. Cela signifie que le ventilateur se met à fonctionner lorsque la température des locaux est au-dessus de 25ºC et atteint une vitesse maximale +2ºC hystérésis lorsque la température est 27 ºC. Lors de l'hystérésis 2ºC (du 25ºC au 27 ºC) le ventilateur marche plus vite ou plus lentement en fonction de la température mesurée. 
     Pour modifier la valeur utilisez de nouveau la touche Sauvegarder/Régler, pour accéder aux réglages modifiez la valeur en appuyant sur la touche En haut/En bas et sauvegardez.

     Odoo • Text and Image

     Après le retour aux réglages généraux utilisez la touche En bas pour passer au réglage suivant relatif  à l’humidité quotidienne.
     Répétez de nouveau, insérez la valeur choisie en utilisant la touche Sauvegarder/Régler et en appuyant sur la touche En bas vous passez au réglage suivant.

     Odoo • Text and Image

     Le réglage de l’hystérésis d’humidité de l’air pendant la journée est le même que celui de l’hystérésis de température de l’air décrit ci-dessus.
     Exemple : 10 % rh et 60 % d’humidité, le ventilateur se met à fonctionner lorsqu’il y a 60 % d’humidité et +10% rh et lorsqu’il y a 70 % rh il atteint la vitesse maximale. 

     Odoo • Text and Image

     Réglage de la vitesse minimale pendant la journée. En bas et à gauche de l’écran vous pouvez voir le réglage actuel de la vitesse. Chaque partie qui est remplie signifie 10 % de vitesse. Pour modifier le réglage utilisez la touche Sauvegarder/Régler comme décrit ci-dessus.

     Attention! À la fin de ce manuel d’utilisateur vous allez trouver un chapitre intitulé “Calibrage de la vitesse minimale”. 

     Odoo • Text and Image

     Réglage de la vitesse maximale pendant la journée. En haut et à gauche de l’écran vous pouvez choisir le réglage de la vitesse maximale du ventilateur étant donné que chaque partie qui n’est pas remplie signifie un manque de 10 % de la vitesse. Pour modifier le réglage utilisez la touche Sauvegarder/Régler comme décrit ci-dessus.

     Odoo • Text and Image

     Répétez tous les 6 réglages pendant la journée comme expliqué en choisissant les valeurs du mode nuit. Après avoir passé par tous les 6 réglages du menu pour régler le mode de travail nuit, vous pouvez introduire les paramètres de pression négative.

     Odoo • Text and Image

     La pression négative diminue la vitesse du ventilateur absorbant. Exemple : à 20 %, le ventilateur absorbant fonctionne plus lentement (avec 20 %) que le ventilateur aspirant. À 0 % les deux ventilateurs ont la même vitesse. Modifiez la valeur à l’aide de la touche Sauvegarder/Régler. Passez au réglage suivant – commutation du capteur de lumière.

     Odoo • Text and Image

     Vous verrez également le clignotement périodique des symboles “soleil” et “lune”. Appuyez sur la touche Sauvegarder/Régler pour choisir le mode jour/nuit.

     Odoo • Text and Image

     Ce dernier réglage sert à changer le mode : jour ou nuit. Si le niveau de lumière du capteur de lumière atteint la valeur qui exige le changement, le compte à rebours démarre en fonction des secondes que vous avez insérées. Le moment où le compte à rebours se termine, le contrôleur va changer tout seul le mode sans interrompre le capteur de lumière. 

     Le voyant à cristaux liquides sert à indiquer les états du ventilateur. Le clignotement signale l’initialisation. L’illumination continue signale le mode jour et le bref clignotement au cours du mode nuit signale que le ventilateur fonctionne.

     Sous paramètres

     P-1 Calibration de la plus petite vitesse
     P-2 Paramétrage du rétro-éclairage
     P-3 Paramétrage du signal sortant 0-10V ou PWM (Pulse Wide Modulation)
     P-4 Ventilateur entrée d'air ON – OFF
     P-5 Restaurer les paramètres d'usine

     Entrer dans les sous paramètres

     Débrancher le câble d'alimentation de la prise murale. Attendre quelques secondes. Appuyez et maintenez appuyé le bouton et rebranchez le câble de l 'alimentation. Maintenez le bouton appuyé plus de trois secondes.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Calibration de la plus petite vitesse possible
     Puisque les ventilateurs EC n'ont pas tous la même vitesse minimale de fonctionnement, celle-ci peut être paramétrée (modifiée) au niveau du contrôleur. Regardez la rotation du ventilateur et paramétrez la vitesse minimale à 1% . Le ventilateur doit commencer à tourner et ne doit pas fléchir ou s'arrêter.

     Maintenant vous pouvez paramétrer la vitesse qui correspond à 1 % de la vitesse minimale. Appuyer sur le bouton afin de changer la valeur affichée en faisant tourner le bouton. Sauvegarder cette nouvelle valeur en appuyant sur le bouton. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller au paramètre suivant. Répétez cette étape pour l'ensemble des paramètres.

     P-2 Paramétrage du rétro-éclairage
     Choisir parmi Automatique, ON et OFF ( Automatique par défaut).

     P-3 Signal de sortie
     Choisir parmi 0-10V ou PWM Pulse Wide Modulation ( 0-10V par défaut))

     P-4 Paramétrage du ventilateur d'entrée d'air
     Choisir si le ventilateur d'entrée d'air doit se couper si les valeurs de température et d'humidité sont en dessous de celles paramétrées (OFF par défaut).

     P-5 Restaurer les paramètres d'usine
     Choisir si vous voulez restaurer les paramètres d'usine.

     Quitter les sous paramètres

     Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à “end” et confirmez les nouveaux paramètres en appuyant sur le bouton. Le contrôleur de ventilateur EC s'initialise alors avec les paramètres que vous venez d'entrer.

     Version 1.0 GR
     Οδηγίες χρήστη  ЕК ελεγκτή αερισμού με LCD οθόνη
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Εισαγωγή

     Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ЕК ελεγκτή αερισμού με LCD οθόνη. Ο ελεγκτής αερισμού διαθέτει με ρυθμιστή ταχύτητας για αεριζόμενους χώρους και ελέγχει το ρεύμα του εξερχόμενου αέρα και του αέρα αναρρόφησης και απορρόφησης. Στις λειτουργίες του ΕΚ ελεγκτή αερισμού συμπεριλαμβάνεται επίσης και η διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου με διαφορετικές ρυθμίσεις για λειτουργία ημέρας και νύχτας, για διατήρηση μιας μόνιμης αρνητικής πίεσης στο χώρο με σκοπό την αποτροπή της διαφυγής οσμών.

     Όροι εγγύησης

     Η εγγύηση είναι έγκυρη όταν υπάρχει κάρτα εγγύησης στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα του καταστήματος αγοράς. Μπορεί να παραχωρηθεί και εγγύηση ηλεκτρονικά καταχωρημένη μέσω της ιστοσελίδας μας: http://g-systems.eu/warranty/. Σε περίπτωση που λείπουν τα αναφερόμενα έγγραφα παρακαλώ επιστρέψτε αμέσως το εμπόρευμα στο κατάστημα αγοράς.

     Επεξήγηση
     Odoo • Text and Image
     1. Ταχύτητα
     2. Θερμοκρασία
     3. Θερμοκρασία υστέρησης
     4. Υγρασία
     5. Υγρασία υστέρησης
     6. Ελάχιστη ταχύτητα
     7. Μέγιστη ταχύτητα
     8. Λειτουργία ημέρας
     9. Λειτουργία νύχτας
     10. Ρύθμιση ονομαστική αξία
     11. Τρέχουσα θερμοκρασία
     12. Τρέχουσα υγρασία
     13. Τρέχουσα ταχύτητα του ανεμιστήρα
     14. Αρνητική πίεση
     15. CO2
     16. UP
     17. Down
     18. Save/Set
     19. LED φωτεινή ένδειξη
     20. Έξοδος του αισθητήρα
     21. Τροφοδοσία 12VDC
     22. Ανεμιστήρας απορρόφησης (ανεμιστήρας 1)
     23.Ανεμιστήρας αναρρόφησης (ανεμιστήρας 2)
     Οδηγίες
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     γκαταστήστε τον ελεγκτή ανεμιστήρα EC σε έναν τοίχο χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πρότυπο στερέωσης. Συνδέστε τον σωλήνα αέρος στον ανεμιστήρα έτσι ώστε η κατεύθυνση του ρεύματος αερίου να είναι ίσιο με το βελάκι στον ανεμιστήρα. Εγκαταστήστε τον αισθητήρα υγρασίας και θερμοκρασίας, που έρχεται με καλώδιο 4 μέτρων καθώς αφήσετε το μήκος που χρειάζεστε. Σιγουρευτείτε ότι δεν εκτίθεται άμεσα σε θερμαντική ή φωτεινή πηγή έτσι ώστε να λάβει τους παραμέτρους 15400 του αέρα αξιόπιστα.

     Η λάθος σύνδεση ή βραχυκύκλωμα μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε μερικά από τα εξαρτήματα! Συνδέστε το στο 20. έξοδος αισθητήρα του ΕΚ ελεγκτή αερισμού. Συνδέστε τα 22+23 τον ανεμιστήρα απορρόφησης και τον ανεμιστήρα αναρρόφησης με τα δύο καλώδια 4-μέτρων που παραχωρήθηκαν. Ενεργοποιήστε το 21. Τροφοδοσία σε κατάλληλη οικιακή πρίζα κύριο βύσμα στην πρίζα.

     Odoo • Text and Image

     Ο LED δείκτης φωτισμού αρχίζει να αναβοσβήνει και ο ανεμιστήρας αρχίζει τη λειτουργία του. Για αυτό συνήθως χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα. Αρχικά στην οθόνη εμφανίζονται όλοι οι δείκτες και ο εσωτερικός φωτισμός δουλεύει.

     Odoo • Text and Image

     Μετά ξεκινά η αρχικοποίηση του αισθητήρα και σε περίπτωση που η οθόνη μείνει έτσι σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα ή πρόβλημα με τη σύνδεσή του. Ελέγξτε τη σύνδεση από τον αισθητήρα έως τη συσκευή. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν μπορεί να αφαιρεθεί επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή.

     Odoo • Text and Image

     Αλλιώς μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα δείτε την αξία που μετρήθηκε, η στήλη για ταχύτητα και η φάση ημέρα/νύχτα.

     Odoo • Text and Image

     Θα βρείτε τα κουμπιά αυτά στον ελεγκτή αερισμού- Up/Down, Save/Set. Με τη χρήση του Up και του Down  μπορείτε να προηγηθείτε στις ρυθμίσεις.

     Odoo • Text and Image

     Εφόσον πατήσετε το Down μια φορά θα εμφανιστεί η ρύθμιση για θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η ρύθμιση αυτή θα εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 10 δευτερόλεπτα και μετά θα επανέρθει η αρχική κατάσταση της οθόνης.

     Για να αλλάξετε την αξία της θερμοκρασίας πατήστε το Save/Set μια φορά. Η ρύθμιση αρχίζει να αναβοσβήνει και τότε μπορείτε να αλλάξετε την αξία μέσω των κουμπιών Up/Down. Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε για λειτουργία ημέρας, που φέρει το σύμβολο με ήλιο. Πατήστε ξανά το Save/Set, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση και να γυρίσετε στις άλλες ρυθμίσεις. Σε περίπτωση που ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές η οθόνη επιστρέφεται μετά από 2 λεπτά στην αρχική του κατάσταση.

     Odoo • Text and Image

     Πηγαίνετε στην επόμενη ρύθμιση με το κουμπί  Down. Είναι η ρύθμιση για την θερμοκρασία υστέρησης.

     Τι σημαίνει υστέρηση; Η υστέρηση είναι αξία μεταξύ του χαμηλότερου και του ανώτερου σημείου ρύθμισης.
     Παράδειγμα: Εάν ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία σε 25°C και υπάρχει υστέρηση 2°C. Αυτό σημαίνει ότι ο ανεμιστήρας αρχίζει να δουλεύει με πάνω των 25°C θερμοκρασία του χώρου και φτάνει μέγιστη ταχύτητα +2°C υστέρηση με 27°C. Με τους 2 °C υστέρησης από 25°C- 27°C ο ανεμιστήρας δουλεύει πιο γρήγορα ή πιο αργά ανάλογα με τη θερμοκρασία που μετρήθηκε.
     Για να αλλάξετε την αξία χρησιμοποιήστε ξανά το Save/Set, για να εισέρθετε στις ρυθμίσεις, αλλάζετε της αξία με το κουμπί Up/ Down και κάντε αποθήκευση.

     Odoo • Text and Image

     Αφού γυρίσετε στις γενικές ρυθμίσεις με το κουμπί Down πηγαίνετε στην επόμενη ρύθμιση για την υγρασία ημέρας.
     Επαναλαμβάνετε, εισάγετε την προτεινόμενη αξία με Save/Set, ενώ με το Down πηγαίνετε στην επόμενη ρύθμιση.

     Odoo • Text and Image

     Η ρύθμιση για υστέρηση υγρασίας ημέρας είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω για υστέρηση θερμοκρασίας.
     Παράδειγμα: 10% rh με υγρασία 60%, ο ανεμιστήρας αρχίζει να δουλεύει σε 60% υγρασία και +10% rh, ενώ σε 70%rh φτάνει μέγιστη ταχύτητα.

     Odoo • Text and Image

     Ρύθμιση για ελάχιστη ταχύτητα ημέρας. Κάτω αριστερά βλέπετε την παρούσα αξία για ταχύτητα. Κάθε συμπληρωμένο μέρος σημαίνει ταχύτητα 10%. Η ρύθμιση αυτή αλλάζεται με το κουμπί  Save/Set, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

     Προσοχή!  Στο τέλος του εγχειρίδιου θα βρείτε το μέρος «Βαθμονόμηση σε ελάχιστη ταχύτητα»

     Odoo • Text and Image

     Ρύθμιση για μέγιστη ταχύτητα ημέρας. Μπορείτε να διαλέξετε τη ρύθμιση για μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα άνω αριστερά στην οθόνη, καθώς κάθε μη συμπληρωμένο μέρος σημαίνει ότι λείπουν 10% από την ταχύτητα. Η ρύθμιση αυτή αλλάζεται με το κουμπί Save/Set, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

     Odoo • Text and Image

     Επαναλαμβάνετε όλες τις 6 ρυθμίσεις όπως περιγράφεται για την ημέρα καθώς επιλέξετε αξίες νυχτερινής λειτουργίας. Αφού έχετε περάσει σε όλα τα 6 βήματα του μενού ρύθμισης λειτουργίας νύχτας, μπορείτε να δώσετε ρυθμίσεις για αρνητική πίεση. 

     Odoo • Text and Image

     Η αρνητική πίεση μειώνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα αναρρόφησης. Π.χ. σε 20% ο   ανεμιστήρας αναρρόφησης λειτουργεί με 20% πιο αργά από τον ανεμιστήρα απορρόφησης. Σε 0% και οι δύο ανεμιστήρες έχουν την ίδια ταχύτητα. Αλλάξτε την ταχύτητα μέσω του κουμπιού SAVE/SET. Πηγαίνετε στην επόμενη ρύθμιση για μετατροπή του αισθητήρα φωτός

     Odoo • Text and Image

     Βλέπετε να αναβοσβήνουν τακτικά τα σύμβολα ήλιος και σελήνη. Διαλέξτε το Save/ Set, για να ρυθμίσετε τη λειτουργία ημέρα/νύχτα.

     Odoo • Text and Image

     Η τελευταία αυτή ρύθμιση χρησιμεύει στην εναλλαγή ημερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας. Εάν ο αισθητήρας φωτισμού φτάσει το επίπεδο για εναλλαγή, αρχίζει αντίστροφη μέτρηση ανάλογα με τα δευτερόλεπτα που έχετε εισάγει. Αφού περάσει η αντίστροφη μέτρηση αυτή, ο ελεγκτής θα κάνει εναλλαγή μόνος του από λειτουργία ημέρας ή αντίστροφα χωρίς να διακόπτεται ο αισθητήρας φωτισμού.

     Η τελευταία αυτή ρύθμιση χρησιμεύει στην εναλλαγή ημερήσιας και νυχτερινής λειτουργίας. Εάν ο αισθητήρας φωτισμού φτάσει το επίπεδο για εναλλαγή, αρχίζει αντίστροφη μέτρηση ανάλογα με τα δευτερόλεπτα που έχετε εισάγει. Αφού περάσει η αντίστροφη μέτρηση αυτή, ο ελεγκτής θα κάνει εναλλαγή μόνος του από λειτουργία ημέρας ή αντίστροφα χωρίς να διακόπτεται ο αισθητήρας φωτισμού.

     Ο LED δείκτης για απεικόνιση της κατάστασης του ανεμιστήρα. Το αναβοσβήσιμο σημαίνει αρχικοποίηση. Ο συνεχής φωτισμός – λειτουργία ημέρας, ενώ η σύντομη αναλαμπή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας νύχτας σημαίνει ότι ο ανεμιστήρας δουλεύει.

     Υπορθυμίσεις

     P-1 Βαθμονόμηση σε μέγιστη χαμηλή ταχύτητα.
     P-2 Ρυθμίσεις για οπίσθιο φωτισμό
     P-3 Σήμα εξόδου 0-10V ή ρύθμιση PWM
     P-4 Εισερχόμενος ανεμιστήρας ON – OFF
     P-5 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

     Είσοδος στις υπορυθμίσεις

     Αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον ρευματοδότη στον τοίχο. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Πατήστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί και συνδέστε την ηλεκτροδότηση ξανά. Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Βαθμονόμηση για μέγιστη χαμηλή ταχύτητα
     Δεδομένου ότι όχι κάθε ЕС ανεμιστήρας έχει την ίδια ελάχιστη ταχύτητα, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί (διορθωθεί) από το EC ελεγκτή ανεμιστήρα. Δώστε προσοχή στην ταχύτητα του ανεμιστήρα, ρυθμίστε την ελάχιστη ταχύτητα σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (OFF) σε 1 %. Τώρα ο ανεμιστήρας πρέπει να αρχίσει να δουλεύει μόνος του, δεν πρέπει να μένει ακίνητος.

     Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα που πρέπει να αντιστοιχεί σε 1% της ελάχιστης ταχύτητας. Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε την αξία στην οθόνη γυρνώντας το κουμπί. Αποθηκεύστε την νέα αξία πατώντας το κουμπί. Γυρίστε προς τη φορά του ρολογιού και πηγαίνετε στις επόμενες ρυθμίσεις. Επαναλαμβάνετε για όλες τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

     P-2 Ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού
     Επιλέξτε ανάμεσα σε Αυτόματη, Ενεργοποιημένη (ON) ή Απενεργοποιημένη (OFF) (εκ προεπιλογής είναι Αυτόματη).

     P-3 Σήμα εξόδου
     Επιλέξτε ανάμεσα σε 0-10V ή σήμα PWM με διαμόρφωση. (εκ προεπιλογής είναι 0-10 V).

     P-4 Ρύθμιση του ανεμιστήρα εισόδου
     Επιλέξτε εάν ο ανεμιστήρας πρέπει να απενεργοποιηθεί εάν οι αξίες της θερμοκρασίας και η υγρασία είναι χαμηλότερα. (εκ προεπιλογής δεν είναι απενεργοποιημένο (OFF) ).

     P-5 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
     Επιλέξτε εάν θέλετε να γυρίσετε τον ελεγκτή στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί και η αξία αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε ξανά και κρατήστε για πατημένο για 4 δευτερόλεπτα για να μηδενισθεί.

     Έξοδος υποτονισμός

     Γυρίστε προς την φορά των δεικτών του ρολογιού „έως το τέλος“, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πατώντας το κουμπί. Ο ЕС ελεγκτής ανεμιστήρα αρχίζει τη λειτουργία του με τις νέες ρυθμίσεις.

     Version 1.0 HUN
     Használati utasítás az LCD kijelzős, EC szellőztetőrendszer vezérlőhöz
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Bevezetés

     Köszönjük, hogy megvásárolta az LCD kijelzős, EK szellőztetőrendszer vezérlőt. Ez a szellőztetett helyiségeknél használt szellőztetőrendszer vezérlő fordulatszám szabályozóval rendelkezik, és a használt levegő, illetve a be- és kiszívott levegő áramlását szabályozza. A szellőztetőrendszer vezérlő funkciói közé tartozik a helyiség állandó hőmérsékletének és páratartalmának a fenntartása különböző nappali és éjszakai üzemmód beállítással, valamint az állandó negatív nyomás fenntartása a kellemtelen szagok megakadályozására. 

     Garanciális feltételek

     A garancia jótállási jegy. Bemutatása mellett érvényes, amely tartalmazza az eladás dátumát és a vásárlás hely bélyegzőjét. Benyújtható elektronikusan rögzített garancia is, ami az alábbi weboldalunk keresztül készült: http://g-systems.eu/warranty/. Amennyiben a fentiekben leírt dokumentumok hiányoznak, azonnal vigye vissza a terméket az értékesítés helyére.

     Jelmagyarázat
     Odoo • Text and Image
     1. Fordulatszám
     2. Hőmérséklet
     3. Hőmérséklet hiszterézis
     4. Páratartalom
     5. Páratartalom hiszterézis
     6. Minimális fordulatszám
     7. Maximális fordulatszám
     8. Napi üzemmód
     9. Éjszakai üzemmód
     10. Névérték beállítása
     11. Jelenlegi hőmérséklet
     12. Jelenlegi páratartalom
     13. A ventillátor jelenlegi fordulatszáma
     14. Negatív nyomás
     15. CO2
     16. UP (fel)
     17. Down (le)
     18. Save/Set (menteni/beállítani)
     19. LED fényjelző
     20. Érzékelő kimenet
     21. Tápellátás 12VDC
     22. Elszívó ventillátor (ventillátor 1)
     23. Befújó ventillátor (ventillátor 2)
     Utasítások
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Szerelje fel az EC ventilátor vezérlőt a falra a mellékelt rögzítő sablon segítségével. Csatlakoztassa a levegőcsövet a ventillátorhoz olyan módon, hogy légáramlás iránya egybeessen a ventillátoron jelzett mutatóval. Szerelje fel a 4 méteres kábellel felszerelt páratartalom és hőmérséklet érzékelőt úgy, hogy Ön döntse el, milyen hosszúságú kábelre van szüksége. Győződjön meg róla, hogy a kábel nincs kitéve közvetlen hővagy fényforrásnak, és hogy maximális pontossággal tudja-e mutatni a 15406 levegő paramétereit.

     Helytelen csatlakozás vagy rövidzárlat károsíthatja az egyes részeket! Kösse hozzá az EC szellőztetőrendszer vezérlő 20. számú Érzékelő kimenetéhez. Kösse össze a 22+23-et a két 4 méteres kábellel. Kapcsolja be a 21. sz. tápellátást a megfelelő háztartási kimenetbe.

     Odoo • Text and Image

     A LED fényjelző villogni kezd, és a ventillátor működni kezd. Ez általában néhány másodpercig tart. Először a képernyőn megjelenik az összes kijelzés, és a háttérvilágítás működik.

     Odoo • Text and Image

     Azután indul az érzékelő üzembe állítása, és abban az esetben, ha a képernyő nem változik meg, akkor probléma van az érzékelővel vagy a kapcsolódásával. Ellenőrizze a szenzor és berendezés közötti kapcsolatokat. Ha a problémát nem lehet elhárítani, vissza kell vinnie a berendezést javításra.

     Odoo • Text and Image

     Ellenkező esetben néhány perc múlva látni fogja a mért értéket, a fordulatszám rovatot és a nappali/éjszakai fázist.

     Odoo • Text and Image

     A szellőztető vezérlő következő gombjait láthatja - Up/Down, Save/Set. Az Up és Down segítségével tudja mozgatni a beállításokat.

     Odoo • Text and Image

     Ha egyszer nyomja a Down-t, meg fog jelenni a napi hőmérséklet beállítása. Ez a beállítás kb. 10 másodpercig marad a képernyőn és utána a képernyő visszanyeri az eredeti állapotát.

     A hőmérséklet értékének változtatásához, nyomja meg egyszer a Save/Set-t. A beállítás villogni kezd, és ekkor változtathatja az értéket az Up/Down gombbal. Válassza ki az Ön által kívánt hőmérsékletet a nappali üzemmódra, ami nap szimbólummal van jelezve. Nyomja meg újra a Save/Set-t, hogy mentse a beállítást és menjen vissza a többi beállításhoz. Abban az esetben, ha elfelejti menteni a módosításokat, a kijelző 2 perc múlva visszatér a kezdeti állapothoz.

     Odoo • Text and Image

     Menjen a következő beállításhoz a Down gombbal. A hőmérséklet hiszterézis beállítása.

     Mi az hiszterézis? A hiszterézis a szabályozás legalacsonyabb és legmagasabb pontja közötti érték. 
     Például: Ha beállítjuk a hőmérsékletet 25°C-re és 2°C hiszterézis van, ez azt jelenti, hogy a ventillátor a helyiség 25°C fölötti hőmérsékleténél kezd működni, és a maximális fordulatszámot +2°C hiszterézisnél 27°C-nál éri el. Ennél a 2 °C hiszterézisnél 25°C –től 27°C-ig a ventillátor lassabban vagy gyorsabban működik a mért hőmérséklettől függően.
     Az érték megváltoztatásához használja újra a Save/Set-t annak érdekében, hogy a beállításokhoz érjen, majd változtassa meg az értéket az Up/ Dow -al és mentse.

     Odoo • Text and Image

     Miután visszatért az általános beállításokhoz, menjen a Down gombbal a következő beállításra, a napi páratartalomra.
     Ismételje újra, adja meg a kiválasztott értéket a Save/Set-tel, és a Dow-al menjen a következő beállításra.

     Odoo • Text and Image

     A napi páratartalom hiszterézis beállítása ugyanúgy történik, mint a feljebb leírt hőmérséklet hiszterézisé.
     Például: 10% rh 60% páratartalomnál, a ventillátor 60% páratartalomnál és +10% rh-nél kezd működni, és 70% rh páratartalomnál maximális fordulatszámot ér el.

     Odoo • Text and Image

     A napi minimális fordulatszám beállítása. A bal alsó részen a jelenlegi fordulatszám beállítást látja. Minden betöltött rész 10% fordulatszámot jelent. A beállítás változtatható a Save/Set gombbal, ahogy a fentiekben leírásra került.

     Figyelem! Az útmutató végén találja meg a Minimális sebesség kalibrálása c. fejezetet. 

     Odoo • Text and Image

     A napi maximális fordulatszám beállítása. A ventillátor maximális fordulatszámának a beállítását a kijelző bal oldalán fent választhatja ki úgy, hogy minden kitöltetlen rész azt jelenti, hogy 10% hiányzik a fordulatszámból. A beállítás a Save/Set gombbal változtatható, ahogy az a fentieken leírásra került.

     Odoo • Text and Image

     Ismételje az összes 6 beállítást, a napi üzemmód magyarázata szerint, úgy, hogy éjjeli üzemmód értéket választ ki. Miután a menü összes 6 éjjeli üzemmód beállítását elvégezte, beállíthatja a negatív nyomást.

     Odoo • Text and Image

     A negatív nyomás csökkenti a befújó ventillátor sebességét. Például: 20%-nál a befújó ventillátor 20%-kal lassabban működik az elszívó ventillátornál. 0%-nál mind a két ventilátor egyforma sebességgel működik. Változtassa az értéket a SAVE/SET gomb segítségével. Menjen rá a következő beállításra a fényérzékelő átkapcsolásához.

     Odoo • Text and Image

     Láthatja a nap és hold szimbólumok időszakos villogását is. Válassza ki a Save/ Set-t a nappali/ éjszakai üzemmód kiválasztásához.

     Odoo • Text and Image

     Ez az utolsó beállítás a nappali/ éjszakai üzemmód közötti átkapcsolásra szolgál. Ha a fényérzékelő eléri az átkapcsolódási szintet, akkor kezdődik a visszaszámlálás az Ön által megadott másodpercek számától függően.  Miután megtörtént ez a visszaszámlálás, a vezérlő maga átkapcsol az éjjeli üzemmódról a nappalira és fordítva a fényérzékelő megszakítása nélkül.

     Ez az utolsó beállítás a nappali/ éjszakai üzemmód közötti átkapcsolásra szolgál. Ha a fényérzékelő eléri az átkapcsolódási szintet, akkor kezdődik a visszaszámlálás az Ön által megadott másodpercek számától függően. Miután megtörtént ez a visszaszámlálás, a vezérlő maga átkapcsol az éjjeli üzemmódról a nappalira és fordítva a fényérzékelő megszakítása nélkül.

     LED fényjelző a ventillátor állapotának jelzésére szolgál. A villogás üzembe állítást jelent. Az állandó világítás –napi üzemmódot jelent, a rövid villogás az éjjeli üzemmód idején pedig azt jelenti, hogy a ventillátor működik.

     Albeállítások

     P-1 A legalacsonyabb fordulatszám kalibrálása.
     P-2 A hátsó világítás beállításai
     P-3 Kimenő 0-10V jelzés vagy PWM beállítás
     P-4 Bemenő ventilátor ON – OFF
     P-5 Gyári beállítások visszaállítása

     Belépés az albeállításokba

     Húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból. Várjon néhány másodpercig. Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot és kapcsolja be újra a tápellátást. Tartsa lenyomva a gombot több mint 3 másodpercig.

     Odoo • Text and Image

     P-1 A legalacsonyabb fordulatszám kalibrálása
     Mivel a különböző EC ventillátorok minimális fordulatszáma különböző, ezt be lehet állítani (kijavítani) az EC ventillátor vezérlővel. Fordítson figyelmet a ventillátor fordulatszámára és állítsa be a minimális fordulatszámot kikapcsoltról (OFF) 1%-ra. Most a ventilátor magától be kell, hogy induljon, és nem maradhat mozdulatlanul.

     Most beállíthatja azt a fordulatszámot, amely a minimális fordulatszám 1%-ának felel meg. Nyomja le a gombot, hogy meg tudja változtatni a display-n lévő értéket a gomb elforgatásával. Mentse az új értéket a gomb lenyomásával. Forgassa el az óramutató irányával megegyező irányba, és menjen rá a következő beállításokra. Ismételje ugyanezt az összes többi beállításnál.

     P-2 A hátsó világítás beállításai
     Választhat az alábbiakból: Automatikus, Bekapcsolt (ON) vagy Kikapcsolt (OFF) (alapértelmezetten Automatikus).

     P-3 Kimenő jelzés
     Választhat a 0-10V vagy a modulációs PWM jelzés között. (alapértelmezetten 0-10 V).

     P-4 Bemenő ventilátor beállításai
     Válassza ki azt, hogy a bemenő ventilátor álljon le, ha a hőmérséklet és páratartalom értékek alacsonyabbak. (alapértelmezetten nem kikapcsolt (OFF)).

     P-5 Gyári beállítások visszaállítása
     Válassza ki ezt a beállítást, ha vissza akarja állítani a vezérlő gyári beállításait. Nyomja le a gombot és az érték villogni kezd. Nyomja le újból és tartsa lenyomva 4 másodpercig, hogy lenullázódjon.

     Kimenet az albeállításokból

     Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba egészen a végéig, és mentse a beállításokat a gomb lenyomásával. Az ЕС ventillátor vezérlő az új beállításokkal fog működni.

     Version 1.0 IT
     Manuale di utilizzazione del controllore di ventilazione a commutazione elettronica (CE) con display a cristalli liquidi
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introduzione

     Grazie per aver acquistato il ventilatore a commutazione elettronica (CE) con display a cristalli liquidi.  Questo ventilatore dispone di un regolatore di velocità destinato a dei locali ventilati e controlla  il flusso d'aria. Le funzioni di questo controllore di ventilazione comprendono anche il mantenimento  di una temperatura e di una umidità costanti dentro i locali e possono essere regolati a partire dal modo  di lavoro “giorno o notte“

     Condizioni di garanzia

     La garanzia e' valida alla presentazione del certificato di garanzia del prodotto comprovante la data  di vendita e il luogo d'acquisto. Potrete anche presentare una garanzia registrata per via elettronica sul  nostro sito Web: http/g-systems.eu/warranty/ altrimenti ritornatelo all'ufficio vendite.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Velocità
     2. Temperatura
     3. Isteresi della temperatura dell'aria
     4. Umidità’
     5. Isteresi dell'umidità dell'aria
     6. Velocità minima
     7. Velocità massima
     8. Giorno
     9. Notte
     10. Regolazione del valore nominale
     11. Temperatura attuale
     12. Stato attuale dell'umidità
     13. Velocità attuale del ventilatore
     14. Pressione negativa
     15. Co2
     16. In alto
     17. In basso
     18. SET/SAVE Salvaguardare/Regolare
     19. LED di accensione
     20. Collegamento del sensore
     21. Alimentatore 12VDC
     22. Estrattore
     23. Aspiratore
     Istruzioni
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Installare il controller della ventola EC su una parete utilizzando la dima di montaggio inclusa. Installate il sensore d'umidità e di temperatura che e' accompagnato da un cavo di 4m di lunghezza decidendo voi stessi la lunghezza necessaria. Assicuratevi che il sensore non sia direttamente esposto a una sorgente di calore o di luce in modo che possa registrare in maniera assolutamente corretta i parametri dell'aria.

     Un collegamento errato o un cortocircuito danneggiano le parti sensibili del processore dell'apparecchio! Collegarlo al controller della ventola EC 20. Collegamento del sensore. Collegare la ventola dell'aria di scarico e aspirazione 22 + 23 con i due cavi di prolunga da 4 m in dotazione. Collegare l'alimentatore 21. con una presa domestica convenzionale.

     Odoo • Text and Image

     Poi incomincia l'inizializzazione del sensore e se il display salva tutti gli indicatori sopra,questo significa che c'è un problema con il sensore o con il suo allacciamento. Controllate l'allacciamento fra il sensore e 

     Odoo • Text and Image

     l'apparecchio.Se il guasto permane dovete ritornare il ventilatore per la riparazione. 

     Odoo • Text and Image

     Altrimenti in pochi secondi vedrete la velocità e le fasi giorno/notte.

     Odoo • Text and Image

     Vedrete I tasti In alto/In basso e SET/SAVE sul controllore della ventilazione. Con l'aiuto dei tasti In alto/In basso potete navigare nel menu' regolazioni. 

     Odoo • Text and Image

     Se premete una sola volta sul tasto “ In basso” appare la regolazione della temperatura. Questa regolazione apparirà sul display per 10 secondi e poi il display ritornerà al suo stato iniziale.

     Per modificare il valore della temperatura premete una sola volta sul tasto SET/SAVE. La regolazione inizia a lampeggiare e in quel momento potete modificare il valore attraverso i tasti In alto/In basso. Scegliete la temperatura preferita per il giorno che e' indicato con il simbolo “Sole” Premete di nuovo sul tasto SET/SAVE per salvaguardare questa regolazione e ritornate alle altre regolazioni. Se avete dimenticato di salvaguardare le modifiche, in 2 minuti il display ritornerà al suo stato iniziale.

     Odoo • Text and Image

     Passate alla regolazione seguente premendo sul tasto “In basso”. Regolazione dell'isteresi della temperatura dell'aria. 

     Cos'è l'isteresi? È il valore compreso fra il punto di regolazione più basso e più alto. Esempio: Se regolate la temperatura a 25 C e l'isteresi della temperatura dell'aria e' 2 C. Questo significa che il ventilatore inizia a funzionare quando la temperatura dei locali e' sopra I 25 C e raggiunge una velocità massima +2 C isteresi quando la temperatura e' 27 C. Durante l'isteresi 2 C (da 25 C a 27 C) il ventilatore gira più velocemente o piu' lentamente in funzione della temperatura misurata.

     Odoo • Text and Image

     Per modificare il valore utilizzate di nuovo il tasto SET/SAVE. Per accedere alle regolazioni modificate il valore premendo sul tasto”In alto/In basso” e salvaguardate. 
     Dopo il ritorno alle regolazioni generali utilizzate il tasto “In basso” per passare alla regolazione seguente relativa all'umidità del giorno.

     Odoo • Text and Image

     Ripetete di nuovo, inserite il valore scelto utilizzando il tasto SET/SAVE e premendo sul tasto “In basso” passate alla regolazione seguente.
     La regolazione dell'isteresi dell'umidità dell'aria durante il giorno e' la stessa di quella dell'isteresi della temperatura dell'aria descritta qui' sopra. Esempio: 10% rh e 60% d'umidità. Il ventilatore inizia a funzionare mentre c'è il 60% d'umidità e +10% rh e finché c'è il 70% di rh raggiunge la velocità massima.

     Odoo • Text and Image

     Regolazione della velocità minima durante il giorno. In basso e a sinistra del display potete vedere la regolazione attuale della velocità. Ciascuna parte riempita significa il 10% di velocità. Per modificare la regolazione utilizzate il tasto SET/SAVE come descritto qui' sopra.

     Attenzione! Alla fine del manuale potete trovare la sezione” Regolazione della velocita' minima”

     Odoo • Text and Image

     Regolazione della velocità massima durante il giorno. In alto e a sinistra del display potete scegliere la regolazione della velocità massima del ventilatore sapendo che ciascuna parte che non e' riempita significa che manca un 10% della velocità. Per modificare la regolazione utilizzate il tasto SET/SAVE come descritto qui' sopra.

     Odoo • Text and Image

     Ripetete tutte le sei regolazioni durante il giorno come spiegato scegliendo I valori della notte. Dopo aver regolato tutte le regolazioni nel menu', potete ugualmente regolare la pressione negativa. 

     Odoo • Text and Image

     La pressione negativa abbassa la velocita' dell'estrattore. A -20%il ventilatore va piu lento del 20% rispetto all'estrattore.
     -0% hanno la stessa velocita'. Cambiate il valore con il tasto SET/SAVE.Procedete alla prossima regolazion  del sensore di luce.

     Odoo • Text and Image

     Vedrete ugualmente il lampeggiare periodico dei simboli “sole e luna”. Premete sul tasto SET/SAVE per scegliere il modo giorno/notte 

     Odoo • Text and Image

     Questa ultima regolazione serve per cambiare il modo giorno/notte. Se il livello della luce del sensore raggiunge il valore che richiede il cambiamento il conto alla rovescia si avvia in funzione dei secondi che avete inserito. Il momento o il conto alla rovescia finisce, il controllore cambierà da solo il modo senza interrompere il sensore della luce.

     Se il livello della luce del sensore raggiunge il valore che richiede il cambiamento il conto alla rovescia si avvia in funzione dei secondi che avete inserito. Il momento o il conto alla rovescia finisce, il controllore cambierà da solo il modo senza interrompere il sensore della luce.

     Il LED di accensione serve a indicare lo stato del ventilatore. Il lampeggiare indica l'inizio. L'illuminazione continua segnala il modo giorno e il breve lampeggiare durante la notte indica che il ventilatore funziona.

     Sottomenu

     P-1 Regolazione della velocita' la piu' bassa possibile
     P-2 Impostazione delle retro luci
     P-3 Segnale di uscita 0-10 o impostazione PWM
     P-4 Estrattore ON-OFF
     P-5 Resettazione delle regolazioni della fabbrica

     Entrare nel sottomenu

     Disinserite il cavo di potenza dalla presa della parete. Aspettate pochi secondi.Premete e tenete giu' il pulsant e collegate il cavo potenza di nuovo. Tenete premuto il pulsante per piu' di 3 secondi.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Regolazione della velocita' la piu' bassa possibile
     Dato che nessun EC fan ha la stessa velocita' minima,questa puo' essere cambiata nel EC fan controller. Fate attenzione alla velocita' del ventilatore.Regolate la velocita' minima da 0 a 1%. Ora il ventilatore deve incominciare a girare da solo,senza incepparsi o fermarsi.

     Ora potete regolare la velocita' che dovrebbe corrispondere al 1% della velocita' minima.Premete il tasto per cambiare il valore mostrato ruotando il pulsante.Salvate il nuovo valore e andate alla prossima regolazione.

     P-2 Regolazioni delle retro luci
     Scegliete fra automaticamente , ON OFF ( predefinito e' Auto).

     P-3 Segnale di uscita
     Scegliete fra 0-10 o PWM pulsante modulazione larga. (predefinito e' 0-10V).

     P-4 regolazioni dell'estrattore
     Scegliete se l'estrattore deve smettere di lavorare se il valore della temperatura e dell'umidita' e' sotto il valore impostato (predefinito e' OFF).

     P-5 Resettazione delle regolazioni della fabbrica
     Scegliete se volete resettare il ventilatore alle regolazioni della fabbrica.

     Lasciare la regolazione del sottomenu

     Girate in senso orario il pulsante fino alla fine e confermate la regolazione premendo il pulsante. Il ventilatore inizia con le nuove regolazioni.

     Version 1.0 NL
     Handleiding voor EG ( elektronisch gecommuteerd) ventilatieregelaar met LCD display
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Inleiding

     Dank u dat u de EG ventilatieregelaar met LCD display gekocht hebt. Deze ventilatieregelaar beschikt over snelheidsregelaar voor ventialatie van de ruimtes en controleert de stroom van de verwerkte of afzuig- of inzuiglucht. Tot de functies van deze EG ventilatieregelaar behoort ook het handhaven van een vaste temperatuur en vochtigheid in de ruimte, wat bereikt wordt door verschillende functies voor dag- en nachtbedrijf, voor het handhaven van een vaste negetieve druk in de ruimte om het ontsnappen van onaangename geuren te voorkomen.

     Garantievoorwaarden

     De garantie is geldig met geleverd garantiebewijs met daarop vermelde verkoopdatum en stempel van de plaats, waar het toestel gekocht is. Er kan ook een online geregistreerde garantie via onze website: http://g-systems.eu/warranty/ voorgelegd worden. In geval dat de bovengenoemde documenten ontbreken, breng het product onmiddellijk terug in het verkooppunt!

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Snelheid
     2. Temperatuur
     3. Temperatuur hysteresis
     4. Vochtigheid
     5. Vochtigheid hysteresis
     6. Minimale snelheid
     7. Maximale snelheid
     8. Dagbedrijf
     9. Nachtbedrijf
     10. Functie nominale waarde
     11. Tegenwoordige temperatuur
     12. Tegenwoordige vochtigheid
     13. Tegenwoordige snelheid van de ventilator
     14. Negatieve druk
     15. CO2
     16. UP
     17. Down
     18. Save/Set
     19. LED licht indicator
     20. Sensoraansluiting
     21. Voeding 12VDC
     22. Uitlaat ventilator (ventilator 1)
     23. Inlaat ventilator (ventilator 2)
     Instructies
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Monteer de EC-ventilatorcontroller aan een muur met behulp van de meegeleverde montagesjabloon. Sluit het luchtbuis op de ventilator aan, zodat de richting van de luchtstroom met de op de ventilator getekende pijl samenvalt. Monteer de sensor voor vochtigheid en temperatuur, die voorzien is van 4 meter kabel, waarbij u zelf beslist, welke lengte u nodig hebt. U moet rekening daarmee houden, dat de kabel niet direct aan de werking van hitte- of lichtbronnen blootgesteld mag worden, om de 16408 luchtparameters zo precies mogelijk te kunnen bepalen.

     Onjuiste aansluiting of kortsluiting kan sommige van de bestanddelen beschadigen!

     Sluit hem aan tot 20. sensoraansluiting van de EG ventilatieregelaar. Sluit de 22 + 23 uitlaat en inlaat ventilator met de twee bijgeleverde 4m lange verlengkabels aan. Sluit 21 de voeding aan tot een conventioneel stopcontact.

     Odoo • Text and Image

     Steek dan de stekker in het stopcontact. De LED licht indicator begint te knipperen en de venitalor wordt opgestart. Dat duurt gewoonlijk een paar seconden. Op het scherm verschijnen eerst alle meetwaarden en het licht begint te branden.

     Odoo • Text and Image

     Daarna begint de initialisering van de sensor en in geval dat het scherm zo blijft staan, betekent het, dat er een problem is met de sensor of met zijn aansluiting. De ventilator moet gerepareerd worden. Controleer de aansluiting van de sensor op het apparaat. Indien de storing niet kan worden verholpen, breng het apparaat terug voor reparatie.

     Odoo • Text and Image

     Anders ziet u naar een paar seconden de gemeten waarde, de regel voor de snelheid en de bedrijfstoestand dag/nacht.

     Odoo • Text and Image

     Deze toetsen bevinden zich op de ventilatieregelaar – Up/Down, Save/Set. Met de hulp van Up en Down kunt u tussen de functies navigeren.

     Odoo • Text and Image

     Als u een keer op Down drukt, verschijnt de functie voor dagtemperatuur. Deze instelling verschijnt op he scherm voor ongeveer 10 seconden en dan keert het toestel naar het hoofdscherm terug.

     Om de temepratuur te veranderen, druk een keer op Save/Set. De instelling begint te knippren en dan kunt u de waarde met de toetsen Up/Down veranderen. Kies de gewenste temperatuur voor dagbedrijf, die met het symbool “zon” aangegeven is. Druk opnieuw op Save/Set, om de instelling op te slaan en terug te keren naar de andere functies. In geval, dat u vergeet de instellingen op te slaan, keert na 2 minuten de display naar het hoofdscherm terug.

     Odoo • Text and Image

     Navigeer tot de volgende functie met de toets Down – de isntelling voor temperatuur hysteresis.

     Wat betekent hysteresis? De hysteresis is een waarde tussen de laagste en de hoogste punt van de regulatie.
     Voorbeeld: als we de temperatuur instellen op 25ºC met hysteresis van 2ºC, wordt de ventilator ingeschakelt bij ruimtetemperatuur boven 25ºC en bereikt maximale snelheid bij +2ºC hysteresis dwz. bij 27ºC. Bij deze 2ºC hysteresis, tussen 25ºC en 27ºC, werkt de ventilator sneller of langzamer afhankelijk van de gemeten temperatuur.

     Odoo • Text and Image

     Om deze instelling te veranderen, gebruik opnieuw de toets Save/Set, om tussen de instellingen te navigeren, verander de waarde met Up/Down en sla op.

     Terug naar de algemene functies kunt u met de toets Down de volgende functie voor dagvochtigheid kiezen.

     Odoo • Text and Image

     De instelleling voor hysteresis vochtigheid overdag is dezelfde als hierboven aangegeven voor hysteresis temperatuur.
     Voorbeeld: 10%rh bij 60% vochtigheid, de ventilator wordt ingeschakeld bij 60% vochtigheid en +10rh, bij 70%rh wordt maximale snelheid bereikt.

     Odoo • Text and Image

     Instelling voor minimale snelheid overdag. In de linkerhoek beneden op het scherm ziet u de tegenwoordige instelling van de snelheid. Elk volle gedeelte betekent 10% snelheid. De instelling wordt met de toets Save/Set veranderd, zoals hierboven aangegeven.

     Let op! Aan het einde van de handleiding vindt u het hoofdstuk "Kalibratie van de kleinst mogelijke snelheid".

     Odoo • Text and Image

     De instelling voor maximale snelheid overdag. Deze instelling bevindt zich in de linkerhoek boven op het scherm, waarbij elk niet volle gedeelte 10% minder snelheid betekent. De instelling wordt met de toets Save/Set veranderd, zoals hierboven aangegeven.

     Odoo • Text and Image

     Herhaal alle 6 instellingen, zoals hierboven aangegeven voor dagbedrijf om de waarden voor nachtbedrijf te kiezen. Nadat u alle 6 instellingen in het menu ingevoerd heeft, kunt u de negatieve druk instellen.

     Odoo • Text and Image

     De negatieve druk daalt de snelheid van de inlaat ventilator. Voorbeeld: bij -20% loopt de inlaat ventilator 20% langzamer dan de uitlaat ventilator. Bij -0% hebben ze allebei dezelfde snelheid. Wijzig de waarde met de SET / SAVE-toets. Ga door naar het volgende schakelniveau voor de instelling van de lichtsensor.

     Odoo • Text and Image

     U ziet ook het periodieke knipperen van de symbolen “zon” en “maan”. Druk op Save/Set, om de gewenste bedrijfstoestand dag/nacht te kiezen.

     Odoo • Text and Image

     Deze laatste functie dient voor het omschakelen tussen dag- en nachtbedrijf. Wanneer de lichtsensor het niveau voor omschakelen bereikt, begint het aftellen afhankelijk van de ingevoerde seconden. Na het aftellen zal de regelaar automatisch omschakelen van nacht- naar dagbedrijf of omgekeerd, zonder  stoppen van de lichtsensor.

     Deze laatste functie dient voor het omschakelen tussen dag- en nachtbedrijf. Wanneer de lichtsensor het niveau voor omschakelen bereikt, begint het aftellen afhankelijk van de ingevoerde seconden. Na het aftellen zal de regelaar automatisch omschakelen van nacht- naar dagbedrijf of omgekeerd, zonder stoppen van de lichtsensor.

     De LED indicator toont de toestand van de ventilator. Het knipperen betekent initiliseren. Het onafgebroken branden – dagbedrijf, en kort knipperen tijdens de nachtregime betekent, dat de ventilator ingeschakeld is.

     Subinstellingen

     P-1 Kalibrering van max. lage snelheid
     P-2 Instellingen van achtergrondverlichting
     P-3 Uitgangssignaal 0-10V of PWM instelling
     P-4 Ingangsventilator ON – OFF
     P-5 De fabrieksinstellingen resetten

     Toegang tot de subinstellingen

     Verwijder het netsnoer uit het stopcontact. Wacht enkele seconden. Houd de knop ingedrukt en sluit de stroom weer aan. Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Kalibrering van max. lage snelheid
     Aangezien niet elke EU-ventilator dezelfde min. snelheid heeft, kan deze door de EC ventilatieregelaar worden ingesteld. Let op de snelheid van de ventilator, stel de min. snelheid in uitgeschakelde staat (OFF) op 1%. Nu moet de ventilator alleen beginnen te werken, hij mag niet stil blijven staan.

     Nu kunt u de snelheid aanpassen, die moet overeenkomen met 1% van de min. snelheid. Druk op de knop om de displaywaarde te wijzigen door de knop te draaien. Sla de nieuwe waarde op door op de knop te drukken. Draai in de klokrichting en ga naar de volgende instellingen. Herhaal dit voor alle volgende instellingen.

     P-2 Instellingen van achtergrondverlichting
     Kies tussen Automatisch, Aan (ON) of Uit (OFF) (standaard fabrieksinstelling is Automatisch).

     P-3 Uitgangssignaal
     Kies tussen 0-10V of PWM signaal met modulatie. (standaard fabrieksinstelling is 0-10 V).

     P-4 Instellingen van ventilator voor inlaatlucht
     Kies of de ventilator voor inlaatlucht moet stoppen als de temperatuuren vochtigheidswaarden lager zijn. (standaard fabrieksinstelling is niet UIT (OFF)).

     P-5 De fabrieksinstellingen resetten
     Selecteer deze optie als u de regelaar wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Druk op de knop en de waarde begint te knipperen. Druk nogmaals op de knop en houd deze gedurende 4 seconden ingedrukt om de waarde te resetten.

     Uitgang van de subinstellingen

     Draai de knop in de klokrichting tot aan de slag. Bevestig de instellingen en druk op de knop. De EC ventilatieregelaar begint te werken met de nieuwe instellingen.

     Version 1.0 NO
     Brukerveiledning for EK viftekontroller med LCD display
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Innledning

     Takk for at du kjøpte EK vifteregulator med LCD display. Denne vifteregulatoren er utstyrt med en hastighetsregulator for ventilerte lokaler og kontrollerer strømmen av bearbeidet eller utblåst og innsugd luft.
     Blandt de mange funksjonene til denne vifteregulatoren er en for opprettholdelse av konstant temperatur og fuktighet i lokalet med ulike innstillinger for dagmodus og nattmodus, og for opprettholdelse av konstant undertrykk i lokalet med formål å unngå utslipp av ubehagelige lukter. 

     Garantibetingelser

     Garantien er gyldig hvis du kan fremvise et garantibevis med kjøpsdato og stempel fra kjøpsstedet. Du kan også fremvise en garanti registrert via Internett gjennom vår nettside  http://g-systems.eu/warranty.  Skulle noen av dokumentene nevnt ovenfor mangle, vennligst returner produktet umiddelbart til forhandleren!

     Forklaring
     Odoo • Text and Image
     1. Hastighet
     2. Temperatur
     3. Temperatur hysterese
     4. Fuktighet
     5. Fuktighet hysterese
     6. Minimal hastighet
     7. Maksimal hastighet
     8. Dagmodus
     9. Nattmodus
     10. Innstilling for nominell verdi
     11. Gjeldende temperatur
     12. Gjeldende fuktighetstilstand
     13. Gjeldende hastighet pa viften
     14. Negativt press
     15. CO2
     16. UP
     17. Down
     18. Save/Set
     19. LED lysindikator
     20. Uttak for sensor
     21. Strømforsyning 12 VDC
     22. Utblåsningsvifte (vifte 1)
     23. Innsugningsvifte (vifte 2)
     Bruksanvisning
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Installer EC-viftekontrolleren på en vegg ved å bruke den medfølgende monteringsmalen. Koble luftslangen til viften slik at luftstrømmens retning er i samsvar med pilen på vifteregulatoren. Installér fuktighet og temperatur sensoren med ønsket lengde av den 4 meter lange medfølgende kabelen. Pass på at sensoren ikke er eksponert for en direkte varme- eller lyskilde, slik at sensorens målinger av luftparameterene blir maksimalt nøyaktige.

     Feiltilkobling eller kortslutning kan skade noen av delene!

     Koble den til 20. Uttak for sensor på EK vifteregulatoren. Koble til 22 + 23 utblåsningsvifte og innsugningsvifte ved hjelp av de to medfølgende 4- meters kablene.

     Odoo • Text and Image

     LED lysindikatoren vil begynne å blinke og viften starter opp. Dette tar normalt et par sekunder.  På skjermen vises først alle indikatorene og bakgrunnslyset slås på.

     Odoo • Text and Image

     Etter dette starter sensoren opp og hvis skjermen forblir i denne tilstanden, betyr det at det er et problem med sensoren eller dens tilkobling. Sjekk tilkoblingen fra sensoren til apparatet. Skulle det ikke være mulig å fikse problemet, returner apparatet for reparasjon.

     Odoo • Text and Image

     Hvis alt er i orden, vil du etter få sekunder se de avmålte verdiene, hastighet og fase dag/natt.

     Odoo • Text and Image

     På viftekontrolleren finnes følgende knapper: Up/Down, Save/Set. Ved bruk av Up/Down kan du velge ulike innstillinger.

     Odoo • Text and Image

     Hvis du klikker på Down en gang, vil innstillingene for dagtemperatur vise seg. Denne innstillingen vil være på skjermen i ca. 10 sekunder og så vil skjermen gå tilbake til opprinnelig visning.

     For å endre temperaturverdiene, klikk på Save/Set en gang. Når innstillingen begynner å blinke, kan du endre verdien ved hjelp av knappen Up/Down. Velg ønsket temperatur for dagmodus som har en sol som symbol. Klikk igjen på Save/Set for å lagre innstillingen og gå tilbake til de andre innstillingene. Hvis du skulle glemme å lagre endringene, vil displayet gå tilbake til opprinnelig visning etter 2 minutter.

     Odoo • Text and Image

     Gå til den neste innstillingen via knappen Down. Innstilling for temperatur hysterese.

     Hva er hysterese? Hysterese er en verdi mellom det laveste og høyeste reguleringspunkt.
     Eksempel: Hvis temperaturen er stilt inn på 25o C og hysteresen er 2o C , betyr dette at viften slås på når det er over 25o C i lokalet og oppnår høyest hastighet + 2 hysterese ved 27 o C. Ved disse 2o C hysterese av 25 o C – 27 o C vil viften arbeide hurtigere eller langsommere avhengig av den avmålte temperaturen.
     Bruk Save/Set for å komme til innstillingene for å endre verdien ved hjelp av Up/Down. Lagre så verdien.

     Odoo • Text and Image

     Når du er tilbake til de generelle innstillingene, kan du via Down gå til neste innstilling som er fuktiget dagtid.
     Gjenta prosedyren og tast inn ønsket verdi med Save/Set. Gå til neste innstilling ved hjelp av Down.

     Odoo • Text and Image

     Innstillingen for fuktighet hysterese på dagtid er som beskrevet ovenfor for temperatur hysterese.
     Eksempel: 10 % rh ved 60 % fuktighet begynner ventilatoren å virke ved 60 % fuktighet og 10 % rh, og ved 70 % rh oppnår den maksimal hastighet.

     Odoo • Text and Image

     Innstillingen for minimal hastighet på dagtid. I nedre venstre del finner du innstillingen for hastighet. Hver utfylt del betyr 10% hastighet. Innstillingen kan endres med knappen Save/Set som beskrevet over. 
     Merk! I slutten av bruksanvisningen kan du finne avsnittet ‘Kalibrering av minimal hastighet’

     Odoo • Text and Image

     Innstillingen for maximum hastighet på dagtid. Innstillingen kan endres med knappen Save/Set som beskrevet over.

     Odoo • Text and Image

     Gjenta alle 6 innstillingene som beskrevet for dagtid, men velg verdier for nattmodus.  Etter at du er ferdig med alle de 6 stegene i anvisningene for innstilling av nattmodus, kan du velge innstillinger for undertrykk

     Odoo • Text and Image

     Undertrykk senker hastigheten på innsugningsviften. For eksempel; ved 20% jobber innsugningsviften 20% langsommere enn utblåsningsviften. Ved 0% har begge vifter den samme hastigheten. Endre verdien ved hjelp av knappen SAVE/SET. Fortsett til neste innstilling: Veksling av lyssensoren.

     Odoo • Text and Image

     Du vil se at symbolene sol og måne blinker periodisk. Velg Save/Set for å velge dag eller nattmodus.

     Odoo • Text and Image

     Denne siste innstillingen brukes for å veksle mellom dag og nattmodus. Hvis lyssensoren når nivået for veksling, begynner  en nedtelling av et forhåndsvalgt antall sekunder. Når nedtellingen er ferdig, vil kontrolleren automatsik skifte fra et modus til det andre uten noen endringer i lyssensoren.

     Denne siste innstillingen brukes for å veksle mellom dag og nattmodus. Hvis lyssensoren når nivået for veksling, begynner en nedtelling av et forhåndsvalgt antall sekunder. Når nedtellingen er ferdig, vil kontrolleren automatsik skifte fra et modus til det andre uten noen endringer i lyssensoren.

     LED indikatoren viser tilstanden til viften. Blinking betyr oppstart. Konstant lys betyr dagmodus og hurtig blinking i nattmodus betyr at viften er slått på.

     Fininnstillinger

     P-1 Kalibrering av maksimal lav hastighet
     P-2 Innstillinger for bakgrunnsbelysning
     P-3 Utgangssignal 0-10 V eller PWM innstilling
     P-4 Inntaksvifte ON-OFF
     P-5 Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger

     Gå til fininnstillingene

     Koble strømkabelen fra vegguttaket. Vent noen sekunder. Trykk på og hold knappen nede og koble til strømmen igjen. Hold knappen nede for mer enn 3 sekunder.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Kalibrering av maksimal lav hastighet
     Siden ikke alle EC vifter har den samme minimale hastigheten, kan dette justeres ved hjelp av EC viftekontrolleren. Merk hastigheten på viften og still inn den minimale hastigheten fra Av (OFF) til 1%. Nå vil viften begynne å virke av seg selv.

     Nå kan du stille inn hastigheten som må tilsvare 1% av den minimale hastigheten. Trykk på knappen for å endre verdiene på displayet ved å vri på knappen. Lagre den nye verdien ved å trykke på knappen. Drei den med urviseren og gå til neste innstilling. Gjenta for hver innstilling.

     P-2 Innstillinger for bakgrunnsbelysning
     Velg mellom Automatisk, På (ON) eller Av (OFF) (standardinnstillingen er automatisk).

     P-3 Utgangssignal
     Velg mellom 0-10 V eller PWM signal med modulasjon (standardinnstillingen er 0-10 V).

     P-4 Innstillinger for inntaksviften
     Velg om inntaksviften skal slå seg av hvis verdiene på temperatur og fuktighet er lavere. (standardinnstillingen er ikke Av (OFF).

     P-5 Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger
     Hvis du ønsker å gjenopprette fabrikkinnstillingene til kontrolleren, trykk på knappen og verdien vil begynne å blinke. Trykk igjen og hold knappen nede i 4 sekunder for å nullstille.

     Gå ut av fininnstillinger

     Vri knappen med urviseren så langt du kan og bekreft innstillingene ved å trykke på knappen. EC viftekontrolleren vil starte med de nye innstillingene.

     Version 1.0 PL
     Instrukcja EC1 regulator wentylacyjny z wyświetlaczem LCD 
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Wprowadzenie

     Dziękujemy za zakup EC regulatora wentylacyjnego z wyświetlaczem LCD. Ten regulator wentylacyjny posiada regulator prędkości dla wentylowanych pomieszczeń i kontroluje przepływ powietrza odlotowego lub odsysane oraz zasysane powietrze. W funkcjach EC regulatora wentylacyjnego jest wliczone i utrzymywanie stałej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu, z różnymi ustawieniami dla dziennego lub nocnego trybu pracy, w celu utrzymania stałego ciśnienienia ujemnego w pomieszczeniu w celu zapobiegania uwolnienia nieprzyjemnych zapachów.

     Warunki gwarancji

     Gwarancja jest ważna, gdy jest przedstawiona karta gwarancyjna z datą sprzedaży i pieczęć na miejscu zakupu. Może być przedstawiona i gwarancja elektroniczna, wykonana przez naszą stronę internetową: http://g-systems.eu/warranty/. W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty brakują, należy natychmiast zwrócić towar do punktu sprzedaży! 

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Prędkość
     2. Temperatura
     3. Histereza temperatury
     4. Wilgotność
     5. Histereza wilgotności
     6. Prędkość minimalna
     7. Prędkość maksymalna
     8. Tryb dzienny
     9. Tryb nocny
     10. Ustawienie wartości nominalnej
     11. Aktualna temperatura
     12. Aktualny stan wilgotności
     13. Aktualna prędkość wentylatora
     14. Negatywny nacisk
     15. CO2
     16. UP
     17. Down
     18. Save/Set
     19. LED indykator świetlny
     20. Wyjście czujnika
     21. Zasilanie 12VDC
     22. Wentylator odsysający (wentylator 1)
     23. Wentylator zasysający (wentylator 2)
     Instrukcje
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Zamontuj sterownik wentylatora EC na ścianie za pomocą dołączonego szablonu montażowego. Proszę podłączyć rury powietrznej do wentylatora w taki sposób, aby kierunek przpływu powietrza pokrywa się ze strzałką, wskazaną na wentylatora. Proszę zainstalować czujnik wilgotności i temperatury, któremu towarzyszy 4 metrowy kabel, sami zdecydując jaka długość jest potrzebna. Bądźcie pewni, że kabel nie jest bezpośrednio narażony pod wpływem działania ciepła i światła, aby móc 80 uwzględnić parametrów powietrza maksymalnie prawidziwe.

     Niewłaściwe podłączenie lub zwarcie może uszkodzić niektóre części! Proszę podłączyć do 20. Wyjście czujnika EC regulatora wentylacyjnego. Proszę podłaczyć 22+23 wentylator odsysający i zasysający za pomocą dwóch przewidzianych 4 metrowe kable. Proszę podłączyć 21. Zasilanie do odpowiedniego gniazdka.

     Odoo • Text and Image

     LED lampka wskaźnika zaczyna migać i wentylator się uruchamia. Zwykle to trwa kilka sekund. Początkowo na ekranie pojawiają się wszystkie wskaźniki i działa podświetlenie.

     Odoo • Text and Image

     Potem zaczyna inicjalizację czujnika i w przypadku, że ekran zostaje w ten sposób, oznacza że jest problem z czujnikiem lub z jego wiązania. Proszę sprawdzić połączenie czujnika z urządzeniem. W przypadku gdy problem  nie może być usunięty, proszę wrócić urządzenia do naprawy.

     Odoo • Text and Image

     W przeciwnym wypadku, po kilku sekundach pojawi się wartość pomiarowa, kolumna prędkości i faza dzień/noc.

     Odoo • Text and Image

     Zobaczycie te przyciski na kontrolerze wentylacyjnym- Up/Down, Save/Set. Za pomocą  Up i Down możecie poruszać się w ustawieniach.

     Odoo • Text and Image

     Jeżeli naciśniecie Down jeden raz pojawi się ustawienie dziennej temperatury. To ustawienie wyświetli się na ekranie przez około 10 sekund i potem ekran odzyskuje  początkowy stan.

     Aby zmienić wartość temperatury proszę raz nacisnąć Save/Set. Ustawienie zaczyna migać i wtedy można zmienić wartość za pomocą przycisków Up/Down. Proszę wybrać żądaną temperaturę na tryb dzienny, który jest oznaczony symbolem słońca. Proszę nacisnąć ponownie Save/Set, aby zachować ustawienie i wrócić z powrotem do innych ustawień. W przypadku, że zapomnicie zachować wprowadzone zmiany, po 2 minutach ekran powraca do stanu początkowego.

     Odoo • Text and Image

     Proszę przejść do następnego ustawienia przyciskiem Down. Ustawienie do temperatury histerezy.

     Co to jest histereza? Histereza jest wartością pomiędzy najniższym a najwyższym punktem regulacji.
     Przykład: Jeśli ustawimy temperaturę na 25°C i jest histereza 2°C. To oznacza, że wentylator zaczyna działać przy temperaturze pokojowej powyżej 25°C i osiąga prędkość maksymalną +2°C histereza przy 27°C. W tych 2°C histereza 25°C-27 °C wentylator  działa szybciej lub wolniej w zależności od zmierzonej temperatury.
     Aby zmienić wartość, proszę użyć ponownie Save/Set, aby przejść do ustawień musicie zmienić wartość używając Up/ Down i zachować.

     Odoo • Text and Image

     Po powrocie do ogólnych ustawień przyciskiem Down proszę przejść do następnego ustawienia o codziennej wilgotności.
     Proszę powtórzyć ponownie, proszę wprowadzić wybraną wartość przyciskiem Save/Set, przyciskiem Down proszę przejść do następnego ustawienia.

     Odoo • Text and Image

     Ustawienie wilgotności histerezy w ciągu dnia jest jak opisanej powyżej temperatury histerezy.
     Przykład: 10% rh przy 60% wilgotności, wentylator zaczyna działać przy 60% wilgotności i +10% rh, a przy 70%rh osiąga prędkość maksymalną.

     Odoo • Text and Image

     Ustawienie minimalnej prędkości w ciągu dnia. W lewym dolnym rogu można zobaczyć obecne ustawienie prędkości. Każda wypełniona część oznacza prędkość 10%. Ustawienie zmienia się przyciskiem Save/Set, jak to opisano powyżej.

     Uwaga! Na końcu niniejszego podręcznika znajdą Państwo sekcję "Kalibracja minimalnej prędkości".

     Odoo • Text and Image

     Maximum speed setting day time. Here you can choose the maximum speed setting of the ventilator which never should be exceeded. On the top left side you can see the actual missing empty segments each is 10% fan speed. Change the settings again with SET/SAVE as described above.

     Odoo • Text and Image

     Proszę powtórzyć wszystkie 6 ustawień, jak wyjaśniono na dzień, proszę wybrać wartości dla trybu nocnego. Po przejściu przez wszystkie 6 kroki w menu ustawień dla trybu pracy nocnej, można ustalić ustawienia  ciśnienienia ujemnego.

     Odoo • Text and Image

     Ciśnienienie ujemne zmniejsza prędkość wentylatora zasysającego. Przykład: przy 20%, wentylator zasysający pracuje 20% wolniej w porównaniu z wentylatorem odsysającym. Przy 0% oba wentylatory mają taką samą prędkość. Proszę zmienić wartość za pomocą przycisku SAVE/SET. Proszę przejść do następnego ustawienia do przesunięcia czujnika świetlnego.

     Odoo • Text and Image

     Proszę zobaczyć i okresowo migających symbolów słońce i księżyc. Proszę wybrać Save/ Set, żeby wybrać tryb dzień/noc.

     Odoo • Text and Image

     To ostatnie ustawienie służy do przełączania między trybem dziennym a trybem nocnym.   Jeśli czujnik światła osiągnie poziom przełączenia, rozpoczyna się odliczanie w zależności od sekund, które zostały wprowadzone. Po przejściu tego odliczania, kontroler sam przełączy się od trybu nocnego do trybu dziennego lub odwrotnie, bez przerywania czujnika światła.

     To ostatnie ustawienie służy do przełączania między trybem dziennym a trybem nocnym. Jeśli czujnik światła osiągnie poziom przełączenia, rozpoczyna się odliczanie w zależności od sekund, które zostały wprowadzone. Po przejściu tego odliczania, kontroler sam przełączy się od trybu nocnego do trybu dziennego lub odwrotnie, bez przerywania czujnika światła.

     LED indykator służy do wskazywania stanu wentylatora. Mignięcie oznacza inicjalizacja. Ciągłe oświetlenie – tryb dzienny, a krótkie miganie podczas trybu nocnego oznacza, że wentylator działa.

     W ustawieniach

     P-1 Kalibracja maksymalnej niskiej prędkości.
     P-2 Ustawienia podświetlenia
     P-3 Sygnał wyjściowy 0-10V lub PWM ustawienie
     P-4 Wentylator wejściowy ON –OFF
     P-5 Restowanie ustawień fabrycznych

     Wejście w ustawieniach

     Proszę wyjąć przewodu zasilającego z gniazda ściennego. Proszę poczekać kilka sekund. Proszę nacisnąć I przytrzymać przycisk i podłączyć zasilanie ponownie. Proszę przytrzymać przycisk dłużej niż 3 sekundy.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Kalibracja maksymalnej niskiej prędkości
     Ponieważ nie każdy ЕС wentylator ma taką samą minimalną prędkość, można to ustawić (poprawić) za pomocą EC kontrolera wentylatora. Proszę zwróć uwagę na prędkość wentylatora, proszę ustawić minimalną prędkość od stanu wyłączonego (OFF) do 1 %. Teraz wentylator powinien zacząć działać sam, nie powinny pozostać nieruchomy.

     Teraz można dostosować prędkość, która musi odpowiadać 1% z minimalnej prędkości. Proszę nacisnąć przycisk, aby zmienić wartość wyświetlacza obracając przyciskiem. Proszę zapisać nową wartość, naciskając przycisk. Proszę przekręczyć zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przejść do kolejnych ustawień. Proszę powtórzyć dla wszystkich kolejnych ustawień.

     P-2 Ustawienia podświetlenia
     Proszę wybrać pomiędzy Automatycznym, Włączonym (ON) lub Wyłączonym (OFF) (domyślnie jest Automatyczne).

     P-3 Sygnał wyjściowy
     Proszę wybrać pomiędzy 0-10V lub PWM sygnałem z modulacją. (domyślnie jest 0-10 V).

     P-4 Ustawienia wentylatora wlotowego
     Proszę wybrać jeżeli wentylator wlotowy musi zatrzymać swoją pracę, jeśli wartości temperatury i wilgotności są niższe. (domyślnie nie wyłączone (OFF)).

     P-5 Restowanie ustawień fabrycznych
     Proszę wybrać, jeśli chcecie przywrócić kontroler do ustawień fabrycznych. Proszę nacisnąć przycisk i wartość zacznie migać. Proszę nacisnąć ponownie i przytrzymać przez 4 sekundy, aby zresetować.

     Wyjście z ustawień

     Proszę obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara „do końca“, proszę potwierdzić ustawień naciskając przycisk. ЕС kontroler wentylatora rozpoczyna pracę z nowymi ustawieniami.

     Version 1.0 PT
     Manual Controlador de ventilação EC com display LCD
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introdução

     Agradecemos que comprou o Controlador de ventilação EC com display LCD. Este controlador de ventilação dispõe de um regulador de velocidade para recintos ventilados e controla o fluxo do ar de exaustão ou do ar aspirado ou inpirado. Nas funções do controlador de ventilação EC está ainda incluída a manutenção de temperatura e humidade constantes no interior do recinto, que têm diferentes configurações para o modo de operação diurno e noturno, para a manutenção de ima pressão negativa constante no recinto com o fim de eliminar a emissão de cheiros desagradáveis.

     Condições de garantia

     A garantia é válida quando está entregue o cartão de garantia com a data da venda e o carimbo do local da compra. Pode ser também entregue uma garantia que foi registada por via electrónica em nosso site: http://g-systems.eu/warranty/. Caso faltarem os documentos descritos acima, por favor devolva o produto imediatamente no estabelecimento onde o comprou!

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Velocidade
     2. Temperatura
     3. Histerese da temperatura
     4. Humidade
     5. Histerese da humidade
     6. Velocidade mínima
     7. Velocidade máxima
     8. Modo diurno
     9. Modo noturno
     10. Definição do valor nominal
     11. Temperatura atual
     12. Estado atual da humidade
     13. Velocidade atual do ventilador
     14. Pressão negativa
     15. CO2
     16. UP
     17. Down
     18. Save/Set
     19. ndicador luminoso LED
     20. Saída de sensor
     21. Alimentação 12VDC
     22. Ventilador aspirador (ventilador 1)
     23. Ventilador inspirador (ventilador 2)
     Instruções
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Instale o controlador de ventilador EC em uma parede usando o modelo de montagem incluído.. Ligue o tubo de ar ao ventilador, de modo que a direção do fluxo de ar coincida com a seta marcada no ventilador. Instale o sensor de humidade e temperatura que vem acompanhado por um cabo de 4 metros ficando para si decidir o comprimento de que precisa. Assegure-se que ele não está diretamente exposto à uma fonte de calor ou 86 luz a fim de poder indicar os parâmetros com máxima exatidão.

     O cabeamento incorreto ou o curto-circuito podem danificar algumas das partes! Ligue-o ao 20. Saída para o sensor do controlador de ventilação EC. Ligue 22 + 23 Ventilador aspirador e inspirador aos dois cabos de 4 metros fornecidos. Conecte 21. Alimentação a uma tomada doméstica apropriada.

     Odoo • Text and Image

     O indicador luminoso LED começa a piscar e o ventilador começa a funcionar. Normalmente isso demora alguns segundos. Inicialmente no ecrã aparecem todos os indicadores e a retroiluminação funciona.

     Odoo • Text and Image

     Em seguida, começa a inicialização do sensor e se o ecrã ficar nessa posição, isso significa que existe um problema com o sensor ou a sua conexão. Verifique a conexão entre o sensor e o dispositivo. Caso for impossível resolver o problema, deverá retornar o dispositivo para a reparação.

     Odoo • Text and Image

     No caso contrário, passados alguns segundos, verá o valor medido, o campo da velocidade e a fase dia/noite.

     Odoo • Text and Image

     Verá esses botões no controlador de ventilação Up/Down, Save/Set. Usando Up e Down, poderá navegar pelas configurações.

     Odoo • Text and Image

     Se pressionar Down uma vez, aparecerá a configuração da temperatura diurna. Esta configuração ficará no ecrã por aproximadamente 10 segundos e após disso restabelece-se o estado primário do ecrã.

     Para alterar o valor da temperatura, pressione Save/Set uma vez. A definição começa a piscar e então poderá alterar o valor usando os botões Up/Down. Selecione a temperatura desejada para o modo diurno que é marcado com o símbolo do sol. Pressione novamente Save/Set para guardar a configuração e retorne para as outras configurações. Se se esquecer de salvar as alterações, o display retorna passados 2 minutos para o seu estado primário.

     Odoo • Text and Image

     Vá à configuração seguinte por meio do botão Down. Configuração da histerese da temperatura.

     O que é a histerese? A histerese é o valor situado entre o ponto mais baixo e mais alto do regulamento.
     Exemplo: Se definir a temperatura a 25°C e há uma histerese de 2°C, isto significa que o ventilador começa a operar com a temperatura ambiente de mais de 25°C e atinge a velocidade máxima +2°C de histerese com 27°C. Nesse 2°C de histerese de 25°C-27°C, o ventilador funciona mais rápido ou mais devagar em função da temperatura medida.
     Para alterar o valor, use novamente Save/Set para entrar nas definições altere o valor com meio de Up/Down e salve.

     Odoo • Text and Image

     Depois de retornar às configurações gerais, vá por meio do botão Down para configuração seguinte que é a da humidade diurna.
     Repita novamente, introduza o valor selecionado por meio de Save/Set, e por meio de Down, vá para configuração seguinte

     Odoo • Text and Image

     A definição da histerese da humidade durante o dia é igual à descrita acima acerca da histerese da temperatura.
     Exemplo: 10% rh com 60% de humidade, o ventilador começa a operar com 60% de humidade e + 10% rh, e com 70% rh atinge a velocidade máxima.

     Odoo • Text and Image

     Definição da velocidade mínima durante o dia. Na parte esquerda inferior poderá ver a configuração atual da velocidade. Cada campo preenchido significa 10% de velocidade. A definição é alterada por meio do botão Save/Set, como descrito acima.

     Atenção! No final do Manual encontrará o capítulo Calibração da velocidade mínima.

     Odoo • Text and Image

     Definição da velocidade máxima durante o dia. Pode selecionar a configuração da velocidade máxima do ventilador na parte esquerda em cima do ecrã, significando cada campo não preenchido a falta de 10% da velocidade. A definição é alterada por meio do botão Save/Set, como descrito acima.

     Odoo • Text and Image

     Repita todas as 6 configurações da maneira explicada sobre o modo diurno, selecionando os valores para modo noturno. Depois de ter passado por todos os 6 passos do menu das configurações para o modo noturno de funcionamento, poderá fazer as configurações da pressão negativa.

     Odoo • Text and Image

     A pressão negativa diminui a velocidade do ventilador inspirador. Exemplo: com 20% o ventilador inspirador funciona 20% mais devagar do que o ventilador aspirador. Com 0% os dois ventiladores têm a mesma velocidade. Altere o valor por meio do botão SAVE/SET. Passe para a configuração seguinte para permutar o sensor luminoso.

     Odoo • Text and Image

     Poderá ver também piscar periodicamente os símbolos sol e lua. Selecione Save/Set para selecionar o modo dia/noite.

     Odoo • Text and Image

     Esta última configuração serve para alternar os modos diurno e noturno. Se o sensor luminoso atingir o nível de alternância, começa a contagem regressiva em função dos segundos que definiu. Após o fim dessa contagem regressiva, é o próprio controlador que alternará os modos de noturno para diurno ou vice-versa sem interromper o sensor luminoso.

     Esta última configuração serve para alternar os modos diurno e noturno. Se o sensor luminoso atingir o nível de alternância, começa a contagem regressiva em função dos segundos que definiu. Após o fim dessa contagem regressiva, é o próprio controlador que alternará os modos de noturno para diurno ou vice-versa sem interromper o sensor luminoso.

     O indicador LED serve para exibir o estado do ventilador. Quando piscar, significa inicialização. O brilho constante significa modo diurno e a cintilação durante o modo noturno significa que o ventilador está a

     Subconfigurações

     P-1 Calibração da velocidade mais baixa possível.
     P-2 Configuração da luz indicadora de fundo
     P-3 Sinal de saída 0-10V ou configuração PWM
     P-4 Ventilador de entrada ON – OFF
     P-5 Redefinir as configurações padrão de fábrica

     Entrar nas subconfigurações

     Desligue o cabo de alimentação da tomada de parede. Aguarde alguns segundos. Carregue e segure o botão. Volte a ligar o cabo de alimentação. Segure o botão por mais de 3 segundos.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Calibração da velocidade mais baia possível
     Nem todos os ventiladores EC têm a mesma velocidade mínima, mas isto pode ser configurado (corrigido) pelo controlador do ventilador EC. Preste atenção à velocidade do ventilador, configure a velocidade mínima de OFF para 1 %. Agora o ventilador deve começar a funcionar sozinho, não deve ficar parado.

     Pode configurar a velocidade que deve corresponder a 1% da velocidade mínima. Carregue no botão para alterar os valores da tela ao girar o botão. Guarde o novo valor carregando no botão. Gire no sentido horário para ir às próximas configurações. Repita para todas as demais configurações.

     P-2 Configuração de luz de fundo
     Selecione entre Automático, Ligado (ON) ou Desligado (OFF) (o modo padrão é Automático).

     P-3 Sinal de saída
     Selecione entre 0-10V ou PWM sinal com modulação. (o modo padrão é0-10 V).

     P-4 Configurações do ventilador de entrada
     Selecione se o ventilador de entrada deve parar de funcionar quando os valores da temperatura e humidade forem mais baixos. (o modo padrão não é «desligado» (OFF)).

     P-5 Redefinir as configurações padrão de fábrica
     Selecione se quiser redefinir as configurações padrão de fábrica do controlador. Carregue no botão e o valor começará a piscar. Carregue novamente e segure por 4 segundos para redefinir.

     Sair das subconfigurações

     Gire no sentido horário, fazendo giro completo e confirme as configurações carregando no botão. O controlador de ventilador EC começa a funcionar com as novas configurações.

     Version 1.0 RO
     Manual EC controler de ventilatie cu afisaj LCD
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introducere

     Va multumim ca ati achizitionat EC controlerul de ventilatie cu afisaj LCD. Acest controler de ventilatie are la dispozitie un regulator de viteza pentru zonele ventilate si controleaza fluxul de aer prelucrat sau aspirat si absorbit. In functiile acestui EC controler de ventilatie este inclusa si mentinerea unei temperaturi si umiditati constante in incapere, cu setari diferite in functie de regimul de lucru de zi sau de noapte, pentru mentinerea unei presiuni negative constante in incapere cu scopul prevenirii scaparilor de mirosuri neplacute.

     Conditii de garantie

     Garantia este valabila in cazul prezentarii certificatului de garantie, cu data vanzarii si stampila de la locul achizitionarii. Poate fi prezentata si garantie inregistrata in mod electronic, efectuata prin cadrul site-ului nostru: http://g-systems.eu/warranty/. In cazul in care documentele susmentionate lipsesc, va rugam sa returnati imediat produsul la punctul de vanzare!

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Viteza
     2. Temperatura
     3. Temperatura histerezis
     4. Umiditate
     5. Umiditate histerezis
     6. Viteza minima
     7. Viteza maxima
     8. Regim de zi
     9. Regim de noapte
     10. Setare valoare nominala
     11. Temperatura curenta
     12. Starea curenta a umiditatii
     13. Viteza curenta a ventilatorului
     14. Presiune negativa
     15. CO2
     16. UP
     17. Down
     18. Save/Set
     19. Indicator luminos cu LED
     20. Iesire pentru senzor
     21. Alimentare 12VDC
     22. Ventilator aspiratie (ventilator 1)
     23. Ventilator absorbtie (ventilator 2)
     Instructiuni
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Instalați controlerul ventilatorului EC pe un perete folosind șablonul de montare inclus. Conectati tubul de aer la ventilator, in asa fel incat directia fluxului de aer sa coincida cu sageata indicata pe ventilator. Instalati senzorul de umiditate si temperatura, care este dotat cu 4 metri de cablu, unde dvs. singuri puteti decide de ce lungime aveti nevoie. Asigurati-va ca acesta nu este expus in mod direct la sursa de caldura sau lumina directa, pentru a putea deconta parametrii de aer in mod maxim real.

     Conectarea necorespunzatoare sau situatiile de scurtcircuit pot deteriora anumite componente! Conectati de 20. Iesire pentru senzor la EC controlerul de ventilatie. Conectati 22 + 23 ventilatorul de aspiratie si absorbtie cu cele doua cabluri de 4 metri puse la dispozitie. Cuplati 21. Alimentare in priza corespunzatoare de uz casnic.

     Odoo • Text and Image

     Indicatorul luminos cu LED incepe sa lumineze intermitent si ventilatorul intra in functiune. Aceasta dureaza deobicei cateva secunde. Initial pe ecran apar toti indicatorii si iluminatul fundal functioneaza.

     Odoo • Text and Image

     Dupa care incepe initializarea senzorului, iar in cazul in care ecranul ramane in aceasta pozitie, inseamna ca exista o problema cu senzorul sau cu conexiunea acestuia. Verificati conexiunea de la senzor pana la dispozitiv. In cazul in care problema nu poate fi remediata, returnati dispozitivul pentru reparatie.

     Odoo • Text and Image

     In caz contrar, dupa cateva secunde, veti vedea valoarea masurata, coloana pentru viteza si faza de zi/noapte.

     Odoo • Text and Image

     Veti observa aceste butoane pe controlerul de ventilatie – Up/Down, Save/Set. Cu ajutorul butonului Up si Down puteti schimba setarile.

     Odoo • Text and Image

     Dupa apasarea butoului Down o singura data, va aparea setarea pentru temperatura de zi. Aceasta setare va ramane pe ecran pentru circa 10 secunde dupa care ecranul revine la starea sa initiala.

     Pentru a modifica valoarea temperaturii apasati Save/Set o singura data. Setarea incepe sa lumineze intermitent, timp in care puteti modifica valoarea cu ajutorul butoanelor Up/Down. Selectati temperatura dorita pentru regimul de zi, care este marcat cu simbolul soarelui. Apasati din nou Save/Set pentru a salva setarile, dupa care va intoarceti inapoi la celelalte setari. In cazul in care uitati sa salvati setarile, afisajul revine dupa 2 minute la starea sa initiala.

     Odoo • Text and Image

     Continuati catre urmatoarea setare cu butonul Down. Setarea pentru temperatura histerezis.

     Ce inseamna histerezis? Histerezisul este valoarea dintre punctul cel mai scazut si cel mai inalt de reglare.
     De exemplu: Daca setam temperatura la 25°C si exista histerezis de 2°C. Aceasta inseamna ca ventilatorul va incepe sa functioneze la temperatura incaperii de peste 25°C si va atinge viteza maxima de +2°C histerezis la 27°C. La aceste 2°C histerezis de la 25°C- 27°C ventilatorul functioneaza mai repede sau mai lent in functie de temperatura masurata.
     Pentru a modifica valorile folositi din nou Save/Set, pentru a intra in setari, modificati valoarea cu Up/Down si salvati.

     Odoo • Text and Image

     Dupa revenirea la setarile generale cu butonul Down mergeti catre urmatoarea setare pentru umiditatea in timpul zilei.
     Repetati din nou, introduceti valoarea setata cu Save/Set, iar cu Down mergeti catre urmatoarea setare.

     Odoo • Text and Image

     Setarea pentru histerezis umiditate in timpul zilei este la fel ca si cea descrisa mai sus la histerezis temperatura.
     De exemplu: 10% rh la 60% umiditate, ventilatorul incepe sa functioneze la 60% umiditate si +10% rh, iar la 70% rh atinge viteza maxima.

     Odoo • Text and Image

     Setare pentru viteza minima in timpul zilei. In partea stanga jos, puteti observa setarea curenta pentru viteza. Fiecare sectiune completata inseamna viteza de 10%. Setarea se modifica cu butonul Save/Set, asa cum este descris mai sus. 

     Atentie! La finalul manualului veti gasi sectiunea „Calibrarea vitezei maxime”

     Odoo • Text and Image

     Setare pentru viteza maxima in timpul zilei. Puteti selecta setarea pentru viteza maxima a ventilatorului din partea stanga sus a ecranului, unde fiecare sectiune necompletata inseamna ca lipseste 10% din viteza. Setarea se modifica cu butonul Save/Set, asa cum este descris mai sus.

     Odoo • Text and Image

     Repetati toate cele 6 setari, asa cum este explicat pentru regimul de zi, selectand valorile pentru regim de noapte. Odata ce ati trecut prin toate cele 6 etape din meniul de setare al regimului de lucru de noapte, puteti introduce setari pentru presiunea negativa.

     Odoo • Text and Image

     Presiunea negativa reduce viteza ventilatorului de absorbtie. De exemplu: la 20%, ventilatorul de absorbtie functioneaza cu 20% mai lent decat ventilatorul de aspiratie. La 0% ambele ventilatoare au una si aceeasi viteza. Schimbati valorile cu ajutorul butonului SAVE/SET. Treceti catre urmatoarea setare pentru comutarea senzorului de lumina.

     Odoo • Text and Image

     Puteti observa si luminarea intermitenta periodica a simbolurilor soare si luna. Alegeti Save/Set pentru a selecta regimul de zi/noapte.

     Odoo • Text and Image

     Aceasta ultima setare serveste la comutarea intre regimul de zi si cel de noapte. Daca senzorul luminos atinge nivelul de comutare, incepe o numaratoare inversa in functie de secundele introduse. Dupa trecerea acestei numaratori inverse, controlerul singur se va comuta de la regimul de noapte la regimul de zi sau invers, fara a se intrerupe senzorul luminos.

     Aceasta ultima setare serveste la comutarea intre regimul de zi si cel de noapte. Daca senzorul luminos atinge nivelul de comutare, incepe o numaratoare inversa in functie de secundele introduse. Dupa trecerea acestei numaratori inverse, controlerul singur se va comuta de la regimul de noapte la regimul de zi sau invers, fara a se intrerupe senzorul luminos.

     Indicatorul LED serveste pentru indicarea starii ventilatorului. Luminarea intermitenta inseamna initializare. Luminarea continua – regim de zi, iar luminarea intermitenta scurta in timpul regimului de noapte inseamna ca ventilatorul functioneaza.

     Sub-setări

     P-1 Calibrare viteză maxim de redusă
     P-2 Setări iluminare fundal
     P-3 Semnal ieşire 0-10V sau PWM setare
     P-4 Ventilator intrare ON - OFF
     P-5 setare setări din fabrică

     Accesare sub setări

     Îndepărtaţi cablul de alimentare din contactul/priza din perete. Aşteptaţi timp de câteva secunde. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul şi reconectaţi alimentarea. Țineţi apăsat butonul timp de peste 3 secunde.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Calibrare viteză maxim de redusă
     Deoarece nu fiecare ventilator EC are viteza minimă egală, acest lucru se poate seta (modifica) de la controlerul de ventilator EC. Acordaţi atenţie vitezei ventilatorului, setaţi minima posibilă de la oprit (OFF) la 1%. Acum ventilatorul trebuie să înceapă să funcţioneze singur, nu trebuie să rămână nemişcat.

     Acum puteţi seta viteza care trebuie să corespundă la 1% din viteza minimă. Apăsaţi butonul pentru a modifica valoarea display-ului cu ajutorul rotirii butonului. Menţineţi noua viteză prin apăsarea butonului. Rotiţi în direcţia acului de ceasornic şi mergeţi la următoarele sub-setări. Repetaţi pentru tot restul setărilor.

     P-2 Setari iluminare spate/fundal
     Selectaţi între Automatic, Pornit (ON) sau Oprit (OFF) (prin default este Automatic).

     P-3 Semnal ieşire
     Selectaţi între 0-10V sau PWM semnal cu comutare. (prin default este 0-10 V).

     P-4 Setări ventilator intrare
     Selectaţi dacă ventilatorul de intrare trebuie să-şi oprească funcţionarea, dacă valorile temperaturii şi umidităţii sunt mai mici. (prin default nu este oprit (OFF)).

     P-5 setare setări din fabrică
     Selectaţi dacă doriţi să returnaţi controlerul la setările din fabrică. Apăsaţi butonul şi valoarea va începe să clipească. Apăsaţi din nou şi ţineţi timp de 4 secunde pentru a se reseta.

     Leşire din sub-setări

     Rotiţi în direcţia acului de ceasornic până la final şi confirmaţi setările prin apăsarea butonului. Controlerul de ventilator EC va începe să funcţioneze cu noile setări.

     Version 1.0 SWE
     Bruksanvisning för EC fläkt med styrenhet och LCD-display
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Inledning

     Tack för att du köpte EK fläkten med inbyggd styrenhet och LCD-display. Denna fläkt har en hastighetsregulator till ventilerade rum och den även styr flödet av bearbetad samt insugen eller utsugen luft. Styrenhetens funktioner omfattar också att hålla en konstant temperatur och luftfuktighet i rummet och enheten har olika inställningar för dags- och nattläge, för upprätthållandet av konstant negativt tryck i rummet i syfte att förebygga illaluktande utsläpp.

     Garanti

     Garantin är giltig om det presenteras ett garantibevis med försäljningsdatum och stämpel från inköpsstället. Det kan presenteras elektronisk garanti som har registrerats på vår hemsida: http://g-systems.eu/warranty/. Ifall ovannämnda dokument saknas, vänligen lämna tillbaka varan på inköpsstället omgående!

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Hastighet
     2. Temperatur
     3. Temperaturhysteres
     4. Luftfuktighet
     5. Luftfuktighethysteres
     6. Minimal hastighet
     7. Maximal hastighet
     8. Dagsläge
     9. Nattläge
     10. Inställning av nominellt värde
     11. Aktuell temperatur
     12. Aktuell luftfuktighet
     13. Aktuell fläkthastighet
     14. Negativt tryck
     15. CO2
     16. Upp
     17. Ner
     18. Spara/Inställ
     19. LED-indikator
     20. Sensoruttag
     21. Laddare 12VDC
     22. Utsugande fläkt (fläkt 1)
     23. Insugande fläkt (fläkt 2)
     Anvisningar
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image

     Installera EC-fläktkontrollern på en vägg med hjälp av den medföljande monteringsmallen. Anslut luftröret till fläkten så att luftflödets riktning är det samma som riktningen mot vilken pilen på fläkten pekar. Montera sensorn för luftfuktighet och temperatur som kommer med en kabel på 4 meter (du kan bedöma själv hur lång kabel du behöver). Se till att sensorn inte är utsatt för en direkt värme- eller ljuskälla så att den kan mäta luftparametrarna på det mest korrekta sättet.

     Felaktig anslutning eller kortslutning kan skada vissa av delarna! Anslut den till 20. Sensoruttag av EK fläkten. Anslut 22 + 23 utsugande och insugande fläkt med de två medföljande kablar på 4 meter. Koppla 21. Laddare i ett lämpligt vägguttag.

     Odoo • Text and Image

     LED-indikatorn börjar blinka och fläkten startar. Det brukar ta några sekunder. Först visas alla indikatorer på skärmen och bakgrundsbelysningen lyser.

     Odoo • Text and Image

     Därefter påbörjar sensorns initialisering. Om skärmen inte ändras, betyder det att det finns något problem med sensorn eller dess anslutning. Konrollera kopplingen mellan sensorn och enheten. Om problemet inte går att lösa, returnera fläkten för reparation.

     Odoo • Text and Image

     Efter några sekunder kommer du annars att se det uppmätta värdet, hastighetspalten och dags/nattläge.

     Odoo • Text and Image

     Följande knappar syns på fläktens styrenhet: Upp/Ner, Spara/Inställ. Med hjälp av Upp och Ner kan du navigera bland inställningarna.

     Odoo • Text and Image

     Om du trycker en gång på knappen Ner visas inställningen för dagstemperatur. Denna inställning visas på skärmen i ungefär 10 sekunder och sedan återställs skärmen till sitt ursprungliga tillstånd.

     För att ändra temperaturinställningen tryck en gång på Spara/Inställ. Inställningen börjar blinka och därefter kan du ändra värdet med hjälp av knapparna Upp/Ner. Välj den önskade temperaturen för dagsläge som är markerat med ett soltecken. Tryck igen på Spara/Inställ för att spara inställningen och gå tillbaka till de andra inställningarna. Om du glömmer att spara inställningarna, återgår skärmen till sitt ursprungliga tillstånd efter 2 minuter.

     Odoo • Text and Image

     Gå vidare till nästa inställning genom att trycka på Ner. Inställning av temperaturhysteres

     Vad betyder hysteres? Hysteres är ett värde mellan den lägsta och högsta punkten i regleringsintervallet.
     Exempel: Om du inställer temperaturen på 25°C och det finns hysteres på 2°C, betyder det att fläkten startar när rumstemperaturen är över 25°C och den når maximal hastighet vid +2°C hysteres alltså vid 27°C. Inom dessa 2°C hysteres från 25°C till 27°C arbetar fläkten snabbare eller långsammare beroende på den uppmätta temperaturen.
     För att ändra värdet - använd Spara/Inställ för att gå till inställningarna. Ändra värdet med hjälp av Upp/Ner och spara.

     Odoo • Text and Image

     När du återvänder till de allmänna inställningarna, kan du gå vidare till nästa inställning för luftfuktighet under dagen.
     Upprepa igen, spara det valda värdet genom Spara/Inställ och gå vidare till den nästa inställning med hjälp av Ner.

     Odoo • Text and Image

     Inställningen av luftfuktighethysteres är samma som ovanbeskrivna inställning för temperaturhysteres.
     Exempel: 10% RH vid 60% luftfuktighet: fläkten startar vid 60% luftfuktighet och + 10% RH och vid 70% når fläkten maximal hastighet.

     Odoo • Text and Image

     Inställning av minimal hastighet om dagen. Längst ner till vänster kan du se den aktuella hastighetsinställningen. Varje ifylld del står för hastighet på 10%. Inställningen ändras med Spara/Inställ enligt beskrivningen ovan.

     OBS! I slutet av bruksavsiningen hittar du avsnittet "Kalibrering av den maximala hastigheten"

     Odoo • Text and Image

     Inställning av maximal hastighet under dagen. Du kan välja fläktens maximala hastighet uppe till vänster på skärmen. Varje del som inte är ifylld står för brist på hastighet på 10%. Inställningen ändras med knappen Spara/Inställ enligt beskrivningen ovan.

     Odoo • Text and Image

     Upprepa alla 6 inställningar såsom förklarats ovan men denna gång välj värden för nattläge. När du gått igenom alla 6 steg i inställningsmenyn för dags- och nattläge, kan du ställa in inställningar för det negativa trycket.

     Odoo • Text and Image

     Det negativa trycket minskar hastigheten på den insugande fläkten. Exempel: vid 20%, arbetar den insugande fläkten 20% långsammare än den utsugande fläkten. Vid 0% har båda fläkten en och samma hastighet. Ändra värdet med hjälp av knappen Spara/Inställ. Gå vidare till nästa inställning för omkoppling av ljussensorn.

     Odoo • Text and Image

     Du kommer att se de ständigt blinkande tecknen sol och måne. Välj Spara/Inställ för att välja dags/nattläge.

     Odoo • Text and Image

     Den sistnämnda inställningen används för att byta mellan dags- och nattläge. Om ljussensorn når bytenivån börjar en nedräkning avhängigt av sekunderna som du själv har inställt. När nedräkningen slutar byter styrenheten själv från nattläge till dagsläge eller tvärtom utan att ljussensorn avbryts.

     Den sistnämnda inställningen används för att byta mellan dags- och nattläge. Om ljussensorn når bytenivån börjar en nedräkning avhängigt av sekunderna som du själv har inställt. När nedräkningen slutar byter styrenheten själv från nattläge till dagsläge eller tvärtom utan att ljussensorn avbryts.

     LED-indikatorn används för att visa fläktens läge. Blinkande LEDindikator betyder initialisering. Ständigt ljus - dagsläge; kort blinkning under nattläge betyder att fläkten fungerar.

     Underinställningar

     P-1 Kalibrering av den högsta låga hastigheten.
     P-2 Inställningar för bakre belysning
     P-3 Utgående signal 0-10V eller PWM inställning
     P-4 Inkommande fläkt ON – OFF
     P-5 Återställning av fabriksinställningarna

     Att komma in på underinställningar

     Ta bort matningskabeln från väggen. Vänta några sekunder. Tryck och håll knappen och koppla strömförsörjningen igen Håll knappen i mer än 3 sekunder.

     Odoo • Text and Image

     P-1 Kalibrering av den högsta låga hastigheten
     Eftersom minimihastigheten på ЕС fläktar inte är en och samma, kan detta ställas in (repareras) av EC fläktkontrollen. Lägg märke till fläkthastigheten, ställ minimihastigheten från avstängd (OFF) på 1 %. Nu måste fläkten börja fungera på egen hand, den borde inte förbli orörlig.

     Nu kan du ställa in hastigheten som måste motsvara 1 % av minimihastigheten. Tryck på knappen för att ändra värdena på skärmen genom att vrida knappen. Spara det nya värdet genom att trycka på knappen. Vrid medurs och navigera vidare till nästa inställningar. Upprepa för alla därpåföljande inställningar.

     P-2 Inställningar för bakre belysning
     Välj mellan Automatisk, Påkopplad (ON) eller Avstängd (OFF) (förvald inställning: Automatisk).

     P-3 Utgående signal
     Välj mellan 0-10V eller PWM signal med modulering. (förvald inställning: 0-10 V).

     P-4 Inställningar för inkommande fläkt
     Välj om den utgående fläkten måste sluta fungera om temperatur- och fuktighetsvärdena är lägre. (förvald inställning: icke avstängd (OFF))

     P-5 Återställning av fabriksinställningarna
     Välj om du vill återställa apparatens fabriksinställningar. Tryck på knappen och värdet kommer att börja blinka. Tryck igen och håll i 4 sekunder för att det ska nollställs.

     Lämna inställningar

     Vrid medurs så långt det går, bekräfta inställningarna genom att trycka på knappen. ЕС fläktkontrollen börjar fungera med de nya inställningarna.