Version 1.0 BG
     Дигитален вентилаторен контролер
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Предговор

     Благодарим ви, че закупихте Дигитален контролер за вентилатори (ДКВ). Дигиталният контролер е регулатор на скоростта за вентилирани помещения за управление на всмукателни или всмукателни и изпускателни вентилатори. Функциите на всички вентилаторни контролери включват поддържане на помещението с постоянна температура и едновременно с това създаване на понижено налягане, за да се предотврати отделянето на миризми.

     Гаранция

     Гаранцията е валидна само с гаранционна карта, която съдържа дата на продажбата и печат от мястото на покупката или чрез електронно регистриране на гаранцията на  http://g-systems.eu/warranty. Ако това не е възможно, моля, върнете стоката до мястото на покупката.

     Легенда
     Odoo • Text and Image
     1. Контакт 1 (всмукателен вентилатор)
     2. LED за захранването
     3. LED за температура
     4. LED за влажност
     5. Копчета за регулиране
     6. Контакт 2 (изпускателен вентилатор)
     7. EC изход (оптимално)
     8. Скоба за монтиране на стена
     9. Щуцер 12 mm (сензор)
     10. Щуцер 16 mm (захранване)
     Монтаж

     Монтирайте вентилаторния контролер към стена, за да постигнете най-доброто охлаждане. Уверете се, че монтажната повърхност е устойчива на топлина и огън, например бетон или тухлена стена, не монтирайте контролера върху дървена или друга горяща повърхност. Уверете се, че има достатъчно място и добра циркулация на въздуха около контролера, минимум 20 cm от всички страни. Максималната работна температура е 80 градуса по Целзий!

     Завъртете четирите монтажни скоби от задната страна на контролера, поставете винтовете през съществуващия отвор.

     Инструкции
     Odoo • Text and Image

     Поставете вентилатора за изпускателен въздух в десния контакт, обозначен като изпускателен вентилатор и в зависимост от контролера, всмукателен вентилатор в левия контакт, маркиран като всмукателен вентилатор. Инсталирайте сензора за температура или  за влажност и температура, който е снабден с кабел с дължина 4 м в точка, в която искате да извършите измерването.

     Уверете се, че не е пряко изложен на източник на топлина или поток от светлина, за да се получи възможно най-точното измерване на околния въздух. Малкото напрежение в сензорния кабел е безвредно за околните.

     Сега поставете щепсела на захранването в контакта. Вентилаторният контролер се инициализира, това може да продължи до 10 секунди, а зелената ON светлина светва и вентилаторите работят на 50% от мощността си. След инициализацията ON свети непрекъснато – вентилаторния контролер се регулира от този момент нататък.

     Обяснение на функциите, които са възможни в зависимост от модела

     Настройка на температура

     Желаната температура се настройва с бутона „Настройка на температура“. Регулаторът започва да регулира от зададената стойност и при повишаване на температурата с 2 градуса е на 100% от регулиращата му мощност. (Изключение е регулатора с настройка за хистерезис).

     Настройка на влажност

     Желаната влажност се задава с бутон „Настройка на влажност”. Регулаторът започва регулирането от зададената стойност и при повишаване на влажността с 10 rh е на 100% от регулиращата му мощност.

     Настройка за минимална скорост

     Минималната скорост на изпускателния вентилатор, под която никога не трябва да пада, се задава с бутона „Настройка на минимална скорост“. Тази функция може да се изключи и с настройката „OFF“. Вентилаторът се включва автоматично чрез температура или влажност, ако е необходимо.

     По подразбиране всмукателния вентилатор винаги се изключва OFF, когато стойностите са под настроените. Джъмперът JMP2 във вътрешността на контролера може да промени поведението му. Затворете джъмпера JMP2, ако искате вентилатора за всмукателния въздух да поддържа същата настройка за минимална скорост като вентилатора за изпускателен въздух. (Вижте снимката)

     Настройка за максимална скорост

     Настройката за максимална скорост, която никога не трябва да бъде надвишавана, за да се предотврати силен шум при пълен капацитет, се задава с бутона „Настройка на максимална скорост“. Настройката за максимална скорост е свързана с настройката на минималната скорост.

     Настройка на отрицателно налягане

     Отрицателното налягане в помещението по време на работния процес (регулиране на температурата или влажността) се задава от бутона „Настройка на отрицателно налягане“. Той намалява скоростта на всмукателния вентилатор, синхронизирайки го с изпускателния вентилатор, така че регулаторът гарантира постоянно отрицателно налягане в помещението.

     Настройка на хистерезис

     Желаният хистерезис (контролен диапазон) на температурата се настройва с бутона „Настройка на хистерезис“. При малък хистерезис от 1 градус регулаторът е чувствителен и контролира вентилатора от 0-100% в този +1 градус над зададената желана стойност, при голям хистерезис от 8 градуса вентилаторът работи бавно.

     EC изходен сигнал

     При двата джъмпера JMP1 можете да превключвате изпускателния и всмукателния вентилатор поотделно от 0-10V към PWM (импулс с модулация). (виж снимката)

     Аларми

     Вентилаторният контролер е оборудван с два сензора за наблюдение на температурата. Единият е поставен в радиатора в близост до транзисторите TRIAC, а другият в основния процесор във вътрешността на корпуса.

     Тези сензори постоянно следят температурата и се изключват при максимум 75 ° и  охлаждат до 50 ° С. В случай, че се случат подобни аварийни спирания, червеният индикатор за температура започва да мига и продължава да мига, докато не рестартирате контролера отново. Изключете и включете захранващия кабел. Ако се случи аварийно спиране, уверете се, че контролера получава достатъчно охлаждане чрез радиатора.

     Бележки за безопасност

     Вентилаторният контролер трябва да бъде свързан към контакт с 13A предпазител. Ако има повреда в уреда, първо проверете предпазителя. Винаги изключвайте захранването, преди да отворите щепсела. В уреда има опасни за живота напрежения. 230V ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ !!!

     Version 1.0 CZ
     Digitální kontrolér pro ventilátory
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Předmluva

     Děkuji Vám, že jste si zakoupili Digitální kontrolér pro ventilátory (DKV). Digitální kontrolér je regulátor rychlosti otáček pro větrané místnosti pro ovládání sacích nebo sacích a výfukových ventilátorů. Funkce všech kontrolérů ovladačů ventilátoru zahrnují udržování v místnosti s konstantní teplotou a současně tak vytváří snížený tlak, aby se tak zabránilo separaci zápachu.

     Záruka

     Záruka je platná pouze se záručním listem, který obsahuje datum prodeje a razítko z místa nákupu nebo elektronickou registrací záruky na http://g-systems.eu/warranty . Pokud to není možné, vraťte prosím produkt na místo nákupu.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Zásuvka 1 (sací ventilátor)
     2. LED napájení 
     3. LED na teplotu 
     4. LED na vlhkost 
     5. Ovládací knoflíky
     6. Zásuvka 2 (výfukový ventilátor)
     7. ES výstup (optimální) 
     8. Svorka na montování stěny 
     9. Přípojka 12 mm (senzor)
     10. Přípojka 16 mm (napájení)
     Montáž

     Namontujte kontrolér ventilátoru na zeď, abyste získali  tak co nejlepší chlazení. Ujistěte se, že montážní povrch je odolný vůči teplu a ohni, jako je beton nebo cihlová zeď, prosím, nemontujte kontrolér  na dřevěný nebo jiný hořící povrch. Ujistěte se, že je zajištěný dostatečný prostor a dobrá cirkulace vzduchu kolem kontroléra, minimum 20 cm ze všech stran. Maximální pracovní teplota je 80 stupňů Celsia!

     Otočte čtyři montážní držáky na zadní straně kontroléra a zašroubujte šrouby skrz stávající otvor.

     Pokyny
     Odoo • Text and Image

     Vložte ventilátor odsávaného vzduchu do pravé zásuvky, která je označena jako výfukový ventilátor  a v závislosti na kontroléru, sací ventilátor v levé zásuvce označená jako sací ventilátor. Namontujte snímač teploty nebo vlhkosti a teploty, který je vybaven kabelem o délce 4 m, v bodě, ve kterém chcete provést měření.

     Ujistěte se, že není přímo vystaven zdroji tepla nebo světelnému toku, aby bylo dosaženo co nejlepšího měření okolního vzduchu. Nízké napětí v kabelu senzoru je pro ostatní neškodné.

     Nyní zasuňte zástrčku do zásuvky. Kontrolér ventilátoru je inicializován, to může trvat až 10 sekund, pokud se rozsvítí zelené světlo ON a ventilátory pracují na 50% svého výkonu. Po inicializaci se ON trvale rozsvítí – kontrolér ventilátoru se nastavuje od tohoto okamžiku.

     Vysvětlení funkcí, které jsou možné v závislosti na modelu

     Nastavení teploty

     Požadovaná teplota se nastavuje tlačítkem „Nastavení teploty“. Regulátor se začne nastavovat od žádané hodnoty, a když  teplota stoupne o 2 stupně, je to 100% regulovaného výkonu. (Výjimkou je regulátor ovladač s nastavením hystereze). 

     Nastavení vlhkosti

     Požadovaná vlhkost se zadává tlačítkem „Nastavení vlhkosti“. Regulátor zahájí nastavení od žádané hodnoty a při zvýšení vlhkosti o 10 rh je to na 100% jeho regulovaného výkonu.                                                   

      Nastavení minimální rychlosti

     Minimální rychlost  odsávajícího ventilátoru, pod  kteru by nikdy neměla klesnout, se nastavuje tlačítkem "Nastavení minimální rychlosti". Tuto funkci lze také vypnout pomocí nastavení „OF“. V případě potřeby se ventilátor automaticky vypne podle teploty nebo vlhkosti, jestli je to potřeba.

     To co jsme pochopili, že se sací ventilátor vždy vypne OFF, když jsou hodnoty pod nastavenou hodnotou. Jumper JMP 2 uvnitř kontroléru může změnit jeho chování. Zavřete jumper JMP 2, jestli chcete ventilátor na sání vzduchu,  aby pokračoval ve stejném nastavení na minimální rychlost jako ventilátor na výfuk vzduchu. (Viz fotku).

     Nastavení na maximální rychlosti

     Nastavení na maximální rychlosti, která se nesmí nikdy převyšovat, aby se zabránilo hlasitému šumu při plné kapacitě, se nastavuje tlačítkem "Nastavení maximální rychlosti“. Nastavení maximální rychlosti je spojené s nastavením minimální rychlosti.

      Nastavení podtlaku

     Podtlak v místnosti po dobu pracovního procesu (regulace teploty nebo vláhy) se nastavuje tlačítkem „Nastavení podtlaku“. To snižuje rychlost sacího ventilátoru, když synchronizuje s odtahovým sacím ventilátorem, takže regulátor zaručuje konstantní podtlak v místnosti.

     Nastavení hystereze

     Požadovaná hystereze (regulační rozsah) teploty se nastavuje tlačítkem „Nastavení hystereze“. Při malé hysterezi 1 stupně je regulátor citlivý a kontroluje ventilátor od 0 do 100% při tomto stupni +1 nad požadovanou hodnotou, při velké hysterezi 8 stupňů ventilátor pracuje pomalu. 

     ES výchozí signál

     U obou jumper JMP1 můžete přepínat výfukový a sací ventilátor jednotlivě od 0-10V ke PWM (impuls s modulací), (viz fotku).

     Alarmy

     Kontrolér ventilátoru je vybaven dvěma senzory pro sledování teploty. Jeden je umístěn v radiátoru v blízkosti tranzistorů TRIAC, a druhý je v  hlavním procesoru uvnitř těla skříně.

     Tyto senzory neustále pozorují teplotu a  vypínají při maximu 75° a chladí až 50°C. V případě, že dojde k podobným takovým nouzovým zastavením, červený indikátor teploty začíná blikat a stále bliká, pokud znovu nerestartujete kontrolér.  Vypněte a zapněte napájející kabel. Pokud dojde k nouzovému zastavení, ujistěte se, že kontrolér dostává dostatečné chlazení prostřednictvím radiátoru.

     Bezpečnostní poznámky

     Řídicí jednotka kontrolér ventilátoru musí být připojena ke kontaktu s pojistkou 13A. Pokud dojde k poškození spotřebiče, nejprve zkontrolujte pojistku. Před otevřením zástrčky vždy vypněte napájení. Ve spotřebiči jsou napětí ohrožující život. 230V JE NEBEZPEČÍ ŽIVOTA!!! 

     Version 1.0 DE
     Digitale Lüftungsregler
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Vorwort

     Besten dank für den Kauf des digitalen Lüftungsregler Der digitale Lüftungsregler ist ein Drehzahlregler für belüftete Räume zur Ansteuerung von Abluftventilator oder von Zu- und Abluftventilatoren. Die Funktion aller Fancontrollers ist einen Raum stets in konstanter Temperatur zu halten und gleichzeitig einen Unterdruck zu erzeugen um zu verhindern das Gerüche austreten können.

     Garantie

     Die Garantie ist nur dann gültig wenn der Käufer eine Garantiekarte mit Verkaufsdatum und Stempel vom Kaufort vorweisen kann. (Ein Kassenbeleg ohne Seriennummer vom Gerät ist keine gültige Garantie). Oder eine elektronisch aktivierte Garantie unter http://g-systems.eu/warranty. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihr Verkaufsgeschäft und lassen Sie sich die Garantiekarte ausfüllen oder elektronisch aktivieren!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Steckdose 1 (Zuluftventilator)
     2. Betriebs-LED
     3. Temperatur-LED
     4. Feuchtigkeits-LED
     5. Regelknöpfe
     6. Steckdose 2 (Abluftventilator)
     7. EC-Ausgänge (optional)
     8. Wandhalterung
     9. Kabelverschraubung 12 mm (Sensor)
     10. Kabelverschraubung 16 mm (Netzkabel)
     Installation

     Montieren Sie den Lüftungsregler an einer Wand, um die best mögliche Kühlleistung zu erzielen. Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche Hitze- und Feuerbeständig ist, z. B. Beton oder Mauerwerk. Montieren Sie den Lüftungsregler nicht an eine Holz- oder  anderen brennbaren Oberflächen. Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist damit eine gute Luftzirkulation um die Steuerung vorhanden sind. 20cm von allen Seiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80°C.

     Klappen Sie die vier Montagehalterungen auf der Rückseite des Controllers heraus und montieren  Sie die Schrauben durch das vorhandene Loch. (Siehe Bild)

     Anleitung
     Odoo • Text and Image

     Stecken Sie den Abluftventilator in die rechte Steckdose bezeichnet mit (exhaust fan) und je nach Ausführung ein Zuluftventilator in die linke Steckdose bezeichnet mit (intake fan). Installieren Sie den Temperaturfühler oder Feuchte & Temperaturfühler die mit einem 4m langem Kabel versehen ist an eine Stelle wo Sie die Messung vornehmen möchten. Achten Sie darauf das diese nicht unmittelbar einer Wärmequelle oder Lichtstrahlen ausgesetzt ist, um eine möglichst genaue Messung der Raumluft zu erhalten. Im Sensorkabel herrscht eine Kleinspannung somit harmlos für das Umfeld.

     Stecken Sie nun den Netzstecker in die Steckdose. Der Lüftungsregler initialisiert sich, dies kann bis zu 10Sekunden andauern und die grüne ON Leuchte blinkt und die Ventilatoren laufen auf 50% ihrer Leistung. Nach der Initialisierung Leuchtet ON dauernd der Lüftungsregler regelt ab jetzt.

     Erklärung der Funktionen die je nach Modell zur Verfügung stehen können

     Temperatureinstellung

     Am „Temperature setting“ Knopf wird die gewünschte Temperatur eingestellt. Der Regler fängt vom eingestellten Wert an zu Regeln und ist bei 2°C Übertemperatur auf 100% seiner Regelleistung. (Ausnahme Lüftungsregler mit Hystereseeinsellung)

     Feuchteeinstellung

     Am „Humidity setting“ Knopf wird die gewünschte Feuchte eingestellt. Der Regler fängt vom eingestellten Wert an zu Regeln und ist bei 10rh Überfeuchte auf 100% seiner Regelleistung.

     Minimaldrehzahleinstellung

     Am „Minimum speed setting“ Knopf wird die niemals zu unterschreitende Minimaldrehzahl vom Abluftventilator eingestellt. Auf der „OFF“ Stellung kann diese Funktion auch ausgeschalten werden. Der Ventilator wird automatisch bei bedarf über die Temperatur oder Feuchte eingeschalten.

     Standardmäßig schaltet der Zuluftventilator immer aus wenn die Messwerte unter den Sollwerten liegen. Eine Steckbrücke (Jumper) JMP2 im Inneren des Controllers kann das  Verhalten ändern. Schließen Sie die Steckbrücke JMP2, wenn der Zuluftventilator die gleiche Mindestdrehzahl wie der Abluftventilator beibehalten soll. (Siehe Bild)

     Maximaldrehzalheinstellung

     Am „Maximal speed setting“ Knopf wird die niemals zu überschreitende Maximaldrehzahl eingestellt um laute Geräusche bei Vollauslastung zu verhindern. Die Maximaldrehzaheinstellung unterliegt der Funktion der Minimaldrehzahleinstellung.

     Unterdruckeinstellung

     Am „Negative pressure setting“ Knopf wird der Unterdruck im Raum während des Arbeitsvorgang (Temperatur oder Feuchteregulierung) eingestellt. Er reduziert die Drehzahl vom Zuluftventilator synchron zur Abluft damit der Regler im Raum ein konstanter Unterdruck gewährleistet.

     Hysteresiseinstellung

     Am „Hysteresis setting“ Knopf wird die Hyseterse (Regelbereich) der Temperatur eingestellt. Bei kleiner Hysterese von 1C° ist der Regler empfindlich und steuert den Ventilator vom 0-100% in diesem +1C° über den eingestellten Sollwert an, bei grosser Hysterese von 8C° spricht der Ventilator träge an.

     EC-Ausgangssignal

     An den zwei Steckbrücken JMP1 können Sie den Zuluft- und Abluftventilator einzeln von 0-10V auf PWM-Signal (Pulsdauermodulation) umschalten. (siehe Bild)

     Fehlermeldungen

     Der Lüftunsregler ist mit zwei überwachungs Temperatursensoren bestückt. Einer ist am Kühlkörper zwischen den Transistoren und der zweite im Prozessorkern.

     Diese beiden Sensoren überwachen kontinuierlich die Betriebstemperatur und lösen bei 75°C eine Notabschaltung aus. Die Wiedereinschalttemperatur beträgt 50°C. Wenn eine solche Notabschaltung erfolgt beginnt die rote Temperatur-LED an schnell zu blinken bis das Gerät am Netzkabel abgeschalten wird. (Stecker herausziehen, kurz warten und wieder einstecken). Im Fall das eine Notabschaltung erfolgte, gewährleisten Sie das genügend Kühlung hinten am Kühlkörper vorhanden ist!

     Sicherheitshinweise

     Der Lüftunsregler ist an einer Haushaltssteckdose die mit 13A oder 16A abgesichert ist anzuschließen. Bei einem Defekt des Gerätes erst die Sicherung im Gerät überprüfen. Vor dem öffnen vom  Lüftunsregler immer Netzstecker ziehen, in dem Gerät herrschen Lebensgefährliche Spannungen. 230V LEBENSGEFAHR!!!

     Version 1.0 DK
     Digital kontroller for ventilatorer
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Forord

     Tak, fordi du har købt digital kontroller for ventilatorer (DCV). Den digitale

     controlleren er en hastighedsregulator for ventilerede rum til styring af indtag eller indtag og udstødningsventilatorer. Funktionerne for alle ventilatorregulatorer inkluderer at holde rummet ved en konstant temperatur og samtidig skabe et reduceret tryk for at forhindre lugtseparation.

     Garanti

     Garantien er kun gyldig med et garantikort, der indeholder salgsdatoen og stempel på købsstedet eller ved elektronisk registrering af garantien på http://g-systems.eu/warranty. 

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Kontakt 1 (sugeventilator)
     2. Strøm-LED
     3. Temperatur-LED
     4. Fugtigheds-LED
     5. Justeringsknapper
     6. Kontakt 2 (udstødningsventilator)
     7. EC-udgang (optimalt)
     8. Vægbeslag
     9. Mundstykke 12 mm (sensor)
     10. Mundstykke 16 mm (strømforsyning)
     Installation

     Installer ventilator kontrolleren til væggen for at få den bedst mulige afkøling. Sørg for, at monteringsoverfladen er modstandsdygtig over for varme og ild, såsom beton eller mur, ikke monter controlleren på en træ- eller anden brændende overflade. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads og god luftcirkulation omkring regulatoren, mindst 20 cm på alle sider. Den maksimale driftstemperatur er 80 grader Celsius!

     Drej de fire monteringsbeslag på bagsiden af controller, indsæt skruerne gennem det eksisterende hul.

     Instruktioner
     Odoo • Text and Image

     Indsæt udblæsningsventilatoren i den højre kontakt, der er markeret som udstødningsventilator og afhængigt af regulatoren, sugeventilator i venstre kontakt, der er markeret som sugeventilator. Installer temperatur eller fugtighed og temperatursensoren, der leveres med et 4 m kabel på det punkt, hvor du vil tage målingen. 

     Sørg for, at den ikke er direkte udsat for en varmekilde eller en lysstrøm, for at opnå den mest nøjagtige måling af den omgivende luft. Lavspændingen i sensorkablet er ufarlig for andre. 

     Indsæt nu strømstikket i kontakten. Ventilator controlleren initialiseret, dette kan tage op til 10 sekunder, og det grønne ON-lys lyser, og ventilatorerne fungerer med 50% af deres magt. Efter initialisere tændes ON kontinuerligt - ventilator controlleren reguleres fra nu af.

     Forklaring af de funktionerne, der er muligt afhængigt af modellen

     Temperaturindstilling

     Den ønskede temperatur indstilles med knappen "Temperaturindstilling". Regulatoren begynder at justere fra set punktet, og når temperaturen stiger med 2 grader, er det 100% af dens kontroleffekt.

     Fugtighedsindstilling

     Den ønskede fugtighed indstilles med knappen for justering af fugtigheden. Regulatoren starter justeringen fra den indstillede værdi og når luftfugtigheden stiger med 10 rh, er den 100% af dens regulerende kraft.

     Indstilling af mindste hastighed

     Den mindste udstødningsventilatorhastighed, der aldrig bør falde under, indstilles ved hjælp af knappen "Minimum hastighedsindstilling". Denne funktion kan også slukkes med indstillingen "OFF". Ventilatoren tændes automatisk af temperaturen eller fugtigheden om nødvendigt.

     Som standard sugeventilatoren lukkes altid "OFF", når værdierne er under det indstillede punkt. JMP2-jumperen inde i controlleren kan ændre dens opførsel. Luk JMP2-jumperen, hvis du ønsker, at indblæsningsventilatoren skal have den samme indstilling (Se foto)

     Indstilling af maksimal hastighed

     Indstillingen for maksimal hastighed, som aldrig bør overskrides, for at forhindre høj støj ved fuld kapacitet, indstilles ved hjælp af knappen "Indstilling af maksimal hastighed". Indstillingen af maksimal hastighed er relateret til indstillingen af minimumshastighed.

     Indstilling af negativt tryk

     Det negative tryk i rummet under arbejdsprocessen (regulering af temperaturen eller fugtigheden) indstilles med knappen "Indstilling af negativt tryk". Det reducerer sugeventilatorens hastighed ved at synkronisere den med udstødningsventilatoren, så regulatoren garanterer konstant undertryk i rummet.

     Justering af hysterese

     Den ønskede hysterese (kontrolområde) af temperaturen indstilles ved hjælp af knappen "Hysteresis justering". Med en lille 1-graders hysterese er controlleren følsom og styrer blæseren fra 0-100% ved denne 1 grad over setpunktet, med en stor hysterese på 8 grader, kører ventilatoren langsomt.

     EC-udgangssignal

     Med begge JMP1-jumpere kan du skifte udstødnings- og sugeventilatorer separat fra 0-10V til PWM (impuls med modulation). (se foto)

     Alarmer

     Ventilatorcontrolleren er udstyret med to sensorer til temperaturovervågning. Den ene er placeret i radiatoren i nærheden af TRIAC-transistorer, og den anden i hovedprocessoren inde i skroget.

     Disse sensorer overvåger konstant temperaturen og slukker ved maksimalt 75 ° og afkøles til 50 ° C. I tilfælde af, at sådanne nødstop opstår, den røde temperaturindikator blinker og fortsætter med at blinke, indtil du genstarter controlleren igen. Sluk og tænd strømkablet. Hvis der opstår et nødstop, sørg for, at regulatoren får tilstrækkelig køling gennem radiatoren.

     Sikkerhedsanvisninger

     Ventilatorcontrolleren skal være tilsluttet til kontakt med 13A sikring. Hvis der er skade på apparatet, skal du først kontrollere sikringen. Sluk altid strømmen før du åbner plug. Der er livstruende spændinger i apparatet. 230V LIVSFARE !!!

     Version 1.0 EN
     Digital fan controller manual
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Foreword

     Thank you for purchasing a Digital Fan Controller (DFC). DFC is a speed regulator for ventilated rooms to control exhaust air fans or intake and exhaust air fans. The function of all fan controllers involves maintaining a room at constant temperature and at the same time creating a negative pressure in order to prevent odours escaping.

     Warranty

     The warranty is only valid with a warranty card containing sales date and stamp from the place of purchase. Or electronic registered warranty at http://g-systems.eu/warranty. If this is not so, please return immediately to the sales office!

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Socket 1 (intake fan)
     2. Power ON LED
     3. Temperature LED
     4. Humidity LED
     5. Regulation knobs
     6. Socket 2 (exhaust fan)
     7. EC output (optional)
     8. Wall mounting bracket
     9. Cable gland 12 mm (sensor)
     10. Cable gland 16 mm (power cable)
     Mounting Installation

     Mount the fan controller to a wall to obtain the best cooling performance. Make sure the mounting surface is heat and fire resistance, for example concrete or brick wall, don't mount the fan controller to a wooden or any other burn able surface. Make sure there is enough space and a good air circulation around the controller minimum 20cm from all sides. The maximum working temperature is 80 degree Celsius!
     Swing out the four mounting brackets on the backside of the controller, put the screws through the existing hole.

     Instructions
     Odoo • Text and Image

     Insert the exhaust air fan into the right socket, marked as exhaust fan and depending on the controller, an intake fan into the left socket, marked with intake fan. Install the temperature sensor or humidity and temperature sensor which is provided with a 4 m long cable at a point where you wish to undertake the measurement.

     Ensure that this is not directly exposed to a heat source or stream of light in order to obtain the most precise measurement of the ambient air possible. A small voltage in the sensor cable is thus harmless for the surroundings.

     Now insert the power plug into the socket. The fan controller initializes itself, this can last up to 10 seconds and the green On light flashes and the fans run at 50 % of their power. Following initialization ON lights up continuously – the fan controller regulates from this point onwards.

     Explanation of the functions which may be available depending on the model

     Temperature setting

     The desired temperature is set with the button “Temperature setting”. The regulator starts regulating from the set value and at 2 degrees of excess temperature it is at 100% of its regulation power. (Exception regulator with hysteresis setting)

     Humidity setting

     The desired humidity is set with the button “Humidity setting”. The regulator starts regulation from the set value  and at 10 rh of excess humidity it is at 100% of its regulation power.

     Minimum speed setting

     The minimum speed of the exhaust fan which must never gone below is set with the “Minimum speed setting” button. This function can also be switched off with the “off” setting. The fan is automatically switched on via temperature or humidity if required.

     By default the intake air fan always switch OFF when the values are below them setting. A Jumper JMP2 in the inside of the controller can change his behaviour. Close the Jumper JMP2 if you want the Intake air fan to keep the same minimum speed setting as the exhaust air fan. (See picture)

     Maximum speed setting

     The maximum speed setting which must never be exceeded in order to prevent loud noises at full capacity is set with the “Maximum speed setting” button. The maximum speed setting is subject to the function of the minimum speed setting.

     Negative pressure setting

     The negative pressure in the room during the work process (temperature or humidity regulation) is set by the “Negative pressure setting” button. It reduces the speed of the intake fan synchronous to the exhaust air fan so that the regulator guarantees a constant negative pressure in the room.

     Hysteresis setting

     The desired hysteresis (control range) of the temperature is set with the button  “Hysteresis setting”. At a small hysteresis of 1 degree the regulator is sensitive and controls the fan from 0-100% in this +1 degree above the set desired value, at a large hysteresis of 8 degrees the fan operates sluggishly.

     EC output signal

     At the 2 Jumpers JMP1 you can switch Intake- and exhaust fan individually from 0-10V to PWM (pulse with modulation) signal. (see picture)

     Alarms

     The fan controller is equipped with two temperature surveillance sensors. One is placed at the heat-sink close to the TRIAC transistors, the other one in the main processor in the inside of the housing.

     These sensors are constantly monitoring the temperature and shut down at max. 75C° and cool down to 50C°. In case such emergency stops happen the red temperature LED starts to blink and keeps blinking until you restart the controller again. Unplug and plug the power cable. If an emergency stops happen to make sure the controller has enough cooling at the heat sink.

     Safety notes

     The fan controller must be connected to a domestic socket with a 13A fuse. If there is a fault in the appliance check the fuse first of all. Always disconnect the power before opening the plug. There are life threatening voltages in the appliance. 230V DANGER TO LIFE!!!

     Version 1.0 ES
     Digital de ventilador
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Prefacio

     Graciaspor comprar un controlador digital de ventilador (DFC). DFC es un regulador de velocidad para salas ventiladas para controlar ventiladores de aire de escape o ventiladores de aire de aspiracion y de escape. La funcion de todos los controladores consiste en mantener constante y al mismo tiempo crear una presion negativa para evitar que escapen olores.

     Garantia

     La garantia solo es valida con una tarjeta de garantia que contiene la fecha de venta y el sello del lugar de compra o una garantia registrada http://g-systems.eu/warranty. Si no es asì por favor regrese inmediatamente a la oficina de ventas.

     Leyenda
     Odoo • Text and Image
     1. Enchufe (1 ventilador de admision)
     2. Potencia LED
     3. Temperatura LED
     4. Humedad
     5. Perillas de regolacion
     6. Enchufe 2 (ventilador de extraccion)
     7. EC salida opcional
     8. Soporte para montaje en pared
     9. Pasacables 12mm. (sensor)
     10. Pasacables 16mm.  (cable de alimentacion)
     Motaje

     Monte el ventilador en una pared para obtener el mejor rendimiento de refrigeracion. Asegurese de que la superficie de montaje sea resistente al calor y al fuego, por ejemplo un muro de hormigon o ladrillo. No monte el ventilador en una suoerficie que puede quemar. Asegurese de que hay suficiente espacio y una buena circulacion de aire alrededor del ventilador minimo 20cm. desde todos los lados. La temperatura maxima de trabajo es de 80 grados Celsius. Balance los cuatros soportes de montaje en la parte trasera del ventilador ponga los tornillos a traves del agujero existente. 

     Instrucciones
     Odoo • Text and Image

     Inserte el ventilador de aire de escape en la toma derecha marcada como ventilador de escape y dependiendo del controlador en el enchufe izquierdo marcado con ventilador de entrada.

     Instale el sensor de temperatura o el sensor de humedad y temperatura provisto de un cable de 4m. de longitud en un punto en el que desee realizar la medida. Asegurese que no se expone directamente a una fuente de calor o a una corriente de luz para obtener la medida mas precisa posible del aire ambiente.

     Ahora inserte el enchufe en la toma. El ventilador se inicializa y puede durar hasta 10 segundos y el testigo on verde parpeadea y los ventiladores funcionan al 50% de su potencia. Despues de la inicializacion el testigo on permanece encendido y el controlador comienza a ajustar.

     Explicacion de las funciones disponibles segun el modelo

     Ajuste la temperatura

     Mediante la tecla (temperature setting) se establece la temperatura deseada. El regulador comienza a funcionar a partir de msu valor establicido y con una sobretemperatura de 2 

     C està al 100% de su potencia excepto el regulador de histeresis.

     Ajuste da la humedad

     Mediante la tecla (humidity setting) se establece la humedad deseada. El regulador comienza a funcionar a partir de su valor establecido y con una sobrehumedad de 10rh està al 100% de su potencia regulante. 

     Ajuste del numero mde revoluciones minimo

     La velocidad minima del ventilador por debajo de la cual nunca debe ir se fija con la tecla (speed  setting). Esta funcion tambien puede apagarse mediante la tecla off. El ventilador se enciende automaticamente en caso de necesidad si la humedad o la temperatura lo requieren. Por defecto el ventilador siempre se apaga cuando los valores estan por debajo de los ajustados. Un jumper JMP2 puede cambiar su comportamiento. Cierre el jumper JMP2 quiere que el ventilador pueda mantener la misma velocidad minima regulada como el extractor (vease figura).

     Ajuste del numero de revoluciones maximo

     Mediante la tecla (maximum speed setting) se establece el numero de revoluciones maximo que nunca se debe superar para evitar el ruido en caso de uso completo. La configuracion del numero maximo de revoluciones depende de la configuracion del numero minimo de revoluciones.

     Ajuste la subpresion

     Mediante la tecla (negative pressure setting)se establece la subpresion en el ambiente durante el proceso de trabajo. La regolacion de la temperatura o de la humedad reduce el numero de revoluciones del ventilador en sincronia con respecto al aire de escape asì el regulador garantiza una subpresion constante en el ambiente

     Configuracion de la histeresis

     La histeresis deseada de la temperatura se regula con la tecla (hysteresis setting). A una pequena histeresis de 1 C el regulador es sensible y controla el ventilador de 0-100% en este +1 C por encima de la referencia establecida en caso de histeresis grande de 8 C el ventilador interviene con retraso. 

     EC senal de salida

     En los dos jumpers JMP2 se puede pasar dal ventilador al extractor individualmente de 0-10V a la senal PWM (impulso con modulacion). (vease la figura).

     Alarmas

     En ventilador esta equipado con dos sensores de vigilancia de la temperatura. Uno esta en el disipador cerca de los transistores triag el otro en el procesador principal dentro de la caja. Esos sensores monitorean constantemente la temperatura y la bajan a un maximo de 75 C y la enfrian a 50 C. En caso de tal emergencia el LED rojo de la temperatura comienza a parpadear y continua a parpadear hasta que el ventilador se restableza.

     Indicaciones de seguridad

     El fancontroller debe estar conectado a una toma domestica que debe estar protegida con fusible 13A. En caso de fallo del aparato primero comprueben el fusible del aparato. Antes de abrir la toma siempre desconecte el enchufe. En el aparato hay tensiones peligrosas. 230V PELIGRO DE VIDA!!!

     Version 1.0 FIN
     Digitaalisen tuuletinohjaimen
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Johdanto

     Kiitämme sinua siitä, että ostit tämän digitaalisen tuuletinohjaimen. Tämä digitaalinen ohjain on tarkoitettu säätämään tuuletettuihin tiloihin asennettujen sisääntulevan tai sisääntulevan ja ulosmenevän ilman tuulettimien pyörimisnopeutta. Kaikkien tuuletinohjainten toimintoihin kuuluu sekä tasaisen lämpötilan ylläpitäminen että alipaineen luominen hajuhaittojen synnyn ehkäisemiseksi.

     Takuu

     Takuu on voimassa vain, jos takuukortti on ostopaikassa asianmukaisesti leimattu ja ostopäivä merkitty ostohetkellä, tai jos ostaja on rekisteröinyt tuotteensa takuun sähköisesti osoitteessa http://g-systems.eu/warranty. Mikäli takuukorttia ei ole ostohetkellä leimattu ja täytetty, sinun täytyy käydä välittömästi ostopaikassa.

     Laitteen osia
     Odoo • Text and Image
     1. Pistorasia 1 (sisään tulevan ilman puhaltimelle)
     2. Virransyötön LED-merkkivalo
     3. Lämpötilan LED-merkkivalo
     4. Kosteuden LED-merkkivalo
     5. Säätöpainikkeet
     6. Pistorasia 2 (ulos menevän ilman puhaltimelle)
     7. EC-ulostulo (optimaalinen)
     8. Kiinnikkeet seinäasennusta varten
     9. Kaapelitiiviste 12 mm anturin johdolle
     10. Kaapelitiiviste 16 mm virransyötön johdolle
     Asennus

     Asenna tuuletinohjain seinälle parhaan mahdollisen viilentämisen varmistamiseksi. Varmista, että asennuspinta on lämmön- ja tulenkestävä, esim. betoni- tai tiiliseinä. Älä asenna ohjainta puiselle tai muulle tulenaralle tai syttyvälle pinnalle. Varmista, että ohjaimen ympärille jää riittävästi tilaa esteettömän ilmanvaihdon varmistamiseksi, vähintään 20 cm joka puolella. Ohjaimen korkein toimintalämpötila on 80 celsiusastetta!

     Käännä ohjaimen takapuolella olevaa neljä asennuskiinnikettä ja pistä ruuvit niissä olevien aukkojen läpi.

     Ohjeet
     Odoo • Text and Image

     Kytke ulosmenevän ilman (poistoilman) tuuletin pistorasiaan, joka sijaitsee ohjaimen oikealla puolella (pistorasia ulosmenevän ilman puhaltimelle) ja, ohjainmalleissa missä tämä vaihtoehto on olemassa, kytke sisään tulevan ilman tuuletin pistorasiaan, joka sijaitsee ohjaimen vasemmalla puolella (pistorasia sisään tulevan ilman puhaltimelle). Kytke lämpötila- tai kosteus- ja lämpötilaanturi sen 4 m pituisella johdolla tuuletinohjaimeen ja kiinnitä anturi kohtaan, jossa mittauksia tulisi suorittaa. 

     Varmista, ettei anturi ole jonkin lämmönlähteen tai valon vaikutuksen alaisena, jotta ympäröivän ilman lämpötilan (tai kosteuden ja lämpötilan) mittaus olisi mahdollisimman tarkka. Anturijohdon alhainen jännite on vaaratonta lähistöllä oleville.

     Kytke sitten ohjaimen pistoke ulkoiseen pistorasiaan. Ohjain käynnistyy ja alkaa alustua, mikä saattaa kestää 10 sekuntia; tämän aikana vihreä ON (PÄÄLLE) LED-merkkivalo vilkkuu ja tuulettimet toimivat 50% teholla. Alustuksen jälkeen vihreä ON-merkkivalo syttyy palamaan tasaisesti ja tästä hetkestä eteenpäin laite alkaa ohjata tuulettimien toimintaa.

     Ohjainmallikohtaisten toimintojen selostus

     Lämpötilan säätö

     Tavoitelämpötila asetetaan Lämpötilan säätö -painikkeella. Ohjain alkaa säätää tästä arvosta alkaen ja lämpötilan noustessa kahdella asteella saavuttaa 100% säätotehon (poikkeuksena ohjainmalli, jossa on hystereesin säätö).

     Kosteuden säätö

     Tavoitekosteus asetetaan Kosteuden säätö -painikkeella. Ohjain alkaa säätää tästä arvosta alkaen ja kosteuden noustessa 10 RH -yksiköllä saavuttaa 100% säätotehon.

     Minimipyörimisnopeuden säätö

     Poistoilman tuulettimen minimipyörimisnopeus, jota ei koskaan saa alittaa, asetetaan   Minimipyörimisnopeuden säätö -painikkeella. Tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä painamalla OFF (POIS PÄÄLTÄ)-painiketta. Tarvittaessa tuuletin kytkeytyy automaattisesti päälle lämpötila- tai kosteusasetuksen kautta.

     Oletusarvoisesti sisääntuloilman tuuletin aina kytkeytyy pois päältä (OFF) kun mitatut arvot alittavat tavoitearvoja. Ohjaimen sisällä sijaitseva jumpperi JMP2 voi muuttaa ohjaimen toimintaa. Sulje jumpperi JMP2, jos haluat, että sisääntuloilman tuuletin toimii samalla minimipyörimisnopeuden arvolla kuin poistoilman tuuletin (Katso kuva).

     Maksimipyörimisnopeuden säätö

     Tuulettimen maksimipyörimisnopeus, jota ei koskaan saa ylittää, asetetaan   Maksimipyörimisnopeuden säätö -painikkeella. Tämä säätöarvo on kytköksissä minimipyörimisnopeuden säätöarvoon.

     Alipaineen säätö

     Tuotantotilojen tuotantoprosessin aikana lämpötilan tai kosteuden säätöä varten haluttu alipaine asetetaan Alipaineen säätö -painikkeella. Tämä vähentää sisääntuloilman tuulettimen pyörimisnopeuden sellaisessa suhteessa poistoilman tuulettimen pyörimisnopeuteen, että ohjain ylläpitää jatkuvaa alipainetta tiloissa. 

     Hystereesin säätö

     Hystereesi on eräänlainen ”välys” eli järjestelmän ominaisuus, joka hidastaa muutoksiin reagoimista tai estää systeemiä palaamasta alkuperäiseen tilaansa. Haluttu hystereesin arvo asetetaan Hystereesin säätö -painikkeella. Tuuletinohjaimen hystereesin arvon ollessa pieni, esim. 1 celsiusaste, ohjain on herkkä ja säätää tuuletinta 0-100% teholla tämän yhden asteen rajoissa, jolla tavoitelämpötila ylittyy. Hystereesin arvon ollessa iso, esim. 8 celsiusastetta, ohjain säätää tuuletinta toimimaan hitaasti.

     EC- ulostulosignaali

     Laitteessa, jossa on kaksi JMP1 -jumpperia voit erikseen kytkeä sisäänmenoilman ja ulostuloilman puhaltimet 0-10V:n säätötilasta PWM-säätötilaan (PWM: pulssinleveysmodulaatio) (katso kuva).

     Hälytykset

     Tuuletinohjain on varustettu kahdella sisäisellä lämpötila-anturilla, josta toinen sijaitsee TRIAC-transistoreiden lähistöllä olevassa jäähdyttimessä ja toinen on kiinnitetty pääprosessoriin ohjaimen rungon sisällä. 

     Nämä lämpötila-anturit seuraavat ohjaimen lämpötilaa jatkuvasti ja 75 celsiusasteessa sammuttavat ohjaimen automaattisesti, kunnes se jäähtyy 50 celsiusasteeseen. Hätäsammutuksen sattuessa lämpötilan LED-merkkivalo vilkkuu punaisena, kunnes ohjain käynnistetään uudestaan. Irrota ja kytke taas virransyöttöjohto. Hätäsammutuksen sattuessa varmista, että ohjaimen jäähdytin toimii riittävän tehokkaasti.

     Turvallisuushuomautus

     Tuuletinohjaimen on oltava kytkettynä pistokkeeseen, jossa on 13 A sulake. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista sulake ensin. Kytke virransyöttö aina pois päältä, ennen kuin irrotat ohjaimen virransyötön johdon pistokkeesta. Laitteessa on hengenvaarallinen jännite. 230 V HENGENVAARA!

     Version 1.0 FR
     Contrôleur numérique de ventilateurs
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introduction

     Merci d'avoir acheté un Contrôleur numérique de ventilateurs (CNV). Le contrôleur numérique est un contrôleur de la vitesse pour des pièces ventilées de gestion de ventilateurs d'aspiration ou d’admission et d'échappement. Les fonctions de tous les contrôleurs de ventilateur comprennent le maintien de la pièce à une température constante et, en même temps, la création d'une pression réduite pour éviter l’échappement d’odeurs.

     Garantie

     La garantie n’est valable qu’avec une carte de garantie qui comporte la date de l’achat et le cachet du lieu de l’achat ou bien après l’avoir enregistré par voie électronique sur http://g-systems.eu/warranty. Si cela n'est pas possible, veuillez retourner le produit au lieu d'achat.

     Légende
     Odoo • Text and Image
     1. Prise 1 (ventilateur d’aspiration)
     2. Indicateur LED de l’alimentation
     3. Indicateur LED de la température
     4. Indicateur LED de l’humidité 
     5. Boutons de réglage 
     6. Prise 2 (ventilateur d’échappement)
     7. Sortie EC (optimal)
     8. Crochet de montage à un mur 
     9. Buse 12 mm (capteur)
     10. Buse 16 mm (alimentation)
     Montage

     Installez le contrôleur du ventilateur sur un mur pour obtenir un meilleur refroidissement. Assurez-vous que la surface de montage est résistante à la chaleur et au feu, comme par exemple un mur en béton ou en brique, ne pas installer le contrôleur sur une surface en bois ou une autre surface inflammable. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace et une bonne circulation d'air autour du contrôleur, au moins 20 cm de chaque côté. La température maximale de fonctionnement est de 80 degrés Celsius!

     Faites pivoter les quatre crochets de montage sur l'arrière du contrôleur, insérez les vis dans le trou existant.

     Instructions
     Odoo • Text and Image

     Branchez le ventilateur d’échappement d'air à la console droite, étiquetée comme ventilateur d'échappement et, en fonction du contrôleur, le ventilateur d'aspiration dans la console gauche marquée comme un ventilateur d'aspiration. Installez le capteur de la température ou de l'humidité et le capteur de la température équipés d'un câble de 4 m à l'endroit où vous souhaitez effectuer le mesurage. 

     Assurez-vous qu'il n'est pas directement exposé à une source de chaleur ou à un flux de lumière pour obtenir la mesure de l'air ambiant la plus précise possible. La tension basse dans le câble du capteur est inoffensive pour les autres.

     Insérez maintenant la prise d'alimentation dans la console. Le contrôleur de ventilateur s’initialise, cela peut prendre jusqu'à 10 secondes, le voyant vert ON s’allume et les ventilateurs fonctionnent à 50% de leur puissance. Une fois l'initialisation terminée, ON s'allume en continu - le contrôleur de ventilateur s'ajuste à partir de ce point.

     xplications des fonctions possibles selon le modèle

     Réglage de la température

     La température désirée est obtenue à l’aide du bouton Réglage de la température. Le régulateur commence à régler à partir de la valeur définie et si la température dépasse de 2 degrés la valeur prédéfinie, la puissance est à 100% de sa puissance de réglage. (Excepté le contrôleur d'hystérésis).

     Réglage de l’humidité

     L’humidité désirée est obtenue à l’aide du bouton Réglage de l’humidité. Le régulateur commence à régler la valeur prédéfinie et si l’humidité dépasse avec 10 rh celle -ci la puissance est à 100% de sa puissance de réglage.

     Réglage de la vitesse minimale

     La valeur minimale du ventilateur d’échappement au-dessous de laquelle la vitesse ne doit pas descendre est définie à l’aide du bouton Réglage de la vitesse minimale. Cette fonction peut également être désactivée avec le réglage "OFF". Le ventilateur s’active automatiquement par la température ou l'humidité si nécessaire.

     Par défaut, le ventilateur d'aspiration s'arrête toujours à l’aide du bouton OFF lorsque les valeurs sont inférieures à la valeur prédéfinie.  Le dispositif JMP2 à l'intérieur du contrôleur peut changer son comportement. Fermez le dispositif JMP2 si vous souhaitez que le ventilateur d'air d'aspiration conserve le même réglage de vitesse minimale que le ventilateur d'air d'échappement. (Voir photo)

     Réglage de la vitesse maximale

     Le réglage de la vitesse maximale qui ne doit jamais être dépassée afin d’éviter le bruit excessif à une capacité maximale, est définie à l’aide du bouton Réglage de la vitesse maximale. Le réglage de la vitesse maximale est relié à celui de la vitesse minimale.

     Réglage de la pression négative

     La pression négative dans la pièce pendant le processus de travail (contrôle de la température ou de l'humidité) est réglée par le bouton Réglage de la pression négative. Il réduit la vitesse du ventilateur d'aspiration en le synchronisant avec le ventilateur d'échappement de sorte que le régulateur garantit une pression négative constante dans la pièce.

     Réglage de l'hystérésis

     L'hystérésis souhaitée (plage de contrôle) de la température est réglée à l'aide du bouton Réglage de l'hystérésis. À une petite hystérésis de 1 degré, le contrôleur est sensible et contrôle le ventilateur de 0 à 100% à ce +1 degré au-dessus de la valeur prédéfinie, à une grande hystérésis de 8 degrés, le ventilateur travaille plus lentement.

     EC signal de sortie

     Pour les deux dispositifs JMP1 il est possible de commuter séparément le ventilateur d’aspiration et le ventilateur d’ééchappement de 0 à 10V vers le PWM (impulsion de modulation). (Voir la photo)

     Alarmes

     Le contrôleur de ventilateur est équipé de deux capteurs pour la surveillance de la température. L'un est placé dans le radiateur à proximité des transistors TRIAC et l'autre dans le processeur principal à l'intérieur du boîtier.

     Ces capteurs surveillent en permanence la température et s'éteignent à un maximum de 75 ° et refroidissent jusqu’à 50 ° C. En cas de tels arrêts d'urgence, l'indicateur de température rouge commence à clignoter et continue de clignoter jusqu'à ce que vous faites le contrôleur redémarrer. Débranchez et branchez le câble d'alimentation. En cas d'un arrêt d'urgence, assurez-vous que le contrôleur est suffisamment refroidi à l’aide du radiateur.

     Notes de sécurité

     Le contrôleur de ventilateur doit être connecté à une prise munie d’un fusible de 13A. Si l'appareil est endommagé, vérifiez d'abord le fusible. Coupez toujours l'alimentation avant d'ouvrir la prise. Il y a des tensions dangereuse dans l'appareil. DANGER DE VIE 230V !!!

     Version 1.0 GR
     Ψηφιακού ελεγκτή ανεμιστήρων
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Πρόλογος

     Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Ψηφιακού ελεγκτή ανεμιστήρων (ΨΕΑ). Ο ψηφιακός ελεγκτής είναι ρυθμιστής ταχύτητας αεριζόμενων χώρων για διαχείριση ανεμιστήρων αναρροφήσεως ή ανεμιστήρων απαγωγής. Οι λειτουργίες όλων των ελεγκτών ανεμιστήρων περιλαμβάνουν διατήρηση μόνιμης θερμοκρασίας του χώρου και ταυτόχρονα δημιουργία ελαττωμένης πίεσης, για να αποφευχθεί η εκπομπή οσμών.

     Εγγύηση

     Η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο όταν υπάρχει κάρτα εγγύησης στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα του καταστήματος αγοράς ή μέσω ηλεκτρονικής εγγύησης στην ιστοσελίδα http://g-systems.eu/warranty. Διαφορετικά, παρακαλούμε επιστρέψτε το εμπόρευμα στο κατάστημα όπου έγινε η αγορά!

     Επεξήγηση
     Odoo • Text and Image
     1. Πρίζα 1 (ανεμιστήρας αναρροφήσεως)
     2. LED τροφοδοσίας
     3. LED θερμοκρασίας
     4. LED υγρασίας
     5. Κουμπιά ρύθμισης
     6. Πρίζα 2 (ανεμιστήρας απαγωγής)
     7. EC έξοδος (βέλτιστη)
     8. Βραχιόνας στήριξης τοίχου
     9. Στόμιο 12 mm (αισθητήρας)
     10. Στόμιο 16 mm (τροφοδότηση)
     Συναρμολόγηση

     Συναρμολογήστε τον ελεγκτή ανεμιστήρα στον τοίχο, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη ψύξη. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια συναρμολόγησης είναι θερμοάντεχη και πυρίμαχη, π.χ. σκυρόδεμα ή τούβλινο τοίχο, μην συναρμολογήσετε τον ελεγκτή πάνω σε ξύλινη ή άλλη εύφλεκτη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος και καλή κυκλοφορία αέρα γύρω από τον ελεγκτή, το ελάχιστο 20 εκ. από όλες τις πλευρές. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 80 βαθμούς Κελσίου!

     Γυρίστε τους τέσσερις βραχιόνες στήριξης στην πίσω πλευρά του ελεγκτή, τοποθετήστε τις βίδες στο άνοιγμα.

     Οδηγίες
     Odoo • Text and Image

     Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα του αέρα εξόδου στη δεξιά πρίζα με την ένδειξη του ανεμιστήρα απαγωγής και ανάλογα με τον ελεγκτή, τον ανεμιστήρα αναρροφήσεως στην αριστερή πρίζα με την ενδειξη του ανεμιστήρα αναρροφήσεως. Εγκαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας ή υγρασίας και θερμοκρασίας, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με καλώδιο μήκους 4 μέτρων σε σημείο στο οποίο θέλετε να κάνετε την μέτρηση.

     Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτίθεται άμεσα σε πηγή θερμότητα ή ροή φωτός, προκειμένου να γίνει μια όσο το δυνατόν πιο ακριβής μέτρηση του αέρα περιβάλλοντος. Η ελάχιστη πίεση στο καλώδιο του αισθητήρα είναι ακίνδυνη για τους ανθρώπους.

     Τώρα τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα. Ο ελεγκτής ανεμιστήρα ενεργοποιείται, αυτό μπορεί να συνεχίσει έως 10 δευτερόλεπτα, και το πράσινο φως ON ανάβει και οι ανεμιστήρες λειτουργούν σε 50% της ισχύος τους. Μετά την ενεργοποίηση το ON είναι συνεχώς αναμμένο – ο ελεγκτής ανεμιστήρα ρυθμίζεται από εκείνο το σημείο και μετά.

     Επεξήγηση των δυνατών λειτουργιών ανάλογα με το μοντέλο

     Ρύθμιση της θερμοκρασίας

     Η επιθυμητή θερμοκρασίας ρυθμίζεται με το κουμπί „Ρύθμιση της θερμοκρασίας“. Ο ρυθμιστής ξεκινά από το σημείο ρύθμισης και σε περίπτωση αύξησης με 2 βαθμούς είναι σε 100% της ισχύος ρύθμισής του. (Εξαίρεση είναι ο ρυθμιστής για τη ρύθμιση της υστέρησης).

     Ρύθμιση της υγρασίας

     Η επιθυμητή υγρασία ορίζεται με το κουμπί „Ρύθμιση της υγρασίας”. Ο ρυθμιστής ξεκινά τη ρύθμιση από το σημείο ρύθμισης και σε περίπτωση αύξησης της υγρασίας με 10 rh είναι σε 100% της ισχύος ρύθμισής του.

     Ρύθμιση ελάχιστης ταχύτητας

     Η ελάχιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα απαγωγής, κάτω από την οποία δεν πρέπει να πέφτει, ορίζεται με το κουμπί „Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας“. Η λειτουργία αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί με τη ρύθμιση „OFF“. Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα μέσω θερμοκρασίας ή υγρασίας, εφόσον χρειάζεται.

     Από προεπιλογή ο ανεμιστήρας αναρροφήσεως πάντα απενεργοποιείται με OFF, όταν οι τιμές είναι κάτω από τις ρυθμισμένες. Ο βραχυκυκλωτήρας JMP2 στο εσωτερικό του ελεγκτή μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Κλείστε τον βραχυκυκλωτήρα JMP2, εάν θέλετε ο ανεμιστήρας του αέρα εισόδου να διατηρήσει την ίδια ρύθμιση ελάχιστης ταχύτητας όπως τον ανεμιστήρα του αέρα εξόδου. (Δες τη φωτογραφία)

     Ρυθμίσεις μέγιστης ταχύτητας

     Η ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας η οποία ποτέ δεν πρέπει να υπερβαίνεται, προκειμένου να αποφευχθεί ο δυνατός θόρυβος με πλήρη δυναμικότητα, ορίζεται με το κουμπί „Ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας“. Η ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας συνδέεται με τη ρύθμιση ελάχιστης ταχύτητας.

     Ρύθμιση  αρνητικής πίεσης

     Η αρνητική πίεση του χώρου κατά τη διάρκεια της ροής εργασίας (ρύθμιση της θερμοκρασίας ή της υγρασίας) ορίζεται με το κουμπί „Ρύθμιση αρνητικής πίεσης“. Αυτό μειώνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα αναρροφήσεως, συγχρονίζοντάς τον με τον ανεμιστήρα απαγωγής, με αποτέλεσμα ο ρυθμιστής να διασφαλίζει μόνιμη αρνητική πίεση στο χώρο.

     Ρύθμιση της υστέρησης

     Η επιθυμητή υστέρηση (κλίμακας ελέγχου) της θερμοκρασίας ρυθμίζεται με το κουμπί „Ρύθμιση της υστέρησης“. Με μικρή υστέρηση 1 βαθμούς ο ρυθμιστής είναι ευαίσθητος και ελέγχει τον ανεμιστήρα από 0-100% σε αυτό +1 βαθμούς άνω της ορισμένης επιθυμητής αξίας, με μεγάλη υστέρηση από 8 βαθμούς ο ανεμιστήρας λειτουργεί αργά. 

     EC σήμα εξόδου

     Στους δύο βραχυκυκλωτήρας JMP1 μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ του ανεμιστήρα αναρροφήσεως  και του ανεμιστήρα απαγωγής το καθένα χωριστά από 0-10V σε PWM (παλμός με  διαφοροποίηση). (δες τη φωτογραφία)

     Συναγερμοί

     Ο ελεγκτής ανεμιστήρα είναι εφοδιασμένος με δύο αισθητήρες παρακολούθησης θερμοκρασίας. Ο ένας είναι τοποθετημένος στο θερμαντικό σώμα κοντά στις κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορ) TRIAC, και ο άλλος βρίσκεται στον κεντρικό επεξεργαστή στο εσωτερικό του περιβλήματος.

     Οι αισθητήρες αυτοί παρακολουθούν τη θερμοκρασία και σβήνουν σε μέγιστη θερμοκρασία 75 ° και  ψύχουν έως 50 ° С. Σε περίπτωση που εμφανιστούν διακοπές λειτουργίας έκακτης ανάγκης, ο κόκκινος δείκτης θερμοκρασίας αρχίζει να αναβοσβήνει μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του ελεγκτή ξανά. Κλείστε και ξανανοίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν συμβεί έκτακτη διακοπή, βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής ψύχεται επαρκώς μέσω του θερμαντικού σώμα.

     Σημειώσεις ασφαλείας

     Ο ελεγκτής ανεμιστήρα πρέπει να είναι συνδεδεμένος με ρευματολήπτη με ασφάλεια 13A. Εάν υπάρχει βλάβη στη συσκευή, πρώτα ελέγξτε την ασφάλεια. Πάντα να διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν ανοίξετε τον ελεγκτή. Η συσκευή είναι πηγή επικίνδυνων για τη ζωή τάσεων. 230V ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ !!!

     Version 1.0 HUN
     Digitális vezérlőt a szellőztetőjéhez
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Bevezetés

     Köszönjük, hogy megvásárolta a Digitális vezérlőt a szellőztetőjéhez. A Digitális vezérlő be- és kimenő levegőáramlás szabályozását végző szellőztető helyiségek fordulatszámának a szabályozására szolgál. Az összes ventilátorvezérlő funkciói magukban foglalják a helyiség állandó hőmérsékletének a fenntartását, és ezzel egyidejűleg a légnyomás csökkenését létrehozva, hogy megakadályozzák a szagok kiszivárgását. 

     Garancia

     A garancia csak akkor érvényes, ha bemutatásra kerül a jótállási jegy, amely tartalmazza az eladás dátumát, a vásárlás helyét és bélyegzőjét, vagy ha a garancia elektronikus rögzítése kerül a http://g-systems.eu/warranty/ honlapon. Ha ez nem lehetséges, kérjük, vigye vissza az árut a vásárlás helyére.

     Jelmagyarázat
     Odoo • Text and Image
     1. Konnektor 1 (beszívó ventilátor)
     2. Tápellátás LED 
     3. Hőmérséklet LED 
     4. Páratartalom LED 
     5. Szabályozó gombok 
     6. Konnektor 2 (kiszívó ventilátor)
     7. Kimenetel EC (optimálisan)
     8. Fali tartó kapocs
     9. Csőcsatlakozó 12 mm (érzékelő)
     10. Csőcsatlakozó 16 mm (tápellátás)
     Beszerelés

     Szerelje fel a ventilátor szabályozót a falra, hogy a legjobb hűtést tudja elérni. Győződjön meg róla, hogy a felület hő és tűzálló legyen, például beton, vagy téglafal legyen, ne szerelje fel a szabályozót fa vagy más éghető felületre. Győződjön meg róla, hogy a beszerelésre kiválasztott hely eléggé szellőzik, és a meleg szétoszlik benne, minimum 20 cm legyen közte minden oldalról.  A maximális munkahőmérséklet 80 Co!

     Forgassa el a szabályozó hátsó részén található négy szerelőcsapot, helyezze be a csavarokat a meglévő nyílásokba. 

     Útmutatás
     Odoo • Text and Image

     Helyezze a kiszívó ventilátort a jobb konnektorba, amely kiszívó ventilátorként van megjelölve és a szabályozótól függően a bal konnektorba a beszívó ventilátort, amely beszívó ventilátorként van megjelölve. Szerelje be a hőmérő vagy a pára és hőmérséklet érzékelőt, amely 4 m-es kábellel van felszerelve abba a pontba, ahol a mérést el szeretné végezni.

     Győződjön meg róla, hogy nincs-e kitéve közvetlen hő-vagy fényforrásnak, hogy a környező levegő legpontosabb mérését tudja elvégezni. Az érzékelő kábelének kis feszültsége veszélytelen a környezetre.

     Most helyezze be a konnektort az aljzatba. A ventilátorszabályozó jelez, amely 10 másodpercig tart, és a zöld ON fény kivilágít és a ventilátorok 50%-os teljesítménnyel működnek. A jelzés után ON állandóan világít – a ventilátor szabályozót ettől a pillanattól kezdve lehet szabályozni.

     A funkciók magyarázata, amelyek a modelltől függően lehetségesek:

     Hőmérséklet beállítás

     A kívánt hőmérsékletet a “Hőmérséklet beállítás” gombbal lehet beállítani. A szabályozó a megadott értéktől kezdve kezdi el a szabályozást és a hőmérséklet 2 fokkal történő emelkedésekor éri el a 100%-os szabályozó teljesítményét. (Kivételt képez a hiszterézisz szabályozás beállítása).

     A páratartalom beállítása

     A kívánt páratartalmat a Páratartalom beállítás gombbal lehet elérni. A szabályozó a megadott értéktől kezdve kezdi el a szabályozást és a páratartalom 10 rh-ral történő emelkedésekor éri el a 100%-os szabályozó teljesítményét.

     Minimális fordulatszám beállítása

     A kiszívó ventilátor minimális fordulatszáma, amely alá nem szabad esnie a “Minimális fordulatszám beállítása”-val kell beállítani. Ezt a funkciót ki lehet kapcsolnia az „OFF“ feliratú beállítással. A ventilátor automatikusan bekapcsol a hőmérsékletre vagy páratartalomra, ha ez szükséges.

     Alapértelmezetten a beszívó ventilátor mindig OFF-ra kapcsol, ha az értékek az alsó értékek alatt vannak. A szabályozó belsejében lévő JMP2 meg tudja változtatni a viselkedését. Zárja el a JMP2-t, ha szeretné, hogy a levegőt beszívó ventilátor fenntartsa ugyanazt a minimális fordulatszám beállítást, amelyet a kiszívó ventilátor tart fenn.  (Nézd a fotót)

     Maximális fordulatszám beállítása

     A maximális fordulat beállítást soha nem szabad felül szabályozni, hogy meggátoljuk az erős zúgást teljes kapacitáskor és ezt a “Maximális fordulatszám beállítása”-val kell beállítani. A maximális fordulatszám beállítás összeköttetésben van a minimális fordulatszám beállítással.

     Negatív nyomás beállítása

     A helyiségben lévő negatív nyomás beállítása (a hőmérséklet vagy páratartalom beállítása) a munkafolyamat során a “Negatív nyomás beállítás” gomb megnyomásával történik. Ezzel csökkentésre kerül a beszívó ventilátor sebessége, szinkronizálva azt elszívó ventilátorral úgy, hogy a szabályozó biztosítja az állandó negatív nyomást a helyiségben.

     Hiszterézis beállítása

     A hőmérséklet kívánt hiszterézise (ellenőrző skála) a „Hiszterézis beállítása” gombbal történik. 1 fokos kis hiszterézis esetén a szabályozó érzékeny és ellenőrzi a ventilátort 0-100%  között, ebben a beállított kívánt érték feletti +1 fokban, nagy 8 fokos hiszterézis esetén a ventilátor lassan működik.

     EC kimenő jelzés

     Két JMP1 csatlakozóval át tudja kapcsolni a beszívó és kiszívó ventilátort külön-külön 0-10V között a PWM –hez (moduláció impulzus).(lásd a fotót)

     Riasztó

     A ventilátorvezérlő két darab hőérzékelővel van felszerelve a hőmérséklet megfigyelésére. Az egyik a hűtőradiátoron van elhelyezve a TRIAC tranzisztorokhoz közel, a második pedig a fő processzor mellett, a doboz belsejében.

     A hőérzékelők állandóan figyelik a hőmérsékletet és a határértékük 75C°-nál van, és 50C°-ig hűtenek le. Ha ilyen vészleállás történik, a hőmérséklet piros jelzése villogni kezd, és addig villog, amíg nem restartolja a vezérlőt. Húzza ki és dugja vissza a tápkábelt. Vészleállás esetén győződjön meg róla, hogy a vezérlő megfelelően hűtést kap a hűtőradiátortól.

     Biztonsági tudnivalók

     A ventilátor vezérlőt 13A biztosítékkal ellátott konnektorba kell kapcsolni. Ha a készülékben hiba keletkezik, először vizsgálja mega biztosítékot. Mindig kapcsolja ki a tápellátást, mielőtt kinyitja a konnektort. A készülékben lévő feszültség veszélyes az állatokra. ÉLETVESZÉLYES 230V!!!

     Version 1.0 IT
     Controller ventola digitale
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introduzione

     La ringraziamo per l'acquistodel Digital Fan Controller (DFC). Il DFC è un regolatore di velocità per ambienti arieggiati per controllare i ventilatori d'estrazione o i ventilatori di mandata e di estrazione. La funzione di tutti i fancontroller è mantenere un ambiente a temperatura sempre constante producendo al contempo una sottopressione per evitare la fuoriuscita di odori.

     Garanzia

     La garanzia è solamente valida con una carta di garanzia contenente la data di vendita e una stampa dal luogo di acquisto. O una garanzia eletronica registrata a http://g-systems.eu/warranty. Se non è così per favore ritornate subito all'ufficio vendite.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Presa 1 (ventilatore)
     2. Potenza LED
     3. Temperatura LED
     4. Umidità
     5. Manopole di regolazione
     6. Presa 2 (estrattore)
     7. EC uscita opzionale
     8. Staffa montaggio a parete
     9. Pressacavo 12mm. sensore
     10. Pressacavo 16mm. sensore (cavo di potenza)
     Montaggio

     Monti il ventilatore su una parete per ottenere la migliore prestazione di raffreddamento. Si assicuri che la superfice sia resistente al calore e al fuoco, per esempio una parete in cemento o in muratura. Non monti il ventilatore su una superfice in legno o un'altra superfice bruciabile. Si assicuri che ci sia abbastanza spazio intorno il ventilatore 20 cm. minimo da tutte le parte. La temperatura massima di lavoro è 80 gradi celsius.

     Sviti le quattro staffe di montaggioçsul retro del ventilatore e metti le viti attraverso i fori esistenti.

     Instruzioni
     Odoo • Text and Image

     Inserisca il ventilatore d'estrazione nella presa di destra contrassegnata con exhaust fan  e a seconda della versione un ventilatore nella presa di sinistra contrassegnata con intake fan.

     Installi il sensore di temperatura ol il sensore di umidità e temperatura dotato di un cavo di 4m. in un punto dove vorrebbe effettuare la misurazione. Si assicuri che non sia posizionato nelle dirette vicinanze di una fonte di calore o di raggi luminosi per ottenere una misurazione precisa dell'aria. Nel cavo del sensore è presente una bassa tensione innocua per l'ambiente .

     Adesso inserisca la spina nella presa. Il fan controller si avvia possono pasare anche 10 secondi, la spia on verde lampeggia e  i ventilatori  al 50% della loro potenza. Dopo l'inizializzazione la spia on rimane accesa e il fan controller comincia a regolare.

     Spiegazione delle funzioni che possono essere disponibili a seconda del modello

     Impostazione della temperatura

     Tramite il tasto “temperature setting” si imposta la temperatura desiderata. Il regolatore comincia a funzionare dal valore impostato e con una sovratemperatura di 2 C è al 100% della sua potenza regolante. Eccetto il regolatore con impostazione isteresi.

     Impostazione umidità

     Tramite il tasto “humidity setting” si imposta l'umidità desiderata. Il regolatore comincia a funzionare dal valore impostato e con una sovraumidità di 10 rh e al 100% della sua potenza regolante.

     Impostazione del numero di giri minimo

      La velocità minima del ventilatore sotto la quale non deve mai andare è impostata con il tasto “Minimum speed setting”. Tramite la posizione off questa funzione può anche essere spenta. Il ventilatore si accende automaticamente in caso di necessità se l'umidità o la temperatura lo richiedono. Per impostazione predefinita il ventilatore si spegne sempre quando i valori sono sotto quelli regolati.  Un jumper JMP2 dentro il ventilatore può cambiare il suo comportamento. Chiuda il jumper JMP2 se vuole che il ventilatore possa tenere la stessa velocità minima regolata come l'estrattore (vedi figura).

     Impostazione del numero di giri massimo

     Tramite il tasto “maximum speed setting” si imposta il numero di giri massimo che non si deve mai superare. Per evitare rumorosità in caso di utilizzo pieno  l'impostazione del numer di giri massimo dipende dall'impostazione del numeri di giri minimo.

     Impostazione della sottopressione

     Tramite il tasto “negative pressure setting” si imposta la sottopressione nell'ambiente durante il processo di lavoro regolazione della temperatura o dell'umidità. Riduce il numero di giri del ventilatore di mandata in sincronia rispetto all'aria di scarico così il regolatore garantisce nell'ambiente una sottopressione costante.

     Impostazione dell'isteresi

     L'isteresi desiderata (control range) della temperatura è regolata con il tasto “hysteresis setting”. A una piccola isteresi di 1 C il regolatore è sensibile e controlla in ventilatore da 0-100% in questo +1 C al di sopra del riferimento impostato. In caso di isteresi grande di 8 C il ventilatore interviene con ritardo.

     EC segnale d'uscita

     Nei due jumpers JMP2 si può passare dal ventilatore all'estrattore individualmente da 0-10Val segnale PWM (impulso con modulazione). (Vedi la figura).

     Allarmi

     Il ventilatore è equipaggiatocon due sensori di sorveglianza della temperatura. Uno è posto nel dissipatore vicino al transistors triac, l'altro nel processore principale dentro alla scatola. Questi sensori monitorano constantemente la temperatura e l'abbattono al massimo a 75C e la raffreddano a 50C. In caso di una tale emergenza il LED rosso della temperatura incomincia a lapeggiare e continua a lampeggiare fino a che si a riassetta il ventilatore. Staccate e collegate il cavo di alimentazione. Se l'emergenza finisce assicurati che il ventilatore sia abbastanza freddo nel dissipatore.

     Indicazioni di sicureza

     Il fancontroller deve essere collegato ad una presa domestica che deve essere protetta con un fusibile 13A. In caso di difetto dell'apparecchio prima controllate il fusibile dell'apparecchio. Prima di aprire la presa staccate sempre la spina nell'apparechio sono presenti tensioni pericolose. 230V PERICOLO DI VITA!

     Version 1.0 NL
     De digitale ventilatieregelaar
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Voorwoord

     Bedankt voor de aankoop van de digitale ventilatieregelaar (DVR). De digitale regelaar is een snelheidsregelaar voor geventileerde ruimtes voor het regelen van de aanzuig- of afzuigventilators. De functies van alle ventilatieregelaars zijn onder meer het constant houden van de temperatuur in de kamer en tegelijkertijd het creëren van een verlaagde druk om geuren te voorkomen.

     Garantie

     De garantie is alleen geldig met een garantiekaart die de datum van aankoop en stempels van het verkooppunt bevat of indien u de garantie elektronisch heeft geregistreerd op http://g-systems.eu/warranty. Indien dit niet mogelijk is, gelieve het product terug te sturen naar het verkooppunt.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Klem 1 (aanzuigventilator)
     2. LED voor de voeding
     3. LED voor de temperatuur
     4. LED voor de vochtigheid
     5. Instelknoppen
     6. Klem 2 (afzuigventilator)
     7. EC uitput (optimaal)
     8. Wandmontagebeugel
     9. Mondstuk 12 mm (sensor)
     10. Mondstuk 16 mm (voeding)
     Installatie

     Installeer de ventilatieregelaar aan een wand om de beste koeling te bereiken. Zorg ervoor dat het montageoppervlak hitte- en brandwerend is, zoals een betonnen of bakstenen muur. Installeer de regelaar niet op een houten of ander brandend oppervlak. Zorg voor voldoende ruimte en een goede luchtcirculatie rond de regelaar, minimaal 20 cm afstand van alle zijden. De maximale bedrijfstemperatuur is 80 graden Celsius!

     Draai de vier montagebeugels aan de achterzijde van de regelaar en steek de schroeven in het bestaande gat.

     Instructies
     Odoo • Text and Image

     Plaats de afzuigventilator in de rechter aansluiting die voor de afzuigventilator is gemarkeerd en, afhankelijk van de regelaar, de aanzuigventilator in de linker aansluiting die voor de aanzuigventilator is gemarkeerd. Installeer de temperatuursensor of de gecombineerde voor temperatuur en vochtigheid sensor die met een kabel van 4 m wordt meegeleverd op het punt waar u de meting wilt uitvoeren.

     Zorg ervoor dat de regelaar niet direct wordt blootgesteld aan een warmtebron of lichtstroom om een zo nauwkeurig mogelijke meting van de omgevingslucht te verkrijgen. De lage spanning in de sensorkabel is onschadelijk voor anderen. 

     Steek de stekker in het stopcontact. De ventilatorregelaar wordt geïnitialiseerd. Dit kan tot 10 seconden duren, waarbij het groene ON (AAN) lampje op licht en de ventilatoren op 50% van hun vermogen draaien. Na de initialisatie brandt het ON (AAN) lampje continu. De ventilatieregelaar past zich vanaf dat moment aan. 

     Beschrijving van de functies, afhankelijk van het model

     Temperatuurinstelling

     De gewenste temperatuur wordt ingesteld met de knop "Temperatuurinstelling". De regelaar begint zich aan te passen vanaf het instelpunt en wanneer de temperatuur met 2 graden stijgt, bereikt deze 100% van zijn regelvermogen. (Een uitzondering hierop is de regelaar voor instelling van de hysterese). 

     Vochtigheidsinstelling

     De gewenste vochtigheid wordt ingesteld met de knop "Vochtigheidsinstelling". De regelaar begint zich aan te passen vanaf het instelpunt en wanneer de vochtigheid met 10 rh stijgt, bereikt deze 100% van zijn regelvermogen. 

     Instelling van minimale snelheid

     De minimale snelheid van de afzuigventilator die nooit mag worden onderschreden, wordt ingesteld met de knop "Instelling van minimale snelheid". Deze functie kan ook worden uitgeschakeld met de instelling „OFF“ ("UIT"). De ventilator wordt indien nodig automatisch ingeschakeld op basis van de temperatuur of vochtigheid.

     Standaard schakelt de aanzuigventilator altijd uit als de waarden onder de ingestelde waarde liggen. De JMP2-jumper in de regelaar kan het gedrag ervan wijzigen. Sluit de JMP2-jumper als u wilt dat de aanzuigventilator dezelfde instelling voor de minimale snelheid behoudt als de afzuigventilator (zie de foto). 

     Instelling van maximale snelheid

     De instelling van de maximale snelheid die nooit mag worden overschreden om harde geluiden op volle capaciteit te voorkomen, wordt ingesteld met de knop "Instelling van maximale snelheid". De instelling van de maximale snelheid is gepaard aan de instelling van de minimale snelheid.

     Instelling van negatieve druk

     De negatieve druk in de ruimte tijdens het werkproces (temperatuur- of vochtigheidsregeling) wordt ingesteld met de knop "Instelling van negatieve druk". Deze verlaagt de snelheid van de aanzuigventilator door deze te synchroniseren met de afzuigventilator, zodat de regelaar een constante negatieve druk in de ruimte kan garanderen.

     Instelling van de hysterese

     De gewenste hysterese (regelbereik) van de temperatuur wordt ingesteld met de knop "Instelling van de hysterese". Bij een kleine hysterese van 1 graad is de regelaar gevoelig en regelt de ventilator van 0-100% bij deze +1 graad boven het instelpunt. Bij een grote hysterese van 8 graden werkt de ventilator langzaam. 

     EC-uitputsignaal

     Met de beide JMP1-jumpers kunt u de afzuig- en aanzuigventilatoren afzonderlijk van 0-10V naar PWM (modulatiepuls) schakelen (zie de foto).

     Alarmen

     De ventilatieregelaar is uitgerust met twee sensoren voor de temperatuurbewaking. De ene wordt in de radiator bij de TRIAC-transistoren geplaatst en de andere in de hoofdprocessor in de behuizing.

     Deze sensoren bewaken voortdurend de temperatuur en schakelen uit bij een maximum van 75 °C en koelen af tot 50 °C. In het geval van dergelijke noodstops begint de rode temperatuurindicator te knipperen en blijft knipperen totdat u de regelaar opnieuw opstart. Trek de stekker uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan. Als er een noodstop optreedt, zorg er dan voor dat de regelaar voldoende koeling krijgt via de radiator.

     Veiligheidsaanwijzingen

     De ventilatieregelaar moet worden aangesloten op een contactdoos met een 13A-zekering. Controleer bij schade aan het apparaat eerst de zekering. Schakel altijd de stroom uit voordat u de stekker opent. Er zijn levensbedreigende spanningen in het apparaat. 230V LEVENSGEVAAR!!! 

     Version 1.0 NO
     Digital viftekontroller
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Innledning

     Takk for at du kjøpte digital viftekontroller (DCL). Den digitale kontrolleren er en hastighetskontroller for ventilerte rom for kontrollering av sug eller sug og eksosvifter. Funksjonene til alle viftekontrollere inkluderer å holde rommet på en konstant temperatur og samtidig skape et redusert press for å forhindre luktadskillelse.

     Garanti

     Garantien er kun gyldig med et garantikort som inneholder salgsdato og stempel fra kjøpestedet eller ved å registrere garantien elektronisk på http://g-systems.eu/warranty. Hvis dette ikke er mulig, kan du returnere produktet til kjøpestedet.

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Kontakt 1 (sugevifte)
     2. Strøm-LED
     3. Temperatur LED
     4. Luftfuktighets-LED
     5. Justeringsknapper
     6. Kontakt 2 (eksosvifte)
     7. EC-utgang (optimal)
     8. Veggfestebrakett
     9. Munnstykke 12 mm (sensor)
     10. Munnstykke 16 mm (strømforsyning)
     Installasjon

     Monter viftekontrolleren på veggen, for å få best mulig avkjøling. Sørg for at monteringsoverflaten er motstandsdyktig mot varme og brann, for eksempel betong eller murvegg, ikke monter kontrolleren på et tre- eller annet brennende underlag. Sørg for at det er tilstrekkelig med plass og god luftsirkulasjon rundt regulatoren, minst 20 cm på alle sider. Den maksimale driftstemperatur er 80 grader!

     Drei de fire monteringsbrakettene på baksiden av kontrolleren, før skruene gjennom det eksisterende hullet.

     Instruksjoner
     Odoo • Text and Image

     Monter viften for avtrekksluft i høyre kontakt merket som eksosvifte og avhengig av kontrolleren, sugevifte i venstre kontakt merket som en sugevifte. Installer temperatursensoren eller sensoren for fuktighet og temperatur, som er utstyrt med en 4 m kabel på det punktet der du vil ta målingen. 

     Sørg for at den ikke er direkte utsatt for en varmekilde eller en lysstrøm, for å oppnå en mest mulig nøyaktig måling av omgivelsesluften. Lavspenningen i sensorkabelen er ufarlig for andre.

     Sett nå strømpluggen inn i kontakten. Viftekontrolleren initialiseres, dette kan ta opptil 10 sekunder, og det grønne ON-lyset lyser, og viftene bruker 50% av sin kraft. Etter initialiseringen lyser ON kontinuerlig - viftekontrollen justerer seg fra det punktet.

     Forklaring av funksjonene som er mulige avhengig av modellen

     Innstilling av temperatur

     Den ønskede temperaturen stilles inn med knappen "Temperaturinnstilling". Kontrolleren begynner å justere fra settpunktet og når temperaturen stiger med 2 grader, er den 100% av kontrollkraften. (Unntaket er hysteresekontrolleren).

     Fuktighetsinnstilling

     Den ønskede fuktigheten stilles inn av knappen „fuktjustering“. Kontrolleren starter innstillingen fra innstillingspunktet, og når luftfuktigheten stiger med 10 rh, er den 100% av reguleringseffekten.

     Innstilling for minste hastighet

     Minste eksosviftehastighet som aldri skal falle under, stilles inn med knappen "Innstilling av minstehastighet". Denne funksjonen kan også slås av med innstillingen "OFF". Viften aktiveres automatisk ved hjelp av temperatur eller fuktighet, om nødvendig.

     Som standard slås inntaksviften alltid av når verdiene er under innstillingspunktet. JMP2-hopperen inne i kontrolleren kan endre oppførsel. Lukk JMP2-hopperen hvis du vil at innsugningsviften skal opprettholde den samme innstillingen for minimum hastighet som eksosviften. (Se bildet)

     Innstilling for maksimal hastighet

     Innstillingen for maksimal hastighet, som aldri bør overskrides, For å forhindre høy støy ved full kapasitet, stilles den inn med knappen "Maksimal hastighetsinnstilling". Innstillingen for maksimal hastighet er relatert til innstillingen for minste hastighet.

     Innstilling av undertrykk

     Det negative trykket i rommet i løpet av arbeidsprosessen (temperatur 

     eller fuktighet regulering) stilles inn med knappen "Innstilling for negativt trykk". Det reduserer sugeventilatorens hastighet ved å synkronisere den med eksosviften, slik at regulatoren garanterer konstant undertrykk i rommet.

     Hysteresejustering

     Den ønskede hysterese (kontrollområde) for temperatur stilles inn ved hjelp av knappen " Hysteresejustering ". Ved lav hysterese på 1 grad kontrolleren er følsom og kontrollerer viften fra 0-100% i denne +1 grad over settpunktet, med en stor hysterese på 8 grader, går viften sakte.

     EC-utgangssignal

     Med begge JMP1-hoppere kan du bytte eksos- og sugeviftene hver for seg fra 0-10V til PWM (impuls med modulasjon). (se bildet)

     Alarmer

     Viftekontrolleren er utstyrt med to sensorer for temperaturovervåking.

     Den ene er plassert i radiator i nærheten av TRIAC-transistorene og den andre i hovedprosessoren inne i skroget. Disse sensorene overvåker konstant temperaturen og slår seg ved maksimal 75 ° og avkjøles til 50 ° C. I tilfelle slike nødstopp oppstår, den røde temperaturindikatoren blinker og den fortsetter å blinke til du starter kontrolleren på nytt. Koble fra og koble til strømledningen. Hvis det oppstår et nødstopp, må du sørge for at kontrolleren får tilstrekkelig kjøling gjennom radiatoren.

     Sikkerhetsmerknader

     Viftekontrolleren må være koblet til en kontakt med en 13 A sikring. Hvis det er skade på apparatet, må du først kontrollere sikringen. Slå alltid av strømmen før du åpner pluggen. Det er livstruende spenninger i apparatet. 230V LIVSFARE !!!

     Version 1.0 PL
     Cyfrowego kontrolera dla wentylatorów
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Przedmowa

     Dziękujemy za zakup cyfrowego kontrolera dla wentylatorów. Kontroler jest regulatorem prędkości do wentylowanych pomieszczeń do kontroli nawiewu i wywiewu wentylatora. Funkcje wszystkich wentylatorowych kontrolerów mają za zadanie utrzymać pomieszczenie w stałej temperaturze i jednocześnie przez niskie ciśnienie mają zapobiegać nieprzyjemnym zapachom.

     Gwarancja

     Gwarancja jest ważna tylko z książeczką gwarancyjna, która zawiera datę sprzedaży i pieczątkę z miejscem zakupu lub z rejestracją elektroniczną gwarancji na stronie internetowej http://g-systems.eu/warranty. Jeśli jest to możliwe, proszę zwrócić produkt tam gdzie został zakupiony. 

     Historia
     Odoo • Text and Image
     1. Kontakt 1 (wentylator wywiewu - ssący) 
     1. Dioda LED zasilania 
     2. Dioda LED temperatury 
     3. Dioda LED wilgotności 
     5. Pokrętła regulacyjne 
     6. Kontakt 2 (wentylator nawiewu) 
     7. Wyjście EC (optymalnie) 
     8. Wspornik do montażu na ścianie 
     9. Złączka 12mm (czujnik) 
     10. Złączka 16mm (zasilacz) 
     Montaż

     Zamonuj kontroler wentylatora na ścianie, aby uzyskać najlepsze chłodzenie. Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest odporna na ciepło i ogień, np. beton lub ceglana ściana. Nie montuj kontrolera na drewnianej lub innej łatwo palnej powierzchni. Upewnij się, czy wokół kontrolera jest wystarczająco dużo miejsca i dobra cyrkulacja powietrza, minimum 20cm ze wszystkich stron. Maksymalna temperatura przy pracy wynosi 80°C. Obróć cztery wsporniki do montażu z tyłu kontrolera, włóż śruby przez istniejące otwory. 

     Instrukcja
     Odoo • Text and Image

     Przyłóż wentylator nawiewu powietrza do prawego kontaktu, oznaczonego jako wentylator nawiewu i zależnie od kontrolera, a wentylator wywiewu po lewej stronie kontaktu, oznaczonego jako wentylator wywiewu. Zainstaluj czujnik temperatury lub wilgoci, która jest wyposażona w kabel o długości 4m w miejscu, w którym chcesz wykonać pomiar. Upewnij się, czy nie jest bezpośrednio narażony na źródło ciepła lub strumień światła, żeby uzyskać najdokładniejszy pomiar otaczającego powierza. Małe napięcie czujnika kabla jest nieszkodliwy dla otoczenia. Teraz włóż wtyczkę do kontaktu. Kontroler wentylatora się inicjuje, może to potrwać do 10 sekund, a zielone światło ON zaświeci się i wentylator działa w 50% swojej mocy. Po inicjacji świeci się cały czas. Kontroler wentylatora jest od teraz regulowany.

     Zapoznanie funkcyjne, które są możliwe w zależności od modelu

     Ustawienie temperatury 

     Żądaną temperature ustawia się za pomocą przycisku „Ustawienie temperatury “. Regulator zaczyna się dostosowywać do wartości zadanej i  temperatura wzrośnie o 2°C, jest to 100%  mocy regulującej. (Wyjątkiem jest regulator z ustawieniami histereza). 

     Ustawienia wilgotności 

     Żądaną wilgotność ustawia się za pomocą przycisku „Ustawienie wilgotności“. Regulator rozpoczyna regulację do wartości zadanej i po podniesieniu wilgotności wzrośnie o 10rh, jest to 100%  mocy regulującej. 

     Ustawienia minimalnej prędkości 

     Minimalna prędkość wentylowa wywiewu, która nigdy nie powinna spadać, ustawia się za pomocą przycisku „Ustawienia minimalne prędkości “. Tę funkcję można również wyłączyć z pomocą ustawienia „OFF“. Wentylator włącza się automatycznie na podstawie temperatury lub wilgoci, jeżeli jest to konieczne. Domyślnie wentylator wywiewu zawsze wyłącza OFF, gdy wartości są niższe niż ustawienia. Zworka JMP2 we wnętrzu kontrolera wywiewu może ulec zmianie w jego zachowaniu. Zamknij zworkę JMP2, jeśli chcesz aby wentylator wywiewu powietrza utrzymywał to samo ustawienie prędkości minimalnej co wentylator nawiewu powierza. (Spójrz na zdjęcie). 

     Ustawienia maksymalnej prędkości 

     Ustawienia maksymalnej prędkości, której nigdy nie należy przekraczać, aby uniknąć głośnego hałasu przy pełnej wydajności, ustawia się za pomocą przycisku „Ustawienia maksymalnej prędkości“. Ustawienia maksymalnej prędkości jest powiązana z przyciskiem ustawienia minimalnej prędkości. 

     Ustawienia podciśnienia 

     Podciśnienie w pomieszczeniu podczas procesu pracy (regulacja temperatury lub wilgoci) ustawia się za pomocą przycisku „Ustawienia podciśnienia“. Zmniejsza on prędkość wentylatora wywiewu, synchronizując go z wentylatorem nawiewu, dzięki czemu regulator gwarantuje stałe podciśnienie w pomieszczeniu. 

     Ustawienia histeryzy 

     Żądaną histeryzę (zakres regulacji) temperatury ustawia się z pomocą przycisku „Ustawienia histeryzy“. Przy małej histeryzie 1stopnia regulator jest czuły i kontroluje wentylator o 0-100% jest to +1 powyższej wartości zadanej, a przy dużej histeryzie od 8 stopni wentylator działa wolno. 

     Sygnał wyjściowy EC

     Na 2 zworkach JMP1 można indywidualnie przełączać wentylator wlotowy i wylotowy z 0-10 V na PWM (impuls z modulacją). (widzieć zdjęcie)

     Alarmy

     Kontroler wentylatora jest wyposażony w dwa czujniki do monitorowania temperatury. Jeden znajduje się w grzejniku w pobliżu tranzystorów TRIAC, a drugi w głównym procesorze wewnątrz obudowy. Czujniki te stale monitorują temperaturę i wyłączają się na maksymalnych 75°C i schładzają do 50°C. W przypadku wystąpienia zatrzymań awaryjnych, czerwony wskaźnik temperatury zaczyna migać i miga do momentu ponownego uruchomienia kontrolera. Wyłącz i włącz przewód zasilający. Jeśli nastąpi zatrzymanie awaryjne, upewnij się, czy kontroler otrzymuje wystarczające chłodzenie poprzez chłodnicę. 

     Wskazówki bezpieczeństwa

     Kontroler wentylatora musi być podłączony do bezpiecznika 13A. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, najpierw sprawdź bezpiecznik. Zawsze wcześniej wyłączaj zasilanie, zanim wyjmiesz wtyczkę. W urządzeniu występują napięcia zagrażające życiu. 230V NEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA!!! 

     Version 1.0 PT
     Controlador digital de ventiladores
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Prefácio

     Agradecemos por ter adquirido o controlado digital de ventiladores (CDV). O controlador digital é um regulador da velocidade em compartimentos ventilados de gestão dos ventiladores de admissão e de exaustão. As funções de todos os controladores de ventilação servem para manter uma temperatura constante e simultaneamente criar uma pressão baixa para evitar a separação de odores.

     Garantia

     A garantia é válida apenas por apresentação do certificado de garantia contendo a data de venda e o carimbo do estabelecimento comercial de venda ou através do registo electrónico da garantia registada em http://g-systems.eu/warranty. Se isso não for possível, por favor, devolve o artigo no estabelecimento comercial.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Tomada 1 (ventilador de admissão)
     2. LED de alimentação
     3. LED de temperatura
     4. LED de humidade
     5. Teclas de regulação
     6. Tomada 2 (ventilador de exaustão)
     7. Saída UE(opcional)
     8. Suporte para instalação à parede
     9. Encaixe 12 mm (sensor)
     10. Encaixe 16 mm (alimentação)
     Instalação

     Instale o controlador de ventilação à parede para atingir uma melhor refrigeração. Certifique-se de que a superfície de instalação é resistente a calor e fogo, por exemplo betão ou uma parede de tijolos, não instale o controlador numa superfície de madeira ou outra facilmente inflamável. Certifique-se de que existe lugar suficiente e boa circulação do ar por volta do controlador, pelo menos 20 cm de todos os lados. A temperatura mínima de funcionamento é 80 graus de Célsius!

     Torne os quatro suportes de instalação da parte traseira do controlador, coloque os parafusos pelo orifício existente.

     Instruções
     Odoo • Text and Image

     Coloque o ventilador para ar de exaustão na tomada direita, indicado como ventilador de exaustão e dependendo do controlador, um ventilador de admissão na tomada esquerda, indicado como ventilador de admissão. Instale o sensor de temperatura ou de humidade e temperatura munido de um cabo de comprimento de 4 m no ponto em que pretende realizar a mediação.

     Certifique-se de que não está directamente exposto à fonte de calor ou de luz para conseguir uma medição a mais precisa possível do ar ambiente. A pequena tensão no cabo não é perigosa para as pessoas em redor.

     Agora coloque a ficha de alimentação à tomada. O controlador de ventilação começa a iniciar, isto pode demorar até 10 segundos, e a luz verde ON fica ligada e os ventiladores funcionam a 50% da sua potência. Depois da inicialização ON continua a piscar continuamente – o controlador de ventilação fica a regular-se a partir deste momento em diante.

     Explicação das funções disponíveis conforme o modelo

     Configurar a temperatura

     A temperatura pretendida é configurada a partir do botão «Configuração da temperatura». O regulador começa a regular a partir do valor configurado e quando a temperatura aumentar com 2 graus, fica a funcionar a 100% da sua potência reguladora. (Uma exceção faz o regulador com configuração para histerese).

     Configuração de humidade

     A humidade pretendida pode ser configurada através do botão «Configuração de humidade». O regulador começa a regulação a partir do valor configurado e quando a humidade aumentar com 10 rh fica a 100% da sua potência reguladora.

     Configuração de velocidade mínima

     O valor mínimo do controlador de exaustão debaixo do qual nunca deve baixar deve ser configurado pelo botão «Configuração de velocidade mínima». Esta função pode ser desligada a partir da opção «OFF». O ventilador liga-se automaticamente numa determinada temperatura ou humidade, se for necessário.

     Conforme as configurações de fábrica o ventilador de admissão sempre desliga por OFF, quando os valores estiverem abaixo dos valores configurados. O jumper JMP2 no interior do controlador pode alterar o seu funcionamento. Feche o jumper JMP2, se quiserem que o ventilador de ar de admissão mantenha a mesma configuração para a velocidade mínima que o ventilador de ar de exaustão. (Ver a imagem)

     Configuração de velocidade máxima

     A configuração de velocidade máxima que nunca deve ser ultrapassada para evitar um barulho forte em capacidade máxima, deve ser configurado a partir do botão «Configuração de velocidade máxima». A configuração de velocidade máxima é ligada à configuração de velocidade mínima.

     Configuração de pressão negativa

     A pressão negativa no compartimento durante o processo de trabalho (regulação da temperatura ou humidade) é configurada através do botão «Configuração da pressão negativa». Desta forma diminui a velocidade do ventilador de admissão, sincronizando-o com o ventilador de exaustão, assim o regulador garante constantemente a pressão negativa no compartimento.

     Configuração de histerese

     A histerese pretendida (faixa de controlo) da temperatura é configurada através do botão «Configuração de histerese». No caso de histerese baixa de 1 grau o regulador é sensível e controla o ventilador de 0-100% neste +1 grau acima do valor pretendido, em caso de histerese alta de 8 graus o ventilador funciona mais lentamente.

     Sinal de saída UE

     Nos dois jumpers JMP1 pode alterar os ventiladores de exaustão e de admissão separadamente de 0-10V a PWM (impulso com modulação). (ver a foto)

     Alarmes

     O controlador de ventilação é equipado por dois sensores de observação da temperatura. Um encontra-se integrado no radiador em proximidade dos transístores TRIAC, e o outro no processador principal dentro do interior do casco.

     Estes sensores vigiam constantemente a temperatura e desligam-se ao máximo de 75 ° e refrescam até 50 ° С. Em caso de ocorrência de paradas de emergência, o indicador vermelho de temperatura começa a piscar e continua a piscar até voltar a reiniciar o controlador. Desligue e ligue o cabo de alimentação. Se acontecer uma parada de emergência, certifique-se de que o controlador recebe/adquire uma refrigeração suficiente pelo radiador.

     Notas de segurança

     O controlador de ventilação deve ser equipado com uma ficha com 13A fusível. Se houver um dano no aparelho, verifique primeiramente o fusível. Desligue sempre da alimentação antes de abrir a tomada. Existem no aparelho tensões que provocam perigo de vida. PERIGO DE VIDA 230V !!!

     Version 1.0 RO
     Controlerul digital pentru ventilatoare
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Prefaţă

     Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat Controlerul digital pentru ventilatoare (CDV). Controlerul digital este un regulator al vitezei ventilatorilor din încăperile ventilate, acesta permiţând efectuarea controlului asupra aspiratoarelor sau a ventilatoarelor de aspirare-evacuare. Funcţiile tuturor controlerelor pentru ventilatoare includ şi menţinerea unei temperaturi constante în încăpere, şi creează în acelaşi timp şi o presiune joasă a aerului pentru a preveni eliberarea mirosurilor neplăcute.

     Garanţie

     Garanţia este valabilă numai cu cardul de garanţie care conţine data vânzării şi o ştampilă de la locul de achiziţie sau prin înregistrarea electronică a garanţiei la  http://g-systems.eu/warranty. Dacă acest lucru nu este posibil, vă rugăm să returnaţi bunurile la locul achiziţiei.

     Legendă
     Odoo • Text and Image
     1. Priza 1 (ventilator aspiraţie - aspirator)
     2. LED pentru alimentare
     3. LED pentru temperatură
     4. LED pentru umiditate
     5. Butoane de control
     6. Priza 2 (ventilator evacuare)
     7. Ieşire CE (optim)
     8. Scoabe pentru montarea fixă pe perete
     9. Stutzer 12 mm (senzor)
     10. Stutzer 16 mm (alimentare)
     Tip montaj

     Montaţi controlerul pentru ventilator pe perete pentru a obţine cea mai bună răcire. Convingeţi-vă că suprafaţa pe care montaţi controlerul este termorezistentă şi ignifugă, spre exemplu beton sau perete de cărămidă, nu montaţi controlerul pe suprafeţe din lemn sau alte suprafeţe inflamabile. Asiguraţi-vă că există destul loc şi o circulaţie bună a aerului în jurul controlerului, un minim de 20 cm pe fiecare parte. Temperatura maximă de funcţionare este de 80 grade Celsius!

     Rotiţi cele patru scoabe de fixare, aflate pe partea de spate a controlerului, puneţi şuruburile prin orificiile existente.

     Instrucţiuni
     Odoo • Text and Image

     Conectaţi ventilatorul pentru aerul evacuat în priza din dreapta, semnalizată ca ventilator de evacuare şi în funcţie de controlerul specific, conectaţi şi ventilatorul de aspiraţie (aspiratorul) la priza din stânga, marcat ca ventilator de aspiraţie (aspirator). Montaţi senzorul de temperatură sau de umiditate şi temperatură, care este prevăzut cu un cablu cu o lungime de 4 m, în punctul în care doriţi să efectuaţi măsurarea.

     Aveţi grijă să vă asiguraţi că senzorul respectiv nu este expus luminii directe a soarelui sau unor surse directe de căldură, evitarea lor va rezulta în cea mai precisă măsurare a aerului din jur. Tensiunea mică din cablul senzorului, este inofensivă pentru cei din jur.

     Acum introduceţi ştecherul de alimentare în priză. Controlerul pentru ventilator va începe funcţionarea prin iniţializare, acesta putând dura până la 10 secunde, iar lumina verde ON se va aprinde şi ventilatoarele funcţionează la 50% din putere. După finalizarea procesului de iniţializare lumina ON va fi mereu aprinsă - controlerul pentru ventilatoare este de acum încolo reglat.

     Explicaţia funcţionalităţilor posibile în funcţie de model

     Setarea temperaturii

     Temperatura dorită se va seta cu ajutorul butonului "Setare temperatură". Regulatorul începe reglarea temperaturii de la o valoare setată în prealabil şi în momentul în care temperatura creşte cu 2 grade, regulatorul ajunge la 100% din puterea de reglare. (Excepţia face regulatorul cu setări de histerezis).

     Setarea umidităţii

     Umiditatea dorită se va seta cu ajutorul butonului "Setarea umidităţii". Regulatorul începe reglarea umidităţii de la o valoare setată în prealabil şi în momentul în care umiditatea creşte cu 10 rh, regulatorul ajunge la 100% din puterea de reglare.

     Setarea vitezei minime

     Viteza minimă a ventilatorului de evacuare, sub care acesta nu trebuie niciodată să scadă, se va seta cu ajutorul butonului "Setarea vitezei minime". Aceasta funcţie se poate opri şi prin setarea "OFF". Ventilatorul va porni automat din cauza temperaturii sau a umidităţii, dacă va fi necesar.

     Prin default, ventilatorul - aspirator opreşte mereu (OFF), în momentul în care valorile ajung sub cele setate. Jumper-ul JMP2 din interiorul controlerului poate modific comportamentul controlerului. Opriţi jumper-ul JMP2 dacă doriţi ca ventilatorul pentru aerul aspirat să-şi menţină aceeaşi setare de viteză minimă ca şi ventilatorul pentru aerul evacuat. (Vezi imaginea)

     Setare viteză maximă

     Setarea pentru viteza maximă care niciodată nu trebuie depăşită, pentru evitarea zgomotului puternic la plină capacitate, se va face cu ajutorul butonului "Setare viteză maximă". Setarea vitezei maxime este conectată la setarea vitezei minime.

     Setare presiune negativă

     Presiunea negativă din încăpere, în timpul procesului de lucru (reglarea temperaturii sau a umidităţii), va fi setată cu ajutorul butonului "Setare presiune negativă". Acesta reduce viteza ventilatorului-aspirator, sincronizându-l cu ventilatorul de evacuare a aerului, în aşa fel încât regulatorul să asigure în mod permanent o presiune negativă în încăpere.

     Setare histerezis

     Histerezisul (gama controlată) dorit al temperaturii, va fi setat cu ajutorul butonului "Setare histerezis". La un histerezis sub 1 grad, regulatorul este sensibil şi controlează ventilatorul în intervalul 0-100% în acest +1 grad peste valoarea dorită setată, la un histerzis mai mare - de 8 grade, ventilatorul funcţionează lent.

     Semnal CE de ieşire

     În cazul celor două jumpere JMP1 puteţi comuta între ventilatorul de evacuare şi de aspiraţie, separat de la 0-10V la PWM (impuls cu modulaţie). (vezi poza)

     Alarme

     Controlerul pentru ventilator este dotat cu doi senzori de monitorizare a temperaturii. Primul senzor este amplasat în radiator, în apropiere de tranzistoarele TRIAC, cel de-al doilea - în procesorul principal din interiorul corpului.

     Aceşti senzori urmăresc încontinuu temperatura, se opresc la maxim 75 ° şi răcesc până la 50 ° С. În cazul în care se produc asemenea oprire de urgenţă, indicatorul roşu pentru temperatură începe să clipească şi continuă clipirea până când nu reporniţi din nou controlerul. Scoateţi din priză şi introduceţi din nou cablul de alimentare. Dacă se produce o oprire de urgenţă, asiguraţi-vă că controlerul beneficiază de destulă răcire prin radiator.

     Recomandări privind siguranţa

     Controlerul pentru ventilator trebuie conectat la o priză cu siguranţă 13A. Dacă depistaţi defecţiune în echipament, verificaţi mai întâi siguranţa prizei. Opriţi şi scoateţi mereu din alimentare înainte de deschiderea ştecherului. Tensiunile din echipament sunt periculoase şi incompatibile cu viata. 230V PERICOL DE ELECTROCUTARE !!!

     Version 1.0 RUS
     Цифрового контроллера вентиляторов
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Предисловие

     Благодарим за покупку Цифрового контроллера вентиляторов (ЦКВ). Цифровой контроллер представляет собой регулятор скорости для вентилируемых помещений для управления вытяжными или выпускными вентиляторами. Функции всех контроллеров вентиляторов включают поддержание в помещении постоянной температуры и одновременно создание пониженного давления для предотвращения появления неприятных запахов.

     Гарантия

     Гарантия действует только при наличии гарантийной карты, в которой имеется дата продажи и печать с места покупки или после электронной регистрации гарантии на  http://g-systems.eu/warranty. Если это невозможно, пожалуйста, верните товар в место покупки.

     Условные обозначения
     Odoo • Text and Image
     1. Контакт 1 (вытяжной вентилятор)
     2. Индикатор LED питания
     3. Индикатор LED температуры
     4. Индикатор LED влажности
     5. Кнопки регулирования
     6. Контакт 2 (выпускной вентилятор)
     7. EC выход (оптимально)
     8. Кронштейн для крепления к стене
     9. Штуцер 12 мм (датчик)
     10. Штуцер 16 мм (питание)
     Монтаж

     Для лучшего охлаждения прикрепите контроллер вентилятора к стене. Убедитесь, что монтажная поверхность теплоустойчива и огнеупорна, например, бетон или кирпичная стена, не крепите контроллер к деревянной или другой горючей поверхности. Убедитесь, что вокруг контроллера достаточно места и хорошая циркуляция воздуха, не менее 20 см со всех сторон. Максимальная рабочая температура составляет 80 градусов по Цельсию!

     Поверните четыре монтажных кронштейна на задней панели контроллера, вставьте винты в имеющиеся отверстия.

     Инструкции
     Odoo • Text and Image

     Вставьте вентилятор для выхода воздуха в правый контакт, обозначенный как выпускной вентилятор, и, в зависимости от контроллера, вытяжной вентилятор в левый контактный выход, обозначенный как вытяжной вентилятор. Установите датчик температуры или влажности и температуры, который поставляется с 4-метровым кабелем в точке, где вы хотите измерять.

     Убедитесь, что он не подвергается непосредственному воздействию источника тепла или светового потока, чтобы получить максимально точное измерение окружающего воздуха. Низкое напряжение в кабеле датчика безвредно для окружающих.

     Теперь вставьте штепсель в розетку питания. Контроллер вентилятора начинает работу, это может занять до 10 секунд, когда загорится зеленый индикатор ВКЛ/ON и вентиляторы работают на 50% своей мощности. После инициализации ВКЛ/ON горит постоянно – контроллер вентилятора настраивается с этого момента.

     Объяснение возможных функций в зависимости от модели

     Настройка температуры

     Требуемая температура устанавливается с помощью кнопки „Настройка температуры”. Регулировка контроллера начинается с заданного значения, и когда температура поднимается на 2 градуса, это составляет 100% от его регулируемой мощности. (Исключением является гистерезисный регулятор).

     Настройка влажности

     Желаемая влажность задается кнопкой „Настройка влажности”. Регулятор начинает настройку с заданного значения, и когда влажность увеличивается на 10 rh, это составляет 100% от его регулирующей мощности. 

     Настройка минимальной скорости

     Минимальная скорость выпускного вентилятора, которая никогда не должна опускаться ниже этого значения, задается кнопкой „Настройка минимальной скорости”. Эту функцию также можно отключить с помощью настройки „OFF”. При необходимости вентилятор включается автоматически по температуре или влажности.

     По умолчанию вытяжной вентилятор всегда отключается OFF, когда значения ниже заданного. Перемычка JMP2 внутри контроллера может изменить его поведение. Закройте перемычку JMP2, если хотите, чтобы вентилятор всасываемого воздуха поддерживал ту же настройку минимальной скорости, что и вентилятор вытяжного воздуха. (Смотри фото)

     Настройка максимальной скорости

     Настройка максимальной скорости, которую никогда не следует превышать для предотвращения громкого шума при полной мощности, устанавливается с помощью кнопки „Настройка максимальной скорости”. Настройка максимальной скорости связана с настройкой минимальной скорости.

     Настройка отрицательного давления

     Отрицательное давление в помещении во время рабочего процесса (контроль температуры или влажности) устанавливается с помощью кнопки „Настройка отрицательного давления”. Она снижает скорость вытяжного вентилятора, синхронизируя его с выпускным вентилятором, так чтобы регулятор гарантировал постоянное отрицательное давление в помещении.

     Настройка гистерезиса

     Требуемый гистерезис (диапазон регулирования) температуры устанавливается с помощью кнопки „Настройка гистерезиса”. При небольшом гистерезисе в 1 градус регулятор чувствителен и управляет вентилятором от 0 до 100% при этом на +1 градус выше установленного требуемого значения, при большом гистерезисе в 8 градусов вентилятор работает медленно.

     EC выходной сигнал

     С помощью обеих перемычек JMP1 вы можете переключать выпускной и вытяжной вентиляторы отдельно от 0-10 В до  PWM (импульс модуляции). (см. фото)

     Аварийные сигналы

     Контроллер вентилятора оснащен двумя датчиками для контроля температуры. Один находится в радиаторе рядом с транзисторами TRIAC, а другой - в главном процессоре внутри корпуса.

     Эти датчики постоянно следят за температурой и отключаются при максимальной температуре 75 °C и охлаждаются до 50 °C. В случае таких аварийных остановок красный индикатор температуры начнет мигать и продолжит мигать, пока вы не перезапустите контроллер. Отключите и подключите кабель питания. Если происходит аварийная остановка, убедитесь, что контроллер достаточно охлаждается через радиатор.

     Примечания о безопасности

     Контроллер вентилятора должен быть подключен к контакту с предохранителем на 13А. Если прибор поврежден, сначала проверьте предохранитель. Всегда отключайте питание, прежде чем открывать штепсель. В приборе присутствует опасное для жизни напряжение. 230 В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!

     Version 1.0 SWE
     Digital styrenhet för fläktar
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Förord

     Tack för att du köpte en Digital styrenhet för fläktar (DSF). Den digitala styrenheten är en hastighetsregulator för styrning av sugfläktar eller sug- och frånluftsfläktar i ventilerade utrymmen. Funktionerna av alla fläktstyrenheter är att upprätthålla konstant temperatur i utrymmet och samtidigt skapa lägre tryck för att förhindra att dåliga lukter släpps ut.

     Garanti

     Garantin gäller endast med garantikort, som innehåller försäljningsdatum och stämpel från inköpsstället, eller med elektronisk registrering av garantin på http://g-systems.eu/warranty. Om det inte är möjligt, vänligen returnera varan till köpplatsen.

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Uttag 1 (sugfl­äktar)
     2. Laddare LED-ljus
     3. Temperatur LED-ljus
     4. Fuktighet LED-ljus
     5. Justeringsknappar
     6. Uttag 2 (frånluftsfläktar)
     7. EK uttag (optimalt)
     8. Hållare för montering på vägg
     9. Förskruvning 12 mm (sensor)
     10. Förskruvning (strömförsörjning)
     Montering

     Montera fläktstyrenheten till en vägg för att uppnå bästa kylning. Se till att monteringsytan är motståndskraftig mot värme och eld, till exempel betong- eller tegelvägg. Montera inte styrenheten till ytor av trä eller annat brandfärdigt material. Se till att det finns tillräckligt med utrymme och god luftcirkulation omkring styrenheten, minst 20 cm i alla riktningar. Den högsta driftstemperaturen är 80 grader Celsius!

     Vrid på de fyra monteringsfästena på baksidan av styrenheten och sätt in skruvarna genom det befintliga hålet.

     Bruksanvisning
     Odoo • Text and Image

     Anslut frånluftsfläkten till det högra uttaget märkt Frånluftsfläkt och beroende på styrenheten anslut sugfläkten till det vänstra uttaget märkt Sugfläkt. Installera temperatursensorn eller temperatur- och fuktighetsensorn, som är försedd med en 4 m lång kabel, på platsen där du vill göra mätningen. Se till att den inte är utsatt för en direkt värmekälla eller solljus, för att få den mest exakta möjliga mätningen av den omgivande luften. Den låga spänningen i sensorkabeln är ofarlig för omgivningen.

     Anslut sedan nätkontakten till eluttaget. Fläktstyrenheten initieras, vilket kan ta upp till 10 sekunder. Under den tiden tänds det gröna ON-ljuset och fläktarna kör på 50 procent av sin kapacitet. Efter initialisering kommer ON-ljuset att lysa oavbrutet. Från och med denna punkt kan fläktstyrenheten justeras.

     Beskrivning av de möjliga funktionerna beroende på modellen

     Temperaturreglering

     Den önskade temperaturen justeras med Temperaturreglering knappen. Styrenheten börjar att styra fläkten när det inställda värdet uppnås. Om temperaturen överstiger det inställda värdet med 2 grader Celsius når styrenheten 100% av sin styreffekt (med undantag av styrenheten med hysteresreglering).

     Fuktighetsreglering

     Den önskade fuktigheten justeras med Fuktighetsreglering knappen. Styrenheten börjar att styra fläkten när det inställda värdet uppnås. Om fuktigheten överstiger det inställda värdet med 10rh når styrenheten 100% av sin styreffekt.

     Minimihastighetsreglering

     Frånluftsfläktens minimihastighet, vilken fläkten aldrig ska understiga, justeras med Minimihastighetsreglering knappen. Denna funktion kan stängas av med OFF inställningen. Vid behov aktiveras fläkten automatiskt beroende på temperaturen och fuktigheten.

     Sugfläkten är som standard alltid stängt av (OFF), när värdena är mindre än de inställda. JMP2 bygeln på insidan av styrenheten kan ändra dess beteende. Stäng JMP2 bygeln, om du vill att sugfläkten ska ha samma minimihastighetsinställning som frånluftsfläkten. (Se bilden.)

     Maxhastighetsreglering

     Fläktens maxhastighet, vilken fläkten aldrig ska överstiga för att undvika högt ljud vid full effekt, justeras med Maxhastighetsreglering knappen. Maxhastighetsinställningen hänger ihop med minimihastighetsinställningen.

     Undertrycksreglering

     Undertryck i utrymmet under driftsprocessen (reglering av temperatur eller fuktighet) justeras med Undertrycksreglering knappen. Sugfläktens hastighet saktas ner och synkroniseras med frånluftsfläkten, så att styrenheten kan garantera konstant undertryck i utrymmet.

     Hysteresreglering

     Den önskade hysteresen (regleringsintervallet) justeras med Hysteresreglering knappen. Vid låg hysteres på 1 grad Celsius blir styrenheten mer känslig och styr fläkten från 0 till 100 procent inom detta intervall av 1 grad över det inställda värdet. Vid högre hysteres på 8 grader Celsius reagerar fläkten långsammare.

     EK utgående signal

     Med hjälp av de två JMP1 byglarna kan du växla mellan 0-10V och PWM individuellt för frånluftsfläkten och sugfläkten (signal med modulering). (Se bilden.)

     Larm

     Fläktstyrenheten är försedd med två temperatursensorer. En av dem är placerad på kylelementet nära TRIAC transistorerna, och den andra på huvudprocessorn inuti lådan.

     Dessa sensorer övervakar kontinuerligt temperaturen, stänger av om den når 75 grader Celsius och sedan kyler ner till 50 grader Celsius. Om sådana nödsituationer uppstår börjar den röda indikatorn för temperaturen och den fortsätter att blinka tills du startar om styrenheten. Dra ur och sätt tillbaka matningskabeln. I händelse av nödstopp kontrollera om styrenheten kyls tillräckligt genom kylelementet.

     Säkerhetsanvisningar

     Fläktstyrenheten ska anslutas till ett väggutlägg с 13A säkring. Om det finns något fel med styrenheten, bör du först kontrollera säkringen. Du ska alltid koppla av strömförsörjningen innan du öppnar uttaget. Styrenheten använder livsfarlig spänning. 230V betyder LIVSFARA!