Version 1.0 BG
     Ръководство за Таймер бокс IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Предговор

     Благодарим ви, че закупихте Таймер бокс IV. Таймер боксът е едноканален светлинен таймер за превключване на няколко индуктивни товарa като електромагнитен баласт и с променлив 0-10V или PWM сигнал за димируема светлина. Имате няколко функции като: наблюдение на температурата за избягва на прегряване, брояч на деня, залез/изгрев и др.

     Гаранция

     Гаранцията е валидна само с гаранционна карта, която съдържа дата на продажбата и печат от мястото на покупката или чрез електронно регистриране на гаранцията на http://g-systems.eu/warranty. Ако това не е възможно, моля, върнете стоката до мястото на покупката.

     Легенда
     Odoo • Text and Image
     1. Часовник
     2. Ротационен енкодер
     3. LED за захранване
     4. Контакт за светлина
     5. Контакт за отопление
     6. Кабел за темпер. сензор
     7. Щуцер за 0-10V изход
     8. Захранващ кабел
     Легенда елементи на часовника
     Odoo • Text and Image
     1. Връщане назад
     2. Начално време
     3. Брояч на дните
     4. 12-часов цикъл на включване (ON)
     5. 18-часов цикъл на включване (ON)
     6. Включен (ON) цикъл дефиниран от потребителя
     7. 12-24 ч формат
     8. Минути
     9. Включен (ON) статус
     10. °C - °F формат
     11. Ръчни безкрайни настройки
     12. Температура
     13. Ръчна настройка за единичен цикъл
     14. Температура за начало на светлина
     15. Температура стоп светлина
     16. Изключен (OFF) статус
     17. Часове
     18. Включен (ON) сегмент от времето
     19. Изключен (OFF) сегмент от времето
     20. Настройка на текущото време
     Монтаж
     Odoo • Text and Image

     Таймер бокс IV има конвенционални монтажни скоби за стенен монтаж на електрическата кутия на всеки ъгъл, достъпни от вътрешната страна на кутията на таймера. Инсталирайте температурния сензор, който е снабден с 4 m кабел на място където искате да извършите измерването. Уверете се, че сензора не е изложен директно на източник на топлина или светлинен поток, за да се получи възможно най-точното измерване на околния въздух. Свържете лампите си към изходите 1-12 (в зависимост от модела). Свържете нагревателя към контакта на нагревателя. Той е включен, когато светлините са изключени и обратно. (Управление на енергията). И/или свържете вашия 0-10V/PWM сигнал за баласти или LED лампи. Намират се във Таймер бокс IV.

     Инициализиране

     Свържете таймер бокс IV към захранването. Индикаторът LED за захранване мига и се инициализира Това отнема няколко секунди. Първо ще видите екрана с всички LCD сегменти и работеща подсветка. След това започва инициализирането на сензора и в случай, че екрана остане на този етап, има грешка със сензора или комуникацията му.

     Навигация
     Таймер бокс IV има конвенционални монтажни скоби за стенен монтаж на електрическата кутия на всеки ъгъл, достъпни от вътрешната страна на кутията на таймера. Инсталирайте температурния сензор, който е снабден с 4 m кабел на място където искате да извършите измерването. Уверете се, че сензора не е изложен директно на източник на топлина или светлинен поток, за да се получи възможно най-точното измерване на околния въздух.
     Свържете лампите си към изходите 1-12 (в зависимост от модела). Свържете нагревателя към контакта на нагревателя. Той е включен, когато светлините са изключени и обратно. (Управление на енергията).
     И/или свържете вашия 0-10V/PWM сигнал за баласти или LED лампи. Намират се във Таймер бокс IV.
     Инициализиране
     Свържете Таймер бокс IV към захранването.
     Индикаторът LED за захранване мига и се инициализира. Това отнема няколко секунди. Първо ще видите екрана с всички LCD сегменти и работеща подсветка.
     След това започва инициализирането на сензора и в случай, че екрана остане на този етап, има грешка със сензора или комуникацията му.
     Навигация
     С ротационният енкодер можете да се придвижвате през менюто. Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да преминете към следващата стъпка или да увеличите стойностите, или обратно на часовниковата стрелка, за да върнете или намалите стойностите. Натиснете копчето за избор (SELECT) и за запазване (SAVE).
     Влизане/излизане в настройките на главното меню
     При натискане веднъж на копчето, сегмента 1. Връщане назад започва да мига. Натискайки още веднъж се връщате към главния екран.
     Задаване на таймер през деня
     След като веднъж влезете в главното меню за настройки, завъртете бутона по посока на часовниковата стрелка. Сегментът за ден започва да мига. Натиснете веднъж копчето, за да влезете в дневния брояч. Може да увеличите или намалите брояча. Задайте го на ден 1 от първия ден на растителния цикъл. Потвърдете и запазете настройките си, натиснете копчето веднъж. Сега се връщате в главното меню за настройки, сегмента за ден мига.
     Задаване на текущо време
     Завъртете веднъж по посока на часовниковата стрелка бутона и 20. Настройка на текущото време започва да мига. Натиснете веднъж копчето, за да влезете в настройките за 17.Часове. Може да увеличите или намалите текущото време "часове". Натиснете, за да запазите и 8. Минути започва да мига. Повторете това за минутите и натиснете, за да запазите и да се върнете към настройките на главното меню.
     Задаване на време за Начало/Включване(ON)
     Завъртете веднъж по посока на часовниковата стрелка бутона и 2. Начално време започва да мига. Натиснете веднъж копчето, за да влезете в настройките 17.Часове. Може да увеличие или да намалите времето за Начало/Включване  на "часове". Натиснете, за да запазите и 8. Минути започва да мига. Повторете това за минутите и натиснете, за да запазите и да се върнете към настройките на главното меню.
     Настройване на 12-часов включен (ON) цикъл
     Завъртете бутона по посока на часовниковата стрелка веднъж и 4. 12-часов цикъл на включване (ON) започва да мига. Натиснете веднъж върху копчето, за да изберете 12 -часов светлинен цикъл и да се върнете в главното меню за настройки.
     (Това е бърз избор на 12-часов цикъл, започващ от зададеното време за стартиране/включване и има продължителност 12 часа).
     Настройване на 18-часов включен (ON) цикъл
     Завъртете бутона по посока на часовниковата стрелка веднъж и цикълът от 5. 18-часов цикъл на включване (ON) започва да мига. Натиснете веднъж копчето, за да изберете 18 -часов светлинен цикъл и да се върнете в главното меню за настройки.
     (Това е бърз избор на 18-часов цикъл, започващ от зададеното време за стартиране/включване и има продължителност 18 часа).
     Задаване на включен (ON) цикъл дефиниран от потребителя
     Завъртете бутона по посока на часовниковата стрелка веднъж и цикълът 6.Включен (ON) цикъл дефиниран от потребителя започва да мига. Натиснете веднъж копчето, за да настроите 17. Часове на продължителност на цикъла. Може да увеличите или намалите продължителността на цикъла "часове". Натиснете, за да запазите и 8. Минути започват да мигат. Повторете това за минутите и натиснете, за да запазите и да се върнете към настройките на главното меню.
     Задаване ниво за спиране при прегряване
     [На това горно ниво контактите за светлина ще се изключат(OFF) и ще останат така, докато стартовата температура бъде достигната и таймерът за охлаждане изтече (вижте настройките на подменюто). 0-10V/PWM сигнал ще намали линейно сигнала от 0-100% между температурата от старт до стоп].
     Завъртете веднъж по посока на часовниковата стрелка бутона и 15. Температура стоп светлина започва да мига. Показва текущата настройка на температурата за спиране. Натиснете веднъж върху копчето и 12. Температура започва да мига. Може да увеличите или намалите спирането по нивото на температурата. [Тази стойност не може да бъде по-малка от началната температура +1]. Потвърдете и запазете настройките си, натиснете копчето веднъж, за да се върнете към настройките на главното меню.
     Задаване на температура за старт
     [На това по-ниско ниво контактите за светлина се включват (ON) след като изтече таймера за охлаждането].
     Завъртете веднъж по посока на часовниковата стрелка бутона и 14. Температура за начало на светлина започва да мига. Показва текущата настройка на началната температура. Натиснете веднъж върху копчето и 12. Температура започва да мига. Може да увеличите или намалите старта според нивото на температурата. [Тази стойност не може да бъде по-голяма, от температура на спиране -1]. Потвърдете и запазете настройките си, натиснете копчето веднъж, за да се върнете към настройките на главното меню.
     Настройване на включен(ON)/изключен(OFF) ръчен единичен цикъл
     [При тази настройка можете да включите/изключите светлината, като до следващия цикъл тя ще се върне към автоматичен режим].
     Завъртете веднъж по посока на часовниковата стрелка бутона и 13. Ръчна настройка за единичен цикъл започва да мига. Натиснете веднъж копчето, за да промените текущия цикъл на Ден/Нощ. Натиснете отново, за да го отмените.
     Настройване на включен(ON)/изключен(OFF) безкраен цикъл
     [При тази настройка можете да включите/изключите светлината, докато ръчно изберете 4. 12-часов цикъл на включване (ON), 5. 18-часов цикъл на включване (ON) или 6. Включен (ON) цикъл дефиниран от потребителя].
     Завъртете веднъж по посока на часовниковата стрелка бутона и 11. Ръчни безкрайни настройки започва да мига. Натиснете веднъж бутона и завъртете по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да изберете 9. Включен (ON) статус или 16. Изключен (OFF) статус. Натиснете бутона, за да запазите и да се върнете в главното меню за настройки.
     Завъртете по часовниковата стрелка, след като сегментът 1. Връщане назад започне да мига. Натискайки отново, се връщате на главния екран.
     В този момент можете да видите външния 24 часов времеви пръстен, който се грижи за вашите настройки и текущо време. Виждате 18. Включен (ON) сегмент от времето и 19. Изключен (OFF) сегмент от времето да мига.
     Влизане/излизане от настройките на подменюто
     Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте няколко секунди. Натиснете и задръжте копчето и свържете отново захранването. Задръжте бутона за повече от 3 секунди.
     Подменюто има следните настройки. Завъртете по часовниковата стрелка, за да се придвижвате в менюто.
     Параметри

     P1 - Включване (ON)- изключване (OFF) на подсветката - автоматично
     P2 - Яркост на подсветката
     P3 - Времеви формат 0-24ч или 12 AM-12PM
     P4 - Температурен формат ° C или ° F
     P5 - Калибриране на изместване на температурния сензор
     P6 - Време за охлаждане за лампи HPS/MH
     P7 - Изходен сигнал 0-10V или PWM (импулс с модулация)
     P8 – Максимална стойност на изходния сигнал
     P9 - Минимална стойност на изходния сигнал
     P10 - Изгрев в минути за 0-10V/PWM
     P11 - Залез в минути за 0-10V/PWM
     P12 - Връщане към фабричните настройки
     P13 - Край, връщане към главния екран

     P1 - Настройки на подсветката
     Натискайки веднъж върху копчето стойността започва да мига. Завъртете по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, за да промените стойността. Изберете между Автоматично, Включено (ON) и Изключено (OFF). Натиснете отново, за да запазите настройките и да се върнете в подменюто. (по подразбиране е Автоматично).
     Повторете за всички други настройки. Завъртете веднъж по посока на часовниковата стрелка за да преминете към следващия параметър, натиснете, за да влезете в настройките, завъртете, за да промените стойностите, натиснете отново за да запазите.
     P2 - Изберете яркостта на зелената подсветка. 0-20 (по подразбиране е 20).
     P3 - Променете формата на часа от 0-24 ч или 12 AM-12 PM (по подразбиране е 0-24h).
     P4 - Променете температурния формат от градус по Целзий в градус по Фаренхайт (по подразбиране е ° C).
     P5 - Тук можете да регулирате стойността на вашия температурен сензор и да въведете изместена стойност. Пример: измервате и показва 24 ° C, но искате да имате 24,5 ° C. Добавете +0,5. Той ще покаже 24 ° C + 0,5 ° C и 24,5 ° C на основния ви екран.
     P6 - Ако използвате лампи HPS/MH, можете да избегнете включването по време на горещо състояние. Времето, което задавате тук, е минималният интервал между последното изключване (OFF) и следващото включване (ON). Използва се най - вече в комбинация с вашата функция Старт и Стоп по температура.
     P7 - Изберете между 0-10V или PWM импулсна модулация. (по подразбиране е 0-10V).
     P8 - Максимална стойност на изходния сигнал. Задайте тук максималната стойност на изходния сигнал към вашия баласт или LED лампа. (Тази стойност не може да бъде зададена по-ниска от минималната стойност на P9 +10%)
     P9 - Минимална стойност на изходния сигнал. Задайте тук минималната стойност на изходния сигнал. Тази стойност обикновено се задава така, че баластa или LED лампата да не се изключват. (Тази стойност не може да бъде по-голяма от P8 -10%).
     P10 - В момента, в който таймерът включи осветлението, можете да зададете функция за затъмнение Изгрев в минути. Изходният сигнал ще увеличи стойността му от P9 минимална стойност на затъмняване до P8 максимална стойност на затъмняване през това време.
     P11 - Обратно на P9 Залез тук можете да зададете времето, в което изходният сигнал ще намалее от максималната стойност на затъмняването P8 до стойността на минимално затъмняване P9, преди таймерът да се изключи.
     P12 - Изберете дали искате да нулирате контролера до фабричните настройки.
     P13 -  Край (END) избира да излезе от поднастройките и да се върне към главния екран.

     Version 1.0  CZ
     Návod k použití Box časovače IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Úvod

     Děkujeme že jste si zakoupili Box Časovač  IV. Box Časovač  je jednokanálový světelný časovač určený pro přepínání několika indukčních spotřebičů jako  elektromagnetický příkon s proměnlivým 0-10V nebo PWM signálem pro tlumené osvětlení. Existují několik funkci pro kontrolu sledování teploty aby nedocházelo k přehřátí, indikace dne v týdnu, západ/svítání aj. 

     Záruka

     Záruka platí pouze společně se záruční kartou ve které je vyznačen datum prodeje a razítko prodávající organizace, nebo elektronická registrace záručního listu na elektronické adrese: http://g-systems.eu/warranty. Pokud toto nebude možné provest, vratte zboží v místě nákupu. 

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Hodiny
     2. Otočný/rotačný enkodér (tlačítko)
     3. LED napájení
     4. Přepínáč/spínač osvětlení
     5. Přepínáč/spínač  ohřívání
     6. Teplotní čidlo/senzor
     7. Výstup 0-10V/PWM
     8. Napájecí kabel 
     Legenda, součastky hodinového mechanizmu
     Odoo • Text and Image
     1. Vracení zpět 
     2. Nastavení počátečního času
     3. Indikace dne v týdnu 
     4. 12 - ti hodinový cyklus spínání (ON)
     5. 18 - ti hodinový cyklus spínání (ON)
     6. Zapnutý cyklus (ON) nastavený spotřebitelem  
     7. 12-24 h formát 
     8. Minuty
     9. Stav (ON) zapnutý
     10. °C - °F formát
     11. Manuální nekonečné/neomezené nastavení 
     12. Teplota
     13. Manuální nastavení na jeden cyklus 
     14. Teplota při které osvětlení se zapína
     15. Teplota při které osvětlení se vypína
     16. Status (OFF) vypnutý
     17. Hodiny
     18. Zapnutý (ON) časový segment 
     19. Vypnutý (OFF) časový segment
     20. Nastavení běžného času
     Návod pro montáž
     Odoo • Text and Image

     Časovací box IV je dodáván s konvenčními montážními skobami/konzolami pro montáž elektrické krabice do zdi a to do každého dostupného rohu, který je dostupný z vnitřní strany krabice časovače. Postavte teplotní čidlo/senzor, který má 4 m dlouhý kabel v místě ve kterém chcete aby byla provedeno měření teploty.  Zkontrolujte zda čidlo/senzor není vystaven přímému působení zdroje teploty, nebo nebo přímého světelného zdroje, tak aby měřené okolního prostředí vzduchu  bylo maximálně přesné.
     Zapojte zdroje osvětlení k výstupům 1-12 (podle příslušného modelu časovače). Zapojte ohřívač ke kontaktu ohřívače. Ohřívač je zapnutý když světla jsou vypnutá a opačně  (Kontrola spotřeby energie).
     Potom bud/nebo zapojte váš 0-10V/PWM signál k spotřebiči nebo LED žárovkám´Ty se nacházejí v Box časovači IV.

     Inicializace zařízení

     Připojte Box časovač IV ke zdroji napajení. 
     Indikace zapojení k zdroji LED začne blikat a tak se inicializuje. Tato procedura trvá několik vteřin. Nejdříve uvidíte na displeji všechny LCD segmenty a zapnuté podsvěcení.
     Potom začne proces inicializace čidla/senzoru, jestli obrazovka zůstane v tomto stavu, to znamená že vznikla chyba v čidle/senzoru nebo v jeho komunikaci. 

     Navigace

     Pomoci otočného enkodéru  můžete  volit potřebnou pozici z menu. Otáčením ve směru hodinových ručiček můžete přejít k dalšímu kroku nebo navýšit  příslušné hodnoty, naopak otáčenim  otočného enkodéru v protisměru hodinových ručiček se vratite do původní pozice nebo snížíte příslušné hodnoty. Zmačkněte  tlačítko pro volbu  (SELECT) a potom tlačítko uchovat (SAVE).

     Vstup a nástavení hlávního menu 
     Zmáčknětě jedenkrát tlačítko  segmentu I. Návrat zpět začne blikat. Klikněte ještě jednou a tím se vrátíte k hlávnímu/základnímu displejí. 
     Nastavení časovače během dne
     Když už jste vstoupili do hlavního menu pro nastavení, otočte enkodér  ve směru hodinových ručiček. Segment denního nastavení začne blikat. Zmáčkněte tlačítko jednou abyste se dostali do denního počitadla. Můžete navýšit nebo snížit jeho hodnotu. Nastavte první den rostlinného cyklu. Potvrdte a uchovejte  zvolené nastavení kliknutím tlačitkem jedenkrát. Tím se vratíte k hlavnímu menu pro nastavení, segment pro příslušný den bude blikat.  
     Nastavení aktuálního času
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček tlačítko  20. Nastavení běžného času začne blikat. Zmáčkněte jednou tlačítko  abyste vstoupili do menu pro nastavení 17 Hodiny. Můžete nastavit větší nebo menší hodnotu běžného „času”, zmáčkněte tlačítko  pro uchování a 8 „Minuty“ začne blikat. Opakujte stejný postup pro nastavení minut a zmáčkněte pro uchování nastavené hodnoty a pro návrat k nastavením hlavního menu.  .
     Nastavení času pro Začatek/Zapnout (ON)
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček tlačítko a 2 Začátek čas, začne  blikat. Zmáčkněte jednou tlačítko  abyste se dostali do nastavení 17 Hodiny. Můžete zvětšit nebo zmenšít hodnotu času pro Začátek/Zapnout v hodinach. Zmáčkněte jednou tlačítko  pro uchování hodnoty hodin a 8 Minuty začne blikat. Opakujte stejný postup i pro nastavení minut a klikněte pro uchování nastavené hodnoty minut a  pro návrat do hlavního menu.
     Nastavení 12-ti hodinového zapnutého (ON) cyklu
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček tlačítko  a 4. 12-ti hodinový cyklus pro spouštění  (ON) začne blikat. Zmáčkněte jednou tlačítko  abyste zvolili 12-ti hodinový světelný cyklus a abyste se dostali spět do hlavního menu pro nastavení/seřízení. 
     (Toto je rychlý způsob volby 12-ti hodinového cyklu, který začne od předem nastaveného okamžiku pro zapnutí po dobu 12 hodin).
     Nastavení 18-ti hodinového zapnutého (ON) cyklu
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček tlačítko  a 5. 18-ti hodinový cyklus pro spouštění  (ON) začne blikat. Zmáčkněte jednou tlačítko  abyste zvolili 18-ti hodinový světelný cyklus a abyste se dostali spět do hlávního menu pro nastavení/seřízení.
     (Toto je rychlý způsob volby 18-ti hodinového cyklu, který začne od předem nastaveného okamžíku pro zapnutí po dobu 18 hodin).
     Nastavení zapnutého cyklu (ON) zadaný spotřebitelem
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček tlačítko a 6. Zapnuty cyklus (ON) zadaný spotřebitelem začne blikat. Zmáčkněte tlačítko jedenkrát abyste nastavili 17. Hodiny dobu trvání cyklu. Můžete prodloužit nebo zkrátit dobu trvání cyklu „Hodiny”. Zmáčkněte tlačítko pro uchování  a 8. Minuty začne blikat. Opakujte stejnou operaci i pro nastavení minut a zmáčkněte pro uchování hodnot a návrat k seřízením hlavního menu.

     Nastavení hladiny pro zastavení při přehřátí
     (V této horní poloze spínače pro osvětlení budou vypnuty (OFF) a zůstanou v této poloze po dobu než se dostanou na startovací teplotu a časovač chlazení se zaktivizuje (viz. seřízení v podmenu) 0-10V/PWM signál lineárně sníží hodnotu signálu z  0-100% v mezích  teploty od zapnutí (START) do vypnutí (OFF)].
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček tlačítko  15. Teplota pro vypnutí osvětlení začne blikat. Ukazuje nastavenou hodnotu teploty pro vypnutí. Zmáčkněte jednou tlačítko 12. Teplota  začne blikat. Můžete nastavit větší nebo nižší  hodnotu teploty pro vypnutí (Tato hodnota nemůže být nižší než původně zadaná hodnota teploty +1). Potvrdte a uchovejte zvolené nastavení, stiskněte tlačítko jednou pro návrat do hlavního menu. 
     Nastavení startovací teploty
     (V této dolní poloze spínače pro osvětlení se zapnou (ON) když uplyne příslušně nastavena doba časovače pro chlazení).
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček tlačítko a 14. Teplota pro start osvětlení začne blikat. Ukazuje původně nastavenou hodnotu teploty.  Zmáčkněte jednou tlačítko  12. Teplota  začne blikat. Můžete nastavit větší nebo nižší  hodnotu teploty pro start.(Tato hodnota nemůže být větší než původně zadaná hodnota teploty pro vypnutí -1).   Potvrd´te a uchovejte zvolené nastavení, stiskněte tlačítko jednou pro návrat do hlavního menu. 
     Ručni nastavení zapnuto (ON), výpnuto  (OFF) jen jednoho/samostatného cyklu
     (Při tomto seřízení zapnout/vypnout osvětlení, přičemž v dalším cyklu opět se vrátí do automatického režimu).
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček tlačítko   13. Ruční seřízení samostatného cyklu začne blikat. Zmáčkněte tlačítko jednou abyste změnili běžný cyklus v pozici Den/Noc. Dalším zmačknutím  volbu zrušime. 
     Nastavení zapnuto (ON), vypnuto  (OFF) nekonečné/nepřetržitého cyklu
     (Při tomto seřízení zapnout/vypnout osvětlení, přítom ručně  zvolte 4. 12-ti hodinovy cyklus zapínání  (ON), 5. 18-ti hodinový cyklus zapínání  (ON) nebo 6. Zapnuty (ON) cyklus podle volby uživatele).
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček tlačítko a 11. Ruční nepřetržité nastavení začne blikat.  Zmáčkněte tlačítko jednou a otočte ho ve směru hodinových ručiček nebo ve směru proti hodinovým ručičkám abyste zvolili  9. Status zapnuto (ON) nebo 16. Vypnutý status (OFF). Zmáčkněte tlačítko pro uchování hodnot a návrat k seřízením hlavního menu.
     Otočte jednou ve směru hodinových ručiček potom co segment  1. Návrat zpět  začne blikat. Zmáčkněte opět tlačítko pro návrat k hlavnímu displeji. 
     V tomto okamžíku uvidíte vnější 24-ti hodinový prstenec času, který  zabezpečuje vaše nastavení/seřízení v reálném čase. Vidíte že  18. Zapnutý časový segment (ON) a 19. Vypnutý časový segment (OFF) začne blikat. 
     Vstup a výstup z pozice seřízení podmenu
     Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Vyčkejte několik vteřin. Stiskněte a zadržte tlačítko stisknuté potom znovu zapněte napájecí kabel.. Zadržte tlačítko stisknuté po dobu delší než 3 vteřin.
     Podmenu má následující možnosti pro seřízení. Otočte tlačítko ve směru hodinových ručiček  abyste se mohli posouvat v tomto menu.
     Parametry

     P1 - Zapínání (ON)- vypínání (OFF) podsvícení- automatický
     P2 - Intenzita  jasu podsvicení 
     P3 – Způsob/forma indikace času. Alternativa formátu 0-24 h nebo 12 AM-12PM
     P4 – Forma indikace teploty. Alternativa teplotního formátu ° C nebo ° F
     P5 – Kalibrace posunu teplotního čidla/senzoru
     P6 – Doba chlazení žárovek  HPS/MH
     P7 – Výstupní signál 0-10V nebo PWM (impuls s modulaci)
     P8 – Maximální hodnota/sila výstupního signálu 
     P9 – Minimální  hodnota/sila výstupního signálu 
     P10 – Rozsvít v minutách pro 0-10V/PWM
     P11 – Západ v minutách pro 0-10V/PWM
     P12 – Návrat k původnímu seřízení výrobce
     P13 – Konec, návrat k hlavnímu displeji. 

     P1 – Nastavení podsvícení 
     Zmáčkněte jedenkrát tlačítko, příslušná hodnota začne blikat. Otočte tlačítko ve směru hodinových ručiček nebo ve směru proti hodinovým ručičkám a tím se mění  žádaná hodnota.  Zvolte jednu s nabídnutých možnosti Automatický, Zapnuto (ON)  a Vypnuto (OFF). Zmáčkněte ještě jednou pro uchování nastavených hodnot a pro návrat do podmenu (to se provede automatický).
     Pro další nastavení opakujte stejným způsobem. Otočte tlačítko jedenkrát ve směru hodinových ručiček abyste přešli k nastavení další hodnoty, zmáčkněte abyste se dostali do nastavení, otáčejte pro změnu hodnot, znovu zmáčkněte pro uchováni nastavené hodnoty. .
     P2 – Zvolte  intenzitu zeleného podsvícení  0-20 (automatický to bude 20).
     P3 – Zvolte formát vyznačení času 0-24 h., nebo 12 AM-12 PM (automatický se nastaví 0-24h).
     P4 – Zvolte formát vyznačení teploty ve stupních Celsia nebo ve stupních Farenheit (Automatický se vyznačí v stupnich  Celsia ° C).
     P5 - Zde můžete nastavit  hodnotu teploty na  vašém teplotním  senzoru a zavést jinou, vámi zvolenou hodnotu. Například: měření ukazuje 24 °C, ale  vy chcete mít 24,5 °C. Přidejte  + 0,5 °C. Ukáže se jako  24 ° C + 0,5 ° C  a na hlávním displeji se vyznačí jako 24,5 ° C .
     P6 – Jestli používáte žárovky typu  HPS/MH, můžete se vyhnout zapnutí v horkém stavu.  Čas který se  nastavuje v tomto případě představuje minimální interval mezi posledním vypnutím (OFF) a následujícím zapnutím (ON). Toto se používá zejména s vaší funkci START a STOP podle teploty. а.
     P7 – Zvolte impulsní modulaci  mezi 0-10V nebo PWM. (automatický se aktivuje 0-10V).
     P8 – Maximální hodnota výstupního signálu. Zde zadejte maximální hodnotu výstupního signálu pro vaš spotřebič nebo LED žárovkám.. (Tato  nesmí se zadávat v  hodnotě nižší než je minimální hodnota uvedena v  P9 +10%)
     P9 - Maximální hodnota výstupního signálu. Zde zadejte minimální hodnotu výstupního signálu.. Tato hodnota zpravidla se voli tak aby spotřebiče nebo LED žárovka se nevypínali. (Tato hodnota nesmi byt větší než hodnota uvedena v  P8 -10%).
     P10 – V okamžiku kdy časovač zapne osvětlení můžete zadávat funkci pro tlumení Rozsvít v minutách.  Výstupní signál zvětší jeho hodnotu od P9 - minimální hodnota pro zastínění/tlumení do P8 - maximální hodnotu zastínění/tlumení po tuto dobu. . 
     P11 – Zpět na  P9 Západ, zde můžete nastavit dobu po kterou výstupní signál poklesne od maximální hodnoty zastínění/tlumení P8  do úrobně hodnoty minimálního zastínění/tlumení  P9, před tím než se časovač vypne. 
     P12 – Můžete zvolit zda chcete anulovat hodnoty kontroleru na hodnoty zadané výrobcem. 
     P13 -  Konec (END) je volba pro výstup z podmenu nastavení a návrat k hlavnímu displeji. 

     Version 1.0 DE
     Bedienungsanleitung Timer box 4
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Vorwort

     Thank you for purchasing Timer Box 4. The Timer box 4 is a 1-channel light timer to switch several inductive load such as electromagnetic ballast. And with a Variable 0-10V or PWM signal for dimmable light. You have several features like: Temperature surveillance avoids from overheating, day counter, sunset/sunrise etc..
     Besten dank für den Kauf der Timer Box 4 Zeitschaltuhr. Die Timerbox 4 ist eine 1-Kanal Zeitschaltuhr zum Schalten mehrerer induktiver Lasten wie z.B: Elektromagnetische Vorschaltgeräte und mit einem variablen 0-10V oder PWM-Signal für dimmbares Leuchten ausgerüstet. Diese hat mehrere Funktionen: Temperaturüberwachung verhindert Überhitzung, Tageszähler, Sonnenuntergang/Sonnenaufgang usw..

     Garantie

     Die Garantie ist nur dann gültig wenn der Käufer eine Garantiekarte mit Verkaufsdatum und Stempel vom Kaufort vorweisen kann. (Ein Kassenbeleg ohne Seriennummer vom Gerät ist keine gültige Garantie). Oder eine elektronisch aktivierte Garantie unter http://g-systems.eu/warranty. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihr Verkaufsgeschäft und lassen Sie sich die Garantiekarte ausfüllen oder elektronisch aktivieren!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1: Uhr
     2: Rotary Encoder (push)
     3: Betriebs LED
     4: Steckdosen für Licht
     5: Steckdosen für Heizung
     6: Temperatur Sensor
     7: Ausgang 0-10V/PWM
     8: Anschlusskabel
     Legende Segmente
     Odoo • Text and Image
     1. Zurück
     2. Start Zeit
     3. Tageszähler
     4. 12h Einschalt-Zyklus
     5. 18h Einschalt-Zyklus
     6. Benutzerdefinierter Einschalt-Zyklus
     7. 12-24h Format
     8. Minuten
     9. EIN Status
     10. °C - °F Format
     11. Manuelles Ein konstant
     12. Temperatur
     13. Manuell Ein bis zum nächsten Zyklus
     14. Starttemperatur Licht
     15. Stopptemperatur Licht
     16. AUS Status
     17. Stunden
     18. Zeitsegment EIN 
     19. Zeitsegment AUS
     20. Aktuelle Zeiteinstellung
     Montage / Installation
     Odoo • Text and Image

     The Timer box IV has a conventional electric wire-box mounting wall mounting lugs on each corner accessible from the inside of the timer box. Install the temperature sensor which comes with a 4m long cable at a point where you wish to undertake the measurement. Ensure that this is not directly exposed to a heat source or stream of light in order to obtain the best precise measurement of the ambient air as possible.
     Connect your Lamps to the Exit 1-12 (depending the model). Connect your heater to the heater socket. The heater is On when the lights are OFF and inverse. (Power management).
     Die Timer-Box IV Verteilerkasten hat an jeder Ecke die von der Innenseite zugäglich ist eine Montageöse für die Schrauben. Diese muss erst herausgebrochen oder durchbohrt werden. Installieren Sie den Temperatursensor, der mit einem 4 m langen Kabel geliefert wird, an der Stelle, an der Sie die Messung durchführen möchten. Stellen Sie sicher, dass diese nicht direkt einer Wärmequelle oder einem Lichtquelle  ausgesetzt ist um eine möglichst genaue Messung der Umgebungsluft zu erhalten. Verbinden Sie Ihre Lampen mit den Ausgängen 1-12 (je nach Modell). Schließen Sie Ihre Heizung an die gelbe Heizungssteckdose an. Die Heizung ist eingeschaltet, wenn das Licht AUS ist und umgekehrt. (Energieverwaltung). Oder und schließen Sie Ihr 0-10/PWM-Signal für dimmbare Vorschaltgeräte und LED-Leuchten an. Diese befinden sich im innern der Timer Box4.

     Initialisieren

     Schließen Sie die Timer Box IV an das Stromnetz an. Die Power-LED blinkt, während sie sich initialisiert. Dies dauert einige Sekunden. Das erste was Sie sehen ist ein Bildschirm mit allen LCD-Segmenten und der Hintergrundbeleuchtung. Als nächstes beginnt er mit der Initialisierung des Temperatursensors. Wenn der Bildschirm in dieser Phase hängen bleibt, liegt ein Fehler am Sensor oder in der Kommunikation selbst vor.

     Navigation

     Mit dem Dreh-Drück-Knopf können Sie durch das Menü navigieren. Im Uhrzeigersinn drehen, um zum nächsten Schritt zu gehen oder Werte zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Werte zurückzusetzen oder zu verringern. Drücken Sie auf den Knopf, um AUSWÄHLEN und SPEICHERN.
     [2 Bild AC-EC Lüftersteuerung Drücken und drehen]

     Öffnen/Verlassen vom Hauptmenü-Einstellungen
     Drücken Sie einmal auf den Knopf, das 1. Zurück Segment beginnt zu blinken. Durch erneutes Drücken kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.
     Tageszähler einstellen
     Nach dem aufrufen des Hauptmenüs-Einstellungen, drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn. Das Segment 3. Tageszähler beginnt zu blinken. Drücken Sie einmal auf den Knopf, um den Tageszähler einzugeben. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um den Tageszähler zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verringern. Stellen Sie diesen an Ihrem ersten Tag des Pflanzenzyklus auf Tag 1 ein. Drücken Sie den Knopf um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie zum Hauptmenü-Einstellungen zurück, der 3. Tageszähler blinkt.
     Aktuelle Uhrzeit einstellen
     Drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn und die 20. Aktuelle Zeiteinstellung beginnt zu blinken. Drücken Sie einmal auf den Knopf um die 17. Stunden einzugeben. Drehen Sie im Uhrzeigersinn um die aktuelle Stunden zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn um die Stunden zu verringern. Drücken Sie auf den Knopf zum Speichern und die 8. Minuten beginnen zu blinken. Wiederholen Sie dies für die Minuten und drücken Sie erneut auf den Knopf um zu speichern und zu den Hauptmenü-Einstellungen zurückzukehren.
     Start-/Einschaltzeit einstellen
     Drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn und die 2. Startzeit beginnt zu blinken. Drücken Sie einmal auf den Knopf, um die 17. Stunden-Einstellungen einzugeben. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Stunden Start-/Einschaltzeit zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn um die Stunden zu verringern. Drücken Sie auf den Knopf zum Speichern, wiederholen Sie dies für die 8. Minuten und drücken Sie erneut auf den Knopf um zu speichern und zu den Hauptmenü-Einstellungen zurückzukehren.
     12h Einschalt-Zyklus einstellen
     Drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn und der 4. 12h Einschalt-Zyklus beginnt zu blinken. Drücken Sie einmal auf den Knopf um einen 12-Stunden-Lichtzyklus auszuwählen und ins Hauptmenü-Einstellungen zurückzukehren.
     (Dies ist eine Schnellauswahl eines 12-Stunden-Zyklus, beginnend mit der eingestellten Start-/EIN-Zeit und hat eine 12-Stunden-EIN-Dauer).
     18h Einschalt-Zyklus einstellen
     Drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn und der 5. 18h Einschalt-Zyklus beginnt zu blinken. Drücken Sie einmal auf den Knopf um einen 18-Stunden-Lichtzyklus auszuwählen und ins Hauptmenü-Einstellungen zurückzukehren.
     (Dies ist eine Schnellauswahl eines 18-Stunden-Zyklus, beginnend mit der eingestellten Start-/EIN-Zeit und hat eine 18-Stunden-EIN-Dauer).
     Benutzerdefiniertes Einschalt-Zyklus einstellen
     Drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn, und der 6. Einschalt-Zyklus beginnt zu blinken. Drücken Sie einmal auf den Knopf um den 17. Stunden Zyklusdauer einzustellen. Im Uhrzeigersinn drehen um die Stunden-Zyklusdauer zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Drücken Sie den Knopf zum Speichern und die 8. Minuten beginnen zu blinken. Wiederholen Sie dies für die Minuten und drücken Sie den Knopf um zu speichern und zu den Hauptmenü-Einstellungen zurückzukehren.
     Überhitzung-Ausschalttemperatur einstellen
     [Auf dieser oberen Ausschalttemperatur werden die Lichtsteckdosen ausgeschaltet und bleiben aus, bis die untere Starttemperatur erreicht ist und der Abkühltimer abgelaufen ist (siehe Untermenüeinstellungen). Gleichzeitig wird das 0-10V/PWM-Signal reduziert. Das Signal arbeitet linear 0-100% zwischen der Start- und Stopptemperatur.]
     Drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn und die 15. Stopptemperatur Licht beginnt zu blinken. Es zeigt die aktuelle Stopp-Temperatureinstellung an. Drücken Sie einmal auf den Knopf und die 12. Temperatur beginnt zu blinken. Drehen Sie im Uhrzeigersinn um die Temperatur zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn um zu verringern. [Dieser Wert kann nicht kleiner sein als die Starttemperatur +1]. Drücken Sie auf den Knopf zum Speichern und zum Hauptmenü-Einstellungen zurückzukehren.
     Überhitzung-Einschalttemperatur einstellen
     [Auf dieser unteren Einschalttemperatur werden die Lichtsteckdosen wieder eingeschaltet nachedem der Abkühltimer abgelaufen ist (siehe Untermenüeinstellungen). Gleichzeitig wird das 0-10V/PWM-Signal erhöht. Das Signal arbeitet linear 0-100% zwischen der Stop- und Starttemperatur.]
     Drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn und die 14. Starttemperatur Licht beginnt zu blinken. Es zeigt die aktuelle Starttemperatureinstellung an. Drücken Sie einmal auf den Knopf und die 12. Temperatur beginnt zu blinken. Drehen Sie im Uhrzeigersinn um die Temperatur zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn um die Starttemperatur zu verringern. [Dieser Wert kann nicht größer sein als die Stopptemperatur -1] Drücken Sie auf den Knopf zum Speichern und zum Hauptmenü-Einstellungen zurückzukehren.
     EIN/AUS manuelle 1-Zyklus-Einstellung
     [Bei dieser Einstellung können Sie das Licht innerhalb des nächsten Zyklus EIN/AUS-schalten, es kehrt zu automatisch beim nächsten Zyklus zurück].
     Drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn und die 13. Manuelle 1-Zyklus-Einstellung beginnt zu blinken. Drücken Sie einmal auf den Knopf, um den aktuellen Tag/Nacht-Zyklus zu ändern. Drücken Sie erneut um es rückgängig zu machen.
     EIN/AUS manuelle Endlos-Einstellung
     [Bei dieser Einstellung können Sie das Licht EIN/AUS-schalten, bis Sie manuell 4. 12-Stunden-EIN-Zyklus, 5. 18-Stunden-EIN-Zyklus oder 6. Benutzerdefinierbarer EIN-Zyklus wählen]
     Drehen Sie den Knopf einmal im Uhrzeigersinn und die 11. Manuelle Endlos-Einstellung beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste einmal und drehen Sie im- oder gegen den Uhrzeigersinn um 9. EIN-Zustand oder 16. AUS-Zustand auszuwählen. Drücken Sie die Taste um zu speichern und ins HauptmenuEinstellungen zurückzukehren.
     Drehen Sie im Uhrzeigersinn einmal, das Segment 1. RETURN zu blinken beginnt. Durch erneutes drücken kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.
     Auf dem Hauptbildschirm sehen Sie den äußeren 24-Stunden-Zeitring der Ihre Einstellungen und die aktuelle Uhrzeit enthält.
     Sie sehen 18. Zeitsegment EIN und 19. Zeitsegment Aus. Das aktuelle Zeitsegment blinkt.
     Aufrufen/Verlassen des Untermenüs-Einstellungen
     Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie einige Sekunden. Drücken und halten Sie den Knopf gedrückt, schließen Sie die Stromversorgung wieder an. Halten Sie den Knopf länger als 3 Sekunden gedrückt!
     Das Untermenü hat folgende Einstellungen. Im Uhrzeigersinn drehen um durch das Menü zu navigieren.

     Parameter

     P1 = Hintergrundbeleuchtung EIN-AUS-Automatik
     P2 = Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
     P3 = Zeitformat 0-24h oder 12AM-12PM
     P4 = Temperaturformat °C oder °F
     P5 = Kalibrierung des Temperatursensor-Offset
     P6 = Abkühlzeit für HPS/MH-Lampen
     P7 = Ausgangssignal 0-10V oder PWM (Modulierte Pulsweite)
     P8 = Maximalwert des Ausgangssignals
     P9 = Minimalwert des Ausgangssignals
     P10 = Sonnenaufgang in Minuten für 0-10V/PWM
     P11 = Sonnenuntergang in Minuten für 0-10V/PWM
     P12 = Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
     P13 = Rückkehr zum Hauptbildschirm "beenden"

     P1 Hintergrundbeleuchtungseinstellungen:
     Drücken Sie auf den Knopf, der Wert beginnt zu blinken. Im- oder gegen den Uhrzeigersinn drehen um den Wert zu ändern. Wählen Sie zwischen Automatisch, EIN und AUS. Drücken Sie erneut um die Einstellungen zu speichern und zum Untermenüs-Einstellungen zurückzukehren. (Standard ist Auto.)
     Wiederholen Sie dies für alle anderen Einstellungen, einmal im Uhrzeigersinn drehen um zum nächsten Parameter zu gelangen, drücken um die Einstellungen einzugeben, drehen um die Werte zu ändern, erneut drücken um zu speichern...
     P2 Wählen Sie die Helligkeit der grünen Hintergrundbeleuchtung. 0-20 (Standard ist 20)
     P3 Ändern Sie das Zeitformat von 0-24h oder 12AM-12PM (Standard ist 0-24h)
     P4 Ändern Sie das Temperaturformat von Grad Celsius in Grad Fahrenheit (Standard ist °C)
     P5 Hier können Sie den Wert Ihres Temperatursensors anpassen und einen Versatz-Wert eingeben. Beispiel: Sie messen und zeigen 24°C an, möchten aber 24.5 °C haben. Addiere +0.5. Es zeigt 24 °C + 0.5 °C und 24.5°C auf Ihrem Hauptbildschirm an.
     P6 Wenn Sie HPS/MH-Lampen verwenden, können Sie das Einschalten bei heißen Bedingungen vermeiden. Diese Zeit die Sie hier einstellen, ist der Mindestdauer zwischen dem letzten Ausschalten und dem nächsten Einschalten. Es wird meistens in Kombination mit Ihrer Start- und Stoppfunktion nach Temperatur verwendet.
     P7 Wählen Sie zwischen 0-10V oder PWM (Modulierte Pulsweite). (Standard ist 0-10V)
     P8 Maximalwert des Ausgangssignals. Stellen Sie hier den maximalen Wert des Ausgangssignals zu Ihrem dimmbaren Vorschaltgerät oder LED-Licht ein. (Dieser Wert kann nicht niedriger eingestellt werden als der P9-Minimalwert +10%)
     P9 Minimalwert des Ausgangssignals. Stellen Sie hier den minimalen Wert des Ausgangssignals ein. Dieser Wert wird normalerweise so eingestellt, dass das dimmbare Vorschaltgerät oder LED-Lampe nicht abschaltet. (Dieser Wert darf nicht größer sein als P8 -10%)
     P10 In dem Moment in dem die Zeitschaltuhr das Licht einschaltet, können Sie eine Dimmfunktion Sonnenaufgang in Minuten einstellen. Das Ausgangssignal wird während dieser Zeit seinen Wert von P9 minimaler Dimmwert bis P8 maximaler Dimmwert erhöhen.
     P11 Im Gegensatz zu P9 Sonnenuntergang können Sie hier die Zeit einstellen, in der das Ausgangssignal von P8 maximalen Dimmwert auf P9 minimalen Dimmwert reduziert wird bevor der Timer abschaltet.
     P12 Wählen Sie ob Sie den Controller auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.
     P13 ENDE zum Verlassen des Untermenüs-Einstellungenund, Rückkehr zum Hauptbildschirm.

     Version 1.0 DK
     Timer Box IV vejledning
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Forord

     Tak, fordi du har købt Timer Box IV. Timerboksen er en enkanals lystimer til at skifte flere induktive belastninger såsom elektromagnetisk ballast og med et variabelt 0-10V eller PWM-signal til dæmpbart lys. Der er flere funktioner såsom: temperaturovervågning for at undgå overophedning, dagtæller, solnedgang/solopgang mv.

     Garanti

     Garantien er kun gyldig med et garantikort, der indeholder salgsdatoen og et stempel fra købsstedet eller ved elektronisk registrering af garantien på http://g-systems.eu/warranty. Hvis dette ikke er muligt, bedes du returnere varen til købsstedet.

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Ur
     2. Roterende encoder (tryk)
     3. Power LED
     4. Lyskontakt
     5. Varmekontakt
     6. Temperaturføler
     7. 0-10V / PWM-udgang
     8. Strømledning
     Legende ur elementer
     Odoo • Text and Image
     1. Vend tilbage
     2. Starttidspunkt
     3. Dagstæller
     4. 12-timers PÅ (ON) -cyklus
     5. 18-timers PÅ (ON) -cyklus
     6. Brugerdefineret tændt PÅ (ON) -cyklus
     7. 12-24 timers format
     8. Minutter  
     9. Tænd PÅ (ON) status 
     10. ° C - ° F format
     11. Manuelle endeløse indstillinger
     12. Temperatur
     13. Manuel justering for enkelt cyklus
     14. Temperatur for at starte lyset
     15. Stoplystemperatur
     16. Af (OFF) status
     17. Timer
     18. Tænd PÅ (ON) tidssegment
     19. Slukket (OFF) tidssegment
     20. Indstilling af det aktuelle klokkeslæt
     Installation
     Odoo • Text and Image

     Timer Box IV har konventionelle monteringsbeslag til vægmontering af elboksen i ethvert hjørne, tilgængelig fra indersiden af ​​timerboksen. Installer temperaturføleren, som er udstyret med et 4 m kabel på det sted, hvor du ønsker at udføre målingen. Sørg for, at sensoren ikke udsættes direkte for en varmekilde eller lysstrøm for at opnå den mest nøjagtige måling af den omgivende luft.
     Tilslut dine lamper til udgange 1-12 (afhængig af model). Tilslut varmelegemet til varmestikket. Den er tændt, når lyset er slukket og omvendt. (Energiledelse).
     Og/eller tilslut dit 0-10V/PWM-signal til forkoblinger eller LED-lamper. De er placeret i Timer Box IV.

     Initialiser

     Tilslut Timer Box IV til strømforsyningen.
     Strøm-LED 'en blinker og initialiseres. Det tager et par sekunder.
     Først vil du se skærmen med alle LCD-segmenter og fungerende baggrundsbelysning.
     Derefter initialiseres sensoren, og hvis skærmen forbliver på dette trin, er der en fejl med sensoren eller dens kommunikation

     Navigation

     Med dreje-encoderen kan du bevæge dig gennem menuen. Drej med uret for at gå til næste trin eller øge værdierne, eller mod uret for at returnere eller mindske værdierne. Tryk på knapperne VÆLG (SELECT) og GEM (SAVE).

     Gå ind i / forlad hovedmenuens indstillinger
     Når der trykkes én gang på knappen, vil segment 1. Gå tilbage begynder at blinke. Tryk igen for at vende tilbage til hovedskærmen.
     Indstil timer i løbet af dagen
     Når du kommer ind i hovedindstillingsmenuen, skal du dreje knappen med uret. Dagsegmentet begynder at blinke. Tryk én gang på knappen for at gå ind i dagstælleren. Du kan øge eller mindske tælleren. Indstil den på dag 1 på den første dag i plantecyklussen. Bekræft og gem dine indstillinger, tryk én gang på knappen. Nu vender du tilbage til hovedindstillingsmenuen, dagssegmentet blinker.
     Indstil aktuel tid
     Drej knappen med uret og 20. Den aktuelle tidsindstilling begynder at blinke. Tryk én gang på knappen for at åbne indstillingerne for 17. Timer. Du kan øge eller mindske den aktuelle tid "timer". Tryk for at gemme og 8. Minutter begynder at blinke. Gentag dette i minutterne, og tryk på for at gemme og vende tilbage til hovedmenuindstillingerne.
     Indstil starttidspunkt/Tænd PÅ (ON)
     Drej knappen med uret og 2. Starttidspunktet blinker. Tryk én gang på knappen for at åbne indstillingerne for 17. Timer. Du kan øge eller mindske start- /starttidspunktet for "timer". Tryk for at gemme og 8. Minutter begynder at blinke. Gentag dette i minutterne, og tryk på for at gemme og vende tilbage til hovedmenuindstillingerne.
     Indstilling af 12-timers tænd PÅ (ON)-cyklus
     Drej knappen én gang med uret og 4. 12-timers tænd PÅ (ON)-cyklussen begynder at blinke. Tryk én gang på knappen for at vælge 12-timers lyscyklus og vende tilbage til hovedindstillingsmenuen. (Dette er et hurtigt valg af en 12-timers cyklus, der starter fra det indstillede start-/starttidspunkt og varer 12 timer).
     Indstilling af 18-timers tænd PÅ (ON)-cyklus
     Drej knappen én gang med uret og 5. 18-timers tænd PÅ (ON)-cyklussen begynder at blinke. Tryk én gang på knappen for at vælge 18-timers lyscyklus og vende tilbage til hovedindstillingsmenuen. (Dette er et hurtigt valg af en 18-timers cyklus, der starter fra det indstillede start-/starttidspunkt og varer 18 timer).
     Indstilling af en brugerdefineret cyklus
     Drej knappen én gang med uret og cyklus 6. Den brugerdefinerede tænd PÅ (ON) -cyklus begynder at blinke. Tryk én gang på knappen for at indstille 17. Timer af cyklus varighed.
     Du kan øge eller mindske varigheden af "timer"-cyklussen. Tryk for at gemme og 8. Minutter begynder at blinke. Gentag dette i minutterne, og tryk på for at gemme og vende tilbage til hovedmenuindstillingerne.
     Indstilling af overophedningsstopniveau
     [På dette øverste niveau vil lyskontakterne slukke (OFF), og forblive det indtil starttemperaturen er nået, og køletimeren udløber (se undermenuindstillinger). Et 0-10V / PWM-signal vil lineært reducere signalet fra 0-100% mellem temperaturer fra start til stop].
     Drej knappen med uret og 15. Stoplystemperaturen begynder at blinke. Viser den aktuelle stoptemperaturindstilling. Tryk én gang på knappen og 12. Temperatur begynder at blinke. Du kan øge eller mindske stoppet ved temperaturniveauet. [Denne værdi må ikke være mindre end starttemperaturen +1]. Bekræft og gem dine indstillinger, tryk én gang på knappen for at vende tilbage til hovedmenuindstillingerne.
     Indstil starttemperatur
     [På dette lavere niveau tændes lyskontakterne (ON), efter at afkølingstimeren er udløbet].
     Drej knappen med uret og 14. Lysets starttemperatur begynder at blinke. Viser den aktuelle starttemperaturindstilling. Tryk én gang på knappen og 12. Temperaturen begynder at blinke. Du kan øge eller mindske starten i henhold til temperaturniveauet. [Denne værdi kan ikke være større end stoptemperaturen - 1]. Bekræft og gem dine indstillinger, tryk én gang på knappen for at vende tilbage til hovedmenuindstillingerne.
     Indstilling af Tænd (ON) / Slukket (OFF) manuel enkelt cyklus
     [Med denne indstilling kan du tænde/slukke lyset, og det vil vende tilbage til automatisk tilstand ved næste cyklus.]
     Drej knappen med uret og 13. Den manuelle enkeltcyklusindstilling begynder at blinke. Tryk én gang på knappen for at ændre den aktuelle dag/natcyklus. Tryk igen for at annullere.
     Indstilling af Tænd (ON) / Slukket (OFF) endeløs cyklus
     [Med denne indstilling kan du tænde/slukke lyset, indtil du manuelt vælger 4. 12-timers tænd (ON) - cyklus, 5. 18-timers tænd (ON)-cyklus eller 6. Brugerdefineret tænd (ON) cyklus.
     Drej knappen med uret og 11. Manuelle endeløse indstillinger begynder at blinke. Tryk én gang på knappen, og drej den med eller mod uret for at vælge 9. Tænd (ON)-status eller 16. Slukket (OFF)-status. Tryk på knappen for at gemme og vende tilbage til hovedindstillingsmenuen.
     Drej med uret efter segment 1. Gå tilbage begynder at blinke. Tryk igen for at vende tilbage til hovedskærmen.
     På dette tidspunkt kan du se den ydre 24-timers tidsring, som tager sig af dine indstillinger og nuværende tid. Du ser 18. Tidssegment Tænd ON og 19. Slukket (OFF) tidssegment blinker.
     Gå ind/afslut undermenuindstillinger
     Tag netledningen ud. Vent et par sekunder. Tryk og hold knappen nede, og tilslut strømmen igen. Hold knappen nede i mere end 3 sekunder. Undermenuen har følgende indstillinger. Drej med uret for at gå til menuen.

     Parametre

     P1 - Tænd (ON) / Slukket (OFF) baggrundsbelysning - automatisk
     P2 - Lysstyrke af baggrundsbelysningen
     P3 - Tidsformat 0-24 timer eller 12:00 AM - 12:00 PM
     P4 - Temperaturformat °C eller °F
     P5 - Temperatursensor offset kalibrering
     P6 - Køletid for HPS / MH lamper
     P7 - Udgangssignal 0-10V eller PWM (puls med modulering)
     P8 - Maksimal værdi af udgangssignalet
     P9 - Minimumværdi af udgangssignalet
     P10 - Solopgang i minutter for 0-10V / PWM
     P11 - Solnedgang i minutter for 0-10V / PWM
     P12 - Nulstil til fabriksindstillinger
     P13 - Afslut, vend tilbage til hovedskærmen

     P1 - Indstillinger for baggrundslys
     Når du trykker én gang på knappen, begynder værdien at blinke. Drej med eller mod uret for at ændre værdien. Vælg mellem Automatisk, Tænd (ON) og Slukket (OFF). Tryk igen for at gemme indstillingerne og vende tilbage til undermenuen. (standard er Automatisk).
     Gentag for alle andre indstillinger. Drej én gang med uret for at gå til næste parameter, tryk for at indtaste indstillinger, drej for at ændre værdier, tryk igen for at gemme.
     P2 - Vælg lysstyrken for det grønne baggrundslys. 0-20 (standard er 20).
     P3 - Skift tidsformatet fra 0-24 h eller 12 AM-12 PM (standard er 0-24h).
     P4 - Skift temperaturformatet fra grader Celsius til grader Fahrenheit (standard er ° C).
     P5 - Her kan du justere værdien af ​​din temperatursensor og indtaste en offsetværdi. Eksempel: du måler og viser 24 °C, men du vil have 24,5 °C. Tilføj +0,5. Det vil vise 24 ° C + 0,5 ° C og 24,5 ° C på din hovedskærm.
     P6 - Hvis du bruger HPS / MH-lamper, kan du undgå at tænde under varme forhold. Den tid, du indstiller her, er minimumsintervallet mellem den sidste OFF og den næste ON. Den bruges mest i kombination med din start- og stoptemperaturfunktion.
     P7 - Vælg mellem 0-10V eller PWM pulsmodulation. (standard er 0-10V).
     P8 - Maksimal værdi af udgangssignalet. Indstil her den maksimale værdi af udgangssignalet til din ballast eller LED-lampe. (Denne værdi kan ikke indstilles lavere end minimumsværdien på P9 + 10%)
     P9 - Minimumværdi af udgangssignalet. Indstil minimumsværdien for udgangssignalet her. Denne værdi er normalt indstillet, så at forkoblingen eller LED-lampen ikke slukker. (Denne værdi kan ikke være større end P8 -10%).
     P10 - I det øjeblik timeren tænder lyset, kan du indstille dæmpningsfunktionen
     Solopgang i minutter. Udgangssignalet vil øge sin værdi fra P9 minimum dæmpningsværdi til P8 maksimum dæmpningsværdi i løbet af denne tid.
     P11 - Tilbage til P9 Solnedgang Her kan du indstille det tidspunkt, hvor udgangssignalet falder fra den maksimale dæmpningsværdi P8 til den minimale dæmpningsværdi P9, før timeren slukker.
     P12 - Vælg om du vil nulstille controlleren til fabriksindstillingerne.
     P13 - SLUT (END) vælger at forlade underindstillingerne og vende tilbage til hovedskærmen.

     Version 1.0 EN
     GSE Timer box IV user manual
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Foreword

     Thank you for purchasing Timer Box IV. The Timer box IV is a 1-channel light timer to switch several inductive loads such as electromagnetic ballast. And with a Variable 0-10V or PWM signal for dimmable light. You have several features like: Temperature surveillance avoids from overheating, day counter, sunset/sunrise etc.

     Warranty

     The warranty is only valid with a warranty card containing sales date and stamp from the place of purchase. Or electronic registered warranty at http://gsystems.eu/warranty. If this is not so, please return immediately to the sales office!

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Watch
     2. Rotary encoder (push)
     3. Power LED
     4. Socket for light
     5. Socket for heating
     6. Temperature sensor
     7. Exit 0-10V/PWM
     8. Power cable
     Legend watch segments
     Odoo • Text and Image
     1.  Return
     2.  Start time
     3.  Day counter
     4.  12h ON cycle
     5.  18h ON cycle
     6.  User-definable ON cycle
     7.  12-24h format
     8.  Minutes
     9. 
     ON state
     10. °C - °F format
     11. Manual infinitive setting
     12. Temperature
     13. Manual 1-cycle setting
     14. Start light temperature
     15. Stop light temperature
     16. OFF state
     17. Hours
     18. ON time segment
     19. Off time segment
     20. 
     Current time setting
     Mounting installation
     Odoo • Text and Image

     The Timer box IV has a conventional electric wire-box wall mounting plugs on each corner accessible from the inside of the timer box. Install the temperature sensor which comes with a 4m long cable at a point where you wish to undertake the measurement. Ensure that this is not directly exposed to a heat source or stream of light in order to obtain the best precise measurement of the ambient air temperature.
     Connect your Lamps to the Exits 1-12 (depending on the model). Connect your heater to the heater socket. The heater is On when the lights are OFF and inverse. (Power management).
     You can connect your 0-10/PWM signal for dimmable Ballast's and LED's. The connector is located inside the Timer box IV.

     Initializing

     Connect the Timer Box IV to the power.
     The power LED blinks and initialize This takes a few seconds. First you will see a screen with all the LCD segments and the back-light working.
     Next it starts initializing the sensor and in case this screen stays at this stage, there is a fault with the sensor or the communication it self.

     Navigation

     With the rotary push button you can navigate through the menu. Turn clockwise to go to the next step or increase values, or counter clock wise to return or decrease values. Push on the knob to SELECT and SAVE.

     Entering/Exit to the settings main menu
     Push the knob once, the 1. RETURN segment starts to blink. Pushing again you return ro the main screen.
     Set day time counter
     Once entered into the settings main menu turn clockwise once the button. The day segment starts to blink. Push the knob once to enter the day counter. You can increase or decrease the day counter.  Set it to day 1 on your first day of the plant cycle. Confirm and save your settings by pushing the knob once. Now you return to the settings main menu and the day segment blinks.
     Set current time
     Turn the button clockwise and the 20. Current time setting starts to blink. Push once on the knob to enter the 17. Hours settings. You can increase or decrease the current time "hours". Push to save and the 8. Minutes starts to blink. Repeat this for the minutes and push to save and return to the main menu settings.
     Set Start/ON time
     Turn the button clockwise and the 2. Start time will start to blink. Push the knob once to enter the 17. Hours settings. You can increase or decrease the Start/ON time "hours". Push to save and the 8. Minutes starts to blink. Repeat this for the minutes and push to save and return to the main menu settings.
     Set 12h ON cycle
     Turn clockwise once on the button and the 4. 12h ON cycle starts to blink. Push once on the knob to choose a 12h light cycle and return to the settings main menu. (This is a fast choice of a 12h cycle starting from the  Set Start/ON time and has a 12 hours ON duration).
     Set 18h ON cycle
     Turn clockwise once on the button and the 5. 18h ON cycle starts to blink. Push once on the knob to choose a 18h light cycle and return to the settings main menu.
     (This is a fast choice of a 18h cycle starting from the Set Start/ON time and has a 18 hours ON duration).
     Set User-definable ON cycle
     Turn clockwise once on the button and the 6. User-definable ON cycle starts to blink. Push once on the knob to set 17. Hours end (OFF) time. You can increase or decrease the cycle duration "hours". Push to save and the 8. Minutes starts to blink. Repeat this for the minutes and push to save and return to the main menu settings.
     Set over temperature stop level
     [At this upper level the light sockets will shut OFF and stay until the Start temperature has reached and the cool down timer elapsed (see sub-menu settings). A 0-10V/PWM signal will reduce the signal linearly 0-100% between Start to Stop temperature]
     Turn the button clock wise and the 15. Stop light temperature starts to blink. It shows the current Stop temperature setting. Push the knob once and the 12. Temperature starts to blink. You can increase or decrease the Stop temperature level. [This value can not be smaller as the Start temperature +1]. Confirm and save your settings, push the knob once to return to the main menu settings.
     Set temperature start level
     [At this lower level the light sockets turn back ON after the cool down timer has elapsed.]
     Turn the button clockwise and the 14. Start light temperature starts to blink. It shows the current Start temperature setting. Push once on the knob and the 12. Temperature starts to blink. You can increase or decrease the Start temperature level. [This value can not be greater as the Stop temperature -1] Confirm and save your settings, push the knob once to return to the main menu settings.
     Set ON/OFF Manual 1-cycle setting
     [On this setting you can turn ON/OFF the light within to the next cycle it will return to Automatic]
     Turn the button clockwise and the 13. Manual 1-cycle setting starts to blink. Push once on the knob to change the current Day/Night cycle. Press again to undo it.
     Set ON/OFF Manual infinitive setting
     [On this setting you can turn ON/OFF the light until you manually choose 4. 12h ON cycle, 5. 18h ON cycle or 6. User-definable ON cycle].
     Turn the button clockwise and the 11. Manual infinitive setting starts to blink. Push once the button and turn clockwise or counter clock wise to choose 9. ON state or 16. OFF state Push the button to save and return to the settings main menu.
     Turn clockwise once the 1. Return segment starts to blink. Pushing again you return ro the main screen.
     At this point you can see the outer 24h time ring caring your settings and current time.
     You see 18. ON time segment and 19. Off time segment the current time segment is blinking.
     Entering/Exit to the settings sub menu
     Disconnect the power cable from the wall socket. Wait a few seconds. Press and hold the knob and connect the power supply again. Keep holding down the button fore more than 3 seconds.
     The sub menu have following settings. Turn clockwise to navigate through the menu.
     Parameters

     P1 = Backlight ON-OFF-Automatic
     P2 = Backlight brightness
     P3 = Time format 0-24h or 12AM-12PM
     P4 = Temperature format °C or °F
     P5 = Calibration of temperature sensor offset
     P6 = Cool down time for HPS/MH lamps
     P7 = Output signal 0-10V or PWM (pulse width modulation)
     P8 = Maximum value of the output signal
     P9 = Minimal value of the output signal
     P10 = Sunrise in minutes for 0-10V/PWM
     P11 = Sunset in minutes for 0-10V/PWM
     P12 = Reset to factory settings
     P13 = End return to main screen

     P1- Back-light settings
     Push the knob once the value start to blink and you can change the value. Choose between Automatically, ON, OFF. Push again to save the settings and return to the sub menu. (default is Auto.)
     Repeat for all other settings. Turn clockwise once to go to the next parameter, push to enter the settings, rotate to change the values, push again to save.
     P2 - Choose the brightness of the green backlight. 0-20 (default is 20)
     P3 - Change the Time format from 0-24h or 12AM-12PM (default is 0-24h)
     P4 - Change the Temperature format from degree Celsius to degree Fahrenheit (default is °C)
     P5 - Here you can adjust the value of your temperature sensor and enter a offset value. Example. you measure and display 24°C but you like to have 24.5 °C. Add +0.5. It will display the 24°C + 0.5°C and display 24.5°C on your main screen.
     P6 - If you use HPS/MH lamps you can avoid to switch ON during hot condition. The time you set here is the minimum interval between the last switch off and the next switch ON. It is mostly used in combination with your Start and Stop function by temperature.
     P7 - Choose between 0-10V or PWM pulse wide modulation. (default is 0-10V)
     P8 - Maximum value of the output signal. Set here the maximum value of the output signal to your dimmable ballast or LED light. (This value can not be set lower as the P9 minimal value +10%)
     P9 - Minimal value of the output signal. Set here the minimal value of the output signal. This value usually is set in the way that the dimmable ballast of the LED Lamp doesn't switch off. (This value can not be greater than P8 -10%)
     P10 - At the moment the timer switches on the lights you can set a dim-function Sunrise in minutes. The output signal will increase his value from P9 minimal dimming value until P8 maximal dimming value during this time.
     P11 - The opposite of P9 Sunset here you can set the time the output signal will reduce from P8 maximal dimming value to P9 minimal dimming value before the timer switches off.
     P12 - Choose if you want to reset the controller to factory settings.
     P13 - END chooses to exit the sub settings and return to the main screen.

     Version 1.0 ES
     Manual de Timer Box IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Prólogo

     Gracias por comprar el Timer Box IV. La caja de temporizador es un temporizador de luz de un solo canal para conmutar varias cargas inductivas, como un balasto electromagnético, con señal variable de 0-10 V o PWM para luz regulable. Dispone de varias funciones como: monitorización de temperatura para evitar sobrecalentamiento, contador de días, puesta/salida del sol, etc.

     Garantía

     La garantía es válida únicamente con una tarjeta de garantía que contenga la fecha de venta y un sello del lugar de compra o mediante el registro electrónico de la garantía en http://g-systems.eu/warranty. Si esto no es posible, devuelva el artículo al lugar de compra.

     Leyenda
     Odoo • Text and Image
     1. Reloj
     2. Codificador rotatorio (presión)
     3. LED de encendido
     4. Toma de luz
     5. Toma de calentamiento
     6. Sensor de temperatura
     7. Salida 0-10V / PWM
     8. Cable de alimentación
     Leyenda de los elementos del reloj
     Odoo • Text and Image
     1. Volver atrás.
     2. Hora de inicio
     3. Contador de días
     4. Ciclo de encendido de 12 horas (ON)
     5. Ciclo de encendido de 18 horas (ON)
     6. Ciclo de encendido (ON) definido por el usuario
     7. Formato 12-24h
     8. Minutos
     9. Estado encendido (ON)
     10. Formato °C - °F
     11. Ajustes manuales infinitos
     12. Temperatura
     13. Ajuste manual de ciclo único
     14. Temperatura de inicio de luz
     15. Temperatura de parada de luz
     16. Estado apagado (OFF)
     17. Horas
     18. Segmento de tiempo encendido (ON)
     19. Segmento de tiempo apagado (OFF)
     20. Configuración de la hora actual
     Instalación
     Odoo • Text and Image

     El Timer Box IV tiene soportes de montaje convencionales para montar en la pared la caja eléctrica en cualquier esquina, accesible desde el interior de la caja del temporizador. Instale el sensor de temperatura, que está equipado con un cable de 4 m, en el lugar donde desea realizar la medición. Asegúrese de que el sensor no esté expuesto directamente a una fuente de calor o flujo de luz para obtener la medición más precisa del aire ambiente. Conecte sus lámparas a las salidas 1-12 (según el modelo). Conecte el calefactor a la toma de calefactor. Está encendido cuando las luces están apagadas y viceversa. (Gestión de la Energía). Y/o conecte su señal 0-10V/PWM a balastos o lámparas LED. Están ubicados en el Timer Box IV.

     Inicializar

     Conecte el Timer Box IV a la fuente de alimentación. El LED de alimentación parpadea y se inicializa. Tarda unos segundos. Primero verá la pantalla con todos los segmentos LCD y la luz de fondo en funcionamiento. Luego se inicializa el sensor y si la pantalla permanece en esta etapa, hay un error con el sensor o su comunicación.

     Navegación

     Con el codificador rotatorio puede moverse por el menú. Gire en el sentido de las agujas del reloj para ir al siguiente paso o aumentar los valores, o en el sentido contrario a las agujas del reloj para regresar o disminuir los valores. Pulse los botones (SELECT) y (SAVE).

     Entrar/salir de la configuración del menú principal
     Cuando se presiona el botón una vez, el segmento 1. Volver atrás comienza a parpadear. Pulsando de nuevo se vuelve a la pantalla principal.
     Establecer temporizador durante el día
     Una vez que ingrese al menú de configuración principal, gire el botón en el sentido de las agujas del reloj. El segmento de día comienza a parpadear. Presione el botón una vez para ingresar al contador diario. Puede aumentar o disminuir el contador. Configúrelo en el día 1 del primer día del ciclo de crecimiento. Confirme y guarde su configuración, presione el botón una vez. Ahora regrese al menú de configuración principal, el segmento del día parpadea.
     Establecer hora actual
     Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj y el 20. Configuración de la hora actual comienza a parpadear. Presione el botón una vez para ingresar en la configuración 17. Horas. Puede aumentar o disminuir las ´´horas´´ de la hora actual. Presione para guardar y el 8. Minutos comienza a parpadear. Repita esto para los minutos y presione para guardar y volver a la configuración del menú principal.
     Establecer hora de inicio/encendido (ON)
     Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj y el 2. Hora de inicio comienza a parpadear. Presione el botón una vez para ingresar a la configuración 17. Horas. Puede aumentar o disminuir la hora de inicio/encendido de ´´Horas´´. Presione para guardar y el 8. Minutos comienzan a parpadear. Repita esto para los minutos y presione para guardar y volver a la configuración del menú principal.
     Configuración del ciclo de encendido de 12 horas (ON)
     Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj una vez y el 4. Ciclo de encendido de 12 horas (ON) comenzará a parpadear. Presione el botón una vez para seleccionar el ciclo de luz de 12 horas y regresar al menú de configuración principal.
     (Esta es una selección rápida de un ciclo de 12 horas a partir de la hora de inicio/encendido establecida y con una duración de 12 horas).
     Configuración del ciclo de encendido de 18 horas (ON)
     Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj una vez y el 5.  Ciclo de encendido de 18 horas (ON) comenzará a parpadear. Presione el botón una vez para seleccionar el ciclo de luz de 18 horas y regresar al menú de configuración principal.
     (Esta es una selección rápida de un ciclo de 18 horas a partir de la hora de inicio/encendido establecida y con una duración de 18 horas).
     Configuración de ciclo de encendido (ON) definido por el usuario
     Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj una vez y el 6. Ciclo de encendido (ON) definido por el usuario comienza a parpadear. Presione el botón una vez para establecer el 17. Horas de duración del ciclo. Puede aumentar o disminuir la duración del ciclo de ´´horas´´. Pulse para guardar y el 8. Minutos empieza a parpadear. Repita esto para los minutos y presione para guardar y volver a la configuración del menú principal.
     Establecer el nivel de parada en sobrecalentamiento
     [En este nivel superior, los contactos de luz estarán apagados (OFF) y permanecerán así hasta que se alcance la temperatura de inicio y expire el temporizador de enfriamiento (consulte la configuración del submenú). La señal de 0-10V / PWM reducirá linealmente la señal de 0-100% entre la temperatura de inicio y parada].
     Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj y el 15. Temperatura de parada de luz comienza a parpadear. Muestra el ajuste de temperatura de parada actual. Presione el botón una vez y el 12. Temperatura comienza a parpadear. Puede aumentar o disminuir la parada en el nivel de temperatura. [Este valor no puede ser inferior a la temperatura inicial +1]. Confirme y guarde su configuración, presione el botón una vez para volver a la configuración del menú principal.
     Establecer la temperatura de inicio
     [En este nivel inferior, las tomas de luz se encienden (ON) después de que el temporizador de enfriamiento haya expirado].
     Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj y el 14. Temperatura de inicio de luz comienza a parpadear. Muestra el ajuste de temperatura inicial actual. Presione el botón una vez y el 12. Temperatura comienza a parpadear. Puede aumentar o disminuir el inicio según el nivel de temperatura. [Este valor no puede ser mayor que la temperatura de parada -1]. Confirme y guarde su configuración, presione el botón una vez para volver a la configuración del menú principal.
     Configuración del ciclo único manual encendido/apagado (ON/OFF)
     [Con esta configuración, puede encender/apagar la luz y volverá al modo automático en el siguiente ciclo.]
     Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj y el 13. Ajuste de ciclo único manual comienza a parpadear. Presione el botón una vez para cambiar el ciclo actual de Día/Noche. Vuelva a pulsar para cancelar.
     Configuración del ciclo encendido (ON)/apagado (OFF) infinito
     [Con esta configuración, puede encender/apagar la luz hasta que seleccione manualmente el 4. Ciclo de encendido (ON) de 12 horas, el 5. Ciclo de encendido (ON) de 18 horas o el 6. Ciclo de encendido (ON) definido por el usuario.
     Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj y el 11. Ajustes manuales infinitos comenzará a parpadear. Presione el botón una vez y gírelo en sentido horario o antihorario para seleccionar el 9. Encendido (ON) o el 16. Apagado (OFF). Pulse el botón para guardar y volver al menú de configuración principal. Gire en el sentido de las agujas del reloj después de que el segmento 1. Volver atrás comienza a parpadear. Pulsando de nuevo se vuelve a la pantalla principal. En este punto, puede ver el anillo de tiempo exterior de 24 horas, que se encarga de su configuración y la hora actual. Verá el 18. Segmento de tiempo encendido (ON) y el 19. Segmento de tiempo apagado (OFF) parpadeando.
     Entrar/salir de la configuración del submenú
     Desenchufe el cable de alimentación. Espere unos segundos. Mantenga presionado el botón y vuelva a conectar la alimentación. Mantenga pulsado el botón durante más de 3 segundos. El submenú tiene los siguientes ajustes. Gire en el sentido de las agujas del reloj para pasar al menú.
     Parámetros

     P1 - Encendido (ON) - Apagado (OFF) - luz de fondo - automáticamente
     P2 - Brillo de la luz de fondo
     P3 - Formato de hora 0-24h o 12 AM-12PM
     P4 - Formato de temperatura °C o °F
     P5 - Calibración de compensación del sensor de temperatura
     P6 - Tiempo de enfriamiento para lámparas HPS / MH
     P7 - Señal de salida 0-10V o PWM (impulso con modulación)
     P8 - Valor máximo de la señal de salida
     P9 - Valor mínimo de la señal de salida
     P10 - Amanecer en minutos para 0-10V / PWM
     P11 - Puesta de sol en minutos para 0-10V / PWM
     P12 - Restablecer la configuración de fábrica
     P13 - Finalizar, volver a la pantalla principal

     P1: Configuración de la luz de fondo
     Al presionar el botón una vez, el valor comienza a parpadear. Gire en sentido horario o antihorario para cambiar el valor. Elija entre Automático, Encendido (ON) y Apagado (OFF). Pulse de nuevo para guardar la configuración y volver al submenú. (el valor predeterminado es Automático).
     Repita para todas las demás configuraciones. Gire una vez en el sentido de las agujas del reloj para pasar al siguiente parámetro, presione para ingresar a la configuración, gire para cambiar los valores, presione nuevamente para guardar.
     P2: Seleccione el brillo de la luz de fondo verde. 0-20 (el valor predeterminado es 20)P3: Cambie el formato de hora de 0 a 24 h o de 12 AM a 12 PM (el valor predeterminado es 0 a 24 h).
     P4: Cambie el formato de temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit (el valor predeterminado es ° C).
     P5: Aquí puede ajustar el valor de su sensor de temperatura e ingresar un valor de compensación. Ejemplo: mide y muestra 24 °C, pero quiere tener 24,5 °C. Sume +0,5. Mostrará 24 °C + 0,5 °C y 24,5 °C en su pantalla principal.
     P6: Si usa lámparas HPS / MH, puede evitar encenderlas en condiciones de calor. El tiempo que establezca aquí es el intervalo mínimo entre el último apagado (OFF) y el próximo encendido (ON). Se utiliza principalmente en combinación con la función de temperatura de inicio y parada.
     P7: Elija entre modulación de impulso 0-10V o PWM. (el valor predeterminado es 0-10 V).
     P8: Valor máximo de la señal de salida. Establezca aquí el valor máximo de la señal de salida a su balastro o lámpara LED. (Este valor no se puede configurar por debajo del valor mínimo de P9 + 10%)
     P9: Valor mínimo de la señal de salida. Establezca aquí el valor mínimo de la señal de salida. Este valor se suele configurar para que el balasto o lámpara LED no se apague. (Este valor no puede ser superior a P8 -10%).
     P10: En el momento en que el temporizador enciende las luces, puede configurar la función de atenuación del amanecer en minutos. La señal de salida aumentará su valor desde el valor de atenuación mínimo P9 hasta el valor de atenuación máximo P8 durante este tiempo.
     P11: Volver a P9 Puesta de sol Aquí puede establecer el tiempo en el que la señal de salida disminuirá desde el valor máximo de atenuación P8 hasta el valor mínimo de atenuación P9 antes de que se apague el temporizador.
     P12: Seleccione si desea restablecer el controlador a la configuración de fábrica.
     P13: El fin (END) elige salir de las subconfiguraciones y volver a la pantalla principal.

     Version 1.0 FIN
     Timer Box IV -ajastimen käyttöohje
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Alkusanat

     Kiitos, että ostit Timer Box IV -ajastinrasian. Tämä ajastin on yksikanavainen valojen ajastin useiden induktiivisten kuormien, kuten sähkömagneettisten liitäntälaitteiden, kytkemisen mahdollisuudella ja säädettävällä 0-10V tai PWM-signaalilla himmennettävää valoa varten. Ajastin tarjoaa useita toimintoja, kuten: lämpötilan valvonta ylikuumenemisen estämiseksi, vuorokausilaskuri, auringonlaskun/auringonnousun ajastus, jne.

     Takuu

     Takuu on voimassa vain takuukortin kanssa, joka sisältää myyntipäivän ja leiman ostopaikasta tai jos takuu on sähköisesti rekisteröity osoitteessa https://g-systems.eu/warranty-check. Jos näin ei ole, ole hyvä ja palaa tuotteesi ostopaikkaan tilanteen korjaamiseksi!

     Osien selite
     Odoo • Text and Image
     1. Kellon näyttö
     2. Säätönuppi (painettava)
     3. Sähkövirran LED-merkkivalo 
     4. Pistorasia (valolle)
     5. Pistorasia (lämmittimelle)
     6. Lämpötila-anturi
     7. Ulostulo 0-10V / PWM
     8. Sähköjohto
     Kellon päävalikon toiminnot
     Odoo • Text and Image
     1. Palaa takaisin
     2. Aloitusaika
     3. Päivälaskuri
     4. 12 tunnin Päällä (ON) -jakso
     5. 18 tunnin Päällä (ON) -jakso 
     6. Käyttäjän määrittämä Päällä (ON) -jakso
     7. 12/24 tunnin aikamuoto
     8. Minuutit
     9. Päällä (ON) -tila 
     10. °C / °F lämpötila-asteikko
     11. Manuaalinen loputon asetus
     12. Lämpötila
     13. Yksittäisen jakson manuaalinen asetus
     14. Valojen päällekytkentälämpötila
     15. Valojen poiskytkentälämpötila
     16. Pois päältä (OFF) -tila
     17. Tunnit
     18. Päällä (ON) -aikasegmentti
     19. Pois päältä (OFF) -aikasegmentti
     20. Nykyisen kellonajan asetus
     Asennus
     Odoo • Text and Image

     Timer Box IV -ajastimen rasian sisäpuolella sijaitsee neljä tavanomaista kiinnikettä seinäkiinnitystä varten. Asenna 4 m pituisella johdolla varustettu lämpötila-anturi siihen kohtaan, jossa haluat sen mittaavan lämpötilaa. Saadaksesi tarkimman mahdollisen lämpötilamittauksen ympäröivästä ilmasta Sinun on varmistettava, että lämpötila-anturi ei ole suoraan alttiina lämmönlähteen tai valovirran vaikutukselle. 
     Kytke valojen johdot pistorasioihin 1–12 (mallista riippuen). Kytke lämmittimen johto sille tarkoitettuun pistorasiaan. Lämmitin on päällä silloin kun valot ovat pois päältä ja toisin päin. (Energiankulutuksen hallinta).
     Jos käytät himmennettävää elektronista liitäntälaitetta 0–10 V- tai PWM-signaalilla tai LED-valoa, vie kaapeli tyhjän kaapeliholkin läpi ja kytke se ajastimen rasian sisäpuolella olevaan kolminapaiseen riviliittimeen.

     Alustus

     Kytke Timer Box IV virtalähteeseen.
     Virran LED-merkkivalo vilkkuu ja ajastin käynnistyy. Tämä kestää muutaman sekunnin. Ensin näet LCD-näytön kaikkine aikasegmentteineen ja taustavaloineen.
     Sen jälkeen käynnistyy anturin alustus; jos tässä vaiheessa näyttö pysyy vielä päällä, joko anturissa tai sen tiedonsiirrossa on virhe.

     Navigointi

     Pääset navigoimaan Timer Box IV -ajastimen valikossa säätönuppia pyörittämällä. Kierrä säätönuppia myötäpäivään siirtyäksesi valikossa eteenpäin tai suurentaaksesi arvoa.  Kierrä säätönuppia vastapäivään siirtyäksesi valikossa taaksepäin tai pienentääksesi arvoa. Paina säätönuppia tehdäksesi valinnan (SELECT) ja tallentaaksesi valintasi (SAVE).

     Päävalikon asetuksiin siirtyminen ja niistä poistuminen:
     Kun painat säätönuppia kerran, toiminto 1. Palaa takaisin vilkkuu. Painamalla uudelleen palaat päänäyttöön.
     Ajastaminen tiettynä vuorokautena:
     Kun olet jo siirtynyt päävalikon asetuksiin, käännä nuppia myötäpäivään. Vuorokauden valinta -toiminto vilkkuu. Kun painat säätönuppia, päivän luku alkaa vilkkua. Käännä nyt oikealle lisätäksesi tai käännä vasemmalle vähentääksesi päivän lukua. Aseta haluamasi päivien lukumäärä ja paina säätönuppia tallentaaksesi tämän asetuksen ja palataksesi päävalikon asetuksiin. 

     Nykyisen kellonajan asettaminen

     Käännä säätönuppia myötäpäivään ja toiminto 20. Nykyisen kellonajan asettaminen alkaa vilkkua ruudussa. Paina säätönuppia asettaaksesi sen: 17. Tunnit alkavat vilkkua. Käännä säätönuppia oikealle lisätäksesi tai käännä vasemmalle vähentääksesi tunteja. Kun painat säätönuppia, tunnit tallennetaan ja 8. Minuutit alkavat vilkkua. Aseta minuutit samalla tavalla kuin tunnit ja paina säätönuppia tallentaaksesi asetukset ja palataksesi päävalikon asetuksiin.
     Aloitus-/käynnistysajan (ON) asettaminen

     Käännä säätönuppia myötäpäivään, jolloin toiminto 2. Aloitusaika vilkkuu. Paina säätönuppia kerran päästäksesi 17. Tunnit -asetuksiin. Käännä säätönuppia oikealle lisätäksesi tai käännä vasemmalle vähentääksesi tunteja. Kun painat säätönuppia, tunnit tallennetaan ja 8. Minuutit alkavat vilkkua. Aseta minuutit samalla tavalla kuin tunnit ja paina säätönuppia tallentaaksesi asetukset ja palataksesi päävalikon asetuksiin.

     12 tunnin käyntijakson (ON) asettaminen
     Käännä säätönuppia myötäpäivään, jolloin 4. 12 tunnin Päällä (ON) -jakso alkaa vilkkua. Paina säätönuppia kerran valitaksesi 12 tunnin valotusjakson ja palataksesi päävalikon asetuksiin.
     (Tämä on 12 tunnin jakson pikavalinta, joka alkaa jo asetetusta aloitus-/käynnistysajasta ja kestää 12 tuntia).
     18 tunnin käyntijakson (ON) asettaminen
     Käännä säätönuppia myötäpäivään, jolloin toiminto 5. 18 tunnin Päällä (ON) -jakso alkaa vilkkua. Paina säätönuppia kerran valitaksesi 18 tunnin valotusjakson ja palataksesi päävalikon asetuksiin.
     (Tämä on 18 tunnin jakson pikavalinta, joka alkaa jo asetetusta aloitus-/käynnistysajasta ja kestää 18 tuntia).
     Käyttäjän määrittämän käyntijakson asettaminen
     Käännä säätönuppia myötäpäivään, jolloin toiminto 6. Käyttäjän määrittämä Päällä (ON) -jakso alkaa vilkkua. Paina säätönuppia kerran päästäksesi 17. Tunnit -asetuksiin. Käännä säätönuppia oikealle lisätäksesi tai käännä vasemmalle vähentääksesi tunteja. Kun painat säätönuppia, tunnit tallennetaan ja 8. Minuutit alkavat vilkkua. Aseta minuutit samalla tavalla kuin tunnit ja paina säätönuppia tallentaaksesi asetukset ja palataksesi päävalikon asetuksiin.
     Poiskytkentälämpötilan asettaminen ylilämpenemisen estämiseksi
     [Tämän kynnysarvon saavuttaessa valojen pistorasiat kytkeytyvät pois päältä (OFF-tilaan) ja pysyvät pois päältä, kunnes päällekytkentälämpötila taas saavutetaan ja ajastettu jäähdytysaika umpeutuu (katso alivalikon asetukset). 0–10V/PWM-signaali vähentää lineaarisesti signaalia 0–100 % päällekytkentälämpötilan ja poiskytkentälämpötilan välillä].
     Käännä säätönuppia myötäpäivään, jolloin toiminto 15. Valojen poiskytkentälämpötila alkaa vilkkua. Näytössä on poiskytkentälämpötilan nykyinen asetus. Paina säätönuppia kerran ja toiminto 12. Lämpötila alkaa vilkkua. Käännä säätönuppia oikealle lisätäksesi tai käännä vasemmalle vähentääksesi poiskytkentälämpötilaa. [Tämä arvo ei voi olla pienempi kuin päällekytkentälämpötila + 1]. Paina säätönuppia tallentaaksesi asetukset ja palataksesi päävalikon asetuksiin.
     Päällekytkentälämpötilan asettaminen
     [Tämän alemman kynnysarvon saavuttaessa valojen pistorasiat kytkeytyvät päälle (ON-tilaan) kun ajastettu jäähdytysaika umpeutuu].
     Käännä säätönuppia myötäpäivään, jolloin toiminto 14. Valojen päällekytkentälämpötila alkaa vilkkua. Näytössä on päällekytkentälämpötilan nykyinen asetus. Paina säätönuppia kerran ja toiminto 12. Lämpötila alkaa vilkkua. Käännä säätönuppia oikealle lisätäksesi tai käännä vasemmalle vähentääksesi päällekytkentälämpötilaa. [Tämä arvo ei voi olla suurempi kuin poiskytkentälämpötila – 1]. Paina säätönuppia tallentaaksesi asetukset ja palataksesi päävalikon asetuksiin.
     Päällä (ON) / pois päältä (OFF) - yksittäisen jakson manuaalinen asettaminen
     [Tällä asetuksella voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, ja se palaa automaattiseen tilaan seuraavalla jaksolla.]
     Käännä säätönuppia myötäpäivään, jolloin toiminto 13. Yksittäisen jakson manuaalinen asetus alkaa vilkkua. Paina säätönuppia kerran vaihtaaksesi nykyisen Päivä-/Yöjakson. Peruuta valintasi painamalla säätönuppia uudelleen.
     Päällä (ON) / pois päältä (OFF) - loputtoman jakson asettaminen
     [Tällä asetuksella voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, kunnes valitset manuaalisesti toiminnon 4. 12 tunnin Päällä (ON) -jakso, 5. 18 tunnin Päällä (ON) -jakso tai 6. Käyttäjän määrittämä Päällä (ON) -jakso.
     Käännä säätönuppia myötäpäivään, jolloin toiminto 11. Manuaalinen loputon asetus alkaa vilkkua. Paina säätönuppia kerran ja käännä sitä myötä- tai vastapäivään valitaksesi 9. Päällä (ON) -tila tai 16. Pois päältä (OFF) -tila. Paina säätönuppia tallentaaksesi asetukset ja palataksesi päävalikon asetuksiin.
     Käännä säätönuppia myötäpäivään sen jälkeen, kun toiminto 1. Palaa takaisin alkaa vilkkua. Painamalla säätönuppia uudelleen palaat päänäyttöön.
     Tässä vaiheessa näet näytön ulkoreunassa 24 tunnin aikarenkaan, joka näyttää asetuksesi ja nykyisen ajan. Näet, että 18. Päällä (ON) -aikasegmentti ja 19. Pois päältä (OFF) -aikasegmentti vilkkuu.
     Alivalikon asetuksiin ja takaisin pääseminen
     Irrota virtajohto. Odota muutama sekunti. Paina säätönuppia ja pidä painettuna, kytke samalla virtajohto uudelleen. Pidä painiketta painettuna vielä yli 3 sekuntia.
     Alivalikossa on seuraavat asetukset, joita pääset selaamaan kääntämällä säätönuppia myötäpäivään.

     Parametrit

     P1 - Taustavalon kytkeminen päälle (ON) tai pois päältä (OFF) - automaattisesti
     P2 - Taustavalon kirkkaus
     P3 – Aikamuoto: 24 h tai 12 h
     P4 – Lämpötilamuoto: °C tai °F
     P5 - Lämpötila-anturin poikkeaman kalibrointi
     P6 - HPS/MH-lamppujen jäähdytysaika
     P7 - Lähtösignaali 0-10V tai PWM (modulaatiopulssi)
     P8 - Lähtösignaalin maksimiarvo
     P9 - Lähtösignaalin minimiarvo
     P10 - Auringonnousu minuuteissa 0-10V / PWM -signaaleja varten
     P11 - Auringonlasku minuuteissa 0-10V / PWM -signaaleja varten
     P12 - Palauta tehdasasetukset
     P13 - Lopeta, palaa päänäyttöön

     P1 - Taustavalon asetukset
     Kun painat säätönuppia kerran, arvo alkaa vilkkua. Kierrä säätönuppia myötä- tai vastapäivään muuttaaksesi arvoa suuremmaksi tai pienemmäksi, tai valitse automaattinen asetus (AUTO), päällä (ON) tai pois päältä (OFF). Paina uudelleen tallentaaksesi asetukset ja palataksesi alivalikkoon. (oletuksena on Automaattinen asetus).
     Toista kaikille muille asetuksille. Kierrä säätönuppia kerran myötäpäivään siirtyäksesi seuraavaan parametriin, paina säätönuppia syöttääksesi asetukset, kierrä muuttaaksesi arvoja, paina säätönuppia uudelleen tallentaaksesi valintasi.
     P2 - Valitse vihreän taustavalon kirkkaus 0–20 välillä (oletusarvo on 20).
     P3 - Valitse ajan muoto: 24h tai 12h (oletusmuoto on 24h).
     P4 - Valitse lämpötilamuoto: Celsius-asteikko tai Fahrenheit-asteikko (oletus on °C).
     P5 - Tässä voit säätää lämpötila-anturin ilmoittamaa arvoa syöttämällä poikkeaman arvon. Esimerkki: anturi mittaa ja näyttää 24 °C, mutta haluat sen näyttävän 24,5 °C. Lisää +0,5 kiertämällä säätönuppia myötäpäivään. Näkyy 24 °C + 0,5 °C ja päänäytölläsi 24,5 °C.
     P6 - Jos käytät HPS/MH-lamppuja, voit välttää niiden syttymisen uudestaan ennen kuin lamput ovat ehtineet jäähtyä riittävästi. Tässä asetat ajan, joka on vähimmäisaika lamppujen viimeisimmän poiskytkennän ja seuraavan päällekytkennän välillä. Tätä käytetään useimmiten yhdessä valitsemiesi päällekytkentä- ja poiskytkentälämpötilan säätöjen kanssa.
     P7 - Valitse 0–10V tai PWM-pulssimodulaatio (oletuksena on 0–10V).
     P8 - Lähtösignaalin maksimiarvo. Aseta tässä liitäntälaitettasi tai LED-lamppuasi ohjaavan lähtösignaalin maksimiarvo. (Tätä arvoa ei voi asettaa pienemmäksi kuin lähtösignaalin minimiarvo P9 + 10 %).
     P9 - Lähtösignaalin minimiarvo. Aseta tässä liitäntälaitettasi tai LED-lamppuasi ohjaavan lähtösignaalin minimiarvo. Tämä arvo asetetaan yleensä siten, että liitäntälaite tai LED-lamppu ei sammuisi. (Tämä arvo ei saa olla suurempi kuin lähtösignaalin maksimiarvo P8 – 10 %).
     P10 – Tässä voit asettaa ”auringonnousu”-himmennystoiminnon keston minuuteissa. Kun ajastin sytyttää valot, lähtösignaali kasvattaa arvoaan P9:n mukaisesta minimihimmennysarvosta P8:n mukaiseen maksimiarvoon ajastetun jakson aikana.
     P11 – Päinvastainen toiminto kuin P10: aseta ”auringonlasku”-himmennystoiminnon kesto minuuteissa, jonka aikana lähtösignaali pienenee suurimmasta himmennysarvosta P8 minimihimmennysarvoon P9 ennen kuin ajastin sammuttaa valot.
     P12 - Valitse, haluatko palauttaa tehdasasetukset.
     P13 – Valitsemalla Loppu (END) poistut alivalikon asetuksista ja palaat päänäyttöön.

     Version 1.0 FR 
     Notice d’utilisation du Timer box IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Préface

     Merci d'avoir acheté Timer Box IV. Le boîtier de minuterie est une minuterie d'éclairage à canal unique pour la commutation de plusieurs charges inductives telles qu'un ballast électromagnétique et avec un signal variable 0-10V ou PWM pour une lumière dimmable. Vous disposez de plusieurs fonctions telles que : surveillance de la température pour éviter la surchauffe, compteur des jours, coucher/lever de soleil, etc.

     Garantie

     La garantie n'est valable qu'avec une carte de garantie, qui contient la date de vente et le cachet du lieu d'achat ou par une enregistrement électronique de la garantie sur http://g-systems.eu/warranty. Si cela n'est pas possible, veuillez retourner l'article là où vous l’avez acheté.

     Légende
     Odoo • Text and Image
     1. Horloge
     2. Encodeur de rotation (pression)
     3. LED d'alimentation
     4. Contact d’éclairage
     5. Contact de chauffage
     6. Capteur de température
     7. sortie 0-10V/PWM
     8. Câble d'alimentation
     Légende : Éléments de l'horloge
     Odoo • Text and Image
     1. Retour en arrière 
     2. Heure de démarrage 
     3. Compteur des jours
     4. Cycle de démarrage de 12 heures (ON)
     5. Cycle de démarrage de 18 heures (ON)
     6. Cycle de démarrage défini par l'utilisateur (ON)
     7. Format 12-24h
     8. Minutes
     9. Position DÉMARRAGE (ON)
     10. format °C - °F 
     11. Réglages manuels sans interruption 
     12. Température
     13. Réglage manuel d’un cycle unique
     14. Température d’allumage de l’éclairage 
     15. Température d’arrêt de l’éclairage
     16. Position ARRÊT (OFF)
     17. Heures
     18. Segment d’heures mis en marche (ON)
     19. Segment d’heures en arrêt (OFF) 
     20. Réglage de l'heure actuelle
     Installation
     Odoo • Text and Image

     Le boîtier de minuterie Timer Box IV a des supports de montage conventionnels pour le montage mural du boîtier électrique à n'importe quel coin, et qui sont situés à l'intérieur du boîtier de la minuterie. Installez le capteur de température qui est équipé d'un câble de 4 m à l'endroit où vous souhaitez effectuer le mesurage. Assurez-vous que le capteur n'est pas exposé directement à une source de chaleur ou à un flux lumineux pour obtenir le mesurage le plus précis de l'air ambiant.
     Connectez vos lampes aux sorties de 1 à 12 (en fonction du modèle). Connectez le radiateur à la prise du radiateur. Il est allumé lorsque les lumières sont éteintes et vice versa. (Gestion de l'énergie).
     Et/ou connectez votre signal 0-10V/PWM à des ballasts ou lampes LED. Ils sont situés dans le boîtier de minuterie Timer Box IV.

     Initialisation

     Connectez le boîtier de minuterie Timer Box IV au réseau électrique.
     Le voyant LED d'alimentation commence à clignoter et à s'initialiser. Cela peut prendre quelques secondes. Vous verrez d'abord l'écran avec tous les segments LCD et le rétroéclairage en fonction.
     Ensuite débute l’initialisation du capteur et au cas où l’écran reste à ce stade, il y a une erreur provenant du capteur ou de sa communication.

     Navigation

     Vous pouvez parcourir le menu à l’aide de l'encodeur rotatif. Tournez le dans le sens des aiguilles de la montre pour passer à l'étape suivante ou augmenter les valeurs, ou dans le sens opposé au sens des aiguilles de la montre afin de revenir en arrière ou diminuer les valeurs. Appuyez sur les boutons SÉLECTIONNER et ENREGISTRER (SELECT et SAVE).

     Entrée/sortie des paramètres du menu principal
     Si vous appuyez une seule fois sur le bouton, le segment 1 Retour en arrière commence à clignoter. Appuyez à nouveau pour revenir à l'écran principal.
     Réglage du compteur des jours
     Une fois rentré dans le menu principal des paramètres, tournez le bouton dans le sens des aiguilles de la montre. Le segment indiquant le jour commence à clignoter. Appuyez une fois sur le bouton pour entrer dans le compteur des jours. Vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur du compteur. Réglez-le au J1 à compter du premier jour du cycle de croissance. Confirmez et sauvegardez vos paramètres, appuyez sur le bouton une fois. Maintenant, vous pouvez revenir au menu des paramètres principaux, le segment du jour clignote.
     Réglage de l’heure actuelle
     Tournez le bouton dans le sens des aiguilles de la montre et 20. Réglage de l'heure actuelle commence à clignoter. Appuyez une fois sur le bouton pour entrer dans les paramètres de réglage de 17. Heures. Vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur de l'heure actuelle "heures". Appuyez le bouton pour enregistrer et 8. Minutes se met à clignoter. Répétez cette opération pour les minutes et appuyez sur le bouton pour sauvegarder et revenir au réglage des paramètres du menu principal.
     Réglage de la mise en marche/activation (ON)
     Tournez une fois le bouton dans le sens des aiguilles de la montre et 2. Heure de démarrage commence à clignoter. Appuyez une fois sur le bouton pour accéder aux paramètres 17. Heures. Vous pouvez augmenter ou diminuer la valeur de l'heure de démarrage / mise en marche des « heures ». Appuyez sur le bouton pour sauvegarder et 8. Minutes commence à clignoter. Répétez cette opération pour les minutes et appuyez sur le bouton pour sauvegarder et revenir aux paramètres du menu principal.
     Réglage du cycle de démarrage de 12 heures (ON)
     Tournez le bouton une fois dans le sens des aiguilles de la montre et 4. Cycle de démarrage de 12 heures commence à clignoter. Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner le cycle d'éclairage de 12 heures et revenir au menu des paramètres principaux.
     (Il s'agit d'une sélection rapide d'un cycle de 12 heures à partir de l'heure de démarrage/démarrage définie et d'une durée de 12 heures).
     Réglage du cycle de marche de 18 heurs (ON)
     Tournez le bouton une fois dans le sens des aiguilles de la montre et 5. Cycle de démarrage de 18 heures commence à clignoter. Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner le cycle d'éclairage de 18 heures et revenir au menu des paramètres principaux.
     (Il s'agit d'une sélection rapide d'un cycle de 18 heures à partir de l'heure de démarrage/démarrage définie et d'une durée de 18 heures).
     Réglage du cycle de marche (ON) défini par l’utilisateur
     Appuyez une fois sur le bouton pour régler 17. Heures de durée du cycle. Vous pouvez augmenter ou diminuer la durée du cycle "heures". Appuyez sur le bouton pour sauvegarder et 8. Minutes se met à clignoter. Répétez cette opération pour les minutes et appuyez sur le bouton pour sauvegarder et revenir aux paramètres du menu principal.
     Réglage du niveau d’arrêt lors d’un surchauffage
     [À ce niveau élevé, les contacts lumineux seront éteints (OFF) et le resteront jusqu'à ce que la température de démarrage soit atteinte et que la minuterie de refroidissement s’écoule (voir les réglages du sous-menu). Le signal 0-10 V / PWM réduira linéairement le signal de 0 à 100 % entre la température de démarrage et d'arrêt].
     Tournez le bouton dans le sens des aiguilles de la montre et 15. Température arrêt de l’éclairage se met à clignoter. Il affiche le réglage actuel de la température d'arrêt. Appuyez une fois sur le bouton et 12. Température commence à clignoter. Vous pouvez augmenter ou diminuer l'arrêt en fonction du niveau de la température. [Cette valeur ne peut pas être inférieure à la température initiale +1]. Confirmez et sauvegardez vos paramètres, appuyez une fois sur le bouton pour revenir aux paramètres du menu principal.
     Réglage de la température de démarrage
     [À ce niveau inférieur, les contacts de lumière s'allument (ON) une fois la minuterie de refroidissement écoulée].
     Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre et 14. Température de démarrage de la lumière commence à clignoter. Il affiche le réglage de la température initiale actuelle. Appuyez une fois sur le bouton et 12. Température commence à clignoter. Vous pouvez augmenter ou diminuer l'arrêt en fonction du niveau de la température. [Cette valeur ne peut pas être inférieure à la température initiale -1]. Confirmez et sauvegardez vos paramètres, appuyez une fois sur le bouton pour revenir aux paramètres du menu principal.
     Réglage du cycle manuel : démarrage (ON)/arrêt (OFF)
     [Lors de ce réglage vous pouvez allumer/éteindre la lumière, et elle reviendra en mode automatique au prochain cycle.]
     Tournez le bouton dans le sens des aiguilles de la montre et 13. Réglage manuel du cycle unique commence à clignoter. Appuyez une fois sur le bouton pour modifier le cycle Jour/Nuit en cours. Appuyez à nouveau pour annuler.
     Réglage du cycle sans fin : démarrage (ON)/arrêt (OFF)
     [Lors de ce réglage vous pouvez allumer/éteindre la lumière alors que vous sélectionnez 4. Cycle de marche de 12 heures (ON), 5. Cycle de marche de 18 heures (ON) ou bien 6. Cycle de marche défini par l’utilisateur.]
     Tournez le bouton dans le sens des aiguilles de la montre et 11. Réglage manuels sans interruption commence à clignoter. Appuyez une fois sur le bouton et tournez-le dans le sens des aiguilles de la montre ou dans le sens opposé pour sélectionner 9. État ON ou 16. État OFF. Appuyez sur le bouton pour sauvegarder et revenir au menu des paramètres principaux.
     Tournez dans le sens des aiguilles de la montre après que le segment 1. Retour en arrière commence à clignoter. Appuyez à nouveau pour revenir à l'écran principal.
     À ce stade, vous pouvez voir la bague extérieure de 24 heures, qui prend en charge vos paramètres et l'heure actuelle. Vous voyez 18. Segment horaire en marche (ON) et 19. Segment horaire arrêt (OFF) clignoter.
     Entrée/sortie des réglage du sous-menu
     Débranchez le câble d'alimentation. Attendez quelques secondes. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé et rebranchez l'alimentation. Maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes.
     Le sous-menu a les paramètres suivants. Tournez dans le sens des aiguilles de la montre pour accéder au menu.

     Paramètres

     P1 – Démarrage (ON)- Arrêt (OFF) du - rétroéclairage - automatique
     P2 - Luminosité du rétro-éclairage
     P3 - Format horaire 0-24h ou 12AM -12PM
     P4 – Format de la température °C ou °F
     P5 - Étalonnage de décalage du capteur de température
     P6 - Temps de refroidissement pour lampes HPS / MH
     P7 - Signal de sortie 0-10V ou PWM (impulsion avec modulation)
     P8 – Valeur maximale du signal de sortie
     P9 - Valeur minimale du signal de sortie
     P10 - Lever du soleil en minutes pour 0-10V / PWM
     P11 - Coucher de soleil en minutes pour 0-10V / PWM
     P12 - Réinitialisation aux paramètres d'usine
     P13 - Fin, retour à l'écran principal

     P1 – réglage du rétroéclairage 
     En appuyant sur le bouton une fois la valeur commence à clignoter. Tournez dans le sens des aiguilles de la montre ou dans le sens opposé pour modifier la valeur. Choisissez entre Automatique, Marche (ON) et Arrêt (OFF). Appuyez à nouveau pour sauvegarder les paramètres et revenir au sous-menu. (la valeur par défaut est Automatique).
     Répétez l'opération pour tous les autres paramètres. Tournez une fois dans le sens des aiguilles de la montre pour passer au paramètre suivant, appuyez pour entrer dans les réglages, tournez pour changer les valeurs, appuyez à nouveau pour sauvegarder.
     P2 - Sélectionnez la luminosité du rétroéclairage vert. 0-20 (la valeur par défaut est 20).
     P3 - Modifiez le format de l'heure de 0-24h ou de 12 AM à 12PM (la valeur par défaut est 0-24h).
     P4 - Modifiez le format de température de degrés Celsius à de degrés Fahrenheit (la valeur par défaut est ° C).
     P5 - Ici, vous pouvez ajuster la valeur de votre capteur de température et entrer une valeur de décalage. Exemple : vous mesurez et l’écran affiche 24°C, mais vous voulez avoir 24,5°C. Ajoutez +0,5. L’écran du réglage affichera 24°C + 0,5°C et 24,5°C sur votre écran principal.
     P6 - Si vous utilisez des lampes HPS / MH, vous pouvez éviter de les allumer quand elles sont chaudes. Le temps que vous définissiez ici est l'intervalle minimum entre le dernier arrêt (OFF) et le prochain démarrage (ON). Il est principalement utilisé en combinaison avec votre fonction Démarrage et Arrêt en fonction de la température.
     P7 - Choisissez entre 0-10V ou modulation d'impulsion PWM. (la valeur par défaut est 0-10V).
     P8 - Valeur maximale du signal de sortie. Réglez ici la valeur maximale du signal de sortie vers votre ballast ou lampe LED. (Cette valeur ne peut pas être inférieure à la valeur minimale de P9 + 10 %)
     P9 - Valeur minimale du signal de sortie. Réglez ici la valeur minimale du signal de sortie. Cette valeur est généralement réglée de manière que le ballast ou la lampe LED ne s'éteignent pas. (Cette valeur ne peut pas être supérieure à P8 -10%).
     P10 - Au moment où la minuterie allume les lumières, vous pouvez régler la fonction de gradation Levée de soleil en minutes. Pendant ce temps le signal de sortie augmentera sa valeur de la valeur de variation minimale P9 à la valeur de variation maximale P8.
     P11 - Retour à P9 Coucher de soleil, ici vous pouvez régler le temps pendant lequel le signal de sortie diminuera de la valeur de variation maximale P8 jusqu’à la valeur de variation minimale P9 avant que la minuterie ne s'éteigne.
     P12 - Sélectionnez si vous souhaitez réinitialiser le contrôleur aux paramètres de fabrication.
     P13 - FIN choisit de quitter les sous-réglages et de revenir à l'écran principal.

     Version 1.0 GR
     Οδηγός εγκιβωτισμού χρονοδιακόπτη IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Πρόλογος

     Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Timer Box IV. Το χρονόμετρο είναι ένας χρονοδιακόπτης φωτός μονού καναλιού για εναλλαγή πολλών επαγωγικών φορτίων όπως ηλεκτρομαγνητικό έρμα και με μεταβλητό σήμα 0-10V ή PWM για ρυθμιζόμενο φως. Έχετε πολλές λειτουργίες όπως: παρακολούθηση θερμοκρασίας για αποφυγή υπερθέρμανσης, μετρητής ημέρας, δύση / ανατολή ηλίου κ.λπ.

     Εγγύηση

     Η εγγύηση ισχύει μόνο με κάρτα εγγύησης που περιέχει την ημερομηνία πώλησης και σφραγίδα από τον τόπο αγοράς ή με ηλεκτρονική εγγραφή της εγγύησης στη διεύθυνση http://g-systems.eu/warranty. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν στον τόπο αγοράς.

     Θρύλος
     Odoo • Text and Image
     1. Ρολόι
     2. Περιστροφικός κωδικοποιητής (πίεση)
     3. LED ισχύος
     4. Επικοινωνία για φως
     5. Επικοινωνία για θέρμανση
     6. Αισθητήρας θερμοκρασίας
     7. Έξοδος 0-10V / PWM
     8. Καλώδιο ρεύματος
     Στοιχεία θρυλικού ρολογιού
     Odoo • Text and Image
     1. Πηγαίνει πίσω
     2. Ωρα έναρξης
     3. Μετρητής ημέρας
     4. 12ωρος κύκλος ON
     5. 18ωρος κύκλος ON
     6. Καθορισμένος από το χρήστη κύκλος ON
     7. Μορφή 12-24 ωρών
     8. Λεπτά
     9. Kατάσταση ON
     10. Μορφή ° C - ° F 
     11. Χειροκίνητες ατελείωτες ρυθμίσεις
     12. Θερμοκρασία
     13. Μη αυτόματη ρύθμιση για έναν κύκλο
     14. Ελαφριά θερμοκρασία εκκίνησης
     15. Σταματήστε τη θερμοκρασία φωτός
     16. Κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
     17. Ωρες
     18. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ χρονικού τμήματος
     19. Τμήμα χρόνου ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
     20. Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας
     Εγκατάσταση
     Odoo • Text and Image

     Το Timer Box IV διαθέτει συμβατικούς βραχίονες στήριξης για την επιτοίχια τοποθέτηση του ηλεκτρικού κουτιού σε οποιαδήποτε γωνία, προσβάσιμη από το εσωτερικό του κουτιού χρονοδιακόπτη. Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με καλώδιο 4 m στο σημείο όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε τη μέτρηση. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας δεν εκτίθεται απευθείας σε πηγή θερμότητας ή ροή φωτός για να έχετε την πιο ακριβή μέτρηση του αέρα του περιβάλλοντος.
     Συνδέστε τους λαμπτήρες σας στις εξόδους 1-12 (ανάλογα με το μοντέλο). Συνδέστε το καλοριφέρ στην υποδοχή του καλοριφέρ. Ανάβει όταν τα φώτα είναι σβηστά και αντίστροφα. (Διαχείριση ενέργειας).
     Και / ή συνδέστε το σήμα 0-10V / PWM σε λαμπτήρες LED. Βρίσκονται στο Timer Box IV.

     Εκκίνηση

     Συνδέστε το Timer Box IV στο τροφοδοτικό.
     Το LED τροφοδοσίας αναβοσβήνει και αρχικοποιείται. Χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα. Πρώτα θα δείτε την οθόνη με όλα τα τμήματα LCD και τον οπίσθιο φωτισμό που λειτουργεί.
     Στη συνέχεια ο αισθητήρας αρχικοποιείται και αν η οθόνη παραμείνει σε αυτό το στάδιο, υπάρχει σφάλμα με τον αισθητήρα ή την επικοινωνία του.

     Πλοήγηση

     Με τον περιστροφικό κωδικοποιητή μπορείτε να πλοηγηθείτε στο μενού. Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα ή να αυξήσετε τις τιμές ή αριστερόστροφα για να επιστρέψετε ή να μειώσετε τις τιμές. Πατήστε τα κουμπιά SELECT και SAVE.

     Εισαγωγή / έξοδος από τις ρυθμίσεις του κύριου μενού:
     Όταν το κουμπί πατηθεί μία φορά, το τμήμα 1. Η επιστροφή αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατώντας ξανά, επιστρέφετε στην κύρια οθόνη.
     Ρύθμιση χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια της ημέρας:
     Μόλις μπείτε στο κύριο μενού ρυθμίσεων, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα. Το τμήμα ημέρας αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να εισέλθετε στον ημερήσιο μετρητή. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον μετρητή. Ρυθμίστε το την 1η ημέρα της πρώτης ημέρας του κύκλου του φυτού. Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε το κουμπί μία φορά. Τώρα επιστρέφετε στο κύριο μενού ρυθμίσεων, το τμήμα ημέρας αναβοσβήνει.
     Ρύθμιση τρέχουσας ώρας:
     Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα και 20. Η τρέχουσα ρύθμιση ώρας αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να εισάγετε τις ρυθμίσεις για 17. Ώρες. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την τρέχουσα ώρα "ώρες". Πατήστε για αποθήκευση και 8. Τα λεπτά αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Επαναλάβετε αυτό για τα λεπτά και πατήστε για αποθήκευση και επιστροφή στις ρυθμίσεις του κύριου μενού.
     Ρύθμιση ώρας αρχικής / ενεργοποίησης:
     Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα και 2. Η ώρα έναρξης αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις 17. Ώρες. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ώρα έναρξης / έναρξης των "ωρών". Πατήστε για αποθήκευση και 8. Τα λεπτά αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Επαναλάβετε αυτό για τα λεπτά και πατήστε για αποθήκευση και επιστροφή στις ρυθμίσεις του κύριου μενού.
     Ρύθμιση του κύκλου ενεργοποίησης 12 ωρών:
     Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα μία φορά και 4. Ο κύκλος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 12 ωρών αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να επιλέξετε τον κύκλο φωτισμού 12 ωρών και να επιστρέψετε στο κύριο μενού ρυθμίσεων.
     (Αυτή είναι μια γρήγορη επιλογή ενός κύκλου 12 ωρών που ξεκινά από τον καθορισμένο χρόνο έναρξης / έναρξης και διαρκεί 12 ώρες).
     Ρύθμιση του κύκλου ενεργοποίησης 18 ωρών:
     Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα μία φορά και ο κύκλος των 5. Ο κύκλος ενεργοποίησης 18 ωρών αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να επιλέξετε τον κύκλο φωτός 18 ωρών και να επιστρέψετε στο κύριο μενού ρυθμίσεων.
     (Αυτή είναι μια γρήγορη επιλογή ενός κύκλου 18 ωρών που ξεκινά από την καθορισμένη ώρα έναρξης / έναρξης και διαρκεί 18 ώρες).
     Ρύθμιση ενός κύκλου που ορίζει ο χρήστης:
     Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα μία φορά και ο κύκλος 6. Ο καθορισμένος από το χρήστη κύκλος ON αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ρυθμίσετε 17. Ώρες διάρκειας κύκλου. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη διάρκεια του κύκλου "ώρες". Πατήστε για αποθήκευση και 8. Τα λεπτά αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Επαναλάβετε αυτό για τα λεπτά και πατήστε για αποθήκευση και επιστροφή στις ρυθμίσεις του κύριου μενού.
     Ρύθμιση επιπέδου διακοπής υπερθέρμανσης:
     Σε αυτό το ανώτερο επίπεδο, οι επαφές φωτός θα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ και θα παραμείνουν έτσι μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία έναρξης και να λήξει ο χρονοδιακόπτης ψύξης (δείτε τις ρυθμίσεις του υπομενού). Το σήμα 0-10V / PWM θα μειώσει γραμμικά το σήμα από 0-100% μεταξύ της θερμοκρασίας έναρξης από τη διακοπή].
     Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα και 15. Η θερμοκρασία του φωτός στάσης αρχίζει να αναβοσβήνει. Εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας διακοπής. Πατήστε το κουμπί μία φορά και 12. Η θερμοκρασία αρχίζει να αναβοσβήνει. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάση στο επίπεδο θερμοκρασίας. [Αυτή η τιμή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αρχική θερμοκρασία +1]. Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε το κουμπί μία φορά για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις του κύριου μενού.
     Ρύθμιση θερμοκρασίας εκκίνησης:
     [Σε αυτό το χαμηλότερο επίπεδο, οι επαφές φωτός ανάβουν μετά τη λήξη του χρονοδιακόπτη ψύξης].
     Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα και 14. Η θερμοκρασία έναρξης του φωτός αρχίζει να αναβοσβήνει. Εμφανίζει την τρέχουσα αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας. Πατήστε το κουμπί μία φορά και 12. Η θερμοκρασία αρχίζει να αναβοσβήνει. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την εκκίνηση ανάλογα με το επίπεδο θερμοκρασίας. [Αυτή η τιμή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία διακοπής -1]. Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε το κουμπί μία φορά για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις του κύριου μενού.
     Ρύθμιση του χειροκίνητου μονού κύκλου ON/OFF
     [Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φως και θα επιστρέψει στην αυτόματη λειτουργία μέχρι τον επόμενο κύκλο.]
     Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα και 13. Η χειροκίνητη ρύθμιση ενός κύκλου αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να αλλάξετε τον τρέχοντα κύκλο Ημέρας / Νύχτας. Πατήστε ξανά για ακύρωση.
     Ρύθμιση του ατελείωτου κύκλου ON / OFF
     [Με αυτήν τη ρύθμιση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φως μέχρι να επιλέξετε χειροκίνητα 4. Κύκλος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 12 ωρών, 5. Κύκλος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 18 ωρών ή 6. Κύκλος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ που καθορίζεται από το χρήστη.
     Γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα και 11. Οι χειροκίνητες ατελείωτες ρυθμίσεις αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί μία φορά και περιστρέψτε το δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να επιλέξετε κατάσταση 9. ON ή 16. OFF. Πατήστε το κουμπί για αποθήκευση και επιστροφή στο κύριο μενού ρυθμίσεων.
     Περιστρέψτε δεξιόστροφα μετά το τμήμα 1. Η επιστροφή αρχίζει να αναβοσβήνει. Πατώντας ξανά, επιστρέφετε στην κύρια οθόνη.
     Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να δείτε το εξωτερικό κουδούνισμα 24 ωρών, το οποίο φροντίζει τις ρυθμίσεις σας και την τρέχουσα ώρα. Βλέπετε 18. Χρονικό τμήμα ON και 19. OFF τμήμα χρόνου που αναβοσβήνει.
     Εισαγωγή / έξοδος από τις ρυθμίσεις του υπομενού
     Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και επανασυνδέστε το ρεύμα. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
     Το υπομενού έχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις. Γυρίστε δεξιόστροφα για να μεταβείτε στο μενού.

     Παράμετροι

     P1 - ON - OFF - οπίσθιος φωτισμός - αυτόματα
     P2 - Φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού
     P3 - Μορφή ώρας 0-24 ώρες ή 12 π.μ.-12 μ.μ
     P4 - Μορφή θερμοκρασίας ° C ή ° F
     P5 - Βαθμονόμηση μετατόπισης αισθητήρα θερμοκρασίας
     P6 - Χρόνος ψύξης για λαμπτήρες HPS / MH
     P7 - Σήμα εξόδου 0-10V ή PWM (παλμός με διαμόρφωση)
     P8 - Μέγιστη τιμή του σήματος εξόδου
     P9 - Ελάχιστη τιμή του σήματος εξόδου
     P10 - Ανατολή σε λεπτά για 0-10V / PWM
     P11 - Ηλιοβασίλεμα σε λεπτά για 0-10V / PWM
     P12 - Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
     P13 - Ολοκληρώστε, επιστρέψτε στην κύρια οθόνη

     P1 - Ρυθμίσεις οπίσθιου φωτισμού
     Πατώντας το κουμπί μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η τιμή. Περιστρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να αλλάξετε την τιμή. Επιλέξτε μεταξύ Αυτόματη, ON και OFF. Πατήστε ξανά για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο υπομενού. (η προεπιλογή είναι Αυτόματη).
     Επαναλάβετε για όλες τις άλλες ρυθμίσεις. Περιστρέψτε μία φορά δεξιόστροφα για να μεταβείτε στην επόμενη παράμετρο, πατήστε για να εισαγάγετε ρυθμίσεις, περιστρέψτε για αλλαγή τιμών, πατήστε ξανά για αποθήκευση.
     P2 - Επιλέξτε τη φωτεινότητα του πράσινου οπίσθιου φωτισμού. 0-20 (η προεπιλογή είναι 20).
     P3 - Αλλάξτε τη μορφή ώρας από 0-24 ώρες ή 12 π.μ.-12 μ.μ. (η προεπιλογή είναι 0-24 ώρες).
     P4 - Αλλάξτε τη μορφή θερμοκρασίας από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ (η προεπιλογή είναι ° C).
     P5 - Εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε την τιμή του αισθητήρα θερμοκρασίας και να εισαγάγετε μια τιμή μετατόπισης. Παράδειγμα: μετράτε και δείχνετε 24 ° C, αλλά θέλετε να έχετε 24,5 ° C. Προσθέστε +0,5. Θα εμφανίσει 24 ° C + 0,5 ° C και 24,5 ° C στην κύρια οθόνη σας.
     P6 - Εάν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες HPS / MH, μπορείτε να αποφύγετε την ενεργοποίηση σε συνθήκες ζέστης. Ο χρόνος που ορίζετε εδώ είναι το ελάχιστο διάστημα μεταξύ του τελευταίου OFF και του επόμενου ON. Χρησιμοποιείται κυρίως σε συνδυασμό με τη λειτουργία έναρξης και διακοπής θερμοκρασίας.
     P7 -  Επιλέξτε μεταξύ παλμικής διαμόρφωσης 0-10V ή PWM. (η προεπιλογή είναι 0-10V)
     P8 - Μέγιστη τιμή του σήματος εξόδου. Ορίστε εδώ τη μέγιστη τιμή του σήματος εξόδου στο τη λάμπα LED. (Αυτή η τιμή δεν μπορεί να οριστεί χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή P9 + 10%)
     P9 - Ελάχιστη τιμή του σήματος εξόδου. Ορίστε την ελάχιστη τιμή του σήματος εξόδου εδώ. Αυτή η τιμή ρυθμίζεται συνήθως έτσι ώστε το ή η λυχνία LED να μην σβήνει. (Αυτή η τιμή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από P8 -10%).
     P10 - Τη στιγμή που ο χρονοδιακόπτης ανάβει τα φώτα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία μείωσης της έντασης του ήλιου σε λίγα λεπτά. Το σήμα εξόδου θα αυξήσει την τιμή του από την ελάχιστη τιμή μείωσης της φωτεινότητας P9 στη μέγιστη τιμή μείωσης της φωτεινότητας P8 κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
     P11 - Επιστροφή στο P9 Ηλιοβασίλεμα εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα κατά την οποία το σήμα εξόδου θα μειωθεί από τη μέγιστη τιμή μείωσης της φωτεινότητας P8 στην ελάχιστη τιμή μείωσης της φωτεινότητας P9 πριν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης.
     P12 - Επιλέξτε εάν θέλετε να επαναφέρετε τον ελεγκτή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
     P13 -  Το END επιλέγει να βγει από τις ρυθμίσεις και να επιστρέψει στην κύρια οθόνη.

     Version 1.0 HUN
     Használati útmutató a Timer box IV-hez
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Bevezetés

     Köszönjük, hogy megvásárolta a Timer boksz IV-et. A timer box egycsatornás fényjelző időzítő több induktív terheléshez, mint elektromágneses ballaszt 0-10V közötti változó feszültséggel vagy PWM jelző szabályozható fényre. Több funkcióval rendelkezik, mint például hőmérséklet figyelése felmelegedés elkerülésére, napszámláló, alkonyat/napkelte, stb.  

     Garancia

     A garancia csak a jótállási jegy bemutatása mellett érvényes, amely tartalmazza az eladás dátumát és a vásárlási hely pecsétjét vagy a jótállás elektronikus bejegyzését az alábbi web oldalon: http://g-systems.eu/warranty. Ha ez nem lehetséges, akkor kérem, vigye vissza az árut a vásárlás helyére.

     Jelmagyarázat
     Odoo • Text and Image
     1. Óra
     2. Forgó jeladó (nyomás)
     3. Tápellátás LED 
     4. Fénykapcsoló
     5. Fűtéskapcsoló
     6. Hőmérsékletérzékelő
     7. 0-10V/PWM kimenet
     8. Tápkábel
     Az óra elemeinek a jelmagyarázata
     Odoo • Text and Image
     1. Visszaállítás
     2. Kezdeti idő
     3. Napszámláló
     4. 12 órás bekapcsolási ciklus (ON)
     5. 18 órás bekapcsolási ciklus (ON)
     6. Felhasználó által meghatározott ciklus (ON) 
     7. 12-24 órás forma  
     8. Percek
     9. Bekapcsolt állapot (ON) 
     10. °C - °F formátum
     11. Kézi végtelen beállítások 
     12. Hőmérséklet
     13. Kézi beállítás egyszeri ciklusra 
     14. A fény kezdeti hőmérséklete 
     15. Hőmérséklet stop fényjelzés 
     16. Kikapcsolt állapot (OFF) 
     17. Órák
     18. Bekapcsolt időszakasz (ON) 
     19. Kikapcsolt időszakasz (OFF) 
     20. Jelenlegi idő beállítás
     Beszerelés
     Odoo • Text and Image

     A IV timer boxhoz hagyományos tartóoszlopok tartoznak az elektromos doboz minden szegletének falra szereléséhez, amelyek a timer belső oldala felől hozzáférhetők. Szerelje fel a hőmérséklet érzékelőt, amely 4 méteres kábellel van felszerelve arra a helyre, ahol el szeretné végezni a mérést. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő nincs kitéve közvetlen hőforrásnak vagy fénysugárnak, hogy minél pontosabban lehessen megmérni a környező levegőt.
     Kösse össze a lámpákat a 1-12 kimenetelekhez (a modelltől függően). Kösse be a felmelegítőt a melegítő konnektorába. Az akkor van bekapcsolva, ha a fények ki vannak kapcsolva és fordítva. (Az energia irányítása).
     És/vagy kösse be az ÖN 0-10V/PWM jelzőjét a ballaszthoz vagy a LED lámpához. Ezek a IV timer boxban találhatók.

     Jelzések

     Kösse be a IV timer boxot a tápanyagellátásba.
     A tápanyagellátás LED jelző villog és jelez. Ez néhány másodpercig tart.  Először látni fogja a monitort az összes LED szegmensekkel és a működő villogóval.
     Utána el kezdi az érzékelő a jelzést és abban az esetben, ha a monitor ebben a fázisban marad, akkor hiba van az érzékelőnél vagy a kommunikációnál.

     Navigálás

     A forgó jeladóval tud mozogni a menüben. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba ahhoz, hogy átkerüljön a következő lépésre vagy növelje az értékeket, vagy forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba, hogy csökkentse az értékeket. Nyomja le a gombot a választásra (SELECT) és mentse el (SAVE).

     A fő menü beállításaiba történő beállításokba való bemenet/kimenet
     A gomb egyszeri megnyomásával a 1. szegmens Visszamenés villogni kezd. Ha még egyszer megnyomja, visszamegy a fő monitorra.
     A timer beállítása nappalra
     Miután egyszer bement a főmenü beállításaira, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba. A napra vonatkozó szegmens elkezd villogni. Nyomja le egyszer a gombot, hogy bemenjen a nappali számlálóba. Meg tudja növelni vagy csökkenteni a számlálót. Állítsa be a növényi ciklus első napi napjára. Erősítse meg és ments el a beállításait, nyomja le egyszer a gombot. Most visszamegy a beállítások főmenübe, a nap szegmense villog.

     A jelenlegi idő beállítása
     Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba és a 20. A jelenlegi idő beállítás elkezd villogni. Nyomja le egyszer a gombot, hogy bemenjen a 17. Órák beállításokra. Nyomja le egyszer a gombot, hogy bemenjen a 17. Órák beállításokba. Növelni vagy csökkenteni tudja az „órák” jelenlegi idejét. Nyomja le, hogy elmentse és a 8. Perc villogni kezd. Ismételje ezt a percekre és nyomja le, hogy elmentse, és menjen vissza a főmenü beállításaiba.
     A Kezdeti/Bekapcsolás idő (ON) beállítása
     Forgassa el egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező irányba és a 2. Kezdeti idő elkezd villogni. Nyomja le a gombot, hogy bemenjen a 17. Órák beállításba. Növelni vagy csökkenteni tudja a Kezdeti/Bekapcsolás „időt”. Nyomja meg, hogy elmentse és a 8. Perc villogni kezd. Ismételje ezt a percekre is és nyomja le, hogy elmentse, és hogy visszamenjen a főmenü beállításaira.
     A 12 órás bekapcsolt ciklus (ON) beállítása
     Forgassa el egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező irányba és a 4. 12 órás beállítási ciklus  (ON) villogni kezd. Nyomja le egyszer a gombot, hogy kiválassza a 12 órás világítási ciklust, és hogy visszamenjen a beállítási főmenübe.
     (Ez a 12 órás ciklus gyors kiválasztása, amely a beállított startolási/bekapcsolási időtől számítva 12 óráig tart).
     A 18 órás bekapcsolt ciklus (ON) beállítása
     Forgassa el egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező irányba és az 5. 18 órás beállítási ciklus  (ON) villogni kezd. Nyomja le egyszer a gombot, hogy kiválassza a 18 órás világítási ciklust, és hogy visszamenjen a beállítási főmenübe.

     (Ez a 18 órás ciklus gyors kiválasztása, amely a beállított startolási/bekapcsolási időtől számítva 18 óráig tart).
     Fogyasztó által meghatározottan bekapcsolt ciklus beállítása (ON)
     Forgassa el egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező irányba és az 6. Fogyasztó által meghatározottan bekapcsolt ciklus (ON) villogni kezd. Nyomja le egyszer a gombot, hogy kiválassza 17. Órák a ciklus hossza beállításokat. Növelni vagy csökkenteni tudja az „órák” ciklus hosszát. Nyomja le, hogy elmentse és a 8. Percek elkezd villogni. Ismételje ezt a percekre is és nyomja le, hogy elmentse, és hogy visszamenjen a főmenü beállításaira.
     A túlmelegedés megállítása szint beállítása
     [Ezen a felső szinten a fényjelzés konnektorai kikapcsolnak (OFF) és így maradnak addig, amíg a startolási hőmérsékletet eléri és a timer lehűlése lejár (lásd az almenü beállításait). A 0-10V/PWM jelzés csökkenti lineárisan a kezdeti hőmérsékletet 0-100% - tól a stopig].
     Forgassa el egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező irányba és a 15. Hőmérséklet stop fény villogni kezd. Mutatja a hőmérséklet megállása jelenlegi beállítását. Nyomja le egyszer a gombot és a 12. Hőmérséklet villogni kezd. Tudja növelni vagy csökkenteni a hőmérséklet szintje megállítását. [Ez az érték nem lehet kisebb a kezdeti +1 hőmérsékletnél]. Erősítse meg és mentse el a beállításait, nyomja meg egyszer a gombot, hogy visszamenjen a főmenü beállításokhoz.
     Indítási hőmérséklet beállítása
     [Ezen az alacsony szinten a fény konnektorok akkor kapcsolnak be (ON), ha letelt a lehűlés timer ideje].
     Forgassa el egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező irányba és a 14. A fény kezdeti hőmérséklete villogni kezd. Mutatja a kezdeti hőmérséklet jelenlegi beállítását. Nyomja le egyszer a gombot és a 12. Hőmérséklet villogni kezd. Tudja növelni vagy csökkenteni a startot a hőmérséklet szintje szerint. [Ez az érték nem lehet nagyobb a kezdeti -1 hőmérsékletnél]. Erősítse meg és mentse el a beállításait, nyomja meg egyszer a gombot, hogy visszamenjen a főmenü beállításokhoz.
     A bekapcsolt (ON)/kikapcsolt (OFF) kézi egyszeri ciklus
     [Ennél a beállításnál be tudja vagy ki tudja kapcsolni a fényt, úgy, hogy az a következő ciklusig átmegy automatikus üzembe].
     Forgassa el egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező irányba és a 13. Az egyszeri ciklus kézi beállítása elkezd villogni. Nyomja meg egyszer a gombot, hogy megváltoztassa a Nap/Éjszaka ciklust. Nyomja le újból, hogy megszüntesse. 
     A bekapcsolt (ON)/kikapcsolt (OFF) végtelen ciklus beállítása
     [Ennél a beállításnál be tudja vagy ki tudja kapcsolni a fényt, úgy, hogy kézzel kiválasztja a  4. 12 órás bekapcsolt ciklust (ON), 5. 18 órás bekapcsolt ciklust (ON) vagy a 6. Bekapcsolt (ON) ciklust, amelyet felhasználó állapított meg].
     Forgassa el egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező irányba és a 11. Kézi végtelen beállítás elkezd villogni. Nyomja meg egyszer a gombot az óramutató járásával megegyező vagy fordított irányba, hogy kiválassza a 9. Bekapcsolt (ON) állapotot vagy a 16. Kikapcsolt (OFF) állapotot. Nyomja meg egyszer a gombot, hogy elmentse, és hogy visszamenjen a főmenü beállításokhoz.
     Forgassa el egyszer az óramutató járásával megegyező irányba, miután az szegmens 1. Visszamenet el kezd villogni. Nyomja meg egyszer a gombot, hogy elmentse, és hogy visszamenjen a főmenühöz.
     Ebben a pillanatban láthatja a 24 órás időgyűrűt, amely biztosítja az Ön beállításait és a jelenlegi időt. Láthatja, hogy a 18. Bekapcsolt (ON) időszegmens és a 19. Kikapcsolt (OFF) időszegmens villog.
     Az almenü Belépés/kilépés való kimenetel beállításai
     Kapcsolja ki a tápkábelt a konnektorból. Várjon néhány másodpercig. Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot és kapcsolja vissza a tápellátást. Tartsa a gombot elnyomva több mint 3 másodpercig.
     Az almenünek az alábbi beállításai vannak. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy mozoghasson a menüben.
     Paraméterek

     P1 – A fényjelzés bekapcsolása (ON)- kikapcsolása (OFF) – automatikusan 
     P2 – A fényjelzés élessége
     P3 - Időformátum 0-24 óra vagy 12 AM-12PM
     P4 – Hőmérséklet formátum ° C vagy ° F
     P5 – A hőmérséklet érzékelő változtatásának a kalibrálása  
     P6 – A HPS/MH lámpák hűlési ideje 
     P7 – Kimeneteli jelzés 0-10V vagy PWM (modulációs impulzus)
     P8 – Kimeneteli jelzés maximális értéke 
     P9 - Kimeneteli jelzés minimális értéke
     P10 – Napkelte percekben a 0-10V/PWM-ra
     P11 - Napnyugta percekben a 0-10V/PWM-ra
     P12 – Visszamenet a gyári beállításokra 
     P13 - Vége, visszamenés a főmonitorba

     P1 – Fényjelzés beállításai
     A gomb egyszeri megnyomásával az érték villogni kezd. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba vagy fordítva, hogy meg tudja változtatni az értéket. Válassza ki az Automatikus, Bekapcsolt (ON) és Kikapcsolt (OFF) üzem módot. Nyomja le újból, hogy elmentse a beállításokat és, hogy vissza tudjon menni az almenübe. (értelemszerűen Automatikus).
     Ismételje meg az összes egyéb beállításokra. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, hogy átkerülhessen a következő paraméterhez, nyomja le, hogy be tudjon lépni a beállításokba, forgassa el az értékek változtatása érdekében, nyomja le újból, hogy elmentse.
     P2 – Válassza ki a zöld fényjelzés élességét. 0-20 (értelemszerűen 20).
     P3 – Változtassa meg az óra formátumát 0-24 óra között vagy 12 AM-12 PM-re (értelemszerűen 0-24 óra).
     P4 – Változtassa meg a hőmérséklet formátumát Celsius fokról Fahrenheit fokra (értelemszerűen ° C).
     P5 – Itt szabályozni tudja a hőmérséklet érzékelő értékeit, és beállíthatja a megváltoztatott értéket. Például: megméri és 24 ° C-ot mutat, de szeretné, hogy 24,5 ° C legyen. Egészítse ki +0,5. A hőmérő 24 ° C + 0,5 ° C és 24,5 ° C fokot mutat a főmonitoron.
     P6 - Ha HPS/MH lámpákat használ, ki tudja kerülni a forró állapot idején történő bekapcsolást. Az idő, amelyet itt beállít a minimális intervallum az utolsó kikapcsolás (OFF) és a következő bekapcsolás között (ON). Főként az Ön Start és Stop hőmérséklet funkciói közötti kombinációban lehet használni.
     P7 – Válassza ki a 0-10V vagy a PWM impulzus modulációt. (értelemszerűen 0-10V).
     P8 – A kimenő jelzés maximális értéke. Állítsa be itt a kimenő jelzés maximális értékét az Ön előtétlámpájára vagy LED lámpájára. (Erre az értékre nem lehet beállítani a minimális P9 +10%) értéknél kisebb értéket.)
     P9 - A kimenő jelzés minimális értéke. Állítsa be itt a kimenő jelzés maximális értékét. Ez az érték általában úgy kerül beállításra, hogy az előtétlámpa vagy LED lámpa nem kapcsolódjon ki.  (Ez  az érték nem lehet nagyobb a P8 -10% értéknél.)
     P10 – Abban a pillanatban, amikor a timer bekapcsolta a világítást, be tudja állítani a Napfelkelte sötétítés funkciót percekben. A kimenő jelzés növelni fogja a P9 sötétítés minimális értékről a sötétítés P8 maximális értékére ez alatt az idő alatt.
     P11 – A P9 Napnyugtával ellentétben itt beállíthatja az időt, amelyben a kimenő jelzés csökkeni fog a sötétítés maximális P8 értékéről  a sötétítés P9 minimális értékére, mielőtt a timer kikapcsolna.
     P12 – Válassza ki, hogy le akarja e nullázni az időmérőt a gyári beállításokra.
     P13 -  Vége (END) kiválasztja, hogy kimenjen az albeállításokból, és visszamenjen a főmonitorra. 

     Version 1.0 IT
     Manuale per Timer Box IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Introduzione

     Grazie per aver acquistato Timer Box IV. Il timer box è un timer per luce a singolo canale per la commutazione di diversi carichi induttivi come resistenza elettromagnetica e con un segnale variabile 0-10V o PWM per luce dimmerabile. Dispone di diverse funzioni come: monitoraggio della temperatura per evitare il surriscaldamento, contatore giornaliero, tramonto/alba, ecc.

     Garanzia

     La garanzia è valida solo con la carta di garanzia, che contiene la data di vendita e il timbro del luogo di acquisto o mediante registrazione elettronica della garanzia su http://g-systems.eu/warranty. Se questo non è possibile, si prega di restituire l'articolo al luogo di acquisto.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Orologio
     2. Encoder rotativo (pressione)
     3. LED di alimentazione
     4. Contatto per luce
     5. Contatto per riscaldamento
     6. Sensore di temperatura
     7. Uscita 0-10 V/PWM
     8. Cavo di alimentazione
     Legenda elementi dell’orologio
     Odoo • Text and Image
     1. Ritorno indietro
     2. Tempo di inizio
     3. Contatore di giorni
     4. Ciclo di accensione di 12 ore (ON)
     5. Ciclo di accensione di 18 ore (ON)
     6. Ciclo di accensione (ON) definito dall'utente
     7. Formato 12-24 ore
     8. Minuti
     9. Stato di accensione (ON)
     10. Formato °C - °F
     11. Impostazioni manuali infinite
     12. Temperatura
     13. Impostazione manuale per singolo ciclo 
     14. Temperatura di avvio della luce
     15. Temperatura di arresto della luce
     16. Stato di spegnimento (OFF)
     17. Ore
     18. Segmento acceso del tempo (ON)
     19. Segmento spento del tempo (OFF)
     20. Impostazione del tempo attuale
     Montaggio
     Odoo • Text and Image

     Il Timer Box IV dispone di staffe di montaggio convenzionali per il montaggio a parete della scatola elettrica in qualsiasi angolo, accessibili dall'interno della scatola del timer. Installare il sensore di temperatura, che è dotato di un cavo di 4 m nel punto in cui si desidera eseguire la misurazione. Assicurarsi che il sensore non sia esposto direttamente ad una fonte di calore o ad un flusso luminoso per ottenere la misurazione più accurata dell'aria ambiente.
     Collegare le vostre lampade alle uscite 1-12 (in funzione del modello). Collegare il riscaldatore alla presa del riscaldatore. È acceso quando le luci sono spente e viceversa. (Gestione dell'energia).
     E/oppure collegare il vostro segnale 0-10V / PWM per resistenze o lampade a LED. Sono collocate nel Timer Box IV.

     Inizializzazione

     Collegare il Timer Box IV all'alimentazione.
     L’indicatore LED di alimentazione lampeggia e si inizializza. Necessita alcuni secondi. Per prima cosa vedete lo schermo con tutti i segmenti LCD e la retroilluminazione funzionante.
     Quindi il sensore viene inizializzato e se lo schermo rimane in questa fase, c'è un errore con il sensore o la sua comunicazione.

     Navigazione

     Con l'encoder rotativo è possibile spostarsi all'interno del menu. Ruotare in senso orario per passare al passaggio successivo o aumentare i valori, oppure in senso antiorario per ritornare o diminuire i valori. Premere il pulsante di selezione (SELECT) e di salvare (SAVE).

     Ingresso/uscita dalle impostazioni del menu principale
     Premendo una volta il pulsante, il segmento 1. Ritorno indietro inizia a lampeggiare. Premendo nuovamente si ritorna allo schermo principale.
     Impostazione del timer durante il giorno
     Una volta accesi nel menu delle impostazioni principali, ruotare il pulsante in senso orario. Il segmento per il giorno inizia a lampeggiare. Premere una volta il pulsante per accedere nel contatore giornaliero. Potete aumentare o diminuire il contatore. Impostarlo il giorno 1 del primo giorno del ciclo di crescita. Confermare e salvare le vostre impostazioni, premere una volta il pulsante. Ora si ritorna al menu delle impostazioni principali, il segmento per il giorno lampeggia.
     Impostazione del tempo attuale
     Ruotare una volta in senso orario e il pulsante 20. L'impostazione del tempo attuale inizia a lampeggiare. Premere una volta il pulsante per accedere alle impostazioni per 17. Ore. È possibile aumentare o diminuire il tempo attuale “ore”. Premere per salvare e 8. I minuti iniziano a lampeggiare. Ripetere l'operazione per i minuti e premere per salvare e ritornare alle impostazioni del menu principale.
     Impostazione del tempo per Inizio/Accensione (ON)
     Ruotare una volta in senso orario il pulsante e 2. Il tempo di inizio inizia a lampeggiare. Premere una volta il pulsante per accedere alle impostazioni 17. Ore. È possibile aumentare o diminuire il tempo di Inizio/Accensione delle "ore". Premere per salvare e 8. I minuti iniziano a lampeggiare. Ripetere l'operazione per i minuti e premere per salvare e ritornare alle impostazioni del menu principale.
     Impostazione del ciclo di accensione di 12 ore (ON)
     Ruotare il pulsante in senso orario una volta e 4. Il ciclo di accensione di 12 ore (ON) inizia a lampeggiare. Premere una volta il pulsante per selezionare il ciclo di luce di 12 ore e ritornare al menu delle impostazioni principali.
     (Questa è una selezione rapida di un ciclo di 12 ore a partire dal tempo impostato di inizio/accensione e con la durata di 12 ore).
     Impostazione del ciclo di accensione di 18 ore (ON)
     Ruotare il pulsante in senso orario una volta e il ciclo di 5. Il ciclo di accensione di 18 ore (ON)  inizia a lampeggiare. Premere una volta il pulsante per selezionare il ciclo di luce di 18 ore e ritornare al menu delle impostazioni principali.
     (Questa è una selezione rapida di un ciclo di 18 ore a partire dal tempo impostato di inizio/accensione e con la durata di 18 ore).
     Impostazione del ciclo di accensione (ON) definito dall'utente
     Ruotare una volta il pulsante in senso orario e il ciclo 6. Il ciclo di accensione (ON) definito dall'utente inizia a lampeggiare. Premere una volta il pulsante per impostare 17. Ore di durata del ciclo. Potete aumentare o diminuire la durata del ciclo "ore". Premere per salvare e 8. I minuti iniziano a lampeggiare. Ripetere l'operazione per i minuti e premere per salvare e ritornare alle impostazioni del menu principale.
     Impostazione di livello di arresto per il surriscaldamento
     [A questo livello superiore, i contatti di luce saranno spenti e rimarranno tali fino al raggiungimento della temperatura di avvio e allo scadere del timer di raffreddamento (vedere impostazioni del sottomenu). Il segnale 0-10V / PWM ridurrà linearmente il segnale da 0-100% tra la temperatura dall’inizio all’arresto].

     Ruotare una volta il pulsante in senso orario e 15. La temperatura di arresto di luce inizia a lampeggiare. Indica l'impostazione attuale della temperatura di arresto. Premere una volta il pulsante e 12. La temperatura inizia a lampeggiare. È possibile aumentare o diminuire l’arresto a livello della temperatura. [Questo valore non può essere inferiore alla temperatura iniziale +1]. Confermare e salvare le impostazioni, premere una volta il pulsante per ritornare alle impostazioni del menu principale.
     Impostazione di temperatura di avvio
     [A questo livello inferiore, i contatti di luce si accendono (ON) dopo che il timer di raffreddamento è scaduto].
     Ruotare una volta il pulsante in senso orario e 14. La temperatura di avvio di luce inizia a lampeggiare. Indica l’impostazione attuale della temperatura iniziale. Premere una volta il pulsante e 12. La temperatura inizia a lampeggiare. È possibile aumentare o diminuire l'avvio in base al livello della temperatura. [Questo valore non può essere maggiore della temperatura di arresto -1]. Confermare e salvare le impostazioni, premere una volta il pulsante per ritornare alle impostazioni del menu principale.
     Impostazione di ciclo singolo manuale di accensione (ON)/spegnimento (OFF) 
     [Con questa impostazione, potete accendere/spegnere la luce che ritornerà alla modalità automatica entro il ciclo successivo.]
     Ruotare una volta il pulsante in senso orario e 13. L'impostazione di ciclo singolo manuale inizia a lampeggiare. Premere una volta il pulsante per modificare il ciclo attuale Giorno/Notte. Premere di nuovo per annullare.
     Impostazione del ciclo infinito di accensione (ON)/spegnimento (OFF)
     [Con questa impostazione, è possibile accendere/spegnere la luce finché si selezioni manualmente 4. Ciclo di accensione di 12 ore (ON), 5. Ciclo di accensione di 18 ore (ON) o 6. Ciclo di accensione (ON) definito dall'utente.
     Ruotare una volta il pulsante in senso orario e 11. Le impostazioni infinite manuali inizia a lampeggiare. Premere una volta il pulsante e ruotarlo in senso orario o antiorario per selezionare 9. Stato di accensione (ON) o 16. Stato di spegnimento (OFF). Premere il pulsante per salvare e ritornare al menu delle impostazioni principali.
     Ruotare in senso orario dopo che il segmento 1. Ritorno indietro inizia a lampeggiare. Premendo nuovamente si ritorna allo schermo principale.
     A questo punto, potete vedere l'anello esterno delle 24 ore, che gestisce le vostre impostazioni e del tempo attuale. Vengono visualizzati 18. Segmento acceso del tempo (ON) e 19. Segmento spento del tempo (OFF) lampeggianti.
     Ingresso/uscita dalle impostazioni del sottomenu
     Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Attendere per qualche secondo. Tenere premuto il pulsante e ricollegare l'alimentazione. Tenere premuto il pulsante per più di 3 secondi.
     Il sottomenu ha le seguenti impostazioni. Ruotare in senso orario per accedere nel menu.

     Parametri

     P1 – Accensione (ON) – spegnimento (OFF) - della retroilluminazione - automaticamente
     P2 - Luminosità della retroilluminazione
     P3 - Formato di tempo 0-24h o 12:00-24:00
     P4 - Formato temperatura °C o °F
     P5 - Taratura di offset del sensore di temperatura
     P6 - Tempo di raffreddamento per lampade HPS/MH
     P7 - Segnale di uscita 0-10V o PWM (impulso con modulazione)
     P8 - Valore massimo del segnale in uscita
     P9 - Valore minimo del segnale di uscita
     P10 - Alba in minuti per 0-10V/PWM
     P11 - Tramonto in minuti per 0-10V/PWM
     P12 – Ritorno alle impostazioni di fabbrica
     P13 - Fine, ritorno allo schermo principale

     P1 - Impostazioni della retroilluminazione
     Premendo una volta il pulsante il valore inizia a lampeggiare. Ruotare in senso orario o antiorario per modificare il valore. Selezionare tra Automatico, Acceso (ON) e Spento (OFF.) Premere nuovamente per salvare le impostazioni e ritornare al sottomenu. (l'impostazione predefinita è Automatica).
     Ripetere per tutte le altre impostazioni. Ruotare una volta in senso orario per passare al parametro successivo, premere per accedere alle impostazioni, ruotare per modificare i valori, premere di nuovo per salvare.
     P2 - Selezionare la luminosità della retroilluminazione verde. 0-20 (l'impostazione predefinita è 20).
     P3 - Modificare il formato dell'ora da 0-24h oppure 12:00-24:00 (l'impostazione predefinita è 0-24h).
     P4 - Modificare il formato della temperatura da gradi Celsius a gradi Fahrenheit (l'impostazione predefinita è °C).
     P5 - Qui potete regolare il valore del vostro sensore di temperatura e inserire un valore di offset. Esempio: misurate e indica 24 °C, ma desiderate avere 24,5 °C. Aggiungere +0,5. Visualizzerà 24 °C + 0,5 °C e 24,5 °C sullo schermo principale.
     P6 - Se si utilizzano lampade HPS/MH è possibile evitare l'accensione in condizioni di caldo. Il tempo qui impostato è l'intervallo minimo tra l'ultimo spegnimento (OFF) e la successiva accensione (ON). Viene utilizzato principalmente in combinazione con la vostra funzione di avvio e arresto della temperatura.
     P7 - Selezionare tra modulazione di impulso 0-10V o PWM. (l'impostazione predefinita è 0-10 V).
     P8 - Valore massimo del segnale in uscita. Impostare qui il valore massimo del segnale di uscita per la vostra resistenza o lampada a LED. (Questo valore non può essere inferiore al valore minimo di P9 + 10%)
     P9 - Valore minimo del segnale di uscita. Impostare qui il valore minimo del segnale di uscita. Questo valore è solitamente impostato in modo che la resistenza o la lampada a LED non si spenga. (Questo valore non può essere maggiore di P8 -10%).
     P10 - Nel momento in cui il timer accende la luce, è possibile impostare la funzione di regolazione di Alba in pochi minuti. Il segnale di uscita aumenterà il suo valore dal valore minimo di oscuramento P9 al valore massimo di oscuramento P8 durante questo tempo.
     P11 – Al contrario di P9 Tramonto, qui è possibile impostare il tempo in cui il segnale di uscita decresce dal valore massimo di oscuramento P8 al valore minimo di oscuramento P9 prima che il timer si spenga.
     P12 - Selezionare se si desidera ripristinare il controller alle impostazioni di fabbrica.
     P13 – Fine (END) seleziona di uscire dalle sottoimpostazioni e ritornare allo schermo principale.

     Version 1.0 NL
     Gebruikshandleiding Timer Box IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Voorwoord

     Dank u voor de aanschaf van de Timer Box IV. De Timer Box is een éénkanaals lichttimer voor het schakelen van meerdere inductieve belastingen zoals elektromagnetische ballast en met een  variabel 0-10V of PWM signaal voor dimbaar licht. Heeft verschillende functies zoals: temperatuurbewaking om oververhitting te voorkomen, dagteller, zonsondergang/zonsopgang, enz.

     Garantie

     De garantie is alleen geldig met een garantiekaart met verkoopdatum en stempel van de plaats van aankoop of elektronisch geregistreerde garantie op https://g-systems.eu/warranty. Indien dit niet het geval is, ga dan onmiddellijk terug naar het verkooppunt!

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Klok
     2. Roterende encoder (druk)
     3. LED voor de stroomvoorziening
     4. Lichtschakelaar
     5. Schakelaar van de verwarming
     6. Temperatuursensor
     7. 0-10V/PWM uitgang
     8. Stroomkabel
     Legende van de klokelementen
     Odoo • Text and Image
     1. Teruggaan
     2. Begintijd
     3. Dagteller
     4. 12-uurs AAN (ON)-cyclus 
     5. 18-uurs AAN (ON)-cyclus 
     6. Door de gebruiker gedefinieerde AAN (ON)-cyclus
     7. 12-24-uurs formaat
     8. Minuten
     9. AAN (ON)-status
     10. °C - °F formaat
     11. Handmatige instellingen van eindeloze cyclus
     12. Temperatuur
     13.Handmatige instelling van enkele cyclus
     14. Temperatuur van start van het licht
     15.Stoptemperatuur van het licht
     16. UIT (OFF)-status
     17. Uren
     18. Igeschakelde (AAN) tijdsegment
     19. Uitgeschakelde (UIT) tijdsegment
     20. Actuele tijdinstellingen
     Installatie
     Odoo • Text and Image

     De Timer Box IV heeft conventionele muurbevestigingsbeugels voor montage van het elektriciteitskastje op elke hoek, bereikbaar van binnenuit het tijdklokkastje. Installeer de temperatuursensor, die wordt geleverd met een kabel van 4 m, op de plaats waar u de meting wilt verrichten. Zorg ervoor dat de sensor niet rechtstreeks aan een warmte- of lichtbron wordt blootgesteld om een zo nauwkeurig mogelijke meting van de omgevingslucht te verkrijgen
     Sluit uw lampen aan op de uitgangen 1-12 (afhankelijk van het model). Sluit het verwarmingselement aan op de verwarmingsuitgang. Het is aan als de lichten uit zijn en vice versa.(energiebeheer).
     En/of sluit uw 0-10V/PWM signaal aan voor belastingen of LED lampen. Het bevindt zich in de Timer Box IV.

     Initialisatie

     Sluit de Timer Box IV aan op de stroomvoorziening.
     De aan/uit-LED knippert en initialiseert. Dit duurt een paar seconden. Eerst ziet u het scherm met alle LCD-segmenten en de achtergrondverlichting werkend. 
     Daarna begint de sensorinitialisatie en als het scherm in dit stadium blijft staan, is er een fout met de sensor of zijn communicatie.

     Navigatie

     Met de roterende encoder kunt u door het menu navigeren. Draai met de klok mee om naar de volgende stap te gaan of waarden te verhogen, of tegen de klok in om terug te keren of waarden te verlagen. Druk op de knop Seleteren (SELECT) en de knop Opslaan (SAVE). 

     De instellingen van hoofdmenu openen/sluiten
     Als de knop één keer wordt ingedrukt, begint het segment 1 Teruggaan te knipperen. Door nogmaals op te drukken keert u terug naar het hoofdscherm.
     Dagtimer instellen
     In het hoofdmenu draait u de knop rechtsom. Het dagsegment begint te knipperen. Druk eenmaal op de knop om de dagteller in te schakelen. U kunt de teller verhogen of verlagen. Stel het in op dag 1 van de eerste dag van de plantencyclus. Bevestig uw instellingen en sla ze op, druk eenmaal op de knop. U bent nu terug in het hoofdinstellingenmenu en het dagsegment knippert.
     Actuele tijd instellen
     Draai de knop één keer met de klok mee en de sectie 20. Actuele tijdinstelling begint te knipperen. Druk eenmaal op de knop om de instellingen voor 17. Uren te openen. U kunt de actuele tijd "uren" verhogen of verlagen. Druk op om op te slaan en de sectie 8. Minuten begint te knipperen. Herhaal dit voor de minuten en druk op om op te slaan en terug te keren naar de instellingen van het hoofdmenu.
     Begin/Aan (ON) tijd instellen
     Draai de knop één keer met de klok mee en 2. Begintijd begint te knipperen. Druk eenmaal op de knop om de instellingen te openen 17.Uren. U kunt de Begin/Aan (ON) tijd verhogen of verlagen tot "uren". Druk op om op te slaan en de sectie 8. Minuten begint te knipperen. Herhaal dit om de minuten op te slaan en terug te keren naar de instellingen van het hoofdmenu. 
     12-uurs AAN (ON)-cyclus instellen
     Draai de knop eenmaal met de wijzers van de klok mee en de 4. 12-uurs AAN (ON)-cyclus begint te knipperen. Druk eenmaal op de knop om de 12-uurs lichtcyclus te selecteren en terug te keren naar de instellingen van het hoofdmenu.
     (Dit is een snelle selectie van een 12-uurs cyclus vanaf de ingestelde begin/aan-tijd en heeft een duur van 12 uur).
     18-uurs AAN (ON)-cyclus instellen
     Draai de knop eenmaal met de wijzers van de klok mee en de 4. 18-uurs AAN (ON)-cyclus begint te knipperen. Druk eenmaal op de knop om de 18-uurs lichtcyclus te selecteren en terug te keren naar de instellingen van het hoofdmenu.
     (Dit is een snelle selectie van een 18-uurs cyclus vanaf de ingestelde begin/aan-tijd en heeft een duur van 18 uur).
     Door de gebruiker gedefinieerde AAN (ON)-cyclus instellen
     Draai de knop eenmaal met de wijzers van de klok mee en de door de gebruiker ingestelde 6. Door de gebruiker gedefinieerde AAN (ON)-cyclus begint te knipperen. Druk eenmaal op de knop om 17. Uren in te stellen. U kunt de cyclusduur van "Uren" verhogen of verlagen. Druk op om op te slaan en de sectie 8. Minuten begint te knipperen. Herhaal dit voor de minuten en druk op om op te slaan en terug te keren naar de instellingen van het hoofdmenu.

     Niveau Oververhitting stoppen instellen
     [Op dit hoogste niveau gaan de lichtschakelaars UIT en blijven dat totdat de starttemperatuur is bereikt en de afkoeltimer afloopt (zie submenu instellingen). Het 0-10V/PWM signaal zal lineair afnemen van 0-100% tussen start- en stoptemperatuur].
     Draai de knop één keer met de klok mee en 15. Temperatuur van start van het licht begint te knipperen. Geeft de actuele stoptemperatuurinstelling weer. Druk eenmaal op de en knop 12. Temperatuur begint te knipperen. U kunt de stop verhogen of verlagen met het temperatuurniveau. Deze waarde [kan niet lager zijn dan de starttemperatuur +1]. Bevestig en sla uw instellingen op, druk eenmaal op de knop om terug te keren naar de instellingen van het hoofdmenu.
     Temperatuur van start van het licht instellen
     [Op dit lagere niveau worden de lichtschakelaars ingeschakeld (ON) nadat de afkoeltimer is verstreken].
     Draai de knop één keer met de klok mee en de sectie 14. Temperatuur van start van het licht begint te knipperen. Het vertoont de huidige starttemperatuurinstelling. Druk eenmaal op de knop en de sectie 12. Temperatuur begint te knipperen. U kunt de start verhogen of verlagen naargelang het temperatuurniveau. Deze waarde [kan niet groter zijn dan de stoptemperatuur -1]. Bevestig en sla uw instellingen op, druk eenmaal op de knop om terug te keren naar de instellingen van het hoofdmenu.
     Ingeschakelde (ON)/uitgeschakelde (OFF) manuele enkele cyclus verstellen
     [Met deze instelling kunt u het licht aan/uit zetten, bij de volgende cyclus zal het terugkeren naar de automatische modus].
     Draai de knop één keer met de klok mee en 13. Handmatige instelling van enkele cyclus begint te knipperen. Druk eenmaal op de knop om de huidige cyclus te wijzigen in Dag/Nacht. Druk nogmaals om het te annuleren.
     Ingeschakelde (ON)/uitgeschakelde (OFF) eindeloze cyclus verstellen
     [Met deze instelling kunt u het licht aan/uit zetten, terwijl u 4. 12-uurs AAN-cyclus  5. 12-uurs AAN (ON)-cyclus of 6. Door de gebruiker gedefinieerde AAN (ON)-cyclus kiest].
     Draai de knop één keer met de klok mee en 11. Handmatige eindeloze instellingen begint te knipperen. Druk eenmaal op de knop en draai met de klok mee of tegen de klok in om 9. AAN (ON) status of 16. UIT (OFF)-status te selecteren. Druk op de knop om op te slaan en terug te keren naar de instellingen van het hoofdmenu.
     Draai met de klok mee na het segment 1. Teruggaan begint te knipperen. Door nogmaals op te drukken keert u terug naar het hoofdmenu.
     Op dit punt ziet u de externe 24-uurs tijdring die zorgt voor uw instellingen en de huidige tijd. 18. AAN (ON) tijdsegment en 19. UIT (OFF) tijdsegment knippert.
     Submenu-instellingen openen/sluiten
     Trek de stekker met het netsnoer uit het stopcontact. Wacht een paar seconden. Houd de knop ingedrukt en sluit de voeding weer aan. Houd de knop langer dan 3 seconden ingedrukt.
     Het submenu heeft de weergegeven instellingen. Draai met de klok mee om door het menu te navigeren.
     Parameters

     P1 - AAN (ON)- UIT (OFF) achtergrondverlichting - automatisch
     P2 - Helderheid van achtergrondverlichting
     P3 - Tijdformaat 0-24u of 12 AM-12PM
     P4 - Temperatuurformaat ° C of ° F
     P5 - Kalibratie van temperatuursensor
     P6 - Koeltijd voor HPS/MHP-lampen
     P7 - Uitgangssignaal 0-10V of PWM (impuls met modulatie)
     P8 – Maximale waarde uitgangssignaal
     P9 - Minimale waarde uitgangssignaal
     P10 - Zonsopgang in minuten voor 0-10V/PWM
     P11 - Zonsondergang in minuten voor 0-10V/PWM
     P12 - Terug naar fabrieksinstellingen
     P13 - Einde, terug naar hoofdscherm

     P1 – Instellingen van de achtergrondverlichting
     Door eenmaal op de knop te drukken begint de waarde te knipperen. Draai met de klok mee of tegen de klok in om de waarde te veranderen. Kies tussen Auto, AAN (ON) en UIT (OFF). Druk nogmaals om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het submenu. (Standaard staat Automatisch).
     Herhaal dit voor alle andere instellingen. Draai eenmaal met de klok mee om naar de volgende parameter te gaan, druk om de instellingen in te voeren, draai om de waarden te veranderen, druk nogmaals om op te slaan.
     P2 - Helderheid van de groene achtergrondverlichting selecteren. 0-20 (Standaard staat 20).
     P3 - Verander het tijdformaat van 0-24h of 12 AM-12 PM (standaard staat 0-24u). 
     P4 - Verander het temperatuurformaat van graden Celsius in graden Fahrenheit (standaard staat °C).
     P5 - Hier kunt u de waarde van uw temperatuursensor aanpassen en een verschoven waarde invoeren. Voorbeeld. Voeg +0.5 toe. Op uw hoofdscherm ziet u 24°C + 0,5°C en 24,5°C.
     P6 - Als u HPS/MH-lampen gebruikt, kunt u voorkomen dat ze worden ingeschakeld wanneer het te warm is. De tijd die u hier instelt is het minimuminterval tussen de laatste AAN (OFF) en de volgende UIT (ON). Het wordt het meest gebruikt in combinatie met uw Start en Stop functie op de temperatuur
     P7 - Kies tussen 0-10V of PWM puls modulatie. (standaard staat 0-10V).
     P8 - Maximale waarde uitgangssignaal. Stel hier de maximumwaarde in van het uitgangssignaal naar uw voorschakelapparaat of LED-lamp. (Deze waarde kan niet lager worden ingesteld dan de minimumwaarde van P9 +10%)
     P9 - Minimale waarde uitgangssignaal. Stel hier de minimumwaarde van het uitgangssignaal in. Deze waarde wordt gewoonlijk zo ingesteld dat de ballast of LED-lamp niet uitgaat. (Deze waarde kan niet groter zijn dan P8 -10%).
     P10 - Op het moment dat de timer de verlichting inschakelt, kunt u de dimfunctie instellen op Zonsopgang in minuten. Het uitgangssignaal zal gedurende deze tijd zijn waarde verhogen van de minimale dimwaarde van P9 tot de maximale dimwaarde van P8.
     P11 - Omgekeerd van P9 Zonondergang hier kunt u instellen hoe lang het uitgangssignaal moet afnemen van de maximale dimwaarde van P8 tot de minimale dimwaarde van P9 voordat de timer uitschakelt.
     P12 - Selecteer of u de controller wilt resetten naar de fabrieksinstellingen.
     P13 - Einde (END) selecteert u om de sub-instellingen te verlaten en terug te keren naar het hoofdscherm.

     Version 1.0 NO
     Manual for Timer Box IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Forord

     Takk for at du kjøpte Timer Box IV. Timerboksen er en enkanals lystimer for veksling av flere induktive laster som elektromagnetisk ballast og med variabelt 0-10V eller PWM signal for dimbart lys. Det er flere funksjoner som: temperaturovervåking for å unngå overoppheting, dagteller, solnedgang / soloppgang, etc.

     Garanti

     Garantien er kun gyldig med et garantikort, som inneholder salgsdato og et stempel fra kjøpestedet eller ved elektronisk registrering av garantien på http://g-systems.eu/warranty.  Hvis dette ikke er mulig, vennligst returner varen til kjøpestedet.

     Legende
     Odoo • Text and Image
     1. Klokke
     2. Roterende koder (trykk)
     3. Strøm LED
     4. Lyskontakt
     5. Varmekontakt
     6. Temperatursensor
     7. 0-10V / PWM utgang
     8. Strømledning
     Legende klokkeelementer
     Odoo • Text and Image
     1. Gå tilbake
     2. Starttid
     3. Dagteller
     4. 12-timers PÅ (ON) - syklus
     5. 18-timers PÅ (ON) - syklus
     6. Brukerdefinert PÅ (ON) - syklus
     7. 12-24 timers format
     8. Minutter  
     9. PÅ (ON) - status
     10. ° C - ° F format
     11. Manuell endeløse innstillinger
     12. Temperatur
     13. Manuell justering for enkeltsyklus
     14. Temperatur for å starte lyset
     15. Stopplystemperatur
     16. Av (OFF) status
     17. Timer
     18. PÅ (ON) tidssegment
     19. AV (OFF) tidssegment
     20. Innstilling av gjeldende tid
     Installasjon
     Odoo • Text and Image

     Timer Box IV har konvensjonelle monteringsbraketter for veggmontering av elboksen i ethvert hjørne, tilgjengelig fra innsiden av timerboksen. Installer temperaturføleren, som er utstyrt med en 4 m kabel på stedet der du ønsker å utføre målingen. Pass på at sensoren ikke utsettes direkte for en varmekilde eller lysstrøm for å oppnå den mest nøyaktige måling av omgivelsesluften.
     Koble lampene til utgang 1-12 (avhengig av modellen). Koble varmeren til varmekontakten. Den er på når lysene er av og omvendt. (Energiledelse).
     Og/eller koble 0-10V/PWM-signalet til forkoblinger eller LED-lamper. De er plassert i Timer Box IV.

     Initialisering

     Koble Timer Box IV til strømforsyningen.
     Strøm-LED-en blinker og initialiseres. Det tar noen sekunder. Først vil du se skjermen med alle LCD-segmenter og fungerende bakgrunnsbelysning.
     Deretter initialiseres sensoren, og hvis skjermen forblir på dette stadiet, er det feil med sensoren eller dens kommunikasjon.

     Navigasjon

     Med den roterende encoderen kan du gå gjennom menyen. Roter med klokken for å gå til neste trinn eller øke verdiene, eller mot klokken for å gå tilbake eller redusere verdiene. Trykk på VELG (SELECT) og LAGRE (SAVE) - knappene.

     Gå inn / gå ut av hovedmenyinnstillingene
     Når knappen trykkes én gang, segment 1. Gå tilbake begynner å blinke. Ved å trykke på nytt går du tilbake til hovedskjermen.
     Still inn tidtaker i løpet av dagen
     Når du går inn i hovedinnstillingsmenyen, vri knappen med klokken. Dagsegmentet begynner å blinke. Trykk én gang på knappen for å gå inn i dagstelleren. Du kan øke eller redusere telleren. Sett den på dag 1 av den første dagen i plantesyklusen. Bekreft og lagre innstillingene, trykk én gang på knappen. Nå går du tilbake til hovedinnstillingsmenyen, dagssegmentet blinker.
     Innstilling av nåværende tid
     Vri knappen med klokken og 20. Gjeldende tidsinnstilling begynner å blinke. Trykk én gang på knappen for å gå inn i innstillingene for 17. Timer. Du kan øke eller redusere gjeldende tid "timer". Trykk for å lagre og 8. Minutter begynner å blinke. Gjenta dette i minuttene og trykk for å lagre og gå tilbake til hovedmenyinnstillingene.
     Innstilling av starttidspunktet/ Slå på (ON)
     Vri knappen med klokken og 2. Starttiden begynner å blinke. Trykk én gang på knappen for å gå inn i innstillingene for 17 Timer.  Du kan øke eller redusere start-/starttiden på "timer". Trykk for å lagre og 8. Minutter begynner å blinke. Gjenta dette i minuttene og trykk for å lagre og gå tilbake til hovedmenyinnstillingene.
     Innstilling av 12-timers PÅ (ON) -syklus
     Vri knappen med klokken én gang og 4. 12-timers PÅ (ON) -syklusen begynner å blinke. Trykk på knappen én gang for å velge 12-timers lyssyklus og gå tilbake til hovedinnstillingsmenyen.
     (Dette er et raskt utvalg av en 12-timers syklus som starter fra innstilt start-/starttid og varer i 12 timer).
     Innstilling av 18-timers PÅ (ON) -syklus
     Vri knappen med klokken én gang og syklusen på 5. 18-timers PÅ (ON) - syklus begynner å blinke. Trykk på knappen én gang for å velge 18-timers lyssyklus og gå tilbake til hovedinnstillingsmenyen.
     (Dette er et raskt utvalg av en 18-timers syklus som starter fra innstilt start-/starttid og varer i 18 timer).
     Innstilling av en brukerdefinert PÅ (ON) -  syklus
     Vri knappen med klokken én gang og syklusen 6. Den brukerdefinerte PÅ (ON) - syklus begynner å blinke. Trykk på knappen én gang for å stille inn 17. Timer med syklusvarighet. Du kan øke eller redusere varigheten av "timer"-syklusen. Trykk for å lagre og 8. Minutter begynner å blinke. Gjenta dette i minuttene og trykk for å lagre og gå tilbake til hovedmenyinnstillingene.
     Still inn overopphetingsstoppnivå
     [På dette øvre nivået lyskontaktene vil slå seg av (OFF) og vil forbli slik til starttemperaturen er nådd og kjøletimeren utløper (se undermenyinnstillinger). 0-10V / PWM signal vil lineært redusere signalet fra 0-100% mellom start fra stopp temperatur].
     Vri knappen med klokken og 15. Stopplystemperaturen begynner å blinke. Viser gjeldende stopptemperaturinnstilling. Trykk én gang på knappen og 12. Temperaturen begynner å blinke. Du kan øke eller redusere stoppet ved temperaturnivået. [Denne verdi kan ikke være mindre enn starttemperaturen +1]. Bekreft og lagre innstillingene, trykk én gang på knappen for å gå tilbake til hovedmenyinnstillingene.
     Still inn starttemperatur
     [På dette lavere nivået slås lyskontaktene PÅ (ON) etter at kjøletimeren har utløpt].
     Vri knappen med klokken og 14. Starttemperaturen til lyset begynner å blinke. Viser gjeldende starttemperaturinnstilling. Trykk én gang på knappen og 12. Temperaturen begynner å blinke. Du kan øke eller redusere starten i henhold til temperaturnivået. [Denne verdien kan ikke være større enn stopptemperaturen -1]. Bekreft og lagre innstillingene, trykk én gang på knappen for å gå tilbake til hovedmenyinnstillingene.
     Stille inn 12-timers PÅ (ON) -syklus
     Vri knappen med klokken én gang og 4. 12-timers PÅ (ON) -syklusen begynner å blinke. Trykk på knappen én gang for å velge 12-timers lyssyklus og gå tilbake til hovedinnstillingsmenyen.
     (Dette er et raskt utvalg av en 12-timers syklus som starter fra innstilt start-/starttid og varer i 12 timer).
     Stille inn 18-timers PÅ (ON)-syklus
     Vri knappen med klokken én gang og 5. 18-timers PÅ (ON) -syklusen begynner å blinke. Trykk på knappen én gang for å velge 18-timers lyssyklus og gå tilbake til hovedinnstillingsmenyen.
     (Dette er et raskt utvalg av en 12-timers syklus som starter fra innstilt start-/starttid og varer i 18 timer).
     Angi en brukerdefinert PÅ (ON) syklus
     Vri knappen med klokken én gang og syklus 6. Brukerdefinert syklus PÅ (ON) blinker
     Trykk på knappen én gang for å stille inn 17. Timer med syklusvarighet. Du kan øke eller redusere varigheten av "timer"-syklusen. Trykk for å lagre og 8. Minutter begynner å blinke. Gjenta dette i minuttene og trykk for å lagre og gå tilbake til hovedmenyinnstillingene.
     Still inn overopphetingsstoppnivå
     [På dette øvre nivå lyskontaktene vil slå seg AV (OFF) og vil forbli slik til starttemperaturen er nådd og kjøletimeren utløper (se undermenyinnstillinger). 0-10V / PWM signal vil lineært redusere signalet fra 0-100% mellom temperaturen fra start til stopp].
     Vri knappen med klokken og 15. Stopplystemperaturen begynner å blinke. Viser gjeldende stopptemperaturinnstilling. Trykk én gang på knappen og 12. Temperaturen begynner å blinke. Du kan øke eller redusere stoppet ved temperaturnivået. [Denne verdi kan ikke være mindre enn starttemperaturen +1]. Bekreft og lagre innstillingene, trykk én gang på knappen for å gå tilbake til hovedmenyinnstillingene.
     Still inn starttemperatur
     [På dette lavere nivået slås lyskontaktene PÅ (ON) etter at kjøletimeren har utløpt]. Vri knappen med klokken og 14. Starttemperaturen til lyset begynner å blinke. Viser gjeldende starttemperaturinnstilling. Trykk én gang på knappen og 12. Temperaturen begynner å blinke. Du kan øke eller redusere starten i henhold til temperaturnivået. [Denne verdi kan ikke være større enn stopptemperaturen -1]. Bekreft og lagre innstillingene, trykk én gang på knappen for å gå tilbake til hovedmenyinnstillingene.
     Innstilling av PÅ (ON)/AV (OFF) manuell enkeltsyklus
     [Med denne innstillingen kan du slå lyset på/av, og det vil gå tilbake til automatisk modus ved neste syklus.]
     Vri knappen med klokken én gang og 13. Den manuelle enkeltsyklusinnstillingen begynner å blinke. Trykk én gang på knappen for å endre gjeldende dag/natt-syklus. Trykk igjen for å avbryte.
     Stille PÅ (ON)/ AV (OFF) endeløse syklus
     [Med denne innstillingen kan du slå lyset på/av til du manuelt velger 4. 12-timers PÅ (ON) -syklus, 5. 18-timers PÅ (ON) -syklus eller 6. Brukerdefinert PÅ (ON) -syklus.
     Vri knappen med klokken og 11. Manuelle endeløse innstillinger begynner å blinke. Trykk én gang på knappen og vri den med eller mot klokken for å velge 9. PÅ (ON) -status eller 16. AV (OFF) -status. Trykk på knappen for å lagre og gå tilbake til hovedinnstillingsmenyen.
     Roter med klokken etter segment 1. Gå tilbake begynner å blinke. Ved å trykke på nytt går du tilbake til hovedskjermen.
     På dette tidspunktet kan du se den ytre 24-timers tidsringen, som tar seg av innstillingene dine og gjeldende tid. Du ser 18. Tidssegment PÅ (ON) og 19. AV (OFF) tidssegment blinker.
     Gå inn/avslutt undermenyinnstillinger
     Trekk ut strømledningen. Vent noen sekunder. Trykk og hold knappen og koble til strømmen igjen. Hold nede knappen i mer enn 3 sekunder.
     Undermenyen har følgende innstillinger. Vri med klokken for å gå til menyen.

     Parametere

     P1 - PÅ - AV - bakgrunnsbelysning - automatisk
     P2 - Lysstyrke på bakgrunnsbelysningen
     P3 - Tidsformat 0-24t eller 12 AM-12PM
     P4 - Temperaturformat °C eller °F
     P5 - Temperatursensor offset kalibrering
     P6 - Kjøletid for lamper HPS / MH
     P7 - Utgangssignal 0-10V eller PWM (puls med modulasjon)
     P8 - Maksimal verdi av utgangssignalet
     P9 - Minimumsverdi for utgangssignalet
     P10 - Soloppgang på minutter for 0-10V / PWM
     P11 - Solnedgang på minutter for 0-10V / PWM
     P12 - Tilbakestill til fabrikkinnstillinger
     P13 - Slutt, gå tilbake til hovedskjermen

     P1 - Bakgrunnslysinnstillinger
     Ved å trykke én gang på knappen begynner verdien å blinke. Roter med eller mot klokken for å endre verdien.
     Velg mellom Automatisk, PÅ (ON) og AV (OFF). Trykk igjen for å lagre innstillingene og gå tilbake til undermenyen. (standard er Automatisk).
     Gjenta for alle andre innstillinger. Roter én gang med klokken for å gå til neste parameter, trykk for å angi innstillinger, roter for å endre verdier, trykk igjen for å lagre.
     P2 - Velg lysstyrken til det grønne bakgrunnsbelysningen. 0-20 (standard er 20).
     P3 - Endre tidsformatet fra 0-24t eller 12 AM-12 PM (standard er 0-24t).
     P4 - Endre temperaturformatet fra grader Celsius til grader Fahrenheit (standard er ° C).
     P5 - Her kan du justere verdien på temperatursensoren din og angi en offsetverdi. Eksempel: du måler og det viser 24 °C, men du vil ha 24,5 °C. Legg til +0,5. Den vil vise 24 °C + 0,5 °C og 24,5 °C på hovedskjermen.
     P6 - Hvis du bruker HPS / MH-lamper, kan du unngå å slå på under varme forhold. Tiden du angir her er minimumsintervallet mellom siste AV (OFF) og neste PÅ (ON). Den brukes mest i kombinasjon med start- og stopptemperaturfunksjonen.
     P7 - Velg mellom 0-10V eller PWM pulsmodulasjon. (standard er 0-10V).
     P8 - Maksimal verdi for utgangssignalet. Still inn maksimalverdien for utgangssignalet til din ballast eller LED-lampe her. (Denne verdien kan ikke settes lavere enn minimumsverdien på P9 + 10%)
     P9 - Minimumsverdi for utgangssignalet. Still inn minimumsverdien for utgangssignalet her. Denne verdi er vanligvis satt slik at ballasten eller LED-lampen ikke slår seg av. (Denne verdi kan ikke være større enn P8 -10%).
     P10 - I det øyeblikket timeren slår på lysene, kan du stille inn dimmefunksjonen for soloppgang på minutter. Utgangssignalet vil øke verdien fra P9 minimum dimmeverdi til P8 maksimal dimmeverdi i løpet av denne tiden.
     P11 - Tilbake til P9 Solnedgang Her kan du stille inn tiden utgangssignalet skal synke fra maksimal dimmeverdi P8 til minimum dimmeverdi P9 før timeren slår seg av.
     P12 - Velg om du vil tilbakestille kontrolleren til fabrikkinnstillinger.
     P13 - END velger å gå ut av underinnstillingene og gå tilbake til hovedskjermen.

     Version 1.0 PL
     Instrukcja obsługi Timer box IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Wstęp

     Dziękujemy za zakup Timera Box IV. Timer box IV to 1-kanałowy timer lamp z możliwością przełączania kilku obciążeń indukcyjnych, takich jak statecznik elektromagnetyczny, oraz zmienny sygnałem 0-10V lub PWM do ściemniania światła. Posiada kilka funkcji, takie jak: Nadzór temperatury zapobiegający przegrzaniu się lamp, licznik dni, zachód/wschód słońca itp.

     Gwarancja

     Gwarancja jest ważna tylko z kartą gwarancyjną zawierającą datę sprzedaży i pieczątkę z miejsca zakupu lub elektronicznie zarejestrowana gwarancja pod adresem http://g-systems.eu/warranty. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o zwrot towaru do miejsca zakupu.

     Оpis
     Odoo • Text and Image
     1. Zegar
     2. Enkoder obrotowy (pokrętło z opcją przycisku)
     3. Dioda zasilania
     4. Gniazdka do lamp
     5. Gniazdko do ogrzewania
     6. Czujnik temperatury
     7. Wyjście 0-10V/PWM
     8. Przewód zasilający
     Opis elementów zegara
     Odoo • Text and Image
     1. Powrót
     2. Czas rozpoczęcia
     3. Licznik dni
     4. Włącz cykl 12-godzinny (ON)
     5. Włącz cykl 18-godzinny (ON)
     6. Cykl zdefiniowany przez użytkownika (ON)
     7. 12 lub 24-godzinny format 
     8. Minuty
     9. Włączony (ON) status
     10. °C / °F format
     11. Ręczne ustawienie czasu nielimitowanego
     12. Temperatura
     13. Ustawienia ręczne dla pojedynczego cyklu
     14. Temperatura włączająca lampy (START)
     15. Temperatura wyłączająca lampy (STOP)
     16. Wyłączony (OFF) status
     17. Godziny
     18. Włączony (ON) segment czasu
     19. Wyłączony (OFF) segment czasu
     20. Ustawianie czasu aktualnego
     Montaż
     Odoo • Text and Image

     Timer box IV posiada konwencjonalne wsporniki montażowe do przymocowania na ścianie w każdym rogu urządzenia, dostępne od wewnątrznej strony skrzynki. Zamonuj czujnik temperatury, wyposażony w przewód o długości 4 m, w miejscu gdzie będzie wykonywany pomiar. Upewnij się, że czujnik nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie źródła ciepła lub strumienia światła, tak aby uzyskać najdokładniejszy pomiar otaczającego powietrza. Podłącz lampy do wyjścia 1-12 (w zależności od modelu). Podłącz podgrzewacz do gniazda podgrzewacza. Podrzewacz jest włączony (ON), gdy światła są wyłączone (OFF) i na odwrót. (Zarządzanie energią).
     I/lub podłączyć swój 0-10V/PWM sygnał do stateczników ściemnialnych i lamp LED. Zlokalizowane są one w środku Timer box IV.

     Inicjalizacja

     Podłącz Timer box IV do zasilania.
     Dioda zailania miga i następuje inicjowane. Zajmuje to kilka sekund. Najpierw zobaczysz ekran ze wszystkimi segmentami LCD i działającym podświetleniem.
     Po czym następuje inicjalizacja czujnika i jeśli ekran się nie zmieni na tym etapie, oznacza to błąd czujnika lub komunikacji.

     Nawigacja

     Za pomocą przycisku obrotowego można poruszać się po menu. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przejść do następnego kroku lub zwiększyć wartości, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przywrócić lub zmniejszyć wartości. Naciśnij przycisk do wyboru (SELECT) i do zachowania (SAVE).

     Wejście/wyjście z ustawień menu głównego
     Jednokrotne naciśnięcie pokrętła spowoduje, że segment (1.) RETURN zacznie migać. Ponowne naciśnięcie powoduje powrót do głównego ekranu.
     Ustaw licznik czasu dziennego
     Po wejściu do głównego menu ustawień przekręć jeden raz w prawo przycisk. Segment dnia zaczyna migać. Naciśnij raz pokrętło, aby wejść do licznika dziennego. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć licznik dzienny. Ustaw go na (1.) pierwszy dzień cyklu roślinnego. Potwierdź i zapisz ustawienia, naciśnij raz pokrętło. Teraz wroć do głównego menu ustawień i segmenty dnia migną.
     Ustaw aktualny czas
     Przekręć jeden raz w prawo na przycisku i (20.) Ustawienia aktualnego czasu zaczną migać. Naciśnij raz pokrętło, aby przejść do ustawień (17.) godzin. Aktualny czas można zwiększyć lub zmniejszyć co godzinę (HOURS). Naciśnij, aby zapisać i (8.) minuty zaczną migać. Powtórz to dla minut i naciśnij, aby zapisać i powrócić do ustawień menu głównego.
     Ustaw czas Rozpoczęcia/Włączenia (Start/ON)
     Obróć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara i (2.) godzina rozpoczęcia zacznie migać. Naciśnij raz pokrętło, aby przejść do ustawień (17.) godzin. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć czas rozpoczęcia/włączenia w godzinach (HOURS). Naciśnij, aby zapisać i (a 8.) minuty zaczną migać. Ustaw minuty i naciśnij, aby zapisać i powrócić do ustawień menu głównego.
     Ustawienie 12-godzinnego (ON) cyklu włączenia
     Przekręć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara i cykl (4.) 12h ON zacznie migać. Jednokrotne naciśnięcie pokrętła umożliwia wybór 12-godzinnego cyklu oświetlenia i powrót do głównego menu ustawień.
     (Jest to szybki wybór 12-godzinnego cyklu rozpoczynającego się od ustawionego czasu rozpoczęcia/włączenia i trwającego 12 godzin czasu włączenia).
     Ustawianie 18-godzinnego cyklu (ON) włączenia
     Obróć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara i cykl (5.) 18h ON zacznie migać. Jednokrotne naciśnięcie pokrętła umożliwia wybór 18-godzinnego cyklu świecenia i powrót do głównego menu ustawień.
     (Jest to szybki wybór 18-godzinnego cyklu rozpoczynającego się od ustawionego czasu rozpoczęcia/włączenia i trwającego 18 godzin włączenia).
     Ustawianie cyklu (ON) włączenia zdefiniowanego przez użytkownika
     Obróć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara i (6.) Definiowany przez użytkownika cykl ON (User-definable ON) zacznie migać. Naciśnij raz pokrętło, aby ustawić (17.) Godziny trwania cyklu. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć czas trwania cyklu godziny (HOURS). Naciśnij, aby zapisać i (8.) minuty zaczną migać. Powtarzaj to przez minuty i naciśnij, aby zapisać i powrócić do ustawień menu głównego.
     Ustawienie poziomu zatrzymania przed przegrzaniem
     [Na tym górnym poziomie styki świetlne wyłączą się (OFF) i pozostaną tak do momentu osiągnięcia temperatury początkowej i wygaśnięcia timera chłodzenia (zobacz ustawienia podmenu). 0-10 V/PWM sygnał liniowo zmniejszy sygnał od 0 do 100% między temperaturą początkową i końcową (START) i (STOP)].
     Obróć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara i (15.) Temperatura światła STOP zacznie migać. Pokaże bieżące ustawienie temperatury zatrzymania. Naciśnij raz pokrętło (12.) Temperatura zacznie migać. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziomu temperatury STOP zatrzymania. [Ta wartość nie może być mniejsza niż Temperatura początkowa +1. Potwierdź i zapisz ustawienia, naciśnij raz pokrętło, aby powrócić do ustawień menu głównego.
     Ustawienie temperatury startowej
     [Na tym niższym poziomie oprawy oświetleniowe włączają się ponownie po upływie czasu schładzania.]
     Obróć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara i (14.) Temperatura kontrolki startowej zacznie migać. Pokazuje aktualne ustawienie temperatury początkowej. Naciśnij raz pokrętło i (12.) Temperatura zacznie migać. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć temperatury (START) startowej. [Ta wartość nie może być większa niż Temperatura zatrzymania -1] Potwierdź i zapisz ustawienia, wciśnij pokrętło raz, aby powrócić do ustawień menu głównego.
     Ustawienia włącz (ON) / wyłącz (OFF) ręcznego cyklu pojedynczego
     [W tym ustawieniu można włączyć (ON) /wyłączyć (OFF) światło w ciągu 1 cyklu, w następnym powróci ono do trybu automatycznego]
     Obróć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara (13.) ustawienie ręcznego 1 cyklu zacznie migać. Naciśnij raz pokrętło, aby zmienić bieżący cykl Dzień/Noc (DAY/NIGHT). Naciśnij ponownie, aby to cofnąć.
     Ustawienia włącz (ON) / wyłącz (OFF) ręcznego cyklu nieograniczonego
     [W tym ustawieniu można włączyć/wyłączyć światło do momentu ręcznego wybrania (4.) ON 12-godzinnego cyklu, (5.) ON 18-godzinnego cykl lub (6.) ON Definiowany przez użytkownika cykl]
     Przekręć raz przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara (11.) ustawienie ręcznego bezokolicznika zacznie migać. Naciśnij raz przycisk i obróć w prawo lub w lewo, aby wybrać (9.) stan ON lub (16.) stan OFF. Naciśnij przycisk, aby zapisać i powrócić do głównego menu ustawień.
     Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gdy segment (1.) Return zacznie migać. Ponowne naciśnięcie powoduje powrót do głównego ekranu.
     W tym momencie możesz zobaczyć zewnętrzny pierścień czasu 24h z ustawieniami i aktualnym czasem.
     Zobaczysz (18.) Odcinek czasu włączenia i (19.) Odcinek czasu wyłączenia Aktualny odcinek czasu miga.
     Wejście/wyjście z ustawień podmenu
     Odłącz kabel zasilający od gniazdka ściennego. Odczekaj kilka sekund. Wciśnij i przytrzymaj pokrętło i ponownie podłącz zasilanie. Przytrzymaj przycisk dłużej niż 3 sekundy.
     Podmenu posiada następujące ustawienia. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby poruszać się po menu.

     Parametry

     P1 - Włączenie (ON)- wyłączenie (OFF) podświetlenia - automatycznie
     P2 - Jasność podświetlenia
     P3 - Format czasu 0-24 godz lub 12 AM-12PM
     P4 - Format temperatury ° C lub ° F
     P5 - Kalibracja przesunięcia czujnika temperatury
     P6 - Czas chłodzenia lamp HPS/MH
     P7 - Sygnał wyjściowy 0-10V lub PWM (impuls z modulacją)
     P8 - Maksymalna wartość sygnału wyjściowego
     P9 - Minimalna wartość sygnału wyjściowego
     P10 - Wschód w minutach dla 0-10V/PWM
     P11 - Zachód w minutach dla 0-10V/PWM
     P12 - Reset ustawień fabrycznych
     P13 - Koniec, powrót do ekranu głównego

     P1 - Ustawienia podświetlenia
     Naciśnij raz pokrętło, wartość zacznie migać i możesz zmienić wartość. Wybierz pomiędzy Automatycznie, ON, OFF. Naciśnij ponownie, aby zapisać ustawienia i powrócić do podmenu. (domyślnie Auto.)
     Powtórz dla wszystkich innych ustawień. Obróć raz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przejść do następnego parametru, wciśnij, aby wejść do ustawień, obróć, aby zmienić wartości, wciśnij ponownie, aby zapisać.
     P2 – Wybierz jasność zielonego podświetlenia. 0-20 (wartość domyślna to 20).
     P3 – Zmień format zegara z 0-24 godz. lub 12 AM-12 PM (domyślny format to  0-24 godz.).
     P4 – Zmień format temperatury ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita  (domyślna wartość to °C).
     P5 - Tutaj możesz wartość czujnika temperatury i wprowadzić wartość przesunięcia. Przykład: mierzysz i pokazuje 24°C, ale chcesz mieć 24,5°C. Dodaj +0,5, wyświetli 24°C + 0,5°C i 24,5°C na ekranie głównym.
     P6 - Jeśli korzystasz z lamp HPS/MH, można uniknąć włączania się przy wysokiej temperaturze. Czas, który tutaj ustawisz, to minimalny odstęp między ostatnim wyłączeniem (OFF) a następnym włączeniem (ON). Jest używany głównie w połączeniu z funkcją START i STOP według temperatury.
     P7 - Wybierz pomiędzy 0-10V lub PWM (modulacja szerokości impulsów) (wartość domyślna to 0-10V).
     P8 - Maksymalna wartość sygnału wyjściowego. Tutaj ustaw maksymalną wartość sygnału wyjściowego do statecznika lub lampy LED. (Wartość ta nie może być ustawiona poniżej wartości minimalnej P9 + 10%).
     P9 - Minimalna wartość sygnału wyjściowego. Tutaj ustaw minimalną wartość sygnału wyjściowego. Ta wartość jest zwykle ustawiana tak, aby statecznik lub lampa LED nie wyłączały się. (Ta wartość nie może być większa niż P8 -10%).
     P10 - W momencie, gdy timer włączy światła, możesz ustawić funkcję ściemniania Wschód w minutach. Sygnał wyjściowy zwiększy wartość od P9 minimalnej wartości ściemniania do P8 maksymalnej wartości ściemniania w tym czasie.
     P11 - W przeciwieństwie do P9 Zachód tutaj możesz ustawić czas, w którym sygnał wyjściowy zmniejszy się od maksymalnej wartości ściemniania P8 do wartości minimalnego ściemniania P9, przed wyłączeniem timera.
     P12 - Wybierz, czy chcesz zresetować kontroler do ustawień fabrycznych
     P13 - Koniec (END) wybiera wyjście z ustawień i powrót do ekranu głównego.

     Version 1.0 PT
     Manual de instruções para Timer box  IV  (caixa temporizadora)
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Prefácio

     Agradecemos por ter adquirido o Timer box IV. O Timer box é uma caixa temporizadora de canal único de lux de interrupção de algumas cargas indutivas como balastro eletromagnético e com variável 0-10V ou sinal PWM de luz led de fumo. Existem algumas funções tais como: observação da temperatura para evitar o sobreaquecimento, contador de dias, pôr-do-sol/nascer do sol, etc.

     Garantia

     A garantia é válida somente com o cartão de garantia que contém a data da venda e o carimbo do local de compra ou através do registo digital da garantia em http://g-systems.eu/warranty. Se isso não for possível, por favor devolva o artigo no local de compra.

     Legenda
     Odoo • Text and Image
     1. Relógio
     2. Encodificador rotativo (pressionar)
     3. LED de alimentação
     4. Interruptor de luz
     5. Interruptor de aquecimento
     6. Sensor de temperatura
     7. Saída 0-10V/PWM
     8. Cabo de alimentação
     Legenda dos elementos do relógio
     Odoo • Text and Image
     1. Voltar para trás
     2. Tempo inicial
     3. Contador de dias
     4. Ciclo de ligação a 12 horas (ON)
     5. Ciclo de ligação a 18 horas (ON)
     6. Ciclo ligado (ON) definido pelo consumidor
     7. Formato 12-24 horas
     8. Minutos
     9. Modo ligado (ON)
     10. Formato °C - °F
     11. Configurações manuais infinitas
     12. Temperatura
     13. Configuração manual para ciclo único
     14. Temperatura para início de luz
     15. Temperatura para parar a luz
     16. Modo desligado (OFF)
     17. Horas
     18. Segmento de tempo ligado (ON)
     19. Segmento de tempo desligado (OFF)
     20. Configuração de tempo atual
     Montagem
     Odoo • Text and Image

     O Timer box IV tem suportes convencionais de montagem para instalação vertical da caixa elétrica a qualquer ângulo acessível a partir do lado interior da caixa do temporizador. Instale o sensor de temperatura que é munido de um cabo de 4 m no lugar onde quer realizar a medição. Certifique-se de que o sensor não está exposto diretamete a uma fonte de calor ou luz para obter uma medição precisa o mais possível do ar ambiental.
     Ligue as lâmpadas às saídas 1-12 (dependendo do modelo). Ligue o aquecedor à tomada do aquecedor. É ligado quando as luzes ficam apagues e vice-versa. (Gestão da energia).
     E/ou conecte o seu sinal de balastros 0-10V/PWM ou lâmpadas LED. Encontram-se no Timer box IV.

     Inicialização

     Ligue o Timer box IV à alimentação.
     O indicador LED de alimentação começa a piscar e inicializa-se. Isto demora alguns segundos. Primeiro verá a tela com todos os segmentos LCD e luz de fundo em funcionamento  Depois começa a inicialização do sensor e caso a tela permanece nesta etapa isto significa que há um erro no sensor ou na comunicação com ele.

     Navegação

     Com o encodificador rotativo pode navegar pelo menu. Gire no sentido horário para ir para a próxima etapa ou aumentar os valores, ou no sentido anti-horário para retornar ou diminuir os valores. Carregue no botão para selecionar (SELECT) e para salvar (SAVE).

     Entrar/sair das configurações do menu principal
     Ao carregar uma vez no botão, o segmento 1. Voltar para trás começa a piscar. Carregando mais uma vez voltará à tela principal.
     Configurar o temporizador durante o dia
     Depois de entrar no menu principal das configurações, gire o botão no sentido horário. O segmento de dia começa a piscar. Carregue uma vez no botão para entrar no contador de dia. Pode aumentar ou diminuir o contador. Configure para o dia 1 a partir do primeiro dia do ciclo vegetal. Confirme e guarde as configurações, carregue uma vez no botão. Está de volta ao menu principal das configurações, o segmento de dia está a piscar.
     Configurar o tempo corrente
     Gire uma vez no sentido horário o botão e 20. Configuração de tempo corrente começa a piscar. Carregue uma vez o botão para entrar nas configurações para 17.Horas. Pode aumentar ou diminuir o tempo corrente "horas". Carregue para salvar e 8. Minutos começa a piscar. Repita isto para os minutos também e carregue para salvar e retornar às configurações do menu principal.
     Configurar o tempo para Iniciar/Ligar(ON)
     Gire mais uma vez no sentido horário o botão e 2. Tempo inicial começa a piscar. Carregue uma só vez no botão para entrar nas configurações 17.Horas. Pode aumentar ou diminuir o tempo para Iniciar/Ligar as "horas". Carregue para salvar e 8. Minutos começa a piscar. Repita isto para os minutos e carregue para salvar e voltar às configurações do menu principal.
     Configurar a ciclo ligado (ON) a 12 horas
     Gire o botão no sentido horário uma vez e 4. Ciclo ligado (ON) a 12-horas começa a piscar. Carregue uma vez no botão para selecionar o ciclo de luz a 12 horas e volte ao menu principal das configurações.
     (É uma seleção rápida do ciclo a 12 horas que começa pelo tempo configurado para iniciar/ligar e tem uma duração de 12 horas).
     Configurar a ciclo ligado (ON) a 18 horas
     Gire o botão no sentido horário uma vez e o ciclo de 5. Ciclo ligado (ON) a 18-horas começa a piscar. Carregue uma vez no botão para selecionar o ciclo de luz a 18 horas e volte ao menu principal das configurações.
     (É uma seleção rápida do ciclo a 18 horas que começa pelo tempo configurado para iniciar/ligar e tem uma duração de 18 horas).
     Configurar o ciclo ligado (ON) definido pelo consumidor
     Gire o botão no sentido horário uma vez e ciclo 6.Ciclo ligado (ON) definido pelo consumidor começa a piscar. Carregue uma vez no botão para configurar 17. Horas de duração do ciclo. Pode aumentar ou diminuir a duração do ciclo "horas". Carregue para salvar e 8. Minutos começa a piscar. Repita para os minutos e carregue para salvar e voltar às configurações do menu principal.
     Configurar o modo parar em caso de sobreaquecimento
     [Neste nível superior os interruptores de luz ficam apagues(OFF) e permanecem assim até à temperatura inicial ficar atingida e o temporizador de refrigeração finalizar (ver as configurações do submenu). O sinal 0-10V/PWM diminuirá de forma linear o sinal de 0-100% da temperatura desde o iniciar até ao parar].
     Gire uma vez no sentido horário o botão e 15. Temperatura parar luz começa a piscar. Aparece na tela a configuração atual da temperatura de parar. Carregue uma vez no botão e 12. Temperatura começa a piscar. Pode aumentar ou diminuir o tempo de parar pelo modo da temperatura. [Este valor não pode ser inferior à temperatura inicial +1]. Confirme e salve as configurações, carregue uma vez no botão para voltar às configurações do menu principal
     Configurar a temperatura de iniciar
     [Neste nível inferior os interruptores de luz ficam ligados (ON) depois de decorrer o temporizador de refrigeração].
     Gire uma vez no sentido horário o botão e 14. Temperatura de início de luz começa a piscar. Aparece a configuração corrente da temperatura inicial. Carregue uma vez no botão e 12. Temperatura começa a piscar. Pode aumentar ou diminuir o início de acordo com o nível da temperatura. [Este valor não pode ser maior da temperatura de paragem -1]. Confirme e salve as configurações, carregue no botão uma vez para voltar às configurações do menu principal.
     Configurar ligar(ON)/desligar(OFF) o ciclo único manual
     [Nesta configuração pode ligar/desligar a luz retornando esta ao modo automático no próximo ciclo].
     Gire uma vez no sentido horário o botão e 13. Configuração manual para o ciclo único começa a piscar. Carregue uma vez no botão para alterar o ciclo corrente de Dia/Noite. Carregue novamente para cancelar.
     Configurar ligar(ON)/desligar(OFF)o ciclo infinito
     [Nesta configuração pode ligar/desligar a luz enquanto optar manualmente por 4. Ciclo ligado (ON) a 12 horas, 5. ciclo ligado (ON) a 18 horas ou 6. Ciclo ligado (ON) definido pelo consumidor].
     Gire uma vez no sentido horário o botão e 11. Configurações infinitas manuais começa a piscar. Carregue uma vez no botão e gire no sentido horário ou anti-horário para selecionar 9. Modo ligado (ON) ou 16. Modo desligado (OFF). Carregue no botão para salvar e volte no menu principal das configurações.
     Gire no sentido horário depois do segmento 1. Voltar para trás começa a piscar. Carregando de novo volta à tela principal.
     Neste momento pode ver o anel externo de 24 horas que cuida das suas configurações e tempo corrente. Está a ver 18. Segmento ligado (ON) de tempo e 19. Segmento desligado (OFF) de tempo a piscar.
     Entrar/sair das configurações do submenu
     Desligue o cabo de alimentação da tomada. Aguarde alguns segundos. Carregue mantendo pressionado o botão e conecte de novo a alimentação. Mantenha o botão no máximo por 3 segundos.
     O submenu tem as seguintes configurações. Gire no sentido horário para se movimentar no menu.

     Parâmetros

     P1 - Ligar (ON)- desligar (OFF) a luz de fundo - automaticamente
     P2 – Brilho da luz de fundo 
     P3 – Formato de horas 0-24h ou 12 AM-12PM
     P4 – Formato de temperatura ° C ou ° F
     P5 – Calibração do deslocamento do sensor de temperatura
     P6 – Tempo de resfriamento para lâmpadas HPS/MH
     P7 – Sinal de saída 0-10V ou PWM (impulso com modulação)
     P8 – Valor máximo do sinal de saída
     P9 – Valor mínimo do sinal de saída
     P10 – Nascer do sol em minutos para 0-10V/PWM
     P11 – Pôr do sol em minutos para 0-10V/PWM
     P12 – Restaurar as configurações de fábrica
     P13 – Finalizar, voltar para a tela principal

     P1 – Configurações da luz de fundo
     Carregando uma vez no botão o valor começa a piscar. Gire no sentido horário ou anti-horário para alterar o valor. Selecione entre modo Automático, Ligado (ON) e Desligado (OFF). Carregue de novo para salvar as configurações e volte no submenu. (padrão configurado modo Automático).
     Repita para as demais configurações. Gire uma vez no sentido horário para passar ao parâmetro seguinte, carregue para entrar nas configurações, gire para alterar os valores, carregue de novo para salvar.
     P2 – Selecione o brilho da luz de fundo verde 0-20 (padrão configurado em 20).
     P3 – Altere o formato de horas de 0-24 h ou 12 AM-12 PM (padrão configurado 0-24h).
     P4 – Altere o formato de temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit (padrão configurado ° C).
     P5 – Aqui pode regular o valor do seu sensor de temperatura e inserir o valor alterado. Exemplo: depois de medir mostra 24 ° C, mas quer ter 24,5 ° C. Adicione +0,5. Mostra 24 ° C + 0,5 ° C e 24,5 ° C na tela principal.
     P6 – Se usar lâmpadas HPS/MH, pode evitar a ligação durante o estado quente. O tempo configurado aqui é o intervalo mínimo entre o último desligar (OFF) e o próximo ligar (ON). Utiliza-se sobretudo em combinação com a sua função Iniciar e Parar por temperatura.
     P7 – Selecione entre 0-10V ou PWM modulação por impulsos. (padrão configurado 0-10V).
     P8 – Valor máximo do sinal de saída. Configure aqui o valor máximo do sinal de saída ao seu balastro ou lâmpada LED. (Este valor não pode ser configurado inferior ao valor mínimo de P9 +10%)
     P9 – O valor mínimo do sinal de saída. Configure aqui o valor mínimo do sinal de saída. Este valor geralmente deve ser configurado de forma que o balastro ou lâmpada LED não desliguem. (Este valor não pode ser superior ao valor de P8 -10%).
     P10 – No momento em que o temporizador ligar a luz/iluminação, pode configurar a função de escurecimento. Nascer do sol em minutos. O sinal de saída aumentará o seu valor de P9 valor mínimo de escurecimento até ao P8 valor máximo de escurecimento durante esse tempo.
     P11 – Ao contrário, P9 Pôr-do-sol aqui pode configurar o tempo em que o sinal de saída diminuirá a partir do valor máximo do escurecimento P8 ao valor do escurecimento mínimo P9, antes do temporizador desligar.
     P12 – Selecione se quiser restaurar o controlador para as configurações de fábrica.
     P13 -  Fim (END) selecione para sair das subconfigurações e voltar para a tela principal.

     Version 1.0 RO
     Ghid de box cu cronometru IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Cuvânt înainte

     Vă mulțumim pentru achiziționarea casetei TIMER IV. Cutia de cronometru este un cronometru de lumină cu un singur canal pentru a comuta mai multe încărcături inductive ca balast electromagnetic și o variabilă 0-10V sau un semnal PWM pentru o lumină diminuată. Aveți mai multe funcții, cum ar fi: monitorizarea temperaturii pentru a evita supraîncălzirea, ziua, apus / răsăritul soarelui și multe altele.

     Garanție

     Garanția este valabilă numai cu o carte de garanție care conține o dată de vânzare și de imprimare de la locul de cumpărare sau prin înregistrarea electronică a garanției la http://g-systems.eu/warranty. Dacă acest lucru nu este posibil, returnați bunurile la locul de cumpărare.

     Legendă
     Odoo • Text and Image
     1. Ceas
     2. Encoderul rotativ (presiune)
     3. LED pentru sursa de alimentare
     4. Contact de lumină
     5. Contact de încălzire
     6. Senzor de temperatura
     7. Ieșire 0-10V / PWM
     8. Cablu de alimentare
     Elemente de ceas legende
     Odoo • Text and Image
     1. Mergand inapoi
     2. Timpul de începere
     3. Contor de zi
     4. Ciclu ON de 12 ore
     5. Ciclu ON de 18 ore
     6. Ciclu ON definit de utilizator
     7. format 12-24 h
     8. Minute
     9. stare ON
     10. Format °C - °F
     11. Setări manuale nesfârșite
     12. Temperatura
     13. Setare manuală pentru un singur ciclu
     14. Temperatura de pornire luminoasă
     15. Opriți temperatura luminii
     16. stare OFF
     17. Ore
     18. Segment de timp ON
     19. Segment de timp OFF
     20. Setarea orei curente
     Instalare
     Odoo • Text and Image

     Timer Box IV are suporturi de montare conventionale pentru montarea pe perete a casetei electrice in orice colt, accesibile din interiorul cutiei de timer. Instalați senzorul de temperatură, care este echipat cu un cablu de 4 m în locul în care doriți să efectuați măsurarea. Asigurați-vă că senzorul nu este expus direct la o sursă de căldură sau flux de lumină pentru a obține cea mai precisă măsurare a aerului ambiental.
     Conectați lămpile la ieșirile 1-12 (în funcție de model). Conectați încălzitorul la priza încălzitorului. Este aprins când luminile sunt stinse și invers. (Managementul energiei).
     Și / sau conectați semnalul dvs. 0-10V / PWM la balasturi sau lămpi LED. Ele se află în Timer Box IV.

     Inițializați

     Conectați Timer Box IV la sursa de alimentare.
     LED-ul de alimentare clipește și se inițializează. Durează câteva secunde. Mai întâi veți vedea ecranul cu toate segmentele LCD și iluminarea de fundal funcțională.
     Apoi senzorul este inițializat și dacă ecranul rămâne în această etapă, apare o eroare cu senzorul sau comunicarea acestuia.

     Navigare

     Cu codificatorul rotativ vă puteți deplasa prin meniu. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a trece la pasul următor sau pentru a crește valorile, sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a reveni sau a micșora valorile. Apăsați butoanele SELECT și SALVARE.

     Intrați / ieșiți din setările meniului principal
     După ce intri în meniul principal de setări, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic. Segmentul zilei începe să clipească. Apăsați butonul o dată pentru a intra în contorul zilnic. Puteți crește sau micșora contorul. Setați-l în ziua 1 a primei zile a ciclului plantei. Confirmați și salvați setările, apăsați butonul o dată. Acum reveniți la meniul principal de setări, segmentul de zi clipește.
     Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic și 20. Setarea actuală a orei începe să clipească. Apăsați butonul o dată pentru a intra în setările pentru 17. Ore. Puteți mări sau micșora ora curentă „ore”. Apăsați pentru a salva și 8. Minutele începe să clipească. Repetați acest lucru pentru minute și apăsați pentru a salva și a reveni la setările meniului principal.
     Setați ora de începere/(ON)
     Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic și 2. Ora de pornire clipește. Apăsați butonul o dată pentru a intra în setările 17.Ore. Puteți crește sau micșora ora de pornire/pornire a „orelor”. Apăsați pentru a salva și 8. Minutele începe să clipească. Repetați acest lucru pentru minute și apăsați pentru a salva și a reveni la setările meniului principal.
     Setarea ciclului ON de 12 ore
     Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic o dată și 4. Ciclul ON de 12 ore începe să clipească. Apăsați butonul o dată pentru a selecta ciclul de lumină de 12 ore și a reveni la meniul principal de setări.
     (Aceasta este o selecție rapidă a unui ciclu de 12 ore care începe de la ora de pornire/pornire setată și durează 12 ore).
     Setarea ciclului ON de 18 ore
     Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic o dată și ciclul de 5. Ciclul ON de 18 ore începe să clipească. Apăsați butonul o dată pentru a selecta ciclul de lumină de 18 ore și a reveni la meniul principal de setări.
     (Aceasta este o selecție rapidă a unui ciclu de 18 ore care începe de la ora de pornire/pornire setată și durează 18 ore).
     Setarea unui ciclu definit de utilizator
     Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic o dată și ciclul 6. Ciclul ON definit de utilizator începe să clipească. Apăsați butonul o dată pentru a seta 17. Ore de durată a ciclului. Puteți mări sau micșora durata ciclului „ore”. Apăsați pentru a salva și 8. Minutele încep să clipească. Repetați acest lucru pentru minute și apăsați pentru a salva și a reveni la setările meniului principal.
     Setați nivelul de oprire a supraîncălzirii
     La acest nivel superior, contactele luminoase vor fi stinse și vor rămâne astfel până când temperatura de pornire este atinsă și expiră temporizatorul de răcire (vezi setările submeniului). Semnalul 0-10V / PWM va reduce liniar semnalul de la 0-100% între temperatura de pornire de la oprire].
     Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic și 15. Temperatura luminii de stop începe să clipească. Afișează setarea curentă a temperaturii de oprire. Apăsați butonul o dată și 12. Temperatura începe să clipească. Puteți crește sau micșora oprirea la nivelul temperaturii. [Această valoare nu poate fi mai mică decât temperatura inițială +1]. Confirmați și salvați setările, apăsați butonul o dată pentru a reveni la setările meniului principal.
     Setați temperatura de pornire
     [La acest nivel inferior, contactele luminoase se pornesc după expirarea temporizatorului de răcire].
     Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic și 14. Temperatura de pornire a luminii începe să clipească. Afișează setarea curentă de temperatură inițială. Apăsați butonul o dată și 12. Temperatura începe să clipească. Puteți crește sau micșora pornirea în funcție de nivelul de temperatură. [Această valoare nu poate fi mai mare decât temperatura de oprire -1]. Confirmați și salvați setările, apăsați butonul o dată pentru a reveni la setările meniului principal.
     Setarea ON / OFF manual un singur ciclu
     [Cu această setare, puteți aprinde / stinge lumina și va reveni la modul automat în următorul ciclu.]
     Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic și 13. Setarea manuală a unui singur ciclu începe să clipească. Apăsați butonul o dată pentru a schimba ciclul curent Zi/Noapte. Apăsați din nou pentru a anula.
     Setarea ciclului fără sfârșit ON / OFF
     [Cu această setare, puteți aprinde / stinge lumina până când selectați manual 4. Ciclu PORNIT de 12 ore, 5. Ciclu PORNIT de 18 ore sau 6. Ciclu PORNIT definit de utilizator.
     Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic și 11. Setările manuale nesfârșite încep să clipească. Apăsați butonul o dată și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a selecta starea 9. ON sau 16. OFF. Apăsați butonul pentru a salva și a reveni la meniul principal de setări.
     Rotiți în sensul acelor de ceasornic după segmentul 1. Înapoi începe să clipească. Apăsând din nou, se revine la ecranul principal.
     În acest moment, puteți vedea inelul de timp exterior de 24 de ore, care are grijă de setările dvs. și de ora curentă. Veți vedea intermitent 18. Segment de timp ON și 19. OFF.

     Deconectați cablul de alimentare.
     Așteptați câteva secunde. Apăsați și mențineți apăsat butonul și reconectați alimentarea. Țineți apăsat butonul mai mult de 3 secunde.
     Submeniul are următoarele setări. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a trece la meniu.
     Parametri

     P1 - ON - OFF - iluminare de fundal - automat
     P2 - Luminozitatea luminii de fundal
     P3 - Format oră 0-24h sau 12 AM-12PM
     P4 - Format de temperatură °C sau °F
     P5 - Calibrarea decalajului senzorului de temperatură
     P6 - Timp de răcire pentru lămpile HPS / MH
     P7 - Semnal de ieșire 0-10V sau PWM (impuls cu modulație)
     P8 – Valoarea maximă a semnalului de ieșire
     P9 - Valoarea minimă a semnalului de ieșire
     P10 - Răsărit în minute pentru 0-10V / PWM
     P11 - Apus în minute pentru 0-10V / PWM
     P12 - Resetați la setările din fabrică
     P13 - Terminați, reveniți la ecranul principal

     P1 - Setări de iluminare de fundal
     Apăsând butonul odată ce valoarea începe să clipească. Rotiți în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a modifica valoarea. Alegeți între Automat, ON și OFF. Apăsați din nou pentru a salva setările și a reveni la submeniu. (implicit este Automat).
     Repetați pentru toate celelalte setări. Rotiți o dată în sensul acelor de ceasornic pentru a trece la următorul parametru, apăsați pentru a intra în setări, rotiți pentru a modifica valorile, apăsați din nou pentru a salva.
     P2 - Alegeți luminozitatea luminii de fundal verde. 0-20 (implicit este 20).
     P3 - Schimbați formatul orei de la 0-24h sau 12 AM-12 PM (implicit este 0-24h).
     P4 - Schimbați formatul temperaturii de la grade Celsius la grade Fahrenheit (implicit este ° C).
     P5 -Aici puteți ajusta valoarea senzorului de temperatură și puteți introduce o valoare de compensare. Exemplu: măsurați și afișați 24 ° C, dar doriți să aveți 24,5 ° C. Adăugați +0,5. Va afișa 24 ° C + 0,5 ° C și 24,5 ° C pe ecranul principal.
     P6 - Dacă utilizați lămpi HPS / MH, puteți evita pornirea în condiții de căldură. Timpul pe care îl setați aici este intervalul minim dintre ultima oprire și următoarea pornire. Este folosit mai ales în combinație cu funcția de temperatură Start și Stop.
     P7 - Alegeți între 0-10V sau modularea impulsului PWM. (implicit este 0-10V).
     P8 - Valoarea maximă a semnalului de ieșire. Setați aici valoarea maximă a semnalului de ieșire la balast sau lampa LED. (Această valoare nu poate fi setată mai mică decât valoarea minimă a lui P9 + 10%)
     P9 - Valoarea minimă a semnalului de ieșire. Setați aici valoarea minimă a semnalului de ieșire. Această valoare este de obicei setată astfel încât balastul sau lampa LED să nu se stingă. (Această valoare nu poate fi mai mare de P8 -10%).
     P10 - În momentul în care temporizatorul aprinde luminile, puteți seta funcția de atenuare Sunrise în câteva minute. Semnalul de ieșire își va crește valoarea de la valoarea minimă de luminozitate P9 la valoarea maximă de luminozitate P8 în acest timp.
     P11 - Înapoi la P9 Apus de soare aici puteți seta ora la care semnalul de ieșire va scădea de la valoarea maximă de reglare a luminii P8 la valoarea minimă de reglare a luminii P9 înainte ca temporizatorul să se oprească.
     P12 -Selectați dacă doriți să resetați controlerul la setările din fabrică..
     P13 -  END alege să iasă sub setări și să revină la ecranul principal.

     Version 1.0 RUS
     Руководство Таймер бокс IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Введение

     Благодарим вас за покупку Таймер бокс IV. Таймер бокс - это одноканальный таймер освещения для коммутации нескольких индуктивных потребителей электроенергии, таких как электромагнитные балласты, и с переменным сигналом 0-10V или PWM для диммируемого освещения. Имеют несколько функций, таких как: контроль температуры во избежание перегрева, счетчик дней, закат/восход солнца и т.д.

     Гарантия

     Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона, содержащего дату продажи и штамп с места покупки, или при электронной регистрации гарантии на http://g-systems.eu/warranty. Если это невозможно, пожалуйста, верните товар по месту покупки.

     Легенда
     Odoo • Text and Image
     1. Часы
     2  Поворотный регулятор (нажим)
     3. LED индикатор питания
     4. Контакт для освещения
     5. Контакт для отопления
     6. Температурный датчик
     7. Вывод 0-10V/PWM
     8. Кабель питания
     Элементы часов
     Odoo • Text and Image
     1. Возврат
     2. Начальное время
     3. Счетчик дней
     4. 12-часовой цикл включения (ON)
     5. 18-часовой цикл включения (ON)
     6. Определяемый пользователем цикл включения (ON)
     7. 12-24 ч формат
     8. Минуты
     9. Статус включен (ON)
     10. °C - °F формат
     11. Ручная настройка с бесконечным числом позиций
     12. Температура
     13. Ручная настройка одного цикла
     14. Начальная температура освещения
     15. Температура выключения освещения
     16. Статус выключено (OFF) 
     17. Час
     18. Включен (ON) сегмент времени
     19. Выключен (OFF) сегмент времени
     20. Настройка текущего времени
     Установка
     Odoo • Text and Image

     Таймер бокс IV имеет обычные кронштейны для настенного монтажа электрической коробки на каждом углу, доступные изнутри таймерной коробки. Установите датчик температуры, который поставляется с кабелем длиной 4 м, в месте, где вы хотите проводить измерение. Убедитесь, что датчик не находится под прямым воздействием источника тепла или света, чтобы получить наиболее точное измерение температуры окружающего воздуха.
     Подключите лампы к выводам 1-12 (в зависимости от модели). Подключите нагреватель к гнезду нагревателя. Он включен, когда освещение выключено, и наоборот. (Управление энергией).
     И/или подключите сигнал 0-10 V/PWM для балластов или светодиодных ламп. Находится в блоке таймера IV.

     Инициализация

     Свяжите Таймер бокс IV с питанием.
     Светодиод питания мигает и инициализируется. Это занимает несколько секунд. Сначала вы увидите экран со всеми LCD сегментами и работающей подсветкой.
     Затем начинается инициализация датчика, и если экран остается на этом этапе, значит, произошла ошибка датчика или коммуникации с ним.

     Навигирование

     С помощью поворотного регулятора вы можете перемещаться по меню. Поверните по часовой стрелке, чтобы перейти к следующему шагу или увеличить значения, или против часовой стрелки, чтобы вернуться или уменьшить значения. Нажмите кнопку SELECT и кнопку SAVE.

     Вход/выход из настроек главного меню
     При однократном нажатии кнопки сегмент 1. Возврат начинает мигать. Повторное нажатие возвращает на главный экран.
     Установка таймера в течение дня
     Оказавшись в главном меню настроек, поверните регулятор по часовой стрелке. Сегмент дня начинает мигать. Нажмите регулятор один раз, чтобы войти в счетчик дней. Вы можете увеличивать или уменьшать счетчик. Установите его на день 1 первого дня растительного цикла. Подтвердите и сохраните настройки, нажмите регулятор один раз. Вы вернулись в главное меню настроек, сегмент дня мигает.
     Настройка текущего времени
     Поверните регулятор по часовой стрелке один раз и 20. Настройка текущего времени начинает мигать. Нажмите регулятор один раз, чтобы войти в настройки для 17.Час. Вы можете увеличить или уменьшить текущее время "час". Нажмите для сохранения и 8. Минуты начинают мигать. Повторите эти действия для настройки минут и нажмите, чтобы сохранить и вернуться в главное меню настроек.
     Настройка времени Начало/Включение(ON)
     Поверните регулятор по часовой стрелке один раз и 2. Начальное время начинает мигать. Нажмите ручку один раз, чтобы войти в настройки 17.Час. Вы можете увеличить или уменьшить время начала/время включения до "часов". Нажмите для сохранения и 8. Минуты начинают мигать. Повторите это для настройки минут и нажмите, чтобы сохранить и вернуться в главное меню настроек.
     Настройка 12-часового цикла включения (ON)
     Поверните регулятор по часовой стрелке один раз, и начнет мигать 4. 12-часовой цикл включения. Нажмите регулятор один раз, чтобы выбрать 12-часовой цикл освещения и вернуться в главное меню настроек.
     (Это быстрый выбор 12-часового цикла, начинающегося с установленного времени запуска/включения и имеющего продолжительность 12 часов).
     Настройка 18- часового цикла включения (ON)
     Поверните регулятор по часовой стрелке один раз, и начнет мигать 5. 18-часовой цикл включения. Нажмите регулятор один раз, чтобы выбрать 18-часовой цикл освещения и вернуться в главное меню настроек.
     (Это быстрый выбор 18-часового цикла, начинающегося с установленного времени запуска/включения и имеющего продолжительность 18 часов).
     Установка цикла включения (ON), заданного пользователем
     Поверните регулятор по часовой стрелке один раз, и начнет мигать заданный пользователем цикл 6.Включения (ON). Нажмите регулятор один раз, чтобы установить значение 17. Часы продолжительности цикла. Вы можете увеличить или уменьшить продолжительность цикла "часы". Нажмите для сохранения и 8. Минуты начинают мигать. Повторите эти действия для настройки минут и нажмите, чтобы сохранить и вернуться в главное меню настроек.
     Установка уровня защиты от перегрева
     [На этом максимальном уровне световые контакты выключаются и остаются выключеными до достижения начальной температуры и истечения таймера охлаждения (см. настройки подменю). Сигнал 0-10V/PWM будет линейно уменьшать сигнал от 0-100% между температурой запуска и остановки].
     Поверните регулятор по часовой стрелке один раз и 15. Температура выключения освещения начинает мигать. Отображает текущую настройку температуры остановки. Нажмите один раз на регулятор и 12. Температура начинает мигать. Вы можете увеличить или уменьшить настройку выключения по уровню температуры [Это значение не может быть меньше начальной температуры +1]. Подтвердите и сохраните настройки, нажмите регулятор один раз, чтобы вернуться в настройки главного меню.
     Настройка начальной температуры
     [На этом минимальном уровне световые контакты включаются после истечения таймера охлаждения].
     Поверните регулятор по часовой стрелке один раз и 14. Начальная температура освещения начинает мигать. Отображает текущую настройку начальной температуры. Нажмите один раз на регулятор и 12. Температура начинает мигать. Вы можете увеличить или уменьшить настройку включения по уровню температуры. Это значение [не может быть больше, чем температура выключения -1]. Подтвердите и сохраните настройки, нажмите регулятор один раз, чтобы вернуться в настройки главного меню.
     Настрйка включения (ON)/выключения(OFF) одного цикла вручную
     [С помощью этой настройки вы можете включить/выключить освещение, при следующем цикле оно вернется в автоматический режим].
     Поверните кнопку по часовой стрелке один раз и 13. Ручная настройка для одного цикла начинает мигать. Нажмите ручку один раз, чтобы изменить текущий цикл на "День/Ночь". Нажмите еще раз, чтобы отменить его.
     Настрйка включения (ON)/выключения(OFF) цикла с бесконечным числом позиций
     [С помощью этой настройки можно включать/выключать освещение, выбирая вручную 4. 12-часовой цикл включения (ВКЛ), 5. 18-часовой цикл включения (ВКЛ) или 6. Определяемый пользователем цикл включения (ON)].
     Поверните регулятор по часовой стрелке один раз и 11. Ручные настройки с бесконечным числом позиций начнет мигать. Нажмите кнопку один раз и поверните по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы выбрать 9. Состояние ON или 16. Состояние OFF. Нажмите кнопку для сохранения и возврата в главное меню настроек.
     Поверните по часовой стрелке после того как сегмент 1. Возврат начнет мигать. Повторное нажатие возвращает на главный экран.
     В этот момент вы видите внешнее 24-часовое кольцо времени, на котором отображаются ваши настройки и текущее время. Вы увидите мигающие 18. Включен (ON) сегмент времени и 19. Выключен (OFF) сегмент времени
     Вход/выход из настроек подменю
     Выньте кабель питания из розетки. Подождите несколько секунд. Нажмите и удерживайте кнопку и снова подключите питание. Удерживайте кнопку более 3 секунд.
     Подменю имеет следующие настройки. Поворачивайте по часовой стрелке для перемещения по меню.

     Параметры

     P1 - Включение (ON)- выключение (OFF) подсветки - автоматично
     P2 - Яркость подсветкати
     P3 – Формат времени 0-24ч или 12 AM-12PM
     P4 - Формат температуры ° C или ° F
     P5 - Калибровка смещения датчика температуры
     P6 – Время охлаждаения ламп HPS/MH
     P7 – Сигнал на выходе 0-10V или PWM (импульс с модуляцией)
     P8 – Максимальное значение сигнала на выходе
     P9 - Минимальное значение сигнала на выходе
     P10 – Восток в минутах для 0-10V/PWM
     P11 – Закат в минутах для 0-10V/PWM
     P12 - Возврат к заводским настройкам
     P13 - Конец, возврат к главному экрану

     P1 - Настройки подсветки
     При однократном нажатии на регулятор, значение начинает мигать. Поверните по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы изменить значение. Выберите между Авто, ВКЛ и ВЫКЛ. Нажмите еще раз, чтобы сохранить настройки и вернуться в подменю. (по умолчанию - Автоматически).
     Повторите для всех остальных настроек. Поверните один раз по часовой стрелке для перехода к следующему параметру, нажмите для входа в настройки, поверните для изменения значений, нажмите еще раз для сохранения.
     P2 - Выберите яркость зеленой подсветки. 0-20 (по умолчанию 20).
     P3 - Измените формат времени: 0-24 часа или 12 AM-12 PM (по умолчанию 0-24 часа).
     P4 - Измените формат температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта (по умолчанию °C).
     P5 - Здесь вы можете настроить значение вашего датчика температуры и ввести смещенное значение. Пример. Добавить +0,5. На главном экране будет отображаться 24°C + 0,5°C и 24,5°C.
     P6 - Если вы используете лампы HPS/MH, вы можете избежать включения во время состояния с высокой температурой. Установленное здесь время - это минимальный интервал между последним выключением и следующим включением. Чаще всего она используется в сочетании с функцией "Пуск и остановка по температуре".
     P7 - Выберите между 0-10 В или импульсной модуляцией PWM (по умолчанию 0-10 В).
     P8 - Максимальное значение сигнала на выходе. Установите здесь максимальное значение сигнала на балласт или светодиодную лампу. (Это значение не может быть установлено ниже минимального значения P9 +10%).
     P9 - Минимальное значение сигнала на выходе. Установите здесь минимальное значение сигнала на выходе. Это значение обычно устанавливается таким образом, чтобы балласт или светодиодная лампа не выключались. (Это значение не может быть больше, чем P8 -10%).
     P10 - В момент, когда таймер включает освещение, вы можете установить функцию затемнения при восходе солнца в минутах. За это время сигнал на выходе увеличит свое значение от минимального значения диммирования P9 до максимального значения диммирования P8.
     P11 – Соответственно, на P9 Закат можно установить время, в течение которого выходной сигнал будет уменьшаться от максимального значения затемнения P8 до минимального значения затемнения P9, прежде чем таймер выключится.
     P12 - Выберите, хотите ли вы сбросить контроллер к заводским настройкам
     P13 -  Конец (END) выйти из поднастроек и вернуться на главный экран.

     Version 1.0 SWE
     Timer Box  Guide  IV
     Odoo • Text and Image
     Odoo • Text and Image
     Förord

     Tack för att du köpte Timer Box IV. Timerboxen är en enkanalig ljustimer för omkoppling av flera induktiva laster såsom elektromagnetisk ballast och med variabel 0-10V eller PWM-signal för dimbart ljus. Det finns flera funktioner såsom: temperaturövervakning för att undvika överhettning, dagräknare, solnedgång/soluppgång osv.

     Garanti

     Garantin gäller endast med ett garantikort, som innehåller försäljningsdatum och en stämpel från inköpsstället eller genom elektronisk registrering av garantin på http://g-systems.eu/warranty. Om detta inte är möjligt, vänligen returnera varan till inköpsstället.

     Legend
     Odoo • Text and Image
     1. Klocka
     2. Roterande encoder (tryck)
     3. Strömlampa
     4. Ljuskontakt
     5. Värmekontakt
     6. Temperaturgivare
     7. 0-10V / PWM-utgång
     8. Strömkabel
     Legend klockelement
     Odoo • Text and Image
     1. Gå tillbaka
     2. Starttid
     3. Dagsräknare
     4. 12-timmars PÅ (ON)-cykel
     5. 18-timmars PÅ (ON)-cykel
     6. Användardefinierad PÅ (ON)-cykel
     7. 12-24 h format
     8. Minuter
     9. PÅ-status
     10. ° C - ° F format
     11. Manuella oändliga inställningar
     12. Temperatur
     13. Manuell justering för engångscykel
     14. Ljus starttemperatur
     15. Stoppljustemperatur
     16. AV (OFF) -status
     17. Timmar
     18. PÅ (ON) -tidssegment
     19. AV (OFF) -tidssegment
     20. Inställning av aktuell tid
     Installation
     Odoo • Text and Image

     Timer Box IV har konventionella monteringsfästen för väggmontering av elboxen i alla hörn, åtkomliga från insidan av timerboxen. Montera temperaturgivaren, som är utrustad med en 4 m kabel på den plats där du vill utföra mätningen. Se till att sensorn inte utsätts direkt för en värmekälla eller ljusflöde för att få den mest exakta mätningen av omgivande luft.
     Anslut dina lampor till utgångarna 1-12 (beroende på modell). Anslut värmaren till värmarens uttag. Den är på när lamporna är släckta och vice versa. (Energihushållning).
     Och/eller anslut din 0-10V/PWM-signal för driftdon eller LED-lampor. De finns i Timer Box IV.

     Initialisera

     Anslut Timer Box IV till strömförsörjningen.
     Strömlampan blinkar och initieras. Det tar några sekunder. Först ser du skärmen med alla LCD-segment och fungerande bakgrundsbelysning.
     Sedan initieras sensorn och om skärmen förblir i detta skede finns det ett fel med sensorn eller dess kommunikation.

     Navigering

     Med den roterande encodern kan du flytta genom menyn. Vrid medurs för att gå till nästa steg eller öka värdena, eller moturs för att gå tillbaka eller minska värdena. Tryck på knapparna att välja (SELECT) och att bevara (SAVE).

     Gå in/ gå ut av huvudmenyinställningarna
     När knappen trycks in en gång, segment 1. Gå tillbaka börjar blinka. Om du trycker igen återgår du till huvudskärmen.
     Ställ in timer under dagen
     När du har öppnat huvudinställningsmenyn, vrid ratten medurs. Dagsegmentet börjar blinka. Tryck en gång på knappen för att gå in i dagsräknaren. Du kan öka eller minska räknaren. Ställ in den på dag 1 av den första dagen av växtcykeln. Bekräfta och spara dina inställningar, tryck på knappen en gång. Nu återgår du till huvudinställningsmenyn, dagsegmentet blinkar.
     Ställ in aktuell tid
     Vrid ratten medurs och 20. Den aktuella tidsinställningen börjar blinka. Tryck på knappen en gång för att gå in i inställningarna för 17. Timmar. Du kan öka eller minska den aktuella tiden "timmar". Tryck för att spara och 8. Minuterna börjar blinka. Upprepa detta i minuterna och tryck på för att spara och återgå till huvudmenyns inställningar.
     Ställ in starttid /Sätta på (ON)
     Vrid ratten medurs och 2. Starttiden blinkar. Tryck på knappen en gång för att gå in i inställningarna för 17 Timmar. Du kan öka eller minska Start-/Sätta på tiden för "timmar". Tryck för att spara och 8. Minuterna börjar blinka. Upprepa detta i minuterna och tryck på för att spara och återgå till huvudmenyns inställningar.
     Ställa in 12-timmars på (ON)-cykeln
     Vrid ratten medurs en gång och 4. 12-timmars på (ON)-cykeln börjar blinka. Tryck på knappen en gång för att välja 12-timmars ljuscykeln och återgå till huvudinställningsmenyn. (Detta är ett snabbt urval av en 12-timmarscykel som börjar från den inställda start-/starttiden och varar i 12 timmar).
     Ställa in 18-timmars på (ON)-cykeln
     Vrid ratten medurs en gång och 6. 18-timmars på (ON)-cykeln börjar blinka. Tryck på knappen en gång för att välja 18-timmars ljuscykeln och återgå till huvudinställningsmenyn. (Detta är ett snabbt urval av en 18-timmarscykel som börjar från den inställda start-/starttiden och varar i 18 timmar).
     Ställa in användardefinierad PÅ (ON)-cykeln
     Vrid ratten medurs en gång och 6. användardefinierad PÅ (ON)-cykeln börjar blinka. Tryck på knappen en gång för att ställa in 17. Cykelns längd. Du kan öka eller minska längden på "timmar"-cykeln. Tryck för att spara och 8. Minuterna börjar blinka. Upprepa detta i minuterna och tryck på för att spara och återgå till huvudmenyns inställningar.
     Ställ in överhettningsstoppnivå
     På denna övre nivå kommer ljuskontakterna att vara AV (OFF) och förbli så tills starttemperaturen uppnås och kyltimern går ut (se undermenyinställningar). En 0-10V / PWM-signal kommer linjärt att minska signalen från 0-100% mellan temperaturer från början till slut].
     Vrid ratten medurs och 15. Stoppljustemperaturen börjar blinka. Visar aktuell stopptemperaturinställning. Tryck på knappen en gång och 12. Temperaturen börjar blinka. Du kan öka eller minska stoppet vid temperaturnivån. [Detta värde får inte vara lägre än den initiala temperaturen +1]. Bekräfta och spara dina inställningar, tryck på knappen en gång för att återgå till huvudmenyns inställningar.
     Ställ in starttemperatur
     [På denna lägre nivå slås ljuskontakterna PÅ (ON) efter att kylningstimern har gått ut].
     Vrid ratten medurs och 14. Starttemperaturen för lampan börjar blinka. Visar den aktuella initiala temperaturinställningen. Tryck på knappen en gång och 12. Temperaturen börjar blinka. Du kan öka eller minska starten beroende på temperaturnivån. [Detta värde kan inte vara större än stopptemperaturen -1]. Bekräfta och spara dina inställningar, tryck på knappen en gång för att återgå till huvudmenyns inställningar.
     Inställning av PÅ (ON)/AV (OFF) manuell enkelcykel
     [Med den här inställningen kan du slå på/stänga av lampan och den kommer att återgå till automatiskt läge vid nästa cykel.]
     Vrid ratten medurs och 13. Den manuella encykelinställningen börjar blinka. Tryck på knappen en gång för att ändra aktuell dag/natt-cykel. Tryck igen för att avbryta.
     Ställa in den ändlösa PÅ (ON)/AV (OFF) cykeln
     [Med den här inställningen kan du tända/släcka lampan tills du manuellt väljer 4. 12-timmars PÅ (ON)/-cykel, 5. 18-timmars PÅ (ON)/-cykel eller 6. Tända användardefinierad PÅ (ON) -cykel.]
     Vrid ratten medurs och 11. Manuella oändliga inställningar börjar blinka. Tryck på knappen en gång och vrid den medurs eller moturs för att välja 9. tända PÅ (ON)-status eller 16. AV (OFF)-status. Tryck på knappen för att spara och återgå till huvudinställningsmenyn.
     Vrid medurs efter segment 1. Gå tillbaka börjar blinka. Om du trycker igen återgår du till huvudskärmen.
     Vid det här laget kan du se den yttre 24-timmarstiden, som tar hand om dina inställningar och aktuell tid. Du ser 18. Tidssegment PÅ (ON) och 19. AV (OFF) tidssegment blinkar.
     Gå in i/avsluta undermenyinställningar
     Dra ur nätsladden. Vänta några sekunder. Tryck och håll ned knappen och anslut strömmen igen. Håll ned knappen i mer än 3 sekunder.
     Undermenyn har följande inställningar. Vrid medurs för att gå till menyn.

     Parametrar

     P1 - PÅ (ON) - AV (OFF) - bakgrundsbelysning - automatiskt
     P2 - Bakgrundsbelysningens ljusstyrka
     P3 - Tidsformat 0-24 h eller 12 AM-12 PM
     P4 - Temperaturformat °C eller °F
     P5 - Temperatursensor offset kalibrering
     P6 - Kyltid för HPS / MH-lampor
     P7 - Utsignal 0-10V eller PWM (puls med modulering)
     P8 - Maximalt värde för utsignalen
     P9 - Minsta värde för utsignalen
     P10 - Soluppgång på minuter för 0-10V / PWM
     P11 - Solnedgång på minuter för 0-10V / PWM
     P12 - Återställ till fabriksinställningar
     P13 - Avsluta, återgå till huvudskärmen

     P1 - Bakgrundsbelysningsinställningar
     Tryck på knappen när värdet börjar blinka. Vrid medurs eller moturs för att ändra värdet.
     Välj mellan Automatisk, PÅ (ON) och AV (OFF). Tryck igen för att spara inställningarna och återgå till undermenyn. (standard är Automatisk).
     Upprepa för alla andra inställningar. Vrid en gång medurs för att gå till nästa parameter, tryck för att gå in i inställningar, rotera för att ändra värden, tryck igen för att spara.
     P2 - Välj ljusstyrkan för den gröna bakgrundsbelysningen. 0-20 (standard är 20).
     P3 - Ändra tidsformatet från 0-24h eller 12 AM-12 PM (standard är 0-24h).
     P4 - Ändra temperaturformatet från grader Celsius till grader Fahrenheit (standard är ° C).
     P5 - Här kan du justera värdet på din temperatursensor och ange ett offsetvärde. Exempel: du mäter och visar 24 °C, men du vill ha 24,5 °C. Lägg till +0,5. Den kommer att visa 24 ° C + 0,5 ° C och 24,5 ° C på din huvudskärm.
     P6 - Om du använder HPS / MH-lampor kan du undvika att slå på under varma förhållanden. Den tid du ställer in här är det minsta intervallet mellan den senaste AV (OFF) och nästa PÅ (ON). Den används mest i kombination med din start- och stopptemperaturfunktion.
     P7 - Välj mellan 0-10V eller PWM pulsmodulering. (standard är 0-10V).
     P8 - Maximalt värde för utsignalen. Ställ in här maxvärdet för utsignalen till din ballast eller LED-lampa. (Detta värde kan inte ställas in lägre än minimivärdet på P9 + 10%)
     P9 - Minsta värde för utsignalen. Ställ in minimivärdet för utsignalen här. Detta värde är vanligtvis inställt så att ballasten eller LED-lampan inte släcks. (Detta värde kan inte vara större än P8 -10%).
     P10 - I samma ögonblick som timern slår på lamporna kan du ställa in Soluppgång -dimningsfunktionen på några minuter. Utsignalen kommer att öka sitt värde från P9 lägsta dimningsvärde till P8 maximalt dimningsvärde under denna tid.
     P11 - Tillbaka till P9 Solnedgång Här kan du ställa in tiden vid vilken utsignalen ska minska från det maximala dimningsvärdet P8 till det lägsta dimningsvärdet P9 innan timern stängs av.
     P12 - Välj om du vill återställa regulatorn till fabriksinställningarna.
     P13 - Slut (END) väljer att lämna underinställningarna och återgå till huvudskärmen.